Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    arp - modul ARP jdra Linuksa

OPIS

    Ten  modul  protokolu  w  jdrze  zawiera  implementacj protokolu
    rozpoznawania adresow (ang. Address Resolution Protocol) zdefiniowanego
    w RFC 826. Sluy on do przeksztalcania adresow sprztowych warstwy 2 na
    adresy protokolu IPv4 w sieciach o bezporednim polczeniu. Normalnie
    uytkownik  nie  korzysta  bezporednio z tego modulu, z wyjtkiem
    konfigurowania go; sluy on innym protokolom w jdrze.

    Proces uytkownika moe odbiera pakiety ARP za pomoc gniazd packet(7).
    Istnieje take mechanizm zarzdzania pamici podrczn ARP w przestrzeni
    uytkownika za pomoc gniazd netlink(7). Tabel ARP mona rownie zarzdza
    za pomoc ioctl(2) lub dowolnego gniazda PF_INET.

    Modul ARP zarzdza pamici podrczn odwzorowa pomidzy adresami sprztowymi
    i adresami protokolu. Pami podrczna ma ograniczony rozmiar, wic stare i
    rzadko uywane wpisy s usuwane. Wpisy oznaczone jako trwale nie s nigdy
    usuwane podczas procesu czyszczenia. Mona manipulowa bezporednio t
    pamici podrczn za pomoc kontrolek wejcia/wyjcia (ang. ioctls) a jej
    zachowanie mona dostraja za pomoc zdefiniowanych poniej kontrolek
    systemowych (ang. sysctls).

    Gdy dla istniejcego odwzorowania nie ma pozytywnych odpowiedzi, po
    pewnym czasie (patrz kontrolki systemowe poniej) wpis w  pamici
    podrcznej dla danego adresu jest uwaany za przestarzaly. Pozytywna
    odpowied moe zosta odebrana od wyszej warstwy; na przyklad jako
    pozytywne potwierdzenie TCP. Inne protokoly mog sygnalizowa postpy w
    polczeniu za pomoc znacznika MSG_CONFIRM w sendmsg(2).  Gdy nie ma
    postpow w polczeniu ARP probuje probkowa ponownie. Najpierw probuje
    odpyta o zaktualizowany adres MAC app_solicit razy lokalnego demona
    arp. Gdy to si nie powiedzie, a stary adres jest znany, to dokonywane
    jest ucast_solicit razy probkowanie pojedyncze. Gdy to si rownie nie
    powiedzie, wysylane jest w sie nowe zapytanie rozgloszeniowe ARP.
    Zapytania s wysylane jedynie wtedy, gdy w kolejce do wyslania czekaj
    jakie dane.

    Linux automatycznie dodaje nietrwale wpisy proxy arp po otrzymaniu
    zapytania dotyczcego adresu, dla ktorego s przekazywane pakiety, o ile
    dla interfejsu odbierajcego dany pakiet wlczono proxy arp. Gdy dla
    danego celu ustawiona jest droga odrzucajca pakiety (ang. reject
    route), wpis proxy arp nie jest dodawany.

IOCTL

    Dla wszystkich gniazd PF_INET dostpne s trzy kontrolki wejcia/wyjcia.
    Pobieraj one jako parametr wskanik do struktury struct arpreq.

    struct arpreq {
      struct sockaddr arp_pa;   /* adres protokolu */
      struct sockaddr arp_ha;   /* adres sprztowy */
      int       arp_flags;  /* znaczniki */
      struct sockaddr arp_netmask; /* maska sieci dla adresu protokolu */
      char      arp_dev[16];
    };

    SIOCSARP, SIOCDARP i SIOCGARP odpowiednio ustawiaj, usuwaj i pobieraj
    odwzorowanie ARP.  Ustawianie i usuwanie odwzorowa ARP jest operacj
    uprzywilejowan i moe zosta wykonane jedynie przez proces z ustawionym
    znacznikiem CAP_NET_ADMIN lub posiadajcy efektywny UID rowny 0.

    arp_pa musi by gniazdem AF_INET a arp_ha musi by tego samego typu, co
    urzdzenie podane w arp_dev.  arp_dev jest zakoczonym znakiem NUL
    lacuchem stanowicym nazw urzdzenia.

