Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    arp - moduł ARP jądra Linuksa

OPIS

    Ten moduł protokołu w jądrze zawiera implementację protokołu rozpoznawania adresów (ang.
    Address Resolution Protocol) zdefiniowanego w RFC 826.  Służy on do przekształcania
    adresów sprzętowych warstwy 2 na adresy protokołu IPv4 w sieciach o bezpośrednim
    połączeniu. Normalnie użytkownik nie korzysta bezpośrednio z tego modułu, z wyjątkiem
    konfigurowania go; służy on innym protokołom w jądrze.

    Proces użytkownika może odbierać pakiety ARP za pomocą gniazd packet(7). Istnieje także
    mechanizm zarządzania pamięcią podręczną ARP w przestrzeni użytkownika za pomocą gniazd
    netlink(7).  Tabelą ARP można również zarządzać za pomocą ioctl(2) lub dowolnego gniazda
    PF_INET.

    Moduł ARP zarządza pamięcią podręczną odwzorowań pomiędzy adresami sprzętowymi i adresami
    protokołu. Pamięć podręczna ma ograniczony rozmiar, więc stare i rzadko używane wpisy są
    usuwane. Wpisy oznaczone jako trwałe nie są nigdy usuwane podczas procesu czyszczenia.
    Można manipulować bezpośrednio tą pamięcią podręczną za pomocą kontrolek wejścia/wyjścia
    (ang. ioctls) a jej zachowanie można dostrajać za pomocą zdefiniowanych poniżej kontrolek
    systemowych (ang. sysctls).

    Gdy dla istniejącego odwzorowania nie ma pozytywnych odpowiedzi, po pewnym czasie (patrz
    kontrolki systemowe poniżej) wpis w pamięci podręcznej dla danego adresu jest uważany za
    przestarzały. Pozytywna odpowiedź może zostać odebrana od wyższej warstwy; na przykład
    jako pozytywne potwierdzenie TCP. Inne protokoły mogą sygnalizować postępy w połączeniu
    za pomocą znacznika MSG_CONFIRM w sendmsg(2).  Gdy nie ma postępów w połączeniu ARP
    próbuje próbkować ponownie.  Najpierw próbuje odpytać o zaktualizowany adres  MAC
    app_solicit razy lokalnego demona arp. Gdy to się nie powiedzie, a stary adres jest znany,
    to dokonywane jest ucast_solicit razy próbkowanie pojedyncze. Gdy to się również nie
    powiedzie, wysyłane jest w sieć nowe zapytanie rozgłoszeniowe ARP. Zapytania są wysyłane
    jedynie wtedy, gdy w kolejce do wysłania czekają jakieś dane.

    Linux automatycznie dodaje nietrwałe wpisy proxy arp po otrzymaniu zapytania dotyczącego
    adresu, dla którego są przekazywane pakiety, o ile dla interfejsu odbierającego dany
    pakiet włączono proxy arp. Gdy dla danego celu ustawiona jest droga odrzucająca pakiety
    (ang. reject route), wpis proxy arp nie jest dodawany.

IOCTL

    Dla wszystkich gniazd PF_INET dostępne są trzy kontrolki wejścia/wyjścia. Pobierają one
    jako parametr wskaźnik do struktury struct arpreq.

    struct arpreq {
      struct sockaddr arp_pa;   /* adres protokołu */
      struct sockaddr arp_ha;   /* adres sprzętowy */
      int       arp_flags;  /* znaczniki */
      struct sockaddr arp_netmask; /* maska sieci dla adresu protokołu */
      char      arp_dev[16];
    };

    SIOCSARP, SIOCDARP i SIOCGARP odpowiednio ustawiają, usuwają i pobierają odwzorowanie ARP.
    Ustawianie i usuwanie odwzorowań ARP jest operacją uprzywilejowaną i może zostać wykonane
    jedynie przez proces z ustawionym znacznikiem CAP_NET_ADMIN lub posiadający efektywny UID
    równy 0.

    arp_pa musi być gniazdem AF_INET a arp_ha musi być tego samego typu, co urządzenie podane
    w arp_dev. arp_dev jest zakończonym znakiem NUL łańcuchem stanowiącym nazwę urządzenia.

    ┌────────────────────────────────────────────┐
    │         arp_flags         │
    ├────────────────┬───────────────────────────┤
    │znacznik    │ znaczenie         │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_COM     │ Zapytanie zakończone   │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_PERM    │ Wpis trwały        │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_PUBL    │ Wpis publikacji      │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_USETRAILERS │ Zażądano danych końcowych │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_NETMASK   │ Używanie maski sieci   │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_DONTPUB   │ Nie odpowiadać      │
    └────────────────┴───────────────────────────┘

    Gdy ustawiony jest znacznik ATF_NETMASK, to arp_netmask powinno być prawidłowe. Linux 2.2
    nie wspiera wpisów proxy ARP dla sieci, więc należy to ustawić na 0xffffffff lub 0, aby
    usunąć istniejący wpis arp. ATF_USETRAILERS jest przestarzałe i nie powinno być używane.

