Provided by: man-db_2.6.1-2_amd64 bug

NAAM

    man - een interface voor de online-handleidingen

SAMENVATTING

    man [-C bestand] [-d] [-D] [--warnings[=waarschuwingen]] [-R encoding] [-L taalgebied] [-m
    systeem[,...]] [-M pad] [-S  lijst]  [-e  extensie]  [-i|-I]  [--regex|--wildcard]
    [--names-only] [-a] [-u] [--no-subpages] [-P opmaker] [-r prompt] [-7] [-E encoding]
    [--no-hyphenation] [--no-justification] [-p string] [-t] [-T[apparaat]] [-H[browser]]
    [-X[dpi]] [-Z] [[sectie] pagina ...] ...
    man -k [apropos opties] regexp ...
    man -K [-w|-W] [-S list] [-i|-I] [--regex] [sectie] term ...
    man -f [watis optie] pagina ...
    man -l [-C bestand] [-d] [-D] [--warnings[=waarschuwingen]] [-R encoding] [-L taalgebied]
    [-P opmaker] [-r prompt] [-7] [-E encoding] [-p string] [-t] [-T[apparaat]] [-H[browser]]
    [-X[dpi]] [-Z] bestand ...
    man -w|-W [-C bestand] [-d] [-D] pagina ...
    man -c [-C bestand] [-d] [-D] pagina ...
    man [-hV]

BESCHRIJVING

    man is de man-paginaopmaker van het systeem. Ieder pagina-argument van man is normaal de
    naam van een applicatie, hulpprogramma of functie. De man-pagina verbonden met elke van
    deze argumenten wordt vervolgens gezocht en getoond. Een sectie, mits opgegeven, zal man
    verwijzen naar de specifieke sectie van de handleiding. De standaardactie is het zoeken in
    alle beschikbare secties, in een voorgedefinieerde volgorde, en om alleen de eerst
    gevonden pagina te tonen, zelfs als pagina in meerdere secties voorkomt.

    De onderstaande tabel toont de sectie-nummers van de handleiding, gevolgd door de
    paginasoorten die ze bevatten.

    1  Executable programs or shell commands
    2  System calls (functions provided by the kernel)
    3  Library calls (functions within program libraries)
    4  Special files (usually found in /dev)
    5  File formats and conventions eg /etc/passwd
    6  Games
    7  Miscellaneous (including macro packages and conventions), e.g. man(7), groff(7)
    8  System administration commands (usually only for root)
    9  Kernel routines [Non standard]

    Een man-pagina bestaat uit verschillende delen.

    Gebruikelijke namen van delen bevatten NAAM, SAMENVATTING, CONFIGURATIE, BESCHRIJVING,
    OPTIES, STOPSTATUS, RETOURWAARDE, FOUTEN, OMGEVING, BESTANDEN, VERSIES, VOLDOEND AAN,
    NOTITIES, PROGRAMMAFOUTEN, VOORBEELD, AUTEURS, en ZIE OOK.

    De volgende conventies zijn van toepassing op het deel SAMENVATTING en kunnen als
    voorbeeld voor andere delen gebruikt worden.

    bold text     type exactly as shown.
    italic text    replace with appropriate argument.
    [-abc]       any or all arguments within [ ] are optional.
    -a|-b       options delimited by | cannot be used together.
    argument ...    argument is repeatable.
    [expression] ...  entire expression within [ ] is repeatable.

    Exacte opmaak kan variëren afhankelijk van het uitvoerapparaat. Zo kan man meestal geen
    cursieve tekst tonen als het in een terminal wordt uitgevoerd en zal in plaats daarvan
    onderstreepte of gekleurde tekst gebruiken.

    De illustratie van functie of opdracht is een patroon die overeen moet komen met alle
    mogelijke aanroepen.  In sommige gevallen heeft het de voorkeur meerdere uitsluitende
    aanroepen te illustreren, zoals in de sectie SAMENVATTING van deze man-pagina wordt
    getoond.

VOORBEELDEN

    man ls
      Toon de man-pagina voor het item (programma) ls.

    man -a introductie
      Alle beschikbare introductie-pagina's van de handleiding in volgorde tonen. Het is
      mogelijk tussen de opeenvolgende weergaven te stoppen of ze over te slaan.

    man -t alias | lpr -Pps
      De man-pagina waarnaar `alias' verwijst, meestal een shell-man-pagina, opmaken als
      standaard troff of groff en deze doorsturen naar printer ps. De standaarduitvoer van
      groff is meestal Postscript. man --help moet aangeven welke processor met de optie -t
      is gekoppeld.

