Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAAM

    man - een interface voor de online-handleidingen

SAMENVATTING

    man [-C bestand] [-d] [-D] [--warnings[=waarschuwingen]] [-R encoding]
    [-L taalgebied] [-m systeem[,...]] [-M pad] [-S lijst] [-e extensie]
    [-i|-I] [--regex|--wildcard] [--names-only] [-a] [-u] [--no-subpages]
    [-P opmaker] [-r prompt] [-7] [-E  encoding]  [--no-hyphenation]
    [--no-justification] [-p string] [-t] [-T[apparaat]] [-H[browser]]
    [-X[dpi]] [-Z] [[sectie] pagina ...] ...
    man -k [apropos opties] regexp ...
    man -K [-w|-W] [-S list] [-i|-I] [--regex] [sectie] term ...
    man -f [watis optie] pagina ...
    man -l [-C bestand] [-d] [-D] [--warnings[=waarschuwingen]]  [-R
    encoding] [-L taalgebied] [-P opmaker] [-r prompt] [-7] [-E encoding]
    [-p string] [-t] [-T[apparaat]] [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z] bestand
    ...
    man -w|-W [-C bestand] [-d] [-D] pagina ...
    man -c [-C bestand] [-d] [-D] pagina ...
    man [-hV]

BESCHRIJVING

    man is de man-paginaopmaker van het systeem. Ieder pagina-argument van
    man is normaal de naam van een applicatie, hulpprogramma of functie. De
    man-pagina verbonden met elke van deze argumenten wordt vervolgens
    gezocht en getoond. Een sectie, mits opgegeven, zal man verwijzen naar
    de specifieke sectie van de handleiding. De standaardactie is het
    zoeken in alle beschikbare secties, in een voorgedefinieerde volgorde,
    en om alleen de eerst gevonden pagina te tonen, zelfs als pagina in
    meerdere secties voorkomt.

    De onderstaande tabel toont de sectie-nummers van de handleiding,
    gevolgd door de paginasoorten die ze bevatten.

    1  Executable programs or shell commands
    2  System calls (functions provided by the kernel)
    3  Library calls (functions within program libraries)
    4  Special files (usually found in /dev)
    5  File formats and conventions eg /etc/passwd
    6  Games
    7  Miscellaneous (including macro packages and conventions), e.g.
      man(7), groff(7)
    8  System administration commands (usually only for root)
    9  Kernel routines [Non standard]

    Een man-pagina bestaat uit verschillende delen.

    Gebruikelijke  namen  van  delen  bevatten  NAAM,  SAMENVATTING,
    CONFIGURATIE, BESCHRIJVING, OPTIES, STOPSTATUS, RETOURWAARDE, FOUTEN,
    OMGEVING, BESTANDEN, VERSIES, VOLDOEND AAN, NOTITIES, PROGRAMMAFOUTEN,
    VOORBEELD, AUTEURS, en ZIE OOK.

    De volgende conventies zijn van toepassing op het deel SAMENVATTING en
    kunnen als voorbeeld voor andere delen gebruikt worden.

    bold text     type exactly as shown.
    italic text    replace with appropriate argument.
    [-abc]       any or all arguments within [ ] are optional.
    -a|-b       options delimited by | cannot be used together.

    argument ...    argument is repeatable.
    [expression] ...  entire expression within [ ] is repeatable.

    Exacte opmaak kan variëren afhankelijk van het uitvoerapparaat. Zo kan
    man meestal geen cursieve tekst tonen als het in een terminal wordt
    uitgevoerd en zal in plaats daarvan onderstreepte of gekleurde tekst
    gebruiken.

    De illustratie van functie of opdracht is een patroon die overeen moet
    komen met alle mogelijke aanroepen. In sommige gevallen heeft het de
    voorkeur meerdere uitsluitende aanroepen te illustreren, zoals in de
    sectie SAMENVATTING van deze man-pagina wordt getoond.

VOORBEELDEN

    man ls
      Toon de man-pagina voor het item (programma) ls.

    man -a introductie
      Alle beschikbare introductie-pagina's van de  handleiding  in
      volgorde tonen. Het is mogelijk tussen de opeenvolgende weergaven
      te stoppen of ze over te slaan.

    man -t alias | lpr -Pps
      De  man-pagina  waarnaar  `alias'  verwijst,  meestal  een
      shell-man-pagina, opmaken als standaard troff of groff en deze
      doorsturen naar printer ps.  De standaarduitvoer van groff is
      meestal Postscript.  man --help moet aangeven welke processor met
      de optie -t is gekoppeld.

    man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
      Deze opdracht zal de nroff-bron van  man-pagina  ./foo.1x.gz
      decomprimeren  en indelen als een apparaatonafhankelijk (dvi)
      bestand. De omleiding is nodig omdat de vlag -T de uitvoer zonder
      opmaak naar stdout stuurt. De uitvoer moet bekeken worden met een
      programma zoals xdvi, of verder bewerkt worden naar Postscript met
      bijvoorbeeld dvips.

    man -k printf
      Zoek in de korte beschrijvingen en namen van man-pagina's naar het
      trefwoord printf als reguliere expressie.  Toon iedere treffer.
      Komt overeen met apropos -r printf.

    man -f smail
      Alle  korte beschijvingen tonen van de man-pagina's waarnaar
      verwezen wordt door smail. Is gelijk aan whatis -r smail.

