Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ascii - zestaw zbioru znakow ASCII w postaci osemkowej, dziesitnej lub
    szesnastkowej

OPIS

    ASCII oznacza Standardowy Amerykaski Kod Wymiany Informacji (American
    Standard Code for Information Interchange).  Jest to kod 7-bitowy.
    Wiele kodow 8-bitowych (takich jak ISO 8859-1 bdcy standardowym
    zestawem znakow Linuksa) zawiera ASCII w swojej dolnej polowie.
    Midzynarodowym odpowiednikiem ASCII jest ISO 646.

    Nastpujca tabela zawiera 128 znakow ASCII.

    Zaznaczono kody '\X' jzyka C.

    Oct  Dec  Hex  Znak              Oct  Dec  Hex  Znak
    ---------------------------------------------------------------------------
    000  0   00  NUL '\0'            100  64  40  @
    001  1   01  SOH (pocztek naglowka)     101  65  41  A
    002  2   02  STX (pocztek tekstu)      102  66  42  B
    003  3   03  ETX (koniec tekstu)      103  67  43  C
    004  4   04  EOT (koniec transmisji)    104  68  44  D
    005  5   05  ENQ (zapytanie)        105  69  45  E
    006  6   06  ACK (potwierdzenie)      106  70  46  F
    007  7   07  BEL '\a' (dzwonek)       107  71  47  G
    010  8   08  BS '\b' (backspace)      110  72  48  H
    011  9   09  HT '\t' (tabulator poziomy)  111  73  49  I
    012  10  0A  LF '\n' (nowa linia)     112  74  4A  J
    013  11  0B  VT '\v' (tabulator pionowy)  113  75  4B  K
    014  12  0C  FF '\f' (wysunicie strony)  114  76  4C  L
    015  13  0D  CR '\r' (powrot karetki)   115  77  4D  M
    016  14  0E  SO (shift out)        116  78  4E  N
    017  15  0F  SI (shift in)         117  79  4F  O
    020  16  10  DLE (data link escape)     120  80  50  P
    021  17  11  DC1 (urzdz. kontrol. 1)    121  81  51  Q
    022  18  12  DC2 (urzdz. kontrol. 2)    122  82  52  R
    023  19  13  DC3 (urzdz. kontrol. 3)    123  83  53  S
    024  20  14  DC4 (urzdz. kontrol. 4)    124  84  54  T
    025  21  15  NAK (negatywne potwierdz.)   125  85  55  U
    026  22  16  SYN (synchronous idle)     126  86  56  V
    027  23  17  ETB (koniec bloku trans.)   127  87  57  W
    030  24  18  CAN (anulowanie)        130  88  58  X
    031  25  19  EM (koniec medium)      131  89  59  Y
    032  26  1A  SUB (substytut)        132  90  5A  Z
    033  27  1B  ESC (escape)          133  91  5B  [
    034  28  1C  FS (separator pliku)     134  92  5C  \ '\\'
    035  29  1D  GS (separator grupy)     135  93  5D  ]
    036  30  1E  RS (separator rekordu)    136  94  5E  ^
    037  31  1F  US (separator jednostek)   137  95  5F  _
    040  32  20  SPACE             140  96  60  `
    041  33  21  !               141  97  61  a
    042  34  22  "               142  98  62  b
    043  35  23  #               143  99  63  c
    044  36  24  $               144  100  64  d
    045  37  25  %               145  101  65  e
    046  38  26  &               146  102  66  f
    047  39  27  '               147  103  67  g
    050  40  28  (               150  104  68  h
    051  41  29  )               151  105  69  i
    052  42  2A  *               152  106  6A  j
    053  43  2B  +               153  107  6B  k

    054  44  2C  ,               154  108  6C  l
    055  45  2D  -               155  109  6D  m
    056  46  2E  .               156  110  6E  n
    057  47  2F  /               157  111  6F  o
    060  48  30  0               160  112  70  p
    061  49  31  1               161  113  71  q
    062  50  32  2               162  114  72  r
    063  51  33  3               163  115  73  s
    064  52  34  4               164  116  74  t
    065  53  35  5               165  117  75  u
    066  54  36  6               166  118  76  v
    067  55  37  7               167  119  77  w
    070  56  38  8               170  120  78  x
    071  57  39  9               171  121  79  y
    072  58  3A  :               172  122  7A  z
    073  59  3B  ;               173  123  7B  {
    074  60  3C  <               174  124  7C  |
    075  61  3D  =               175  125  7D  }
    076  62  3E  >               176  126  7E  ~
    077  63  3F  ?               177  127  7F  DEL

HISTORIA

    Strona podrcznika ascii pojawila si w wersji 7 UNIX-a AT&T.

    Na starszych terminalach zamiast znaku podkrelenia wywietlana jest
    strzalka w lewo, zwana "backarrow", zamiast znaku powrotu karetki
    wywietlana jest strzalka do gory, a pionowa kreska posiada dziur w
    rodku.

    Wielkie i male litery roni si tylko jednym bitem, take znak ASCII 2
    roni si od cudzyslowu (podwojnego) tylko jednym bitem. Ulatwia to
    znacznie kodowanie znakow mechanicznie lub za pomoc elektronicznej
    klawiatury nie zawierajcej mikrokontrolera. Te skojarzenia par pochodz
    ze starych dalekopisow.

    Standard ASCII zostal opublikowany przez Instytut Standardow Stanow
    Zjednoczonych (USASI - United States of America Standard Institute)  w
    roku 1968.

ZOBACZ TAKE

    iso_8859-1(7),   iso_8859-15(7),  iso_8859-16(7),  iso_8859-2(7),
    iso_8859-7(7), iso_8859-9(7)

TABELE

    Dla wygody, poniej przedstawiamy tabele szesnastkowe i dziesitne w
    bardziej zwizlej formie.

     2 3 4 5 6 7    30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
    -------------   ---------------------------------
    0:  0 @ P ` p   0:  ( 2 < F P Z d  n  x
    1: ! 1 A Q a q   1:  ) 3 = G Q [ e  o  y
    2: " 2 B R b r   2:  * 4 > H R \ f  p  z
    3: # 3 C S c s   3: ! + 5 ? I S ] g  q  {
    4: $ 4 D T d t   4: " , 6 @ J T ^ h  r  |
    5: % 5 E U e u   5: # - 7 A K U _ i  s  }
    6: & 6 F V f v   6: $ . 8 B L V ` j  t  ~
    7: ' 7 G W g w   7: % / 9 C M W a k  u DEL
    8: ( 8 H X h x   8: & 0 : D N X b l  v
    9: ) 9 I Y i y   9: ' 1 ; E O Y c m  w
    A: * : J Z j z
    B: + ; K [ k {
    C: , < L \ l |
    D: - = M ] m }
    E: . > N ^ n ~
    F: / ? O _ o DEL

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.