    man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
      Deze opdracht zal de nroff-bron van man-pagina ./foo.1x.gz decomprimeren en indelen
      als een apparaatonafhankelijk (dvi) bestand. De omleiding is nodig omdat de vlag -T
      de uitvoer zonder opmaak naar stdout stuurt. De uitvoer moet bekeken worden met een
      programma zoals xdvi, of verder bewerkt worden naar Postscript met bijvoorbeeld dvips.

    man -k printf
      Zoek in de korte beschrijvingen en namen van man-pagina's naar het trefwoord printf
      als reguliere expressie. Toon iedere treffer. Komt overeen met apropos -r printf.

    man -f smail
      Alle korte beschijvingen tonen van de man-pagina's waarnaar verwezen wordt door smail.
      Is gelijk aan whatis -r smail.

OVERZICHT

    Om de gebruiker maximale flexibiliteit te geven, heeft man vele opties. Het zoekpad, de
    volgorde van secties, de wijze van uitvoerverwerking en andere gedrag kan worden
    aangepast, waarover hieronder meer informatie staat.

    Verschillende omgevingsvariabelen worden uitgelezen om te bepalen hoe mandb werkt, mits
    ingesteld. Het is mogelijk om de `catch all'-variabele $MANOPT op iedere tekenreeks in te
    stellen, zoals in een opdrachtregel, met als uitzondering dat iedere spatie die als
    onderdeel van een optieargument wordt gebruikt, voorafgegaan moet worden door een
    backslash. man zal eerst $MANOPT ontleden vóór zijn eigen opdrachtregel. De opties die
    een argument vereisen, worden overschreven door gelijknamige opties op de opdrachtregel.
    Om alle opties die in $MANOPT insteld zijn te herstellen, kan -D worden opgegeven als de
    eerste optie van de opdrachtregel.  Zo kan man opties die opgegeven zijn in $MANOPT
    `vergeten', hoewel ze nog wel geldig moeten zijn.

    De  opmaakhulpprogramma's  opgeslagen  als  man-db  maken  intensief  gebruik  van
    index-database-caches.  Deze caches bevat informatie, zoals de locatie van iedere
    man-pagina en de inhoud van watis (korte, éénregelige beschrijving van de man-pagina), en
    maakt het mogelijk dat man sneller resultaten vindt dan met het iedere keer doorzoeken van
    het bestandssysteem om de juiste man-pagina te vinden. Wordt man aangeroepen met de optie
    -u, dan zal de cache consistent blijven, waarmee voorkomen wordt dat software handmatig
    uitgevoerd moet worden om traditionele watis-tekstdatabases bij te werken.

    Als  man  een  door  mandb  geïnitialiseerde  index-database  voor  een  bepaalde
    man-paginastructuur niet kan vinden, dan zal het toch naar de gevraagde man-pagina's
    zoeken, hoewel hiervoor expansie van jokertekens (file globbing) nodig zal zijn. Als
    whatis en apropos beide index niet kunnen vinden, dan zal het informatie uit een
    traditionele watis-database halen.

    Deze hulpprogramma's ondersteunen standaard gecomprimeerde  nroff-bronbestanden  met
    extenties .Z, .z en .gz. Iedere compressie-extentie is mogelijk, maar dit moet dan bekend
    zijn tijdens compileren.  Standaard zijn ook  alle  aangemaakte  categoriepagina's
    gecomprimeerd met gzip.  Iedere `algemene' man-paginastructuur, zoals /usr/share/man of
    /usr/X11R6/man mag iedere map als zijn categoriepaginastructuur hebben.  Oorspronkelijk
    zijn de categoriepagina's opgeslagen in dezelfde structuur als de man-pagina's, maar
    vanwege redenen zoals beschreven in de File Hierarchy Standard (FHS) kan het de beter zijn
    om ze ergens anders op te slaan.  Voor meer informatie over de wijze waarop, wordt
    verwezen naar manpath(5).

    Internationale ondersteuning is beschikbaar voor dit pakket.  Man-pagina's in de eigen
    taal  zijn  toegankelijk  (mits  beschikbaar op uw systeem) via het gebruik van
    taalgebied-functies. Om dergelijke ondersteuning in te schakelen, is het nodig om
    $LC_MESSAGES, $LANG of een andere, systeemafhankelijke omgevingsvariabele in te stellen op
    uw eigen taalgebied, meestal opgegeven als (POSIX 1003.1):

    <taal>[_<gebied>[.<karakter-set>[,<versie>]]]

    Als de gewenste pagina in uw taalgebied beschikbaar is, zal het getoond worden in plaats
    van de standaardpagina (meestal Amerikaans Engels).

