Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    arp - moduł ARP jądra Linuksa

OPIS

    Ten  moduł  protokołu  w  jądrze zawiera implementację protokołu
    rozpoznawania adresów (ang. Address Resolution Protocol) zdefiniowanego
    w RFC 826.  Służy on do przekształcania adresów sprzętowych warstwy 2
    na adresy protokołu IPv4 w sieciach o bezpośrednim  połączeniu.
    Normalnie użytkownik nie korzysta bezpośrednio z tego modułu, z
    wyjątkiem konfigurowania go; służy on innym protokołom w jądrze.

    Proces użytkownika może odbierać pakiety ARP za  pomocą  gniazd
    packet(7). Istnieje także mechanizm zarządzania pamięcią podręczną ARP
    w przestrzeni użytkownika za pomocą gniazd netlink(7).  Tabelą ARP
    można również zarządzać za pomocą ioctl(2)  lub dowolnego gniazda
    PF_INET.

    Moduł ARP zarządza pamięcią podręczną odwzorowań pomiędzy adresami
    sprzętowymi i adresami protokołu. Pamięć podręczna ma ograniczony
    rozmiar, więc stare i rzadko używane wpisy są usuwane. Wpisy oznaczone
    jako trwałe nie są nigdy usuwane podczas procesu czyszczenia. Można
    manipulować bezpośrednio tą pamięcią podręczną za pomocą kontrolek
    wejścia/wyjścia (ang. ioctls) a jej zachowanie można dostrajać za
    pomocą zdefiniowanych poniżej kontrolek systemowych (ang. sysctls).

    Gdy dla istniejącego odwzorowania nie ma pozytywnych odpowiedzi, po
    pewnym czasie (patrz kontrolki systemowe poniżej) wpis w pamięci
    podręcznej dla danego adresu jest uważany za przestarzały. Pozytywna
    odpowiedź może zostać odebrana od wyższej warstwy; na przykład jako
    pozytywne potwierdzenie TCP. Inne protokoły mogą sygnalizować postępy
    w połączeniu za pomocą znacznika MSG_CONFIRM w sendmsg(2). Gdy nie ma
    postępów w połączeniu ARP próbuje próbkować ponownie. Najpierw próbuje
    odpytać o zaktualizowany adres MAC app_solicit razy lokalnego demona
    arp. Gdy to się nie powiedzie, a stary adres jest znany, to dokonywane
    jest ucast_solicit razy próbkowanie pojedyncze. Gdy to się również nie
    powiedzie, wysyłane jest w sieć nowe zapytanie rozgłoszeniowe ARP.
    Zapytania są wysyłane jedynie wtedy, gdy w kolejce do wysłania czekają
    jakieś dane.

    Linux automatycznie dodaje nietrwałe wpisy proxy arp po otrzymaniu
    zapytania dotyczącego adresu, dla którego są przekazywane pakiety, o
    ile dla interfejsu odbierającego dany pakiet włączono proxy arp. Gdy
    dla danego celu ustawiona jest droga odrzucająca pakiety (ang. reject
    route), wpis proxy arp nie jest dodawany.

IOCTL

    Dla  wszystkich  gniazd  PF_INET  dostępne  są  trzy  kontrolki
    wejścia/wyjścia.  Pobierają one jako parametr wskaźnik do struktury
    struct arpreq.

    struct arpreq {
      struct sockaddr arp_pa;   /* adres protokołu */
      struct sockaddr arp_ha;   /* adres sprzętowy */
      int       arp_flags;  /* znaczniki */
      struct sockaddr arp_netmask; /* maska sieci dla adresu protokołu */
      char      arp_dev[16];
    };

    SIOCSARP, SIOCDARP i SIOCGARP odpowiednio ustawiają,  usuwają  i
    pobierają odwzorowanie ARP. Ustawianie i usuwanie odwzorowań ARP jest
    operacją uprzywilejowaną i może zostać wykonane jedynie przez proces z
    ustawionym znacznikiem CAP_NET_ADMIN lub posiadający efektywny UID
    równy 0.

    arp_pa musi być gniazdem AF_INET a arp_ha musi być tego samego typu, co
    urządzenie podane w arp_dev.  arp_dev jest zakończonym znakiem NUL
    łańcuchem stanowiącym nazwę urządzenia.

