Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    bootparam - Wprowadzenie do parametrow bootujcych jdra Linuksa.

OPIS

    Jdro (kernel) Linuksa przyjmuje pewne `opcje z linii komend', lub
    `parametry bootujce' podczas uruchamiania. Ogolnie jest to uywane do
    przekazywania  jdru  informacji  o  parametrach  sprztu,  ktorych
    samodzielnie nie potrafi ono okreli lub by zapobiec wartociom, ktore
    jdro by normalnie wykrylo.

    Kiedy jdro jest bootowane bezporednio przez BIOS (powiedzmy, e z
    dyskietki, na ktor je skopiowano uywajc `cp zImage /dev/fd0'), nie ma
    moliwoci przekazywania adnych parametrow. Tak wic, aby moc mie t
    moliwo, trzeba  uywa  oprogramowania  zdolnego  do  przekazywania
    parametrow, takiego jak LILO czy loadlin. Dla kilku parametrow mona
    take zmodyfikowa sam obraz jdra, przy uyciu rdev, zobacz rdev(8).

    Najpopularniejszym loaderem jest LILO (LInux LOader), napisany przez
    Wernera Almesberegera. Potrafi on bootowa rone jdra i zachowuje
    informacj o konfiguracji w pliku tekstowym. (Zobacz  lilo(8)  i
    lilo.conf(5).) LILO moe bootowa DOS, OS/2 Linux, FreeBSD, itd., i jest
    do elastyczne.

    Innym popularnym loaderem Linuksa jest `LoadLin', ktory jest programem
    dosowym, ktory potrafi odpala jdro Linuksa z dosa (z argumentami
    bootujcymi), zakladajc e pewne zasoby s osigalne. Jest to dobre dla
    osob chccych odpala Linuksa z dosa.

    Jest te bardzo przydatnym, jeli masz okrelony sprzt, ktory bazuje na
    okrelonym dosowym sterowniku, wlczajcym go w okrelony stan. Popularnym
    przykladem s karty `SoundBlaster Compatible', ktore wymagaj dosowych
    sterownikow do zamieszanie kilkoma mistycznymi rejestrami aby wlczy
    kart  w  tryb kompatybilnoci z SB. Bootowanie dosa z zalczonym
    sterownikiem i poniejsze ladowanie Linuksa z promptu dosowego zapobiega
    resetowaniu karty, co ma miejsce podczas rebootu komputera.

LISTA ARGUMENT'OW

    Wikszo argumentow bootujcych przyjmuje posta:

       name[=value_1][,value_2]...[,value_11]

    gdzie `name' jest unikalnym slowem kluczowym, ktore jest uywane do
    okrelania, ktora cz jdra ma otrzyma  zwizane  z  nim  wartoci.
    Poszczegolne argumenty bootujce s zwyczajnie oddzielone spacjami, w
    formacie wyej podanym. Zauwa, e limit 11 wartoci jest rzeczywisty, jako
    e obecnie kod obsluguje jedynie 11 oddzielonych przecinkami parametrow
    dla slowa kluczowego. (Jednak moesz uy tego samego slowa kluczowego
    drugi raz, aby pomieci dodatkowe parametry.)

    Wikszo pracy idzie do linux/init/main.c. Najpierw jdro sprawdza czy
    argument jest jednym ze specjalnych argumentow `root=', `ro', `rw', lub
    `debug'. Znaczenie tych specjalnych argumentow jest opisane dalej w tym
    dokumencie.

    Potem przechodzi przez list funkcji konfigurujcych, aby zobaczy czy
    podany tekst argumentu (taki jak `foo') nie jest zwizany z funkcj
    konfigurujc (`foo_setup()') dla konkretnego urzdzenia, lub czci jdra.
    Jeli  przekazale jdru lini foo=3,4,5,6 to przeszuka ono tablice
    bootsetupowe aby sprawdzi, czy `foo' bylo zarejestrowane. Jeli bylo,
    wywoluje funkcj konfigurujc zwizan z `foo' (foo_setup()) i przekazuje
    jej argumenty 3, 4, 5 i 6 podane w linii polece jdra.

    Wszystko, co jest w postaci `foo=bar', co nie jest akceptowane jako
    funkcja konfigurujca, jak opisano powyej, zostaje zinterpretowane jako
    zmienna rodowiskowa, ktora ma by ustawiona. (Bezuytecznym?) przykladem
    moe by uycie `TERM=vt100' jako argumentu bootujcego.

