Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    unix,  PF_UNIX,  AF_UNIX,  PF_LOCAL, AF_LOCAL - gniazda lokalnej
    komunikacji midzyprocesowej

SK/LADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <sys/un.h>

    unix_socket = socket(PF_UNIX, type, 0);
    error = socketpair(PF_UNIX, type, 0, int *sv);

OPIS

    Rodzina gniazd PF_UNIX (znana rownie jako PF_LOCAL) sluy do wydajnej
    komunikacji pomidzy procesami na tej samej maszynie. Gniazda uniksowe
    mog by albo anonimowe (tworzone przez socketpair(2)), albo skojarzone z
    plikiem typu gniazda. Linux wspiera rownie abstrakcyjn, niezalen od
    systemu plikow przestrze nazw.

    Prawidlowe typy to SOCK_STREAM dla gniazd strumieniowych, SOCK_DGRAM
    dla  gniazd datagramowych, ktore zachowuj granice komunikatow (w
    przypadku wikszoci implementacji Uniksa  gniazda uniksowe s zawsze
    niezawodne i nie zmieniaj kolejnoci datagramow), oraz (od wersji jdra
    2.6.4) SOCK_SEQPACKET dla gniazd zorientowanych polczeniowo, ktore
    zachowuj granice komunikatu i dostarczaj komunikaty w kolejnoci ich
    wysylania.

    Za porednictwem pomocniczych danych mona poprzez gniazda uniksowe
    przekazywa do innych procesow deskryptory plikow i uwierzytelnianie
    procesow.

FORMAT ADRESU

    Adres gniazda uniksowego jest zdefiniowany jako nazwa pliku w systemie
    plikow lub jako unikatowy lacuch w abstrakcyjnej przestrzeni nazw.
    Gniazda utworzone za pomoc socketpair(2) s anonimowe. Dla gniazd
    nieanonimowych adres docelowy mona ustawi za pomoc connect(2). Adres
    lokalny mona ustawi za pomoc bind(2). Gdy gniazdo jest polczone, ale
    nie  posiada  jeszcze  adresu  lokalnego,  jest  mu przypisywany
    automatycznie wygenerowany unikatowy adres w abstrakcyjnej przestrzeni
    nazw.

     #define UNIX_PATH_MAX  108

     struct sockaddr_un {
       sa_family_t  sun_family;        /* AF_UNIX */
       char      sun_path[UNIX_PATH_MAX]; /* cieka dostpu */
     };

    sun_family zawsze ma warto AF_UNIX. sun_path zawiera zakoczon znakiem
    null nazw cieki dostpu do gniazda w systemie plikow. Gdy sun_path
    zaczyna si bajtem zerowym (" '), odnosi si do abstrakcyjnej przestrzeni
    nazw, ktor zarzdza modul protokolu Unix. Adres gniazda  w  tej
    przestrzeni nazw stanowi pozostale bajty sun_path. Naley zauway, e
    nazwy w abstrakcyjnej przestrzeni nazw nie s zakoczone znakiem null.

OPCJE GNIAZD

    Ze wzgldow historycznych nastpujce opcje gniazd s podawane przy typie
    SOL_SOCKET, pomimo e s one specyficzne dla PF_UNIX. Mona je ustawi za
    pomoc setsockopt(2), a odczyta za pomoc getsockopt(2) podajc SOL_SOCKET
    jako rodzin gniazd.

    SO_PASSCRED
       Wlcza  otrzymywanie  uwierzytelnie  od  procesu wysylajcego
       komunikat pomocniczy. Przy wlczonej tej opcji i nie polczonym
       jeszcze  gniedzie, unikatowa nazwa gniazda z abstrakcyjnej
       przestrzeni nazw jest generowana automatycznie. Oczekiwany jest
       logiczny znacznik typu calkowitego.

CECHY (NIE)WSPIERANE

    W olejnych paragrafach opisano pewnie szczegoly implementacji API
    gniazd domeny Unix specyficzne dla Linuksa oraz cechy niewspierane.

    Gniazda strumieniowe z domeny uniksowej nie obsluguj zawiadomienia o
    danych autonomicznych (flaga MSG_OOB funkcji send(2) i recv(2)).

    Flaga MSG_MORE funkcji send(2) nie jest obslugiwana dla gniazd domeny
    Unix.

    Opcje SO_SNDBUF dziala w przypadku gniazd domeny uniksowej, ale opcja
    SO_RCVBUF ju nie. Dla gniazd datagramowych warto SO_SNDBUF naklada
    gorny limit na rozmiar wychodzcych datagramow. Limit ten jest liczony
    jako podwojona (patrz socket(7)) warto opcji minus 32 bajty wymagane na
    informacje nie bdce danymi.

KOMUNIKATY POMOCNICZE

    Dane pomocnicze s wysylane i odbierane za pomoc  sendmsg(2)  i
    recvmsg(2). Ze wzgldow historycznych komunikaty pomocnicze poniszych
    typow s podawane przy typie SOL_SOCKET, pomimo e s one specyficzne dla
    PF_UNIX. Aby je wysla, naley ustawi pole cmsg_level struktury cmsghdr
    na SOL_SOCKET a pole cmsg_type na typ. Wicej informacji mona znale w
    cmsg(3).

    SCM_RIGHTS
       Odbieranie od innego procesu lub wysylanie do niego zbioru
       otwartych deskryptorow plikow. Porcja danych zawiera tablic
       liczb  calkowitych  bdcych deskryptorami plikow. Przekazane
       deskryptory plikow zachowuj si tak, jakby zostaly utworzone za
       pomoc dup(2).