OVERZICHT

    Om de gebruiker maximale flexibiliteit te geven, heeft man vele opties.
    Het zoekpad, de volgorde van secties, de wijze van uitvoerverwerking en
    andere gedrag kan worden aangepast, waarover hieronder meer informatie
    staat.

    Verschillende omgevingsvariabelen worden uitgelezen om te bepalen hoe
    mandb werkt, mits ingesteld.  Het is  mogelijk  om  de  `catch
    all'-variabele $MANOPT op iedere tekenreeks in te stellen, zoals in een
    opdrachtregel, met als uitzondering dat iedere spatie die als onderdeel
    van een optieargument wordt gebruikt, voorafgegaan moet worden door een
    backslash.  man zal eerst  $MANOPT  ontleden  vóór  zijn  eigen
    opdrachtregel.  De  opties  die  een  argument vereisen, worden
    overschreven door gelijknamige opties op de opdrachtregel.  Om alle
    opties die in $MANOPT insteld zijn te herstellen, kan -D worden
    opgegeven als de eerste optie van de opdrachtregel. Zo kan man opties
    die opgegeven zijn in $MANOPT `vergeten', hoewel ze nog wel geldig
    moeten zijn.

    De opmaakhulpprogramma's opgeslagen als man-db maken intensief gebruik
    van index-database-caches.  Deze caches bevat informatie, zoals de
    locatie van iedere man-pagina en de inhoud van  watis  (korte,
    éénregelige beschrijving van de man-pagina), en maakt het mogelijk dat
    man sneller resultaten vindt dan met het iedere keer doorzoeken van het
    bestandssysteem  om  de juiste man-pagina te vinden.  Wordt man
    aangeroepen met de optie -u, dan zal de cache consistent blijven,
    waarmee voorkomen wordt dat software handmatig uitgevoerd moet worden
    om traditionele watis-tekstdatabases bij te werken.

    Als man een door mandb geïnitialiseerde index-database voor een
    bepaalde man-paginastructuur niet kan vinden, dan zal het toch naar de
    gevraagde man-pagina's zoeken, hoewel hiervoor expansie van jokertekens
    (file globbing) nodig zal zijn. Als whatis en apropos beide index niet
    kunnen vinden, dan zal  het  informatie  uit  een  traditionele
    watis-database halen.

    Deze   hulpprogramma's  ondersteunen  standaard  gecomprimeerde
    nroff-bronbestanden  met  extenties  .Z,  .z  en  .gz.   Iedere
    compressie-extentie is mogelijk, maar dit moet dan bekend zijn tijdens
    compileren. Standaard zijn ook alle aangemaakte categoriepagina's
    gecomprimeerd met gzip. Iedere `algemene' man-paginastructuur, zoals
    /usr/share/man  of  /usr/X11R6/man  mag  iedere  map  als  zijn
    categoriepaginastructuur   hebben.   Oorspronkelijk   zijn  de
    categoriepagina's opgeslagen in dezelfde structuur als de man-pagina's,
    maar vanwege redenen zoals beschreven in de File Hierarchy Standard
    (FHS) kan het de beter zijn om ze ergens anders op te slaan. Voor meer
    informatie over de wijze waarop, wordt verwezen naar manpath(5).

    Internationale  ondersteuning  is  beschikbaar  voor  dit pakket.
    Man-pagina's in de eigen taal zijn toegankelijk (mits beschikbaar op uw
    systeem) via het gebruik van taalgebied-functies.  Om dergelijke
    ondersteuning in te schakelen, is het nodig om $LC_MESSAGES, $LANG of
    een andere, systeemafhankelijke omgevingsvariabele in te stellen op uw
    eigen taalgebied, meestal opgegeven als (POSIX 1003.1):

    <taal>[_<gebied>[.<karakter-set>[,<versie>]]]

    Als de gewenste pagina in uw taalgebied beschikbaar is, zal het getoond
    worden in plaats van de standaardpagina (meestal Amerikaans Engels).