SYSCTL

    ARP wspiera interfejs sysctl, pozwalający konfigurować parametry globalne lub lokalne -
    dla podanego interfejsu. Dostęp do tych sysctli można uzyskać odczytując i zapisując pliki
    /proc/sys/net/ipv4/neigh/*/* lub używając interfejsu sysctl(2). Każdy interfejs w systemie
    ma swój własny katalog w /proc/sys/net/ipv4/neigh/. Ustawienia w katalogu 'default' są
    używane dla wszystkich nowo tworzonych urządzeń. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie
    sysctl związane z czasem są podawane w sekundach.

    anycast_delay
       Maksymalna liczba jiffies oczekiwania przed odpowiedzeniem na komunikat zaproszenia
       sąsiada IPv6. Obsługa anycast nie jest jeszcze zaimplementowana. Domyślnie 1
       sekunda.

    app_solicit
       Maksymalna liczba prób wysyłania demonowi ARP przestrzeni użytkownika poprzez
       netlink przed przejściem do prób multicast (patrz mcast_solicit). Domyślnie 0.

    base_reachable_time
       Kiedy tylko sąsiad zostanie znaleziony, wpis jest uważany za ważny przez co
       najmniej losową wartość pomiędzy base_reachable_time/2 a 3*base_reachable_time/2.
       Ważność wpisu może być przedłużona, jeżeli otrzyma on takie wskazówki z protokołów
       wyższego poziomu. Domyślnie 30 sekund.

    delay_first_probe_time
       Oczekiwanie przed pierwszą próbą po tym, jak sąsiad został uznany za niedostępny.
       Domyślnie 5 sekund.

    gc_interval
       Jak często powinien się uruchamiać proces oczyszczania śmieci z listy wpisów o
       sąsiadach. Domyślnie 30 sekund.

    gc_stale_time
       Określa, jak często należy sprawdzać wpisy o niedostępnych sąsiadach. Kiedy sąsiad
       zostanie uznany za niedostępnego, jest on ponownie sprawdzany przed próbą wysłania
       danych do niego. Domyślnie 60 sekund.

    gc_thresh1
       Minimalna liczba wpisów przechowywanych w buforze ARP. Proces czyszczenia starych
       wpisów nie uruchomi się, jeżeli bufor zawiera mniej wpisów niż podana tutaj
       wartość. Domyślnie - 128.

    gc_thresh2
       Miękka maksymalna liczba wpisów trzymanych w buforze ARP. Proces czyszczenia śmieci
       pozwoli przekroczyć tę liczbę wpisów na 5 sekund przed rozpoczęciem czyszczenia.
       Domyślnie 512.

    gc_thresh3
       Twarda maksymalna liczba wpisów przechowywanych w buforze ARP. Proces czyszczenia
       śmieci zawsze się uruchomi, jeśli bufor zawiera więcej wpisów niż wynosi ta liczba.
       Domyślnie 1024.

    locktime
       Minimalna liczba jiffies, przez którą wpis ARP będzie przechowywany w buforze.
       Zabezpiecza to bufor ARP przed zabiciem, jeżeli jest więcej niż jedno możliwe
       mapowanie (z powodu złej konfiguracji sieci). Domyślnie 1 sekunda.

    mcast_solicit
       Maksymalna liczba prób rozwiązywania adresu za pomocą multicast/broadcast przed
       zaznaczeniem wpisu jako niedostępny. Domyślnie 3.

    proxy_delay
       Kiedy otrzymano żądanie ATP dla znanego adresu proxy-ARP, to poczekaj proxy_delay
       jiffies przed wysłaniem odpowiedzi. Jest to używane, aby zapobiec zalaniu sieci
       żądaniami w pewnych przypadkach. Domyślnie 0.8 sekundy.

    proxy_qlen
       Maksymalna liczba pakietów, które mogą być zakolejkowane  w adresie proxy-ARP.
       Wartość domyślna to 64.

    retrans_time
       Liczba jiffies oczekiwania przed ponowną transmisją żądania. Domyślnie 1 sekunda.

    ucast_solicit
       Maksymalna liczba prób wysłania żądań unicast przed zapytaniem demona ARP (patrz
       app_solicit). Domyślnie 3.

    unres_qlen
       Maksymalna liczba pakietów, które mogą być kolejkowane przez inne warstwy sieci dla
       każdego nierozwiązanego adresu. Domyślnie 3.

BŁĘDY

    Niektóre ustawienia timera są podawane w jednostkach jiffy, które są zależne od
    architektury. Dla architektury Alpha jiffy to 1/1024 sekundy, na większości pozostałych
    architektur jest to 1/100s.

    Nie ma możliwości zasygnalizowania postępów w połączeniu z przestrzeni użytkownika.
    Oznacza to, że protokoły połączeniowe zaimplementowane w przestrzeni użytkownika będą
    generować nadmierny ruch ARP, gdyż ndisc będzie dokonywał regularnego próbkowania adresów
    MAC. Ten sam problem dotyczy niektórych protokołów jądra (np. NFS-u po UDP).

    Ta strona podręcznika miesza ze sobą funkcje charakterystyczne dla IPv4 z funkcjami
    wspólnymi dla IPv4 i IPv6.

WERSJE

    W Linuksie 2.0 zmieniono struct arpreq, dodając pole arp_dev oraz jednocześnie zmieniono
    numery kontrolek wejścia/wyjścia. W Linuksie 2.2 porzucono wsparcie dla starych kontrolek
    wejścia/wyjścia.

    W Linuksie 2.2 porzucono wsparcie dla wpisów proxy arp dla sieci (maska sieci inna niż
    0xffffffff). Zostało ono zastąpione przez automatyczną konfigurację proxy arp w jądrze dla
    wszystkich hostów osiągalnych na innych interfejsach (gdy dla danego interfejsu włączone
    są przekazywanie pakietów i proxy arp).

    Kontrolki systemowe neigh/* nie istniały w Linuksie przed wersją 2.2.

ZOBACZ TAKŻE

    capabilities(7), ip(7)

    RFC826 dla opisu ARP.
    RFC2461 dla opisu znajdywania sąsiadów w IPv6 oraz podstawowych stosowanych w tym celu
    algorytmów.

    ARP IPv4 w Linuksie 2.2+ korzysta z algorytmów IPv6, gdy jest to możliwe.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.