    Wszelkie pozostale argumenty, ktore nie byly wybrane przez jdro i nie
    byly zinterpretowane jako zmienne rodowiskowe, zostaj potem przekazane
    procesowi jeden, ktorym zwykle jest program init. Najpopularniejszym
    argumentem, ktory jest przekazywany procesowi init jest slowo `single',
    ktore  mowi initowi, by bootowal komputer w trybie pojedynczego
    uytkownika, eby nie odpalal wszystkich normalnych demonow. Sprawd na
    stronie podrcznika dla init, jakie argumenty przyjmuje.

OG'OLNE NIEURZDZENIOWE ARGUMENTY BOOTUJCE

  `no387'
    Niektore koprocesory i386 maj bldy, ktore pojawiaj si gdy uywa si ich w
    32 bitowym trybie chronionym. Np. niektore wczesne chipy ULSI-387 mialy
    wadliwe operacje zmiennoprzecinkowe. Uywanie `no387' powoduje, e linux
    ignoruje koprocesor. Oczywicie w tym wypadku  musisz  mie  jdro
    skompilowane ze wsparciem dla emulacji koprocesora.

  `no-hlt'
    Niektore z pierwszych chipow i486DX-100 mialy problem z instrukcj
    `hlt', przez co nie mogly normalnie powraca do trybu operacyjnego po
    jej uyciu.  Uywanie `no-hlt' mowi Linuksowi, by zwyczajnie wykonywal
    nieskoczon ptl gdy nie ma nic do roboty, a nie mowil stop procesorowi.
    Pozwala to osobom z tym wadliwym chipem korzysta z Linuksa.

  `root=...'
    Ten argument mowi jdru, ktorego urzdzenia uy do jako glownego systemu
    plikow podczas bootowania. Domylna warto  tego  ustawienia  jest
    skonfigurowana podczas kompilacji i zwykle jest wartoci urzdzenia
    glownego systemu, na ktorym zbudowano jdro. Aby nadpisa t warto i wybra
    na urzdzenie glowne np. drugi napd dyskietek, uyj `root=/dev/fd1'.
    (urzdzenie glowne moe take by ustawione przy pomocy rdev(8).)

    Urzdzenie glowne moe zosta okrelone symbolicznie, lub numerycznie.
    Specyfikacja symboliczna ma format /dev/XXYN, gdzie XX okrela typ
    urzdzenia (`hd' dla dyskow twardych kompatybilnych z ST-506, z Y w
    zakresie `a'-`h'; `sd' dla dyskow SCSI, z Y w zakresie `a'-`e'; `xd'
    dla dyskow kompatybilnych z XT, z Y `a' lub `b'; `fd' dla stacji
    dyskow, z Y okrelajcym numer stacji - fd0 bdzie dosowym dyskiem `A:', a
    fd1 `B:'), Y liter napdu lub jego numer, a N numer partycji na tym
    urzdzeniu (nieobecne w przypadku dyskietek).

    Zauwa, e nie ma to nic do czynienia z przeznaczeniem tych urzdze na
    twoim systemie. Cz `/dev/' jest tylko konwencj.

    Powysze urzdzenia mona przekazywa take w reprezentacji numerycznej,
    ktora jest kombinacj numerow major/minor urzdze. (np. /dev/sda ma numer
    major 8 i minor 3, wic mona uy `root=0x803' jako alternatywy.)

  `ro' i `rw'
    Opcja `ro' mowi jdru, by zamontowalo glowny system plikow jako
    przeznaczony tylko dla odczytu, aby fsck mogl pracowa na nieruchomym
    systemie plikow. aden proces nie moe zapisywa plikow na systemie
    plikow, dopoki nie zostanie remontowany jako przeznaczony do odczytu i
    zapisu, np.  poprzez `mount -w -n -o remount /'.  (Zobacz take
    mount(8).)

    Opcja  `rw'  mowi jdru, by zamontowa glowny system plikow jako
    przeznaczony do odczytu/zapisu. Tak jest domylnie.

    Wybor midzy r/o i r/w moe by rownie dokonany przy uyciu rdev(8).

  `debug'
    Komunikaty jdra s przekazywane do klogd, demona logowania jdra, tak e
    mog  zosta  zapisane  na dysku. Wiadomoci o priorytetach powyej
    console_loglevel s take drukowane na konsoli. (Zobacz <linux/kernel.h>
    aby zobaczy te poziomy priorytetow.) Domylnie ta zmienna jest ustawiona
    na logowanie wszystkiego co waniejsze ni wiadomoci debugowe. Ten
    argument bootujcy dodatkowo nakazuje drukowanie wiadomoci o priorytecie
    DEBUG. Poziom logowania konsoli mona rownie ustawi podczas pracy
    systemu dziki opcjom klogd. Zobacz klogd(8).