    Ondersteuning van internationale programmateksten is ook in dit pakket
    opgenomen en kan op dezelfde wijze worden geactiveerd, mits natuurlijk
    weer  beschikbaar.  Als  u  ontdekt  dat  de  man-pagina's  en
    programmateksten niet beschikbaar zijn in uw eigen taal en u wilt ze
    zelf vertalen, neem dan contact op met de ontwikkelaar die deze
    activiteit coördineert.

    Voor informatie  over  andere  beschikbare  functionaliteiten  en
    uitbreidingen  in  deze man-paginaopmaker wordt verwezen naar de
    documenten bij dit pakket.

STANDAARDEN

    man zal naar de gewenste man-pagina in het index-databasecache zoeken.
    Als de optie -u opgegeven is, wordt de consistentie van de cache
    gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de databases een goede
    afspiegeling zijn van het bestandssysteem.  Als deze optie altijd
    opgegevens wordt, is het over het algemeen niet nodig om mandb uit te
    voeren nadat de caches zijn aangemaakt, tenzij een cache verminkt
    raakt. Echter, de controle op consistentie van caches kan langzaam
    zijn op systemen met veel man-pagina's.  Daarom wordt het niet
    standaard uitgevoerd en de systeembeheerders zouden mandb iedere week
    kunnen draaien en zo de databasecache actueel houden. Om problemen
    door verouderde cache te voorkomen, valt man bij het mislukken van het
    zoeken in het cache terug op de expansie van jokertekens (file
    globbing), net zoals het zou doen bij afwezigheid van cache.

    Nadat een man-pagina is gevonden, wordt gezocht naar een vooropgemaakt
    `catalogusbestand'  en  gecontroleerd of het nieuwer is dan het
    nroff-bestand.  Als aan beide voorwaarden voldaan is, wordt dit
    vooropgemaakte bestand (meestal) gedecomprimeerd en vervolgens getoond
    via het gebruik van een opmaker. De opmaker kan op een aantal manieren
    worden  opgegeven  en  anders  wordt  er  teruggevallen  op  de
    standaardinstelling (zie optie -p voor meer informatie). Als er geen
    catalogus gevonden wordt of als deze ouder is dan het nroff-bestand,
    wordt de nroff door verschillende programma's verwerkt en direct
    weergegeven.

    Als  een  catalogusbestand  aangemaakt kan worden (een relatieve
    catalogusmap bestaat en heeft de juiste rechten), zal man het bestand
    comprimeren opslaan op de achtergrond.

    De filters worden op een aantal wijzen ontcijferd. Ten eerste wordt
    opdrachtregeloptie -p of omgevingsvariabele  $MANROFFSEQ ondervraagd.
    Als -p niet gebruikt is en de omgevingsvariabele niet ingesteld, dan
    wordt de eerste regel van het  nroff-bestand  ontleed  op  een
    preprocessorstring.  Om een geldige preprocessorstring te bevatten,
    moet de eerste regel overeenstemming vertonen met

    '\" <string>

    waarbij string iedere combinatie van letters kan zijn, hieronder
    beschreven door optie -p.

    Als geen van de bovenstaande methoden filterinformatie oplevert, worden
    standaardinstellingen gebruikt.

    Een informatiestroom die de opmaak verzorgt, wordt gevormd door de
    filters en de hoofdopmaker (nroff of [tg]roff met -t) wordt uitgevoerd.
    Als alternatief kan er een programma worden uitgevoerd mandb_nfmt (of
    mandb_tfmt met -t) mits deze bestaat in de top van de manstructuur.
    Het ontvangt het bronbestand van de man-pagina, de preprocessorstring
    en optioneel het apparaat dat is gespecificeerd met de argumenten -T of
    -E.

OPTIES

    Opties zonder argument die dubbel voorkomen in de opdrachtregel, in
    $MANOPT of in beide, zijn niet schadelijk. Opties die wel een argument
    vereisen, worden overschreven door ieder duplicaat.

  Algemene opties
    -C bestand, --config-file=bestand
       Gebruik dit gebruikersconfiguratiebestand in plaats van de
       standaard van ~/.manpath.

    -d, --debug
       Foutinformatie tonen.

    -D, --default
       Deze optie wordt normaal als allereerste opgegeven en hersteld
       het gedrag van man.  Het wordt gebruikt om die opties te
       herstellen die mogelijk in $MANOPT zijn opgegeven. Iedere optie
       die volgt op -D zal het normale effect hebben.

    --warnings[=waarschuwingen]
       Waarschuwingen afkomstig van groff inschakelen. Dit kan worden
       gebruikt om de geldigheid van de broncode van man-pagina's te
       controleren. waarschuwingen is een kommagescheiden lijst met
       waarschuwingsnamen; als het niet is opgegeven, is de standaard
       "mac". Zie de opmerking “Warnings” in info groff voor een lijst
       met beschikbare waarschuwingsnamen.