    +-----------------------------------------+
    |        arp_flags         |
    +----------------+------------------------+
    |znacznik    | znaczenie       |
    +----------------+------------------------+
    |ATF_COM     | Zapytanie zakoczone  |
    +----------------+------------------------+
    |ATF_PERM    | Wpis trwaly      |
    +----------------+------------------------+
    |ATF_PUBL    | Wpis publikacji    |
    +----------------+------------------------+
    |ATF_USETRAILERS | Zadano danych kocowych |
    +----------------+------------------------+
    |ATF_NETMASK   | Uywanie maski sieci  |
    +----------------+------------------------+
    |ATF_DONTPUB   | Nie odpowiada     |
    +----------------+------------------------+

    Gdy ustawiony jest znacznik ATF_NETMASK, to arp_netmask powinno by
    prawidlowe. Linux 2.2 nie wspiera wpisow proxy ARP dla sieci, wic naley
    to  ustawi  na 0xffffffff lub 0, aby usun istniejcy wpis arp.
    ATF_USETRAILERS jest przestarzale i nie powinno by uywane.

SYSCTL

    ARP wspiera interfejs sysctl, pozwalajcy konfigurowa parametry globalne
    lub lokalne - dla podanego interfejsu. Dostp do tych sysctli mona
    uzyska odczytujc i zapisujc pliki /proc/sys/net/ipv4/neigh/*/* lub
    uywajc interfejsu sysctl(2). Kady interfejs w systemie ma swoj wlasny
    katalog w /proc/sys/net/ipv4/neigh/. Ustawienia w katalogu 'default' s
    uywane dla wszystkich nowo tworzonych urzdze. Jeli nie podano inaczej,
    wszystkie sysctl zwizane z czasem s podawane w sekundach.

    anycast_delay
       Maksymalna liczba jiffies oczekiwania przed odpowiedzeniem na
       komunikat zaproszenia ssiada IPv6. Obsluga anycast nie jest
       jeszcze zaimplementowana. Domylnie 1 sekunda.

    app_solicit
       Maksymalna liczba prob wysylania demonowi ARP  przestrzeni
       uytkownika poprzez netlink przed przejciem do prob multicast
       (patrz mcast_solicit). Domylnie 0.

    base_reachable_time
       Kiedy tylko ssiad zostanie znaleziony, wpis jest uwaany za wany
       przez co najmniej losow warto pomidzy base_reachable_time/2 a
       3*base_reachable_time/2. Wano wpisu moe by przedluona, jeeli
       otrzyma  on takie wskazowki z protokolow wyszego poziomu.
       Domylnie 30 sekund.

    delay_first_probe_time
       Oczekiwanie przed pierwsz prob po tym, jak ssiad zostal uznany
       za niedostpny. Domylnie 5 sekund.

    gc_interval
       Jak czsto powinien si uruchamia proces oczyszczania mieci z
       listy wpisow o ssiadach. Domylnie 30 sekund.

    gc_stale_time
       Okrela, jak czsto naley sprawdza wpisy o niedostpnych ssiadach.
       Kiedy ssiad zostanie uznany za niedostpnego, jest on ponownie
       sprawdzany przed prob wyslania danych do niego. Domylnie 60
       sekund.

    gc_thresh1
       Minimalna liczba wpisow przechowywanych w buforze ARP. Proces
       czyszczenia starych wpisow nie uruchomi si, jeeli bufor zawiera
       mniej wpisow ni podana tutaj warto. Domylnie - 128.

    gc_thresh2
       Mikka maksymalna liczba wpisow trzymanych w buforze ARP. Proces
       czyszczenia mieci pozwoli przekroczy t liczb wpisow na 5 sekund
       przed rozpoczciem czyszczenia. Domylnie 512.

