Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    x25, PF_X25 - interfejs protokolu ITU-T X.25 / ISO-8208.

SK/LADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <linux/x25.h>

    x25_socket = socket(PF_X25, SOCK_SEQPACKET, 0);

OPIS

    Gniazda X25 stanowi interfejs do warstwy pakietow protokolu X.25.
    Umoliwiaj lczenie si aplikacji poprzez publiczn sie danych X.25,
    zgodnie z opisem w zaleceniach Midzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej
    dotyczcych X25 (tryb DTE-DCE X.25). Gniazda X25 mog rownie by stosowane
    do lcznoci bez porednictwa sieci X.25 (trybu DTE-DCE X.25), jak opisano
    to w ISO-8208.

    Granice komunikatow s zachowane -- odczyt z gniazda za pomoc read(2)
    spowoduje otrzymanie tej samej porcji danych, ktor wyprowadzono za
    pomoc odpowiadajcego mu write(2) do gniazda z drugiej strony polczenia.
    Gdy jest potrzeba, jdro przeprowadza podzial i powtorne zloenie dlugich
    komunikatow z wykorzystaniem bitu M X.25. Nie ma zakodowanego na stale
    gornego ograniczenia rozmiaru komunikatu. Jednake powtorne zloenie
    dlugiego komunikatu moe si nie powie w przypadku tymczasowego braku
    zasobow systemowych lub gdy oka si istotnymi ograniczenia innych
    zasobow (takich jak pami dla gniazd czy ograniczenia rozmiaru bufora).
    Gdy  zajdzie taka sytuacja, polczenia X.25 zostanie zainicjowane
    ponownie.

ADRESY GNIAZD

    Rodzina adresow gniazd AF_X25 korzysta do reprezentacji  adresow
    sieciowych ze struktury struct sockaddr_x25 zdefiniowanej w zaleceniach
    ITU-T dla X.121.

       struct sockaddr_x25 {
         sa_family_t  sx25_family; /* musi by AF_X25 */
         x25_address  sx25_addr;  /* adres X.121 */
       };

    sx25_addr zawiera tablic znakow x25_addr[] interpretowan jako zakoczony
    znakiem NULL lacuch. sx25_addr.x25_addr[] sklada si z maksymalnie 15
    (nie liczc kocowego 0) znakow ASCII tworzcych adres X.121. Dozwolone s
    jedynie cyfry dziesitne od "0" do "9".

OPCJE GNIAZD

    Nastpujce specyficzne dla X.25 opcje gniazd mona ustawia za pomoc
    setsockopt(2) i odczytywa za pomoc getsockopt(2), gdy parametr poziomu
    (ang. level) jest ustawiony na SOL_X25.

    X25_QBITINCL
       Okrela, czy bit Q X.25 (Kwalifikowany bit danych - Qualified
       Data Bit) jest dostpny dla programu uytkownika.  Oczekuje
       argumentu calkowitego. Gdy argument ten jest ustawiony na 0
       (warto domylna), bit Q nigdy nie jest ustawiany w pakietach
       wychodzcych, a bit Q pakietow przychodzcych jest ignorowany. Gdy
       argument tjest ustawiony na 1, do kadego komunikatu odczytanego
       z gniazda lub zapisanego do niego jest dolczany dodatkowy
       pierwszy bajt. Dla danych odczytanych z gniazda warto 0 tego
       bajtu oznacza, e bity Q odpowiednich przychodzcych pakietow z
       danymi nie byly ustawione. Warto 1 pierwszego bajtu oznacza, e
       bity  Q odpowiednich przychodzcych pakietow z danymi byly
       ustawione. Gdy pierwszy bajt danych zapisywanych do gniazda jest
       rowny 1, to zostanie ustawiony bit Q odpowiednich wysylanych
       pakietow. Gdy pierwszy bajt jest rowny 0, bit Q nie zostanie
       ustawiony.

USTERKI

    Mnostwo, gdy implementacja X.25 PLP jest CONFIG_EXPERIMENTAL.

    Ta strona podrcznika jest niekompletna.

    Nie  ma  jeszcze przeznaczonego dla programistow aplikacji pliku
    naglowkowego;  trzeba  poslugiwa  si  plikiem  naglowkowym  jdra
    <linux/x25.h>. Z CONFIG_EXPERIMENTAL moe wynika niezgodno interfejsu
    binarnego w przyszlych wersjach.

    Zdarzenia X.25 N-Reset nie propaguj si jeszcze do procesow uytkownika.
    Wobec tego, w przypadku wystpienia bldu, dane mog zosta utracone bez
    ostrzeenia.

ZOBACZ TAKE

    socket(2), socket(7)

    Jonathan Simon Naylor: "The Re-Analysis and Re-Implementation of X.25".
    Dostpne pod URL-em
       ftp://ftp.pspt.fi/pub/ham/linux/ax25/x25doc.tgz

WERSJE

    Rodzina protokolow PF_X25 pojawila si w Linuksie 2.2.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.