  `reserve=...'
    Ta komenda jest uywana do chronienia regionow portow I/O przed
    sondowaniem. Posta tej komendy to:

       reserve=iobase,extent[,iobase,extent]...

    Na niektorych maszynach moe by niezbdnym chronienie sterownikow urzdze
    od szukania urzdze (autosondowanie) w okrelonych regionach. Moe to
    wynika z bldnej reakcji sprztu, moliwej bldnej identyfikacji lub po
    prostu z tego, e nie chcesz tego sprztu inicjalizowa.

    Argument reserve podaje region portu I/O, ktory nie ma by sondowany.
    Sterownik urzdzenia nie bdzie sondowa zarezerwowanego regionu, chyba e
    inny argument bootujcy wyjtkowo mu to nakae.

    Na przyklad, linia bootujca

       reserve=0x300,32 blah=0x300

    powstrzymuje wszystkie sterowniki urzdze, poza sterownikiem `blah' od
    sondowania 0x300-0x31f.

  `ramdisk=...'
    Ta opcja jest przedawniona od Linuksa 1.3.48, lub okolic.  Podawala w
    KB wielko opcjonalnego urzdzenia ramdysku. Na przyklad, jeli chciale
    zaladowa glowny system plikow z dyskietki 1.44MB, uylby:

       ramdisk=1440

    Ta opcja jest ustawiana podczas kompilacji (domylnie: brak ramdysku) i
    moe by zmieniona przez rdev(8).

  `mem=...'
    Funkcja BIOS-a zdefiniowana w specyfikacji PC, ktora zwraca wielko
    zainstalowanej pamici byla  skonstruowana  do  zwracania  wartoci
    maksymalnie 64MB. Linux uywa tej funkcji podczas bootowania, aby
    sprawdzi ile jest zainstalowanej pamici. Jeli masz wicej ni 64MB, moesz
    uy tego argumentu, aby powiedzie Linuksowi ile masz pamici. Wartoci mog
    by przekazywane dziesitnie lub szesnastkowo (przedrostek 0x),  z
    opcjonalnymi kocowkami `k' (razy 1024) lub `M' (razy 1046576). Oto
    cytat Linusa o uywaniu parametru `mem='.

    ``Jdro przyjmie dowolny parametr `mem=xx', jaki mu si poda, lecz jeli
    okae si, e je oklamale, wczeniej czy poniej zalamie si straszliwie.
    Parametr  wskazuje  na  najwyszy  adresowalny  adres  RAM,  wic
    `mem=0x1000000' oznacza na przyklad, e masz 16MB pamici. Na maszynie z
    96MB byloby to `mem=0x6000000'.

    UWAGA UWAGA UWAGA: niektore maszyny mog uywa gorn cz pamici dla
    cache'owania BIOS-a, lub innych rzeczy, wic w rzeczywistoci moesz mie
    mniej ni pelne 96MB adresowalnej pamici. Odwrotny przypadek te moe by
    prawdziwy: niektore chipsety mapuj pami fizyczn, ktora jest przykryta
    przez obszar BIOS-a w obszar tu za gor pamici, wic wierzcholek pamici
    bdzie w tym wpadku wynosil np. 96MB + 384KB. Jeli powiesz Linuksowi, e
    ma wicej pamici ni w rzeczywistoci, stan si zle rzeczy: moe nie naraz,
    ale w kocu z pewnoci.''

ARGUMENTY BOOTUJCE DLA URZDZE SCSI

    Ogolne pojcia w tej sekcji:

    iobase -- pierwszy port I/O, ktory zajmuje host SCSI. S one podawane w
    notacji heksadecymalnej i zazwyczaj le w zakresie od 0x200 do 0x3ff.

    irq -- przerwanie sprztowe, ktore wykorzystuje karta. Prawidlowe
    wartoci zale od rozpatrywanej karty, lecz zwykle s to 4, 7, 9, 10, 11,
    12 i 15. Inne wartoci s zwykle uywane w peryferiach takich jak dyski
    twarde IDE, stacje dyskow, porty szeregowe, itp.

    scsi-id -- identyfikator, ktorego adapter uywa do identyfikowania
    siebie na szynie SCSI. Tylko niektore adaptery umoliwiaj zmian tej
    wartoci, jako e wikszo ma j trwale ustalon wewntrz. Czst wartoci domyln
    jest 7, lecz zestawy Seagate i Future Domain TMC-950 uywaj 6.

    parity -- okrela, czy adapter SCSI oczekuje od zalczonych urzdze
    dostarczania wartoci parzystoci przy wymianach informacji. Podanie
    jedynki oznacza, e sprawdzanie parzystoci jest wlczone, a zero j
    wylcza.  Znowu  jednak  nie wszystkie adaptery przyjmuj wybranie
    zachowania parzystoci podczas bootowania.