  Belangrijkste uitvoeringswijzen
    -f, --whatis
       Equivalent aan whatis.  Toon een korte beschrijving van de
       man-pagina, mits deze beschikbaar is. Zie whatis(1)  voor meer
       informatie.

    -k, --apropos
       Equivalent   aan   apropos.   Doorzoek   de   korte
       man-paginabeschrijvingen  op  trefwoorden  en  toon  alle
       overeenkomsten. Zie apropos(1) voor meer informatie.

    -K, --global-apropos
       Naar tekst zoeken in alle man-pagina's. Dit is een zoekactie
       met brute kracht en zal mogelijk nogal wat tijd kosten; indien
       mogelijk kunt u een sectie opgeven om het aantal pagina's dat
       doorzocht moet worden  te  reduceren.  Zoektermen  kunnen
       eenvoudige  tekenreeksen  zijn (de standaard) of reguliere
       expressies in het geval de optie --regex is gebruikt.

    -l, --local-file
       'Lokale' modus activeren. Lokale man-bestanden opmaken  en
       weergeven  in  plaats van het zoeken door de verzameling
       handleidingen van het systeem.  Ieder man-paginaargument zal
       worden opgevat als een nroff-bronbestand in de juiste opmaak.
       Er wordt geen cat-bestand aangemaakt. Als '-' opgenomen is als
       een van de argumenten, dan wordt de invoer uit stdin gehaald.
       Als deze optie niet wordt gebruikt en man kan de vereiste pagina
       niet vinden, dan wordt, voordat de foutmelding wordt getoond,
       geprobeerd de naam als een bestandsnaam te gebruiken en naar een
       exacte overeenkomst gezocht.

    -w, --where, --location
       De man-pagina's niet tonen, maar wel de locatie(s) weergeven van
       de nroff-bronbestanden die opgemaakt zouden worden.

    -W, --where-cat, --location-cat
       De man-pagina's niet tonen, maar wel de locatie(s) van de
       cat-bestanden die weergegeven zouden worden. Waneer -w en -W
       beide opgegeven zijn, toon dan beide gescheiden door een spatie

    -c, --catman
       De optie is niet voor algemeen gebruik en mag alleen gebruikt
       worden door het programma catman.

    -R encoding, --recode=encoding
       In plaats van de man-pagina op de gebruikelijke wijze op te
       maken, schrijf de broncode weg, geconverteerde naar de opgegven
       encoding.  Wanneer u de codering van het bronbestand al weet,
       dan kunt u ook direct gebruik maken van manconv(1). Deze optie
       geeft u echter de mogelijkheid om meerdere map-pagina's naar een
       enkele codering te converteren zonder expliciet de codering voor
       elke apart op te moeten geven, mits ze al geïnstalleerd zijn in
       een structuur die overeenkomt met die van de man-pagina's.

  Man-pagina's vinden
    -L taalgebied, --locale=taalgebied
       man zal normaal uw huidige taalgebied bepalen met een aanroep
       van   de  C-functie  setlocale(3)   die  verschillende
       omgevingsvariabelen bevraagt, waaronder mogelijk $LC_MESSAGES en
       $LANG.  Om de vastgestelde waarde tijdelijk te overschrijven
       gebruikt u deze optie om een taalgebied direct aan man door te
       geven. Merk op dat dit geen effect heeft totdat het zoeken naar
       de pagina's daadwerkelijk begint. Uitvoer zoals de hulptekst
       zal altijd getoond worden in de taal die in eerste instantie
       bepaald is.

    -m systeem[,...], --systems=systeem[,...]
       Wanneer dit systeem toegang heeft tot man-pagina's van andere
       besturingssystemen, dan kunnen ze benaderd worden met deze
       optie. Om naar een man-pagina uit de verzameling man-pagina's
       van NieuwOS te zoeken, gebruikt u de optie -m NieuwOS.

       Het opgegeven systeem kan bestaan uit een combinatie van
       kommagescheiden namen van besturingssystemen.  Om  ook  de
       man-pagina's van het eigen besturingssysteem te doorzoeken,
       voegt u de systeemnaam man toe aan de argumentstring.  Deze
       optie gaat voor op de omgevingsvariabele $SYSTEM.

    -M pad, --manpath=pad
       Geef een alternatief man-pad op. Standaard gebruikt man manpath
       om het zoekpad te bepalen.  De optie gaat voor  op  de
       omgevingsvariabele  $MANPATH  en zorgt dat optie -m wordt
       genegeerd.

       Een pad dat als man-pad opgegeven wordt, moet de top van de
       man-paginastructuur zijn, verdeeld in secties zoals in de
       man-db-handleiding   is   beschreven   (onder   "Het
       man-paginasysteem").  Man-pagina's buiten deze structuur kunnen
       bekeken worden via optie -I.

