Provided by: man-db_2.6.1-2_amd64 bug

NAZWA

    manpath - format pliku /etc/manpath.config

OPIS

    Plik  konfiguracyjny ścieżek przeszukiwania stron podręcznika stosowany jest przez
    narzędzia obsługi stron podręcznika do oszacowania ścieżek manpath użytkowników na
    bieżąco, podczas wykonywania programu. Wskazuje, jakie hierarchie stron man (manpaths)
    powinny być traktowane jako globalne oraz przypisuje im katalogi, które będą użyte do
    składowania plików cat.

    Jeżeli  jest  już ustawiona zmienna środowiska $MANPATH, to informacja zawarta w
    /etc/manpath.config nie będzie jej nadpisywać.

FORMAT

    Obecnie rozpoznawane są następujące typy pól:

    # komentarz
       Wiersze puste bądź rozpoczynające się znakiem # zostaną uznane za komentarze i
       zignorowane.

    MANDATORY_MANPATH element_manpath
       Wiersze  tej  postaci  wskazują  ścieżki man, które powinna zawierać każda
       automatycznie utworzona wartość zmiennej $MANPATH. Zwykle obejmuje to /usr/man.

    MANPATH_MAP element_path element_manpath
       Wiersze tej postaci ustawiają odwzorowania $PATH na $MANPATH. Dla  każdego
       elementu_path znalezionego w ścieżce $PATH użytkownika do zmiennej $MANPATH
       zostanie dodany element_manpath.

    MANDB_MAP element_manpath [ element_catpath ]
       Wiersze tej postaci wskazują, które ścieżki man powinny być traktowane jako
       systemowe, i opcjonalnie, gdzie powinny być składowane ich pliki cat. Ten typ pola
       jest szczególnie ważny, gdy man jest programem setuid, gdyż (jeżeli  jest
       umieszczony w systemowym pliku konfiguracyjnym /etc/manpath.config, a nie w pliku
       konfiguracyjnym użytkownika .manpath) mówi, do których hierarchii (katalogów) stron
       man należy sięgać jako użytkownik setuid, a do których jako użytkownik wywołujący
       program.

       Systemowe hierarchie stron man są zwykle składowane wewnątrz katalogu /usr jak na
       przykład /usr/man, /usr/local/man czy /usr/X11R6/man.

       Jeśli strony cat z danej ścieżki element_manpath mają nie być przechowywane albo
       mają być składowane w tradycyjnym miejscu, to element_catpath można pominąć.

       Tradycyjne umieszczanie stron "cat" nie jest możliwe dla hierarchii stron man
       zamontowanych w trybie tylko do odczytu. Z tego powodu można podać dowolną poprawną
       hierarchię katalogów dla ich składowania. W celu przestrzegania linuksowego FSSTND
       (File System Standard Group - ustalenia standardu struktury drzewa katalogów
       Linuksa) można posłużyć się słowem kluczowym `FSSTND' w miejscu faktycznego
       katalogu.

       Niestety, niezbędne jest podanie wszystkich systemowych ścieżek drzew man, łącznie
       ze ścieżkami kolejnych systemów, jak np. /usr/man/sun czy też ścieżki NLS locale,
       takie jak /usr/man/de_DE.88591.

       Ponieważ informacja jest analizowana wiersz po wierszu, w kolejności zapisu, każda
       ścieżka manpath będąca podhierarchią innej hierarchii powinna być podana jako
       pierwsza. W przeciwnym razie zostaną wykonane niepoprawne dopasowania. Na przykład
       /usr/man/de_DE.88591 musi wystąpić przed /usr/man.

    DEFINE klucz wartość
       Linie tej postaci definiują różnorodne zmienne konfiguracyjne - domyślny plik
       konfiguracyjny zawiera zmienne używane przez programy użytkowe przeglądarki stron
       man. Zawierają one domyślne ścieżki do różnych programów (takich jak grep i tbl)
       oraz domyślne argumenty wywołań tych programów.

    SECTION sekcja ...
       Linie  w  tej  postaci określają porządek przeszukiwania sekcji podręcznika
       ekranowego. Jeżeli plik konfiguracyjny nie zawiera żadnej dyrektywy SECTION, to
       domyślny porządek przeszukiwania sekcji jest następujący:

           SECTION 1 n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7

       Jeśli podano wiele dyrektyw SECTION, podane w nich sekcje będą połączone.

       Jeśli pewne rozszerzenie (na przykład 1mh) nie występuje w liście sekcji, to będzie
       wyświetlane z pozostałą częścią sekcji, do której należy. Tak więc nie ma potrzeby
       wymieniać wszystkich sekcji w pliku konfiguracyjnym, aby wymusić określony porządek
       przeszukiwania sekcji. Sekcje z rozszerzeniami będą występować po głównej sekcji
       (np. "1 1mh 8...").

       Można użyć słowa SECTIONS jako alternatywnej nazwy tej dyrektywy.

    MINCATWIDTH szerokość
       Jeżeli szerokość terminalu jest mniejsza niż szerokość, to preformatowane strony
       podręcznika nie będą ani tworzone (jeśli ich nie ma), ani wyświetlane. Domyślną
       wartością jest 80.

    MAXCATWIDTH szerokość
       Jeżeli szerokość terminalu jest większa niż szerokość, to preformatowane strony
       podręcznika nie będą ani tworzone (jeśli ich nie ma), ani wyświetlane. Domyślną
       wartością jest 80.

    CATWIDTH szerokość
       Jeżeli szerokość jest większa od zera, to zawsze będą tworzone preformatowane
       strony podręcznika dla terminalu o podanej szerokości, niezależnie od szerokości
       obecnie używanego terminalu. Wartość tego ustawienia powinna być w zakresie od
       MINCATWIDTH do MAXCATWIDTH.

    NOCACHE
       Ta flaga zapobiega automatycznemu tworzeniu preformatowanych stron "cat" przez man.

BŁĘDY

    Jeżeli nie są ściśle przestrzegane powyższe reguły, to narzędzia przeglądania stron man
    nie będą działać w pożądany sposób.

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i
    udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.