  `max_scsi_luns=...'
    Urzdzenie SCSI moe mie wiele `podurzdze' zawartych w nim samym.
    Najpopularniejszym przykladem jest jeden z nowych CD-ROM-ow SCSI, ktory
    obsluguje naraz wicej ni jeden dysk. Kady CD jest adresowany jako
    `Logical Unit Number' (LUN) (ang. logiczny numer jednostki) tego
    urzdzenia.  Jednak wikszo urzdze takich jak twarde dyski, napdy
    kasetowe i inne jest pojedynczymi urzdzeniami z LUN rownym zero.

    Niektore slabo dopracowane urzdzenia SCSI nie mog obsluy sondowania LUN
    nierownego zeru. Dlatego, jeli flaga kompilacji CONFIG_SCSI_MULTI_LUN
    nie byla ustawiona, nowe jdra sonduj domylnie tylko LUN zero.

    Aby  poda ilo sondowanych LUN-ow podczas bootowania, wpisuje si
    `max_scsi_luns=n' jako argument bootujcy, gdzie n jest liczb midzy 1 a
    8.  Aby zapobiec problemom opisanym wyej, uywa si n=1 aby zapobiec
    denerwowaniu nieprawidlowych urzdze.

  Konfiguracja napdu kasetowego SCSI
    Niektore parametry konfiguracji sterownika kasetowego SCSI mog by
    osignite przez uycie nastpujcego:

       st=buf_size[,write_threshold[,max_bufs]]

    Pierwsze dwie liczby s podane w jednostkach kilobajtowych. Domylna
    warto buf_size to 32KB, a maksymalna warto to 16384KB.  Warto
    write_threshold jest wartoci przy ktorej bufor jest przekazywany na
    kaset z domyln wartoci 30KB. Maksymalna liczba buforow zmienia si z
    liczb wykrytych napdow, a domyln wartoci jest 2. Przykladowym uyciem
    moe by:

       st=32,30,2

    Szczegoly mona znale w pliku README.st w katalogu scsi rodel jdra.

  Konfiguracja Adapteca aha151x, aha152x, aic6260, aic6360, SB16-SCSI
    Numery aha odnosz si do kart, a numery aic odnosz si do rzeczywistych
    chipow SCSI na tych kartach, wlczajc SoundBlaster-16 SCSI.

    Kod sondujcy dla tych hostow SCSI szuka zainstalowanego BIOS-a, a jeli
    nie ma takowego, sonda nie znajduje twojej karty. Wtedy moesz uy
    argumentu bootujcego w postaci:

       aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect[,parity]]]]

    Jeli sterownik byl skompilowany z wlczonym debuggowaniem, szosta warto
    moe ustawi poziom debuga.

    Wszystkie parametry s opisane na gorze tej sekcji, a warto reconnect
    umoliwia rozlczanie/podlczanie urzdzenia jeli uyto wartoci niezerowej.
    Przyklad:

       aha152x=0x340,11,7,1

    Zauwa, e parametry musz by podane po kolei, co znaczy, e jeli chcesz
    poda ustawienie parity, to musisz poda iobase, irq, scsi-id i warto
    reconnect.

  Konfiguracja Adapteca aha154x
    Seria kart aha1542 ma na pokladzie kontroler dyskietek i82077, podczas
    gdy aha1540 go nie ma. S to karty rzdzce szyn, i maj parametry
    okrelajce ``uczciwo'' z jak dziel szyn midzy innymi urzdzeniami.
    Argument bootujcy wyglda nastpujco:

       aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]

    Prawidlowe wartoci iobase to zwykle jedno z: 0x130, 0x134, 0x230,
    0x234, 0x330, 0x334. Klony mog dozwala inne wartoci.