    -S lijst, -s lijst, --sections=lijst
       Lijst bestaat  uit  een  opsomming  met  `orderspecifieke'
       man-secties die doorzocht moeten worden, gescheiden door een
       dubbelepunt of  komma.  Deze  optie  gaat  voor  op  de
       omgevingsvariabele  $MANSECT,  (De  spelling  -s  is voor
       compatibiliteit met System V.)

    -e sub-extensie, --extension=sub-extensie
       Sommige systemen bevatten grote hoeveelheden man-pagina's in de
       hoofdstructuur, bijvoorbeeld pagina's die behoren tot het pakket
       Tcl. Om het probleem van man-pagina's met dubbele namen te
       omzeilen, bijvoorbeeld exit(3), waren de Tcl-pagina's vaak
       toegekend aan sectie I. Omdat dit niet fraai is, is het nu
       mogelijk om de pagina's in de juiste sectie te plaatsen en er
       een specifieke `extensie' aan toe te kennen, in dit geval
       exit(3tcl). Standaard zal man exit(3) tonen en niet de voorkeur
       geven aan exit(3tcl). Om uit deze situatie te komen, maar ook
       te voorkomen dat de sectie waarin de pagina zich bevindt bekend
       moet zijn, is het nu mogelijk om man een sub-extensie te geven
       die aangeeft aan welk pakket de pagina toebehoort. Doorgaand op
       het eerder genoemde voorbeeld zal de optie -e tcl van man het
       zoeken beperken tot pagina's met de extentie *tcl.

    -i, --ignore-case
       Hoofdletters  zijn  niet van invloed bij het zoeken naar
       man-pagina's. Dit is het standaardgedrag.

    -I, --match-case
       Hoofdletters zijn van invloed bij het zoeken naar man-pagina's.

    --regex
       Alle pagina's weergeven indien een deel van hun naam of
       beschrijving  overeenkomt  met elk pagina-argument als een
       reguliere expressie, zoals bij apropos(1). Omdat er bij het
       zoeken naar een reguliere expressie vaak geen goede wijze is om
       de "beste" pagina te kiezen, impliceert deze optie -a

    --wildcard
       Alle pagina's tonen met elke deel van hun namen of hun
       beschrijvingen  die  overeenkomen met ieder pagina-argument
       gebruikmakend  van  shell-achtige  jokertekens,  zoals  met
       apropos(1)  --wildcard.  Het argument pagina moet overeenkomen
       met de volledige naam of beschrijving, of op de woordgrenzen in
       de beschrijving.  Omdat er bij het zoeken met jokertekens
       meestal geen manier is om de "beste" pagina te  kiezen,
       impliceert deze optie -a.

    --names-only
       Als de optie --regex of --wildcard is gebruikt, zoek dan alleen
       naar  overeenkomsten  in  paginanamen  en  niet   in
       paginabeschrijvingen, zoals met watis(1).  Anders is er geen
       effect.

    -a, --all
       Standaard zal man stoppen na het weergeven van de meeste
       geschikte man-pagina die het kan vinden. Door gebruik te maken
       van deze optie, wordt man gedwongen alle man-pagina's te tonen
       met namen die overeenkomen met de zoekcriteria.

    -u, --update
       Deze  optie  zorgt  ervoor  dat  man  een  controle  op
       `inode-level'-consistentie van zijn databasecaches uitvoert om
       te  waarborgen  dat  ze een juiste representatie van het
       bestandssysteem zijn. Het zal alleen een nuttig effect hebben
       als man is geïnstalleerd met de setuid-bit-collectie.

    --no-subpages
       By default, man will try to interpret pairs of manual page names
       given on the command line as equivalent to a single manual page
       name containing a hyphen or an underscore. This supports the
       common pattern of programs that implement  a  number  of
       subcommands, allowing them to provide manual pages for each that
       can be accessed using similar syntax as would be used to invoke
       the subcommands themselves. For example:

        $ man -aw git diff
        /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

       Met de optie --no-subpages wordt dit gedrag uitgeschakeld.

        $ man -aw --no-subpages git diff
        /usr/share/man/man1/git.1.gz
        /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
        /usr/share/man/man1/diff.1.gz

  Opgemaakte uitvoer beheersen
    -P opmaker, --pager=opmaker
       Geef op welke uitvoeropmaker moet worden gebruikt. Standaard
       gebruikt man pager -s.

       De waarde kan bestaan uit een eenvoudige opdrachtnaam of een
       opdracht met argumenten, waarbij shell-tekens gebruikt mogen
       worden (backslashes en enkele of dubbele aanhalingstekens).  Er
       mogen geen 'pipes' gebruikt worden om meerdere opdrachten te
       koppelen; als dit nodig is, gebruik dan een wrapper-script die
       het te tonen bestand als argument of als standaardinvoer kan
       nemen.