    ┌────────────────────────────────────────────┐
    │         arp_flags         │
    ├────────────────┬───────────────────────────┤
    │znacznik    │ znaczenie         │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_COM     │ Zapytanie zakończone   │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_PERM    │ Wpis trwały        │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_PUBL    │ Wpis publikacji      │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_USETRAILERS │ Zażądano danych końcowych │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_NETMASK   │ Używanie maski sieci   │
    ├────────────────┼───────────────────────────┤
    │ATF_DONTPUB   │ Nie odpowiadać      │
    └────────────────┴───────────────────────────┘

    Gdy ustawiony jest znacznik ATF_NETMASK, to arp_netmask powinno być
    prawidłowe. Linux 2.2 nie wspiera wpisów proxy ARP dla sieci, więc
    należy to ustawić na 0xffffffff lub 0, aby usunąć istniejący wpis arp.
    ATF_USETRAILERS jest przestarzałe i nie powinno być używane.

SYSCTL

    ARP  wspiera interfejs sysctl, pozwalający konfigurować parametry
    globalne lub lokalne - dla podanego interfejsu. Dostęp do tych sysctli
    można uzyskać odczytując i zapisując pliki /proc/sys/net/ipv4/neigh/*/*
    lub używając interfejsu sysctl(2). Każdy interfejs w systemie ma swój
    własny katalog w /proc/sys/net/ipv4/neigh/. Ustawienia w katalogu
    'default' są używane dla wszystkich nowo tworzonych urządzeń. Jeśli nie
    podano inaczej, wszystkie sysctl związane z czasem są podawane w
    sekundach.

    anycast_delay
       Maksymalna liczba jiffies oczekiwania przed odpowiedzeniem na
       komunikat zaproszenia sąsiada IPv6. Obsługa anycast nie jest
       jeszcze zaimplementowana. Domyślnie 1 sekunda.

    app_solicit
       Maksymalna liczba prób wysyłania demonowi ARP  przestrzeni
       użytkownika poprzez netlink przed przejściem do prób multicast
       (patrz mcast_solicit). Domyślnie 0.

    base_reachable_time
       Kiedy tylko sąsiad zostanie znaleziony, wpis jest uważany za
       ważny  przez  co  najmniej  losową  wartość  pomiędzy
       base_reachable_time/2 a 3*base_reachable_time/2. Ważność wpisu
       może być przedłużona, jeżeli otrzyma on takie wskazówki z
       protokołów wyższego poziomu. Domyślnie 30 sekund.

    delay_first_probe_time
       Oczekiwanie przed pierwszą próbą po tym, jak sąsiad został
       uznany za niedostępny. Domyślnie 5 sekund.

    gc_interval
       Jak często powinien się uruchamiać proces oczyszczania śmieci z
       listy wpisów o sąsiadach. Domyślnie 30 sekund.

    gc_stale_time
       Określa, jak często należy sprawdzać wpisy o niedostępnych
       sąsiadach. Kiedy sąsiad zostanie uznany za niedostępnego, jest
       on ponownie sprawdzany przed próbą wysłania danych do niego.
       Domyślnie 60 sekund.

    gc_thresh1
       Minimalna liczba wpisów przechowywanych w buforze ARP. Proces
       czyszczenia starych wpisów nie uruchomi się, jeżeli bufor
       zawiera mniej wpisów niż podana tutaj wartość. Domyślnie - 128.

    gc_thresh2
       Miękka maksymalna liczba wpisów trzymanych w buforze ARP. Proces
       czyszczenia śmieci pozwoli przekroczyć tę liczbę wpisów na 5
       sekund przed rozpoczęciem czyszczenia. Domyślnie 512.