    Wartoci buson, busoff odnosz si do liczby mikrosekund, ktorymi dominuje
    na szynie ISA. Domylnie jest tu 11us na parametr on i 4us na off, wic
    inne karty (takie jak ISA LANCE Ethernet) maj szans na uzyskanie dostpu
    do szyny ISA.

    Warto dmaspeed odnosi si do czstotliwoci (w MB/s), z jak nastpuje DMA
    (Direct Memory Access). Domylnie jest to 5MB/s. Nowsze karty umoliwiaj
    wybranie tej wartoci jako czci konfiguracji programowej, starsze karty
    poprzez zworki. Moesz uywa wartoci do 10MB/s, zakladajc, e twoja plyta
    glowna potrafi tyle obsluy. Eksperymentuj z rezerw jeli uywasz wartoci
    ponad 5MB/s.

  Konfiguracja Adapteca aha274x, aha284x, aic7xxx
    Urzdzenia te mog przyjmowa argument postaci:

       aic7xxx=extended,no_reset

    Warto extended o ile jest niezerowa, wskazuje e translacja rozszerzona
    (extended translation) dla duych dyskow jest wlczona. Warto no_reset o
    ile jest niezerowa, mowi sterownikowi by nie resetowal szyny SCSI kiedy
    konfiguruje adaptor podczas bootowania.

  Konfiguracja host'ow SCSI BusLogic (`buslogic=')
    Obecnie, sterownik buslogic przyjmuje tylko jeden parametr, baz I/O.
    Oczekuje, e bdzie to jedna z nastpujcych prawidlowych wartoci: 0x130,
    0x134, 0x230, 0x234, 0x330, 0x334.

  Konfiguracja Future Domain TMC-8xx, TMC-950
    Jeli twoja karta nie jest wykrywana podczas bootowania, musisz uy
    argumentu bootujcego postaci:

       tmc8xx=mem_base,irq

    Warto mem_base jest wartoci mapowanego w pamici regionu I/O, ktorego
    uywa karta. Jest to zwykle jedna z nastpujcych wartoci: 0xc8000,
    0xca000, 0xcc000, 0xce000, 0xdc000, 0xde000.

  Konfiguracja Pro Audio Spectrum
    PAS16 uywa chipa SCSI NC5380, a nowsze modele wspieraj bezzworkow
    konfiguracj. Argument bootujcy ma posta:

       pas16=iobase,irq

    Jedyn ronic jest to, e musisz poda warto IRQ 255, ktora mowi
    sterownikowi by pracowal bez przerwa, cho ze strat wydajnoci. iobase
    zwykle wynosi 0x388.

  Konfiguracja Seagate ST-0x
    Jeli twoja karta nie jest wykrywana podczas bootowania, musisz uy
    argumentu nastpujcej postaci:

       st0x=mem_base,irq

    Warto mem_base jest wartoci mapowanego w pamici regionu I/O, ktorego
    uywa karta. Jest to zwykle jedna z nastpujcych wartoci: 0xc8000,
    0xca000, 0xcc000, 0xce000, 0xdc000, 0xde000.

  Konfiguracja Trantor T128
    Te karty rownie bazuj na chipie NCR5380 i przyjmuj nastpujce opcje:

       t128=mem_base,irq

    Prawidlowe wartoci dla mem_base to: 0xcc000, 0xc8000, 0xdc000, 0xd8000.

  Karty, kt'ore nie przyjmuj argument'ow bootujcych
    Obecnie, nastpujce karty SCSI nie uywaj adnych argumentow bootujcych.
    W  niektorych  wypadkach moesz na twardo dopisa wartoci poprzez
    bezporedni edycj samego sterownika, jeli to konieczne.

    Always IN2000, Adaptec aha1740, EATA-DMA, EATA-PIO, Future Domain 16xx,
    NCR5380 (generic), NCR53c7xx to NCR53c8xx, Qlogic, Ultrastor (incl.
    u?4f), Western Digital wd7000.

DYSKI TWARDE

  Parametry sterownika dysk'ow/CD-ROM-'ow IDE
    Sterownik IDE przyjmuje wiele parametrow, od specyfikacji geometrii
    dysku do wsparcia dla wadliwych chipow kontrolera. Specyficzne opcje
    dysku mog by podawane poprzez uycie `hdX=' z X pomidzy `a'-`h'.

    Opcje niespecyficzne napdom s przekazywane z przedrostkiem `hd='.
    Zauwa, e uywanie przedrostka specyficznego dyskowi dla niespecyficznej
    opcji take zadziala, a opcja zostanie zaaplikowana tak jak oczekiwano.