    -r prompt, --prompt=prompt
       Als een recente versie van less als opmaker is gebruikt, zal man
       proberen zijn prompt en enkele nuttige opties in te stellen. De
       standaardprompt ziet eruit als

        Man-pagina naam(sec) regel x

       waarbij naam staat voor de naam van de man-pagina, sec voor de
       sectie  waaronder het gevonden is en x voor het huidige
       regelnummer. Dit is gerealiseerd door het gebruik van de
       omgevingsvariabele $LESS.

       Door  -r met een string op te geven wordt de standaard
       overschreven. De string mag de tekst $MAN_PN bevatten wat wordt
       uitgebreid tot de naam van de huidige man-pagina en zijn
       sectienaam omgeven door `(' en `)'.  De string die gebruikt
       wordt om de standaardwaarde te genereren kan worden uitgedrukt
       als

       \ Man\ pagina\ \$MAN_PN\ ?ltline\ %lt?L/%L.:
       byte\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB\ %pB\\%..
       (press h for help or q to quit)

       It is broken into three lines here for the sake of readability
       only. For its meaning see the less(1) manual page. The prompt
       string is first evaluated by the shell.  All double quotes,
       back-quotes and backslashes in the prompt must be escaped by a
       preceding backslash. The prompt string may end in an escaped $
       which may be followed by further options for less. By default
       man sets the -ix8 options.

       Als u de  verwerking  van  man's  prompt  volledig  wilt
       overschrijven, gebruik dan de omgevingsvariabele $MANLESS zoals
       hieronder beschreven.

    -7, --ascii
       Bij het bekijken van een man-pagina puur in ascii(7) op een
       7-bit-terminal of -terminal-emulator kunnen sommige tekens niet
       goed worden weergegeven als het  gebruik  maakt  van  de
       apparaatbeschrijving latin1(7) met GNU nroff. Deze optie staat
       toe man-pagina's in puur ascii te tonen in ascii op een
       latin1-apparaat.  Er zal geen latin1-tekst worden omgezet. De
       volgende tabel toon de uitgevoerde omzettingen: sommige van de
       delen kunnen alleen correct worden getoond bij gebruik van GNU
       nroff's latin1(7)-apparaat.

       Description    Octal  latin1  ascii
       ──────────────────────────────────────────
       continuation    255   ‐    -
       hyphen
       bullet  (middle  267   ·    o
       dot)
       acute accent    264   ´    '
       multiplication   327   ×    x
       sign

       Als de inhoud van kolom latin1 juist is, staat uw terminal
       waarschijnlijk op latin1-tekens ingesteld en is deze optie niet
       noodzakelijk.  Als de kolommen latin1 en ascii identiek zijn,
       dan bekijk u deze pagina gebruikmakend van deze optie, of man
       heeft   de   pagina   niet   opgemaakt   volgens  de
       latin1-apparaatbeschrijving. Als de kolom latin1 ontbreekt of
       de inhoud verminkt is, dan moet u de man-pagina's waarschijnlijk
       met deze optie bekijken.

       Deze optie wordt genegeerd bij gelijktijdig gebruik van de
       opties -t, -H, -T of -Z en is mogelijk nutteloos bij een andere
       nroff dan die van GNU.

    -E codering, --encoding=codering
       Uitvoer aanmaken voor een tekencodering die afwijkt van de
       standaard. Voor achterwaartse compatibiliteit mag codering een
       nroff-apparaat zijn zoals een ascii, latin1 of utf8, maar ook
       een echte tekencodering zoals UTF-8.

    --no-hyphenation, --nh
       Normaal zal nroff tekst op regeleinden automatisch afbreken,
       zelfs in woorden die geen afbreekteken bevatten, als het nodig
       is om deze woorden over een regel te verdelen zonder excessieve
       witruimte. Deze optie schakelt automatisch afbreken uit, zodat
       woorden  alleen afgebroken worden als ze al afbreektekens
       bevatten.

       Als u een man-pagina schrijft en wilt voorkomen dat nroff een
       woord afbreekt op een ongeschikte plek, gebruik dan deze optie
       niet, maar lees de nroff-documentatie over dit punt; zo kunt u
       bijvoorbeeld "\%" binnen een woord plaatsen om aan te geven dat
       er op deze plek mag worden afgebroken, of plaats "\%" aan het
       begin van een woord om te voorkomen dat het wordt afgebroken.

    --no-justification, --nj
       Normaal  zal  nroff tekst automatisch tussen beide marges
       uitvullen.  Deze optie schakelt volledige uitvulling  uit,
       waarbij alleen uitlijnen tegen de linker marge overblijft.