    Ondersteuning van internationale programmateksten is ook in dit pakket opgenomen en kan op
    dezelfde wijze worden geactiveerd, mits natuurlijk weer beschikbaar. Als u ontdekt dat de
    man-pagina's en programmateksten niet beschikbaar zijn in uw eigen taal en u wilt ze zelf
    vertalen, neem dan contact op met de ontwikkelaar die deze activiteit coördineert.

    Voor informatie over andere beschikbare functionaliteiten en uitbreidingen in deze
    man-paginaopmaker wordt verwezen naar de documenten bij dit pakket.

STANDAARDEN

    man zal naar de gewenste man-pagina in het index-databasecache zoeken. Als de optie -u
    opgegeven is, wordt de consistentie van de cache gecontroleerd om er zeker van te zijn dat
    de databases een goede afspiegeling zijn van het bestandssysteem. Als deze optie altijd
    opgegevens wordt, is het over het algemeen niet nodig om mandb uit te voeren nadat de
    caches zijn aangemaakt, tenzij een cache verminkt raakt.  Echter, de controle op
    consistentie van caches kan langzaam zijn op systemen met veel man-pagina's. Daarom wordt
    het niet standaard uitgevoerd en de systeembeheerders zouden mandb iedere week kunnen
    draaien en zo de databasecache actueel houden. Om problemen door verouderde cache te
    voorkomen, valt man bij het mislukken van het zoeken in het cache terug op de expansie van
    jokertekens (file globbing), net zoals het zou doen bij afwezigheid van cache.

    Nadat een man-pagina is gevonden, wordt gezocht naar een vooropgemaakt `catalogusbestand'
    en gecontroleerd of het nieuwer is dan het nroff-bestand. Als aan beide voorwaarden
    voldaan is, wordt dit vooropgemaakte bestand (meestal) gedecomprimeerd en vervolgens
    getoond via het gebruik van een opmaker. De opmaker kan op een aantal manieren worden
    opgegeven en anders wordt er teruggevallen op de standaardinstelling (zie optie -p voor
    meer informatie).  Als er geen catalogus gevonden wordt of als deze ouder is dan het
    nroff-bestand, wordt de nroff door verschillende programma's verwerkt  en  direct
    weergegeven.

    Als een catalogusbestand aangemaakt kan worden (een relatieve catalogusmap bestaat en
    heeft de juiste rechten), zal man het bestand comprimeren opslaan op de achtergrond.

    De filters worden op een aantal wijzen ontcijferd. Ten eerste wordt opdrachtregeloptie -p
    of  omgevingsvariabele  $MANROFFSEQ  ondervraagd. Als -p niet gebruikt is en de
    omgevingsvariabele niet ingesteld, dan wordt de eerste regel van het nroff-bestand ontleed
    op een preprocessorstring. Om een geldige preprocessorstring te bevatten, moet de eerste
    regel overeenstemming vertonen met

    '\" <string>

    waarbij string iedere combinatie van letters kan zijn, hieronder beschreven door optie -p.

    Als  geen  van  de  bovenstaande  methoden  filterinformatie  oplevert,  worden
    standaardinstellingen gebruikt.

    Een informatiestroom die de opmaak verzorgt, wordt gevormd door de filters en de
    hoofdopmaker (nroff of [tg]roff met -t) wordt uitgevoerd.  Als alternatief kan er een
    programma worden uitgevoerd mandb_nfmt (of mandb_tfmt met -t) mits deze bestaat in de top
    van de manstructuur.  Het  ontvangt  het  bronbestand  van  de  man-pagina,  de
    preprocessorstring en optioneel het apparaat dat is gespecificeerd met de argumenten -T of
    -E.

OPTIES

    Opties zonder argument die dubbel voorkomen in de opdrachtregel, in $MANOPT of in beide,
    zijn niet schadelijk. Opties die wel een argument vereisen, worden overschreven door ieder
    duplicaat.

  Algemene opties
    -C bestand, --config-file=bestand
       Gebruik dit gebruikersconfiguratiebestand in plaats van  de  standaard  van
       ~/.manpath.

    -d, --debug
       Foutinformatie tonen.

    -D, --default
       Deze optie wordt normaal als allereerste opgegeven en hersteld het gedrag van man.
       Het wordt gebruikt om die opties te herstellen die mogelijk in $MANOPT zijn
       opgegeven. Iedere optie die volgt op -D zal het normale effect hebben.

    --warnings[=waarschuwingen]
       Waarschuwingen afkomstig van groff inschakelen.  Dit kan worden gebruikt om de
       geldigheid van de broncode van man-pagina's te controleren. waarschuwingen is een
       kommagescheiden lijst met waarschuwingsnamen; als het niet is opgegeven, is de
       standaard "mac". Zie de opmerking “Warnings” in info groff voor een lijst met
       beschikbare waarschuwingsnamen.