    Zauwa take, e `hd=' moe by uyty w odniesieniu do nastpnego niepodanego
    napdu w sekwencji (a, ..., h). W nastpujcych omowieniach, opcja `hd='
    bdzie  cytowana  dla  zwizloci.  Zobacz  plik  README.ide  w
    linux/drivers/block jeli interesuj ci szczegoly.

  Opcje `hd=cyls,heads,sects[,wpcom[,irq]]'
    Tych opcji uywa si do przekazywania fizycznej geometrii dysku. Jedynie
    pierwsze trzy wartoci s wymagane. Wartoci cylinder/head/sectors bd tymi
    uywanym  przez  fdisk.  Warto wpcom (write precompensation) jest
    ignorowana dla dyskow IDE. Podana warto IRQ bdzie  uywana  dla
    interfejsu, na ktorym rezyduje napd i nie jest tak naprawd parametrem
    specyficznym napdowi.

  Opcja `hd=serialize'
    Chip CMD-640 interfejsu dual IDE jest wadliwy; zaprojektowano go tak, e
    gdy napdy z drugiego interfejsu s uywane rownoczenie z napdami
    pierwszego, dane ulegaj  zniszczeniu.  Uywanie  tej  opcji  mowi
    sterownikowi by upewnil si, e oba interfejsy nigdy nie s uywane naraz.

  Opcja `hd=dtc2278'
    Opcja ta mowi sterownikowi, e masz interfejs IDE DTC-2278D. Sterownik
    probuje dokona wtedy specyficznych DTC operacji, aby wlczy drugi
    interfejs i wlczy szybsze tryby transferu.

  Opcja `hd=noprobe'
    Nie sonduj tego dysku. Np.

       hdb=noprobe hdb=1166,7,17

    wylczy  sondowanie,  lecz  wci  poda  geometri dysku, wic bdzie
    zarejestrowany jako prawidlowe urzdzenie blokowe, a wic bdzie si nadawa
    do uytku.

  Opcja `hd=nowerr'
    Niektore napdy czasami maj trwale zalczony bit WRERR_STAT. To usprawnia
    dzialanie tych wadliwych urzdze.

  Opcja `hd=cdrom'
    Mowi to sterownikowi IDE, e w miejscu normalnego dysku IDE mamy CD-ROM
    typu ATAPI . W wikszoci wypadkow, CD-ROM jest wykrywany automatycznie,
    lecz jeli tak nie jest, to to powinno pomoc.

  Opcje Standardowego Sterownika Dysk'ow ST-506 (`hd=')
    Standardowy sterownik dyskow moe przyjmowa argumenty geometrii dla
    dyskow podobnie do sterownika IDE. Zauwa jednak, e oczekuje on jedynie
    trzech wartoci (C/H/S) -- wicej lub mnie spowoduje ciche zignorowanie
    twojego polecenia. Podobnie te, przyjmuje jedynie `hd=' jako argument,
    np. `hda=' jest tu nieprawidlowe. Format jest nastpujcy:

       hd=cyls,heads,sects

    Jeli s tam zainstalowane dwa dyski, powysze jest powtarzane  z
    parametrami geometrii dla drugiego dysku.

  Opcje Sterownika Dysk'ow XT (`xd=')
    Jeli masz pecha i uywasz jednej z tych starych 8 bitowych kart, ktore
    transferuj dane z szybkoci 125KB/s, to oto co dla ciebie.  Jeli karta
    nie jest rozpoznawana, musisz uy argumentu bootujcego postaci:

       xd=type,irq,iobase,dma_chan

    Warto type okrela konkretnego producenta karty i moe mie warto:
    0=generic; 1=DTC; 2,3,4=Western Digital, 5,6,7=Seagate; 8=OMTI. Jedyna
    ronica midzy typami tego samego producenta polega na lacuchu BIOS-a
    uytym do detekcji, ktory nie jest uywany jeli podano typ.

    Funkcja xd_setup() nie sprawdza wartoci i przyjmuje, e wprowadzile
    wszystkie cztery wartoci. Nie zawied jej. Oto przyklad dla kontrolera
    WD1002 z wylczonym/usunitym BIOS-em, przy uyciu `domylnych' parametrow
    kontrolera XT:

       xd=2,5,0x320,3

CD-ROM-y (Non-SCSI/ATAPI/IDE)

  Interfejs Aztech
    Skladnia dla karty tego typu to:

       aztcd=iobase[,magic_number]

    Jeli ustawisz magic_number na 0x79, to sterownik sprobuje i ruszy nawet
    mimo wszystko w przypadku nieznanej wersji firmware. Wszystkie inne
    wartoci s ignorowane.