    SCM_CREDENTIALS
       Odbieranie lub wysylanie uwierzytelnie uniksowych. Moe sluy do
       autoryzacji. Uwierzytelnienia s przekazywane jako komunikat
       pomocniczy typu struct ucred.

        struct ucred {
          pid_t pid; /* identyfikator procesu wysylajcego */
          uid_t uid; /* ident. uytkownika procesu wysylajcego */
          gid_t gid; /* ident. grupy procesu wysylajcego */
        };

       Jdro sprawdza uwierzytelnienia podane przez wysylajcego. Proces
       o efektywnym ID uytkownika rownym 0 moe poda wartoci, ktore roni
       si od jego wlasnych. W pozostalych przepadkach wysylajcy musi
       poda swoj wlasny identyfikator procesu (o ile nie ma ustawionego
       znacznika CAP_SYS_ADMIN), swoj wlasny identyfikator uytkownika,
       efektywny identyfikator uytkownika lub ustawiony identyfikator
       uytkownika (o ile nie ma ustawionego znacznika CAP_SETUID) oraz
       swoj wlasny identyfikator grupy, efektywny identyfikator grupy
       lub ustawiony identyfikator grupy (o ile nie ma ustawionego
       znacznika CAP_SETGID). Aby otrzyma komunikat typu struct ucred,
       dla gniazda musi by wlczona opcja SO_PASSCRED.

WERSJE

    SCM_CREDENTIALS oraz abstrakcyjna przestrze nazw zostaly wprowadzone w
    Linuksie 2.2 i nie naley ich uywa w przenonych programach. (Niektore
    systemy wywodzce si z BSD rownie wspieraj przekazywanie uwierzytelnie,
    ale implementacje roni si w szczegolach.)

UWAGI

    W linuksowej implementacji, gniazda widoczne w systemie plikow stosuj
    si do uprawnie katalogu, w ktorym si znajduj. Ich wlaciciela, grup oraz
    prawa dostpu mona zmienia. Gdy proces nie posiada praw zapisu i
    przeszukiwania (uruchamiania) do katalogu, w ktorym tworzone jest
    gniazdo, jego utworzenie si nie powiedzie. Polczenie z obiektem gniazda
    wymaga praw odczytu/zapisu. Takie zachowanie roni si od zachowania
    wielu systemow wywodzcych sie z BSD, ktore ignoruj uprawnienia dla
    gniazd uniksowych. Programy przenone ze wzgldow bezpieczestwa nie
    powinny polega na tej cesze.

    W trakcie lczenia si z gniazdem posiadajcym nazw pliku, tworzone jest
    plik specjalny gniazda w systemie plikow, ktory musi zosta skasowany
    przez wywolujcego, gdy ju nie bdzie potrzebny (za pomoc unlink(2)).
    Stosuje si tu zwykla uniksowa skladnia oponionego zamknicia (ang.
    close-behind); gniazdo mona skasowa w dowolnym momencie, a zostanie ono
    ostatecznie usunite z systemu plikow po zamkniciu ostatniego odwolania
    do niego.

    Aby przekaza  deskryptory  plikow  lub  uwierzytelnienia  poprzez
    SOCK_STREAM trzeba wysla/odebra co najmniej jeden bajt niepomocniczych
    danych w tym samym wywolaniu sendmsg() lub recvmsg()

    Gniazda strumieniowe z domeny uniksowej nie obsluguj zawiadomienia o
    danych autonomicznych.

B/LDY

    ENOMEM Brak pamici.

    ECONNREFUSED
       Wywolano connect(2) dla obiektu gniazda, ktory nie nasluchuje.
       Moe si to zdarzy, gdy zdalne gniazdo nie istnieje lub nazwa
       pliku nie odnosi si do gniazda.

    EINVAL Podano nieprawidlowy argument. Najczstsz przyczyn jest brak
       ustawionego AF_UNIX w polu sun_type przekazywanych gniazdu
       adresow lub nieprawidlowy dla danej operacji stan gniazda.

    EOPNOTSUPP
       Operacja strumieniowa wywolana dla gniazda niestrumieniowego lub
       proba uycia opcji danych autonomicznych.

    EPROTONOSUPPORT
       Podanym protokolem nie jest PF_UNIX.

    ESOCKTNOSUPPORT
       Nieznany typ gniazda.

    EPROTOTYPE
       Typ gniazda zdalnego roni si od typu  gniazda  lokalnego
       (SOCK_DGRAM wobec SOCK_STREAM)

    EADDRINUSE
       Wybrany adres lokalny jest zajty lub obiekt gniazda w systemie
       plikow ju istnieje.

    EISCONN
       Wywolano connect(2) dla ju polczonego gniazda lub podano adres
       docelowy dla polczonego gniazda.

    ENOTCONN
       Operacja na gniedzie wymaga adresu docelowego, a gniazdo nie
       jest polczone.

    ECONNRESET
       Zdalne gniazdo zostalo nieoczekiwanie zamknite.

    EPIPE Zdalne gniazdo strumieniowe zostalo zamknite. Gdy wlczone,
       wysylany jest jednoczenie sygnal SIGPIPE. Mona tego unikn
       przekazujc znacznik MSG_NOSIGNAL do sendmsg(2) lub recvmsg(2).

    EFAULT Nieprawidlowy adres pamici uytkownika.

    EPERM Wysylajcy podal nieprawidlowe uwierzytelnienia w struct ucred.

    Inne bldy mog zosta wygenerowane przez podstawow warstw gniazd lub
    przez system plikow podczas tworzenia obiektu gniazda w systemie
    plikow. Wicej informacji mona  znale  na  odpowiednich  stronach
    podrcznika.

ZOBACZ TAKE

    recvmsg(2),   sendmsg(2),  socket(2),  socketpair(2),  cmsg(3),
    capabilities(7), socket(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.