  Belangrijkste uitvoeringswijzen
    -f, --whatis
       Equivalent aan whatis.  Toon een korte beschrijving van de man-pagina, mits deze
       beschikbaar is. Zie whatis(1) voor meer informatie.

    -k, --apropos
       Equivalent aan apropos. Doorzoek de korte man-paginabeschrijvingen op trefwoorden
       en toon alle overeenkomsten. Zie apropos(1) voor meer informatie.

    -K, --global-apropos
       Naar tekst zoeken in alle man-pagina's. Dit is een zoekactie met brute kracht en
       zal mogelijk nogal wat tijd kosten; indien mogelijk kunt u een sectie opgeven om
       het aantal pagina's dat doorzocht moet worden te reduceren. Zoektermen kunnen
       eenvoudige tekenreeksen zijn (de standaard) of reguliere expressies in het geval de
       optie --regex is gebruikt.

    -l, --local-file
       'Lokale' modus activeren. Lokale man-bestanden opmaken en weergeven in plaats van
       het zoeken door de  verzameling  handleidingen  van  het  systeem.  Ieder
       man-paginaargument zal worden opgevat als een nroff-bronbestand in de juiste
       opmaak. Er wordt geen cat-bestand aangemaakt. Als '-' opgenomen is als een van de
       argumenten, dan wordt de invoer uit stdin gehaald. Als deze optie niet wordt
       gebruikt en man kan de vereiste pagina niet vinden, dan wordt, voordat de
       foutmelding wordt getoond, geprobeerd de naam als een bestandsnaam te gebruiken en
       naar een exacte overeenkomst gezocht.

    -w, --where, --location
       De man-pagina's niet tonen, maar  wel  de  locatie(s)  weergeven  van  de
       nroff-bronbestanden die opgemaakt zouden worden.

    -W, --where-cat, --location-cat
       De man-pagina's niet tonen, maar wel de locatie(s) van de cat-bestanden die
       weergegeven zouden worden. Waneer -w en -W beide opgegeven zijn, toon dan beide
       gescheiden door een spatie

    -c, --catman
       De optie is niet voor algemeen gebruik en mag alleen gebruikt worden door het
       programma catman.

    -R encoding, --recode=encoding
       In plaats van de man-pagina op de gebruikelijke wijze op te maken, schrijf de
       broncode weg, geconverteerde naar de opgegven encoding. Wanneer u de codering van
       het bronbestand al weet, dan kunt u ook direct gebruik maken van manconv(1).  Deze
       optie geeft u echter de mogelijkheid om meerdere map-pagina's naar een enkele
       codering te converteren zonder expliciet de codering voor elke apart op te moeten
       geven, mits ze al geïnstalleerd zijn in een structuur die overeenkomt met die van
       de man-pagina's.

  Man-pagina's vinden
    -L taalgebied, --locale=taalgebied
       man zal normaal uw huidige taalgebied bepalen met een aanroep van de C-functie
       setlocale(3)  die verschillende omgevingsvariabelen bevraagt, waaronder mogelijk
       $LC_MESSAGES en $LANG.  Om de vastgestelde waarde tijdelijk te overschrijven
       gebruikt u deze optie om een taalgebied direct aan man door te geven. Merk op dat
       dit geen effect heeft totdat het zoeken naar de pagina's daadwerkelijk begint.
       Uitvoer zoals de hulptekst zal altijd getoond worden in de taal die in eerste
       instantie bepaald is.

    -m systeem[,...], --systems=systeem[,...]
       Wanneer dit systeem toegang heeft tot man-pagina's van andere besturingssystemen,
       dan kunnen ze benaderd worden met deze optie. Om naar een man-pagina uit de
       verzameling man-pagina's van NieuwOS te zoeken, gebruikt u de optie -m NieuwOS.

       Het opgegeven systeem kan bestaan uit een combinatie van kommagescheiden namen van
       besturingssystemen.  Om ook de man-pagina's van het eigen besturingssysteem te
       doorzoeken, voegt u de systeemnaam man toe aan de argumentstring. Deze optie gaat
       voor op de omgevingsvariabele $SYSTEM.

    -M pad, --manpath=pad
       Geef een alternatief man-pad op. Standaard gebruikt man manpath om het zoekpad te
       bepalen. De optie gaat voor op de omgevingsvariabele $MANPATH en zorgt dat optie
       -m wordt genegeerd.

       Een pad dat als man-pad opgegeven wordt, moet de top van de man-paginastructuur
       zijn, verdeeld in secties zoals in de man-db-handleiding is beschreven (onder "Het
       man-paginasysteem").  Man-pagina's buiten deze structuur kunnen bekeken worden via
       optie -I.