    Oryginalny  komentarz (bo tekst 'will try and run anyway' jest
    wieloznaczny): If you set the magic_number to 0x79 then the driver will
    try and run anyway in the event of an unknown firmware version. All
    other values are ignored.

  Interfejs Sony CDU-31A i CDU-33A
    Ten interfejs CD-ROM mona znale na niektorych kartach Pro Audio
    Spectrum i innych kartach z interfejsami Sony. Skladnia jest nastpujca:

       cdu31a=iobase,[irq[,is_pas_card]]

    Podanie wartoci IRQ zero mowi sterownikowi, e przerwania sprztowe nie s
    wspierane (jak na niektorych kartach PAS). Jeli twoja karta wspiera
    przerwania, powiniene uy ich, bo zmniejszaj uycie CPU przez sterownik.

    Parametr is_pas_card powinien by wprowadzony jako `PAS', jeli uywana
    jest karta Pro Audio Spectrum, lub nie powinien by podawany w ogole.

  Interfejs Sony CDU-535
    Skladnia dla tego interfejsu CD-ROM to:

       sonycd535=iobase[,irq]

    Zero moe by uyte dla bazy I/O jako `wypelniacz miejsca', jeli chcesz
    poda warto IRQ.

  Interfejs GoldStar
    Skladnia dla tego interfejsu CD-ROM to:

       gscd=iobase

  Interfejs Standardowy Mitsumi
    Skladnia dla tego interfejsu CD-ROM to:

       mcd=iobase,[irq[,wait_value]]

    Warto wait_value jest uywana jako wewntrzna warto timeouta dla ludzi,
    ktorzy maj problemy ze swoimi napdami i moe lecz nie musi by
    zaimplementowana, zalenie od #define podczas kompilacji. Mitsumi FX400
    jest odtwarzaczem CD-ROM IDE/ATAPI i nie uywa sterownika mcd.

  Interfejs Mitsumi XA/MultiSession (`mcdx=')
    Obecnie ten `eksperymentalny' sterownik ma funkcj konfigurujc, lecz nie
    ma jeszcze (1.3.15) zaimplementowanych adnych parametrow. Jest to dla
    takiego samego sprztu jak powyej, lecz sterownik ma rozszerzone
    wlaciwoci.

  Interfejs nonik'ow optycznych
    Skladnia dla tego rodzaju karty to:

       optcd=iobase

  Interfejs Phillips CM206
    Skladnia dla tego rodzaju karty to:

       cm206=[iobase][,irq]

    Sterownik zaklada, e numery pomidzy 3 a 11 s wartociami IRQ, a numery
    midzy 0x300 i 0x370 s portami I/O, wic moesz poda jeden, lub dwa numery
    w dowolnym porzdku. Przyjmuje te `cm206=auto', wlczajce autosondowanie.

  Interfejs Sanyo
    Skladnia dla tego rodzaju karty to:

       sjcd=iobase[,irq[,dma_channel]]

  Interfejs SoundBlaster Pro
    Skladnia dla tego rodzaju karty to:

       sbpcd=iobase,type

    gdzie typ jest jednym z nastpujcych (uwaga male/due litery) okrele:
    `SoundBlaster', `LaserMate', lub `SPEA'. Baza I/O jest baz interfejsu
    CD-ROM, a nie t z czci dwikowej karty.

Urzdzenia Ethernet

    Rone sterowniki uywaj ronych parametrow, ale wszystkie przynajmniej
    dziel IRQ, warto bazowego portu I/O i nazw. W najogolniejszej formie
    wyglda to tak:

       ether=irq,iobase[,param_1[,param_2,...param_8]],name

    Pierwszy nienumeryczny argument jest pobierany jako nazwa. Wartoci
    param_n (jeli maj zastosowanie) zwykle maj rone znaczenia dla ronych
    kart/sterownikow. Typowe wartoci param_n s uywane do podawania rzeczy
    takich jak adres pamici dzielonej, wyboru interfejsu, kanalu DMA i
    podobnych.

    Najpopularniejszym  wykorzystaniem  tego parametru jest wymuszenie
    sondowania drugiej karty ethernetowej, jako e domylnie sondowana jest
    tylko jedna. Mona tego dokona prostym:

       ether=0,0,eth1

    Zauwa, e wartoci zera dla IRQ i bazy I/O w powyszym przykladzie mowi
    sterownikowi, by je wysondowal automatycznie.