    gc_thresh3
       Twarda maksymalna liczba wpisów przechowywanych w buforze ARP.
       Proces czyszczenia śmieci zawsze się uruchomi, jeśli bufor
       zawiera więcej wpisów niż wynosi ta liczba. Domyślnie 1024.

    locktime
       Minimalna  liczba  jiffies,  przez  którą wpis ARP będzie
       przechowywany w buforze. Zabezpiecza to bufor  ARP  przed
       zabiciem, jeżeli jest więcej niż jedno możliwe mapowanie (z
       powodu złej konfiguracji sieci). Domyślnie 1 sekunda.

    mcast_solicit
       Maksymalna liczba  prób  rozwiązywania  adresu  za  pomocą
       multicast/broadcast przed zaznaczeniem wpisu jako niedostępny.
       Domyślnie 3.

    proxy_delay
       Kiedy otrzymano żądanie ATP dla znanego adresu proxy-ARP, to
       poczekaj proxy_delay jiffies przed wysłaniem odpowiedzi. Jest to
       używane, aby zapobiec zalaniu sieci żądaniami  w  pewnych
       przypadkach. Domyślnie 0.8 sekundy.

    proxy_qlen
       Maksymalna liczba pakietów, które mogą być zakolejkowane w
       adresie proxy-ARP. Wartość domyślna to 64.

    retrans_time
       Liczba jiffies oczekiwania przed ponowną transmisją żądania.
       Domyślnie 1 sekunda.

    ucast_solicit
       Maksymalna liczba prób wysłania żądań unicast przed zapytaniem
       demona ARP (patrz app_solicit). Domyślnie 3.

    unres_qlen
       Maksymalna liczba pakietów, które mogą być kolejkowane przez
       inne warstwy sieci dla każdego nierozwiązanego adresu. Domyślnie
       3.

BŁĘDY

    Niektóre ustawienia timera są podawane w jednostkach jiffy, które są
    zależne od architektury. Dla architektury Alpha jiffy to 1/1024
    sekundy, na większości pozostałych architektur jest to 1/100s.

    Nie ma możliwości zasygnalizowania postępów w połączeniu z przestrzeni
    użytkownika. Oznacza to, że protokoły połączeniowe zaimplementowane w
    przestrzeni użytkownika będą generować nadmierny ruch ARP, gdyż ndisc
    będzie dokonywał regularnego próbkowania adresów MAC. Ten sam problem
    dotyczy niektórych protokołów jądra (np. NFS-u po UDP).

    Ta strona podręcznika miesza ze sobą funkcje charakterystyczne dla IPv4
    z funkcjami wspólnymi dla IPv4 i IPv6.

WERSJE

    W Linuksie 2.0 zmieniono struct arpreq, dodając pole arp_dev oraz
    jednocześnie zmieniono numery kontrolek wejścia/wyjścia.  W Linuksie
    2.2 porzucono wsparcie dla starych kontrolek wejścia/wyjścia.

    W Linuksie 2.2 porzucono wsparcie dla wpisów proxy arp dla sieci (maska
    sieci inna niż 0xffffffff). Zostało ono zastąpione przez automatyczną
    konfigurację proxy arp w jądrze dla wszystkich hostów osiągalnych na
    innych interfejsach  (gdy  dla  danego  interfejsu  włączone  są
    przekazywanie pakietów i proxy arp).

    Kontrolki systemowe neigh/* nie istniały w Linuksie przed wersją 2.2.

ZOBACZ TAKŻE

    capabilities(7), ip(7)

    RFC826 dla opisu ARP.
    RFC2461 dla opisu znajdywania sąsiadów w IPv6 oraz podstawowych
    stosowanych w tym celu algorytmów.

    ARP IPv4 w Linuksie 2.2+ korzysta z algorytmów IPv6, gdy jest to
    możliwe.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.