    -S lijst, -s lijst, --sections=lijst
       Lijst bestaat uit een opsomming met `orderspecifieke' man-secties die doorzocht
       moeten worden, gescheiden door een dubbelepunt of komma. Deze optie gaat voor op
       de omgevingsvariabele $MANSECT, (De spelling -s is voor compatibiliteit met System
       V.)

    -e sub-extensie, --extension=sub-extensie
       Sommige systemen bevatten grote hoeveelheden man-pagina's in de hoofdstructuur,
       bijvoorbeeld pagina's die behoren tot het pakket Tcl.  Om het probleem van
       man-pagina's met dubbele namen te omzeilen, bijvoorbeeld exit(3), waren de
       Tcl-pagina's vaak toegekend aan sectie I. Omdat dit niet fraai is, is het nu
       mogelijk om de pagina's in de juiste sectie te plaatsen en er een specifieke
       `extensie' aan toe te kennen, in dit geval exit(3tcl). Standaard zal man exit(3)
       tonen en niet de voorkeur geven aan exit(3tcl). Om uit deze situatie te komen,
       maar ook te voorkomen dat de sectie waarin de pagina zich bevindt bekend moet zijn,
       is het nu mogelijk om man een sub-extensie te geven die aangeeft aan welk pakket de
       pagina toebehoort. Doorgaand op het eerder genoemde voorbeeld zal de optie -e tcl
       van man het zoeken beperken tot pagina's met de extentie *tcl.

    -i, --ignore-case
       Hoofdletters zijn niet van invloed bij het zoeken naar man-pagina's. Dit is het
       standaardgedrag.

    -I, --match-case
       Hoofdletters zijn van invloed bij het zoeken naar man-pagina's.

    --regex
       Alle pagina's weergeven indien een deel van hun naam of beschrijving overeenkomt
       met elk pagina-argument als een reguliere expressie, zoals bij apropos(1). Omdat
       er bij het zoeken naar een reguliere expressie vaak geen goede wijze is om de
       "beste" pagina te kiezen, impliceert deze optie -a

    --wildcard
       Alle pagina's tonen met elke deel van hun namen of hun beschrijvingen die
       overeenkomen met ieder pagina-argument gebruikmakend van shell-achtige jokertekens,
       zoals met apropos(1)  --wildcard.  Het argument pagina moet overeenkomen met de
       volledige naam of beschrijving, of op de woordgrenzen in de beschrijving. Omdat er
       bij het zoeken met jokertekens meestal geen manier is om de "beste" pagina te
       kiezen, impliceert deze optie -a.

    --names-only
       Als de optie --regex of --wildcard is gebruikt, zoek dan alleen naar overeenkomsten
       in paginanamen en niet in paginabeschrijvingen, zoals met watis(1). Anders is er
       geen effect.

    -a, --all
       Standaard zal man stoppen na het weergeven van de meeste geschikte man-pagina die
       het kan vinden.  Door gebruik te maken van deze optie, wordt man gedwongen alle
       man-pagina's te tonen met namen die overeenkomen met de zoekcriteria.

    -u, --update
       Deze optie zorgt ervoor dat man een controle op `inode-level'-consistentie van zijn
       databasecaches uitvoert om te waarborgen dat ze een juiste representatie van het
       bestandssysteem zijn.  Het zal alleen een nuttig effect hebben als man is
       geïnstalleerd met de setuid-bit-collectie.

    --no-subpages
       By default, man will try to interpret pairs of manual page names given on the
       command line as equivalent to a single manual page name containing a hyphen or an
       underscore.  This supports the common pattern of programs that implement a number
       of subcommands, allowing them to provide manual pages for each that can be accessed
       using similar syntax as would be used to invoke the subcommands themselves. For
       example:

        $ man -aw git diff
        /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

       Met de optie --no-subpages wordt dit gedrag uitgeschakeld.

        $ man -aw --no-subpages git diff
        /usr/share/man/man1/git.1.gz
        /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
        /usr/share/man/man1/diff.1.gz

  Opgemaakte uitvoer beheersen
    -P opmaker, --pager=opmaker
       Geef op welke uitvoeropmaker moet worden gebruikt. Standaard gebruikt man pager
       -s.

       De waarde kan bestaan uit een eenvoudige opdrachtnaam of een opdracht met
       argumenten, waarbij shell-tekens gebruikt mogen worden (backslashes en enkele of
       dubbele aanhalingstekens).  Er mogen geen 'pipes' gebruikt worden om meerdere
       opdrachten te koppelen; als dit nodig is, gebruik dan een wrapper-script die het te
       tonen bestand als argument of als standaardinvoer kan nemen.