    Ethernet-Howto zawiera rozlegl dokumentacj o uywaniu wielorakich kart i
    o  specyficznych  implementacjach karta/sterownik wartoci param_n.
    Zainteresowani powinni odnie si do odpowiedniej sekcji w tamtym
    dokumencie.

Sterownik Stacji Dysk'ow

    Istnieje wiele opcji sterownika stacji dyskow i wszystkie s wymienione
    w README.fd w linux/drivers/block.  Tutejsze  informacje  pochodz
    bezporednio z tamtego pliku.

  floppy=mask,allowed_drive_mask
    Ustawia mask bitow dozwolonych napdow na mask. Domylnie, dozwolone s
    jedynie jednostki 0 i 1 dla kadego kontrolera stacji dyskow. Jest tak
    poniewa niektore niestandardowe urzdzenia (plyty glowne ASUS PCI)
    mieszaj z klawiatur, jeli odwoluje si do jednostek 2 lub 3. Ta opcja
    jest niejako przedawniona dziki opcji cmos.

  floppy=all_drives
    Ustawia mask bitow dozwolonych napdow na wszystkie napdy. Uyj tego,
    jeli masz wicej ni dwa napdy podlczone do kontrolera stacji dyskow.

  floppy=asus_pci
    Ustaw mask bitow aby dozwoli tylko jednostki 0 i 1. (Domylne)

  floppy=daring
    Mowi, e sterownik stacji dyskow, e masz dobrze zachowujcy si kontroler
    stacji dyskow. Umoliwia to efektywniejsze i lagodniejsze operacje, lecz
    moe nie przej na niektorych kontrolerach.

  floppy=0,daring
    Mowi sterownikowi, e kontroler stacji dyskow powinien by uywany
    ostronie.

  floppy=one_fdc
    Mowi sterownikowi, e masz tylko jeden kontroler stacji dyskow (domylne)

  floppy=two_fdc lub floppy=address,two_fdc
    Mowi sterownikowi, e masz dwa kontrolery stacji stacji dyskow. Drugi
    kontroler powinien by pod podanym adresem . Jeli adres nie jest podany,
    zaklada si 0x370.

  floppy=thinkpad
    Mowi  sterownikowi, e masz Thinkpada. Thinkpady uywaj odwroconej
    konwencji linii zmiany dysku.

  floppy=0,thinkpad
    Mowi sterownikowi, e nie masz Thinkpada.

  floppy=drive,type,cmos
    Ustawia typ cmos napdu na typ. Dodatkowo ten napd jest dozwolony przez
    mask bitow. Jest to przydatne jeli masz wicej ni dwie stacje dyskow
    (tylko dwie mog by opisane przez fizyczny cmos), lub jeli twoj BIOS
    uywa niestandardowych typow CMOS. Ustawienie CMOS na 0 dla pierwszych
    dwoch napdow (domylne) powoduje, e sterownik stacji dyskow odczytuje
    dla nich fizyczne dane cmos.

  floppy=unexpected_interrupts
    Wypisz wiadomo ostrzegawcz jeli otrzymasz nieoczekiwane przerwanie
    (domylne zachowanie)

  floppy=no_unexpected_interrupts lub floppy=L40SX
    Nie drukuj wiadomoci kiedy pojawi si nieoczekiwane przerwanie. Jest to
    potrzebne laptopom IBM L40SX przy niektorych trybach video. (Wydaje si
    by tam interakcja midzy video a stacj dyskow. Nieoczekiwane przerwania
    zawalaj tylko wydajno i mog by spokojnie ignorowane.)

Sterownik dwiku

    Sterownik dwiku moe take akceptowa argumenty bootujce do nadpisania
    wartoci wkompilowanych. Nie jest to zalecane i jest raczej zloone. Jest
    to  opisane w pliku Readme.Linux w katalogu linux/drivers/sound.
    Przyjmuje parametr bootujcy postaci:

       sound=device1[,device2[,device3...[,device11]]]

    gdzie kada warto deviceN jest formatu 0xTaaaId, a bajty s uyte
    nastpujco:

    T - rodzaj urzdzenia: 1=FM, 2=SB, 3=PAS, 4=GUS, 5=MPU401, 6=SB16,
    7=SB16-MPU401

    aaa - heksadecymalnie zapisany adres I/O.

    I - heksadecymalnie zapisana linia przerwa (np