    gc_thresh3
       Twarda maksymalna liczba wpisow przechowywanych w buforze ARP.
       Proces czyszczenia mieci zawsze si uruchomi, jeli bufor zawiera
       wicej wpisow ni wynosi ta liczba. Domylnie 1024.

    locktime
       Minimalna  liczba  jiffies,  przez  ktor  wpis  ARP bdzie
       przechowywany w buforze. Zabezpiecza to bufor  ARP  przed
       zabiciem, jeeli jest wicej ni jedno moliwe mapowanie (z powodu
       zlej konfiguracji sieci). Domylnie 1 sekunda.

    mcast_solicit
       Maksymalna  liczba  prob  rozwizywania  adresu  za  pomoc
       multicast/broadcast przed zaznaczeniem wpisu jako niedostpny.
       Domylnie 3.

    proxy_delay
       Kiedy otrzymano danie ATP dla znanego adresu proxy-ARP, to
       poczekaj proxy_delay jiffies przed wyslaniem odpowiedzi. Jest to
       uywane, aby zapobiec  zalaniu  sieci  daniami  w  pewnych
       przypadkach. Domylnie 0.8 sekundy.

    proxy_qlen
       Maksymalna liczba pakietow, ktore mog by zakolejkowane  w
       adresie proxy-ARP. Warto domylna to 64.

    retrans_time
       Liczba jiffies oczekiwania przed ponown  transmisj  dania.
       Domylnie 1 sekunda.

    ucast_solicit
       Maksymalna liczba prob wyslania da unicast przed zapytaniem
       demona ARP (patrz app_solicit). Domylnie 3.

    unres_qlen
       Maksymalna liczba pakietow, ktore mog by kolejkowane przez inne
       warstwy sieci dla kadego nierozwizanego adresu. Domylnie 3.

B/LDY

    Niektore ustawienia timera s podawane w jednostkach jiffy, ktore s
    zalene od architektury. Dla architektury Alpha jiffy to 1/1024 sekundy,
    na wikszoci pozostalych architektur jest to 1/100s.

    Nie ma moliwoci zasygnalizowania postpow w polczeniu z przestrzeni
    uytkownika. Oznacza to, e protokoly polczeniowe zaimplementowane w
    przestrzeni uytkownika bd generowa nadmierny ruch ARP, gdy ndisc bdzie
    dokonywal regularnego probkowania adresow MAC. Ten sam problem dotyczy
    niektorych protokolow jdra (np. NFS-u po UDP).

    Ta strona podrcznika miesza ze sob funkcje charakterystyczne dla IPv4 z
    funkcjami wspolnymi dla IPv4 i IPv6.

WERSJE

    W Linuksie 2.0 zmieniono struct arpreq, dodajc pole arp_dev oraz
    jednoczenie zmieniono numery kontrolek wejcia/wyjcia. W Linuksie 2.2
    porzucono wsparcie dla starych kontrolek wejcia/wyjcia.

    W Linuksie 2.2 porzucono wsparcie dla wpisow proxy arp dla sieci (maska
    sieci inna ni 0xffffffff). Zostalo ono zastpione przez automatyczn
    konfiguracj proxy arp w jdrze dla wszystkich hostow osigalnych na
    innych interfejsach (gdy dla danego interfejsu wlczone s przekazywanie
    pakietow i proxy arp).

    Kontrolki systemowe neigh/* nie istnialy w Linuksie przed wersj 2.2.

ZOBACZ TAKE

    capabilities(7), ip(7)

    RFC826 dla opisu ARP.
    RFC2461 dla opisu znajdywania ssiadow w IPv6 oraz  podstawowych
    stosowanych w tym celu algorytmow.

    ARP IPv4 w Linuksie 2.2+ korzysta z algorytmow IPv6, gdy jest to
    moliwe.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.