       Als u tijdens het schrijven van een man-pagina wilt verhinderen
       dat nroff bepaalde alinea's uitvult, kunt u deze optie beter
       niet gebruiken. Raadpleeg liever de nroff-documentatie; u kunt
       bijvoorbeeld de ".na", ".nf", ".fi" en ".ad" gebruiken om
       aanpassing en uitvulling uit te schakelen.

    -p string, --preprocessor=string
       Geef de volgorde van preprocessors aan die vóór nroff of
       troff/groff uitgevoerd moeten worden.  Niet alle installaties
       zullen  over  een  volledige verzameling van preprocessors
       beschikken. Sommige preprocessors en de aan hen toegewezen
       letters zijn: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v),
       refer (r).  Deze optie overschrijft de  omgevingsvariabele
       $MANROFFSEQ.  zsoelim  wordt  altijd  als  de allereerste
       preprocessor uitgevoerd.

    -t, --troff
       Gebruik groff -mandoc om de man-pagina voor stdout op te maken.
       Deze optie is niet vereist in samenhang met -H, -T of -Z.

    -T[apparaat], --troff-device[=apparaat]
       Deze optie wordt gebruikt om uitvoer van groff (of mogelijk
       troff's) geschikt te maken voor een apparaat anders dan de
       standaard.  Het veronderstelt -t.  Voorbeelden (geleverd met
       Groff-1.17) zijn dvi, latin1, ps, utf8, X75 en X100.

    -H[browser], --html[=browser]
       Deze optie laat groff HTML-uitvoer produceren en toont deze
       uitvoer in een webbrowser.  De keuze voor een browser wordt
       bepaald  door  het  optionele  browser-argument,  de  door
       omgevingsvariabele $BROWSER of door een compilatiestandaard
       (meestal lynx). Deze optie veronderstelt -t en werkt alleen
       samen met GNU troff.

    -X[dpi], --gxditview[=dpi]
       Deze optie toont de uitvoer van groff in een grafisch venster
       via het gxditview-programma. De dpi-instelling (dots per inch)
       kan 75, 75-12, 100 of 100-12 zijn, met als standaard 75. De
       -12-varianten gebruiken een 12-punts basislettertype. Deze optie
       veronderstelt  -T  met  een  X75-,  X75-12-,  X100- resp.
       X100-12-apparaat.

    -Z, --ditroff
       groff zal troff uitvoeren  en  vervolgens  een  geschikte
       postprocessor gebruiken om de uitvoer te maken die geschikt is
       voor het gekozen apparaat. Als groff -mandoc groter is dan
       groff wordt deze optie doorgegeven an groff en wordt er geen
       postprocessor gebruikt. Het impliceert -t.

  Hulp krijgen
    -h, --help
       Een hulptekst tonen en stoppen.

    -V, --version
       Versieinformatie tonen.

STOPSTATUS

    0   Programma correct uitgevoerd.

    1   Gebruiks-, syntax- of configuratiebestandfout.

    2   Uitvoeringsfout.

    3   Een child-proces gaf een stopstatus ongelijk aan nul.

    16   Minstens een van de pagina's/bestanden/trefwoorden bestond niet
       of kwam niet overeen.

OMGEVING

    MANPATH
       Als $MANPATH ingesteld is, wordt het pad gebruikt om naar
       man-pagina's te zoeken.

    MANROFFOPT
       De inhoud van $MANROFFOPT wordt aan de opdrachtregel toegevoegd
       iedere keer als man een beroep doet op de opmaker (nroff, troff
       of groff).

    MANROFFSEQ
       Als $MANROFFSEQ ingesteld is, wordt de waarde gebruikt om de
       preprocessors vast te stellen waarmee iedere man-pagina verwerkt
       wordt. De standaard preprocessorlijst is systeemafhankelijk.

    MANSECT
       Als $MANSECT insteld is, wordt deze dubbelpuntgescheiden lijst
       met secties gebruikt om te bepalen welke man-paginasecties
       doorzocht worden, en in welke volgorde.

    MANPAGER, PAGER
       De waarde van $MANPAGER of $PAGER ($MANPAGER heeft de voorkeur)
       wordt  gebruikt als programma om de man-pagina te tonen.
       Standaard wordt hiervoor pager -s gebruikt.

       De waarde kan bestaan uit een eenvoudige opdrachtnaam of een
       opdracht met argumenten, waarbij shell-tekens gebruikt mogen
       worden (backslashes en enkele of dubbele aanhalingstekens).  Er
       mogen geen 'pipes' gebruikt worden om meerdere opdrachten te
       koppelen; als dit nodig is, gebruik dan een wrapper-script die
       het te tonen bestand als argument of als standaardinvoer kan
       nemen.

    MANLESS
       Wanneer $MANLESS is ingesteld, zal man geen 'prompt-string'
       aanmaken voor de less-opmaker.  In plaats daarvan wordt de
       waarde van  $MANLESS  woordelijk  gekopieerd  naar  $LESS.
       Bijvoorbeeld, als u de prompt altijd wilt instellen op “my
       prompt string”, stel $MANLESS dan in op ‘-Psmy prompt string’.