    -r prompt, --prompt=prompt
       Als een recente versie van less als opmaker is gebruikt, zal man proberen zijn
       prompt en enkele nuttige opties in te stellen. De standaardprompt ziet eruit als

        Man-pagina naam(sec) regel x

       waarbij naam staat voor de naam van de man-pagina, sec voor de sectie waaronder het
       gevonden is en x voor het huidige regelnummer. Dit is gerealiseerd door het
       gebruik van de omgevingsvariabele $LESS.

       Door -r met een string op te geven wordt de standaard overschreven. De string mag
       de tekst $MAN_PN bevatten wat wordt uitgebreid tot de naam van de huidige
       man-pagina en zijn sectienaam omgeven door `(' en `)'.  De string die gebruikt
       wordt om de standaardwaarde te genereren kan worden uitgedrukt als

       \ Man\ pagina\ \$MAN_PN\ ?ltline\ %lt?L/%L.:
       byte\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB\ %pB\\%..
       (press h for help or q to quit)

       It is broken into three lines here for the sake of readability only. For its
       meaning see the less(1) manual page. The prompt string is first evaluated by the
       shell.  All double quotes, back-quotes and backslashes in the prompt must be
       escaped by a preceding backslash. The prompt string may end in an escaped $ which
       may be followed by further options for less. By default man sets the -ix8 options.

       Als u de verwerking van man's prompt volledig wilt overschrijven, gebruik dan de
       omgevingsvariabele $MANLESS zoals hieronder beschreven.

    -7, --ascii
       Bij het bekijken van een man-pagina puur in ascii(7) op een 7-bit-terminal of
       -terminal-emulator kunnen sommige tekens niet goed worden weergegeven als het
       gebruik maakt van de apparaatbeschrijving latin1(7) met GNU nroff.  Deze optie
       staat toe man-pagina's in puur ascii te tonen in ascii op een latin1-apparaat. Er
       zal geen latin1-tekst worden omgezet.  De volgende tabel toon de uitgevoerde
       omzettingen: sommige van de delen kunnen alleen correct worden getoond bij gebruik
       van GNU nroff's latin1(7)-apparaat.

       Description      Octal  latin1  ascii
       ─────────────────────────────────────────────
       continuation hyphen  255   ‐    -
       bullet (middle dot)  267   ·    o
       acute accent      264   ´    '
       multiplication sign  327   ×    x

       Als de inhoud van kolom latin1 juist is, staat uw terminal waarschijnlijk op
       latin1-tekens ingesteld en is deze optie niet noodzakelijk. Als de kolommen latin1
       en ascii identiek zijn, dan bekijk u deze pagina gebruikmakend van deze optie, of
       man heeft de pagina niet opgemaakt volgens de latin1-apparaatbeschrijving. Als de
       kolom latin1 ontbreekt of de inhoud verminkt is, dan moet u de man-pagina's
       waarschijnlijk met deze optie bekijken.

       Deze optie wordt genegeerd bij gelijktijdig gebruik van de opties -t, -H, -T of -Z
       en is mogelijk nutteloos bij een andere nroff dan die van GNU.

    -E codering, --encoding=codering
       Uitvoer aanmaken voor een tekencodering die afwijkt van de standaard. Voor
       achterwaartse compatibiliteit mag codering een nroff-apparaat zijn zoals een ascii,
       latin1 of utf8, maar ook een echte tekencodering zoals UTF-8.

    --no-hyphenation, --nh
       Normaal zal nroff tekst op regeleinden automatisch afbreken, zelfs in woorden die
       geen afbreekteken bevatten, als het nodig is om deze woorden over een regel te
       verdelen zonder excessieve witruimte. Deze optie schakelt automatisch afbreken
       uit, zodat woorden alleen afgebroken worden als ze al afbreektekens bevatten.

       Als u een man-pagina schrijft en wilt voorkomen dat nroff een woord afbreekt op een
       ongeschikte plek, gebruik dan deze optie niet, maar lees de nroff-documentatie over
       dit punt; zo kunt u bijvoorbeeld "\%" binnen een woord plaatsen om aan te geven dat
       er op deze plek mag worden afgebroken, of plaats "\%" aan het begin van een woord
       om te voorkomen dat het wordt afgebroken.

    --no-justification, --nj
       Normaal zal nroff tekst automatisch tussen beide marges uitvullen. Deze optie
       schakelt volledige uitvulling uit, waarbij alleen uitlijnen tegen de linker marge
       overblijft.

