Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAAM

    apropos - namen en beschrijvingen van de man-pagina's doorzoeken

SAMENVATTING

    apropos [-dalhvV] [-e|-w|-r] [-s list] [-m system[,...]] [-M path] [-L
    locale] [-C file] keyword ...

BESCHRIJVING

    Iedere man-pagina bevat een korte beschrijving. apropos doorzoekt de
    beschrijvingen op trefwoord.

    trefwoord is meestal een reguliere expressie, alsof (-r) is gebruikt;
    het kan jokertekens bevatten (-w) of overeenkomen met het exacte
    trefwoord (-e).  Bij gebruik van deze opties kan het nodig zijn om
    speciale karakters in trefwoord te omsluiten met aanhalingstekens of
    vooraf te laten gaan door een backslash (\) om te voorkomen dat de
    shell ze interpreteert.

    De standaardzoekregels maken  het  mogelijk  te  zoeken  op  de
    overeenkomstige paginanaam en woordgrenzen in de beschrijving.

    De database, doorzocht door apropos is bijgewerkt door programma mandb.
    Afhankelijk van uw installatie kan dit worden uitgevoerd met een
    periodieke cron-opdracht of handmatig na de installatie van nieuwe
    man-pagina's.

OPTIES

    -d, --debug
       Foutinformatie tonen.

    -v, --verbose
       Uitgebreide waarschuwingsmeldingen tonen.

    -r, --regex
       Ieder trefwoord moet geïnterpreteerd worden als een reguliere
       expressie.  Dit is het standaardgedrag. Ieder trefwoord wordt
       afzonderlijk vergeleken met de paginanamen en de beschrijvingen.
       Er kan een overeenkomst zijn met ieder deel van beide. Deze
       overeenkomst is niet beperkt tot woordgrenzen.

    -w, --wildcard
       Ieder trefwoord wordt geïnterpreteerd als een patroon die
       shell-achtige  jokertekens  bevat.  Ieder  trefwoord wordt
       afzonderlijk vergeleken met de paginanamen en de beschrijvingen.
       Als --exact opgegeven wordt, zal er alleen een overeenkomst
       gevonden worden als een (geëxpandeerd) trefwoord overeenkomt met
       de volledige beschrijving of paginanaam. In andere gevallen mag
       het trefwoord ook  overeenkomen  op  woordgrenzen  in  de
       beschrijving.

    -e, --exact
       Ieder trefwoord zal exact vergeleken worden met de paginanamen
       en de beschrijvingen.

    -a, --and
       Alleen items tonen die overeenkomen  met  alle  opgegeven
       trefwoorden. Standaard worden items die met enig trefwoord
       overeenkomt getoond.

    -l, --long
       Uitvoer niet afbreken op terminalbreedte. Normaal zal uitvoer
       afgekapt worden op de breedte van de terminal om lelijke
       resultaten van slechtgeschreven NAAM-secties te voorkomen.

    -s list, --sections list, --section list
       Search only the given manual sections.  list is a colon- or
       comma-separated list of sections.  If an entry in list is a
       simple section, for example "3", then the displayed list of
       descriptions will include pages in sections "3", "3perl", "3x",
       and so on; while if an entry in list has an extension, for
       example "3perl", then the list will only include pages in that
       exact part of the manual section.

    -m systeem[,...], --systems=systeem[,...]
       Als dit systeem toegang heeft tot man-paginabeschrijvingen van
       andere  besturingssystemen,  dan kunnen ze met deze optie
       doorzocht worden.  Om NieuwOS's man-pagina's te doorzoeken,
       gebruikt u optie -m NieuwOS.

       Het opgegeven systeem kan een combinatie van besturingssystemen
       zijn, gescheiden door komma's. Om ook de watis-beschrijvingen
       van het eigen besturingssysteem te doorzoeken, neemt u de
       systeemnaam man in het argument op. Deze optie zal voorgaan op
       de omgevingsvariabele $SYSTEM.

    -M pad, --manpath=pad
       Specificeer een alternatieve hiërarchie van man-pagina's om te
       doorzoeken, gescheiden door dubbelepunten.  Standaard gebruikt
       apropos de omgevingsvariabele $MANPATH, behalve als deze leeg of
       niet-gedefinieerd is. In die gevallen wordt een passend man-pad
       bepaald op basis van uw omgevingsvariabele $PATH. Deze optie
       gaat voor op de inhoud van $MANPATH.

    -L taalgebied, --locale=taalgebied
       apropos zal normaal uw huidige taalgebied bepalen met een
       aanroep  van  de C-functie setlocale(3)  die verschillende
       omgevingsvariabelen bevraagt, waaronder mogelijk $LC_MESSAGES en
       $LANG.  Om de vastgestelde waarde tijdelijk te overschrijven
       gebruikt u deze optie om een taalgebied direct aan apropos door
       te geven.  Merk op dat dit geen effect heeft totdat het zoeken
       naar de pagina's daadwerkelijk begint.  Uitvoer zoals  de
       hulptekst zal altijd getoond worden in de taal die in eerste
       instantie bepaald is.

    -C bestand, --config-file=bestand
       Gebruik dit gebruikersconfiguratiebestand in plaats van de
       standaard van ~/.manpath.

    -h, --help
       Een hulptekst tonen en stoppen.

    -V, --version
       Versieinformatie tonen.

STOPSTATUS

    0   Programma correct uitgevoerd.

    1   Gebruiks-, syntax- of configuratiebestandfout.

    2   Uitvoeringsfout.

    16   Er is niets gevonden dat overeenkomt met de opgegeven criteria.

OMGEVING

    SYSTEM Wanneer $SYSTEM is opgegeven, heeft dit hetzelfde effect als het
       opgegeven van optie -m als argument.

    MANPATH
       Wanneer $MANPATH is opgegeven, wordt de waarde geïnterpreteerd
       als  een  zoekpad van dubbelepuntgescheiden hiërarchie van
       man-pagina's.

    MANWIDTH
       Wanneer $MANWIDTH is opgegeven, wordt de waarde gebruikt als de
       breedte van de terminal (zie de optie --long). Als deze niet
       opgegeven is, wordt de terminalbreedte berekend met een ioctl(2)
       indien beschikbaar, of de waarde van $COLUMNS, of wordt er
       teruggevallen op 80 karakters.

    POSIXLY_CORRECT
       Wanneer $POSIXLY_CORRECT is opgegeven, zelfs met een nulwaarde,
       wordt  de standaardzoekopdracht apropos uitgevoerd als een
       reguliere expressie (-r). Momenteel is dit hoe dan ook het
       standaardgedrag.

BESTANDEN

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een traditionele, algemene index-database-cache.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een algemene index-database-cache, in overeenstemming met FHS.

    /usr/share/man/.../whatis
       Een traditionele watis-tekstdatabase.

ZIE OOK

    man(1), whatis(1), mandb(8)

AUTEUR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).