    BROWSER
       Als  $BROWSER  ingesteld  is,  bestaat  deze  uit  een
       dubbelepuntgescheiden  lijst met opdrachten, waarbij iedere
       opdracht poogt een webbrowser voor man --html te starten.  In
       ieder opdracht wordt %s vervangen door een bestandsnaam met de
       HTML-uitvoer van groff, %% door een enkel procentteken (%) en %c
       door een dubbelepunt (:).

    SYSTEM Wanneer $SYSTEM is opgegeven, heeft dit hetzelfde effect als het
       opgegeven van optie -m als argument.

    MANOPT Als $MANOPT ingesteld is, zal het vóór de man's-opdracht ontleed
       worden en er wordt van uitgegaan dat het in een gelijke indeling
       staat. Net zoals alle andere manspecifieke omgevingsvariabelen
       als opdrachtregelopties uitdrukt kunnen worden, en daarmee
       kandidaat zijn om opgenomen te worden in $MANOPT, wordt verwacht
       dat deze uitgerangeerd gaan worden.

    MANWIDTH
       Als $MANWIDTH ingesteld is, wordt zijn waarde gebruikt als
       regellengte waarop man-pagina's opgemaakt moeten worden.  Als
       het niet ingesteld is, worden man-pagina's opgemaakt met een
       regellengte passend bij de huidige terminal (via een ioctl(2),
       mits beschikbaar, de waarde van $COLUMNS, of terugvallend op 80
       tekens als geen van alle beschikbaar is). Categoriepagina's
       worden alleen opgeslagen als de standaardopmaak gebruikt kan
       worden, dus als de regellengte van de terminal tussen de 66 en
       80 tekens is.

    MAN_KEEP_FORMATTING
       Normaal, als uitvoer niet doorgestuurd wordt naar een terminal
       (zoals naar een bestand of een pijp), worden opmaaktekens
       genegeerd om het resultaat makkelijker leesbaar te maken zonder
       speciale  hulpmiddelen.  Echter,  als  $MAN_KEEP_FORMATTING
       ingesteld  is  op  een niet-lege waarde, dan worden deze
       opmaaktekens behouden. Dit kan nuttig zijn voor wrappers om man
       die opmaaktekens kunnen interpreteren.

    MAN_KEEP_STDERR
       Normaal, als de uitvoer doorgestuurd wordt naar een terminal
       (meestal een pagina-opmaker), dan wordt ieder foutenuitvoer van
       de opdracht om opgemaakte versies van man-pagina's te maken
       genegeerd om verstoring van de pagina-opmaker te voorkomen.
       Programma's zoals groff produceren relatief weinig foutmeldingen
       over typografische problemen zoals slechte uitlijning die lelijk
       zijn en algemeen verwarrend als ze naast de man-pagina worden
       getoond. Echter, sommige gebruikers willen ze toch zien, dus,
       als $MAN_KEEP_STDERR ingesteld is op een niet-lege waarde, zal
       de foutmelding normaal getoond worden.

    LANG, LC_MESSAGES
       Afhankelijk van het systeem en de implementatie, worden $LANG en
       $LC_MESSAGES bevraagd om de huidige locale te bepalen. man zal
       zijn meldingen in die locale tonen (mits beschikbaar).  Zie
       setlocale(3) voor de details.

BESTANDEN

    /etc/manpath.config
       man-db-configuratiebestand.

    /usr/share/man
       Een algemene man-paginahierarchie.

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een traditionele, algemene index-database-cache.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een algemene index-database-cache, in overeenstemming met FHS.

ZIE OOK

    apropos(1),  groff(1),  less(1),  manpath(1),  nroff(1), troff(1),
    whatis(1), zsoelim(1), setlocale(3), manpath(5), ascii(7), latin1(7),
    man(7), catman(8), mandb(8), the man-db package manual, FSSTND

GESCHIEDENIS

    1990,  1991  -  Oorspronkelijk  geschreven  door  John W. Eaton
    (jwe@che.utexas.edu).

    23 dec 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu) paste reparaties van fouten
    toe geleverd door Willem Kasdorp (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

    30 april 1994 - 23 februari 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk)
    heeft dit pakket ontwikkeld en onderhouden met hulp van een aantal
    toegewijde mensen.

    30 oktober 1996 - 30 maart 2001: Fabrizio Polacco <fpolacco@debian.org>
    onderhoudde en verbeterde dit pakket voor het Debian-project met behulp
    van de gehele gemeenschap.

    31 Maart 2001 - heden: Colin Watson <cjwatson@debian.org> ontwikkelt en
    onderhoudt man-db.