       Als u tijdens het schrijven van een man-pagina wilt verhinderen dat nroff bepaalde
       alinea's uitvult, kunt u deze optie beter niet gebruiken. Raadpleeg liever de
       nroff-documentatie; u kunt bijvoorbeeld de ".na", ".nf", ".fi" en ".ad" gebruiken
       om aanpassing en uitvulling uit te schakelen.

    -p string, --preprocessor=string
       Geef de volgorde van preprocessors aan die vóór nroff of troff/groff uitgevoerd
       moeten worden.  Niet alle installaties zullen over een volledige verzameling van
       preprocessors beschikken. Sommige preprocessors en de aan hen toegewezen letters
       zijn: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Deze optie
       overschrijft de omgevingsvariabele $MANROFFSEQ.  zsoelim wordt altijd als de
       allereerste preprocessor uitgevoerd.

    -t, --troff
       Gebruik groff -mandoc om de man-pagina voor stdout op te maken. Deze optie is niet
       vereist in samenhang met -H, -T of -Z.

    -T[apparaat], --troff-device[=apparaat]
       Deze optie wordt gebruikt om uitvoer van groff (of mogelijk troff's) geschikt te
       maken  voor  een apparaat anders dan de standaard.  Het veronderstelt -t.
       Voorbeelden (geleverd met Groff-1.17) zijn dvi, latin1, ps, utf8, X75 en X100.

    -H[browser], --html[=browser]
       Deze optie laat groff HTML-uitvoer produceren en toont deze uitvoer in een
       webbrowser.  De  keuze voor een browser wordt bepaald door het optionele
       browser-argument,  de  door  omgevingsvariabele  $BROWSER  of  door  een
       compilatiestandaard (meestal lynx).  Deze optie veronderstelt -t en werkt alleen
       samen met GNU troff.

    -X[dpi], --gxditview[=dpi]
       Deze optie toont de uitvoer van groff in een grafisch venster  via  het
       gxditview-programma.  De dpi-instelling (dots per inch) kan 75, 75-12, 100 of
       100-12 zijn, met als standaard 75. De -12-varianten gebruiken een 12-punts
       basislettertype. Deze optie veronderstelt -T met een X75-, X75-12-, X100- resp.
       X100-12-apparaat.

    -Z, --ditroff
       groff zal troff uitvoeren en vervolgens een geschikte postprocessor gebruiken om de
       uitvoer te maken die geschikt is voor het gekozen apparaat. Als groff -mandoc
       groter is dan groff wordt deze optie doorgegeven an groff en wordt er geen
       postprocessor gebruikt. Het impliceert -t.

  Hulp krijgen
    -h, --help
       Een hulptekst tonen en stoppen.

    -V, --version
       Versieinformatie tonen.

STOPSTATUS

    0   Programma correct uitgevoerd.

    1   Gebruiks-, syntax- of configuratiebestandfout.

    2   Uitvoeringsfout.

    3   Een child-proces gaf een stopstatus ongelijk aan nul.

    16   Minstens een van de pagina's/bestanden/trefwoorden bestond niet of kwam niet
       overeen.

OMGEVING

    MANPATH
       Als $MANPATH ingesteld is, wordt het pad gebruikt om naar man-pagina's te zoeken.

    MANROFFOPT
       De inhoud van $MANROFFOPT wordt aan de opdrachtregel toegevoegd iedere keer als man
       een beroep doet op de opmaker (nroff, troff of groff).

    MANROFFSEQ
       Als $MANROFFSEQ ingesteld is, wordt de waarde gebruikt om de preprocessors vast te
       stellen waarmee iedere man-pagina verwerkt wordt. De standaard preprocessorlijst
       is systeemafhankelijk.

    MANSECT
       Als $MANSECT insteld is, wordt deze dubbelpuntgescheiden lijst met secties gebruikt
       om te bepalen welke man-paginasecties doorzocht worden, en in welke volgorde.

    MANPAGER, PAGER
       De waarde van $MANPAGER of $PAGER ($MANPAGER heeft de voorkeur) wordt gebruikt als
       programma om de man-pagina te tonen. Standaard wordt hiervoor pager -s gebruikt.

       De waarde kan bestaan uit een eenvoudige opdrachtnaam of een opdracht met
       argumenten, waarbij shell-tekens gebruikt mogen worden (backslashes en enkele of
       dubbele aanhalingstekens).  Er mogen geen 'pipes' gebruikt worden om meerdere
       opdrachten te koppelen; als dit nodig is, gebruik dan een wrapper-script die het te
       tonen bestand als argument of als standaardinvoer kan nemen.

    MANLESS
       Wanneer $MANLESS is ingesteld, zal man geen 'prompt-string' aanmaken voor de
       less-opmaker. In plaats daarvan wordt de waarde van $MANLESS woordelijk gekopieerd
       naar $LESS.  Bijvoorbeeld, als u de prompt altijd wilt instellen op “my prompt
       string”, stel $MANLESS dan in op ‘-Psmy prompt string’.

    BROWSER
       Als $BROWSER ingesteld is, bestaat deze uit een dubbelepuntgescheiden lijst met
       opdrachten, waarbij iedere opdracht poogt een webbrowser voor man --html te
       starten. In ieder opdracht wordt %s vervangen door een bestandsnaam met de
       HTML-uitvoer van groff, %% door een enkel procentteken (%) en %c door een
       dubbelepunt (:).

    SYSTEM Wanneer $SYSTEM is opgegeven, heeft dit hetzelfde effect als het opgegeven van
       optie -m als argument.

    MANOPT Als $MANOPT ingesteld is, zal het vóór de man's-opdracht ontleed worden en er wordt
       van uitgegaan dat het in een gelijke indeling staat.  Net zoals alle andere
       manspecifieke omgevingsvariabelen als opdrachtregelopties uitdrukt kunnen worden,
       en daarmee kandidaat zijn om opgenomen te worden in $MANOPT, wordt verwacht dat
       deze uitgerangeerd gaan worden.

    MANWIDTH
       Als $MANWIDTH ingesteld is, wordt zijn waarde gebruikt als regellengte waarop
       man-pagina's opgemaakt moeten worden.  Als het niet ingesteld  is,  worden
       man-pagina's opgemaakt met een regellengte passend bij de huidige terminal (via een
       ioctl(2), mits beschikbaar, de waarde van $COLUMNS, of terugvallend op 80 tekens
       als geen van alle beschikbaar is). Categoriepagina's worden alleen opgeslagen als
       de standaardopmaak gebruikt kan worden, dus als de regellengte van de terminal
       tussen de 66 en 80 tekens is.

    MAN_KEEP_FORMATTING
       Normaal, als uitvoer niet doorgestuurd wordt naar een terminal (zoals naar een
       bestand of een pijp), worden opmaaktekens genegeerd om het resultaat makkelijker
       leesbaar te maken zonder speciale hulpmiddelen. Echter, als $MAN_KEEP_FORMATTING
       ingesteld is op een niet-lege waarde, dan worden deze opmaaktekens behouden.  Dit
       kan nuttig zijn voor wrappers om man die opmaaktekens kunnen interpreteren.

    MAN_KEEP_STDERR
       Normaal, als de uitvoer doorgestuurd wordt naar een terminal (meestal een
       pagina-opmaker), dan wordt ieder foutenuitvoer van de opdracht om opgemaakte
       versies van man-pagina's te maken genegeerd om verstoring van de pagina-opmaker te
       voorkomen. Programma's zoals groff produceren relatief weinig foutmeldingen over
       typografische problemen zoals slechte uitlijning die lelijk zijn en algemeen
       verwarrend als ze naast de man-pagina worden getoond. Echter, sommige gebruikers
       willen ze toch zien, dus, als $MAN_KEEP_STDERR ingesteld is op een niet-lege
       waarde, zal de foutmelding normaal getoond worden.

    LANG, LC_MESSAGES
       Afhankelijk van het systeem en de implementatie, worden $LANG en $LC_MESSAGES
       bevraagd om de huidige locale te bepalen. man zal zijn meldingen in die locale
       tonen (mits beschikbaar). Zie setlocale(3) voor de details.

BESTANDEN

    /etc/manpath.config
       man-db-configuratiebestand.

    /usr/share/man
       Een algemene man-paginahierarchie.

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een traditionele, algemene index-database-cache.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een algemene index-database-cache, in overeenstemming met FHS.

ZIE OOK

    apropos(1), groff(1), less(1), manpath(1), nroff(1), troff(1), whatis(1), zsoelim(1),
    setlocale(3), manpath(5), ascii(7), latin1(7), man(7), catman(8), mandb(8), the man-db
    package manual, FSSTND

GESCHIEDENIS

    1990, 1991 - Oorspronkelijk geschreven door John W. Eaton (jwe@che.utexas.edu).

    23 dec 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu) paste reparaties van fouten toe geleverd door
    Willem Kasdorp (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

    30 april 1994 - 23 februari 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk) heeft dit pakket
    ontwikkeld en onderhouden met hulp van een aantal toegewijde mensen.

    30 oktober 1996 - 30 maart 2001: Fabrizio Polacco <fpolacco@debian.org> onderhoudde en
    verbeterde dit pakket voor het Debian-project met behulp van de gehele gemeenschap.

    31 Maart 2001 - heden: Colin Watson <cjwatson@debian.org> ontwikkelt en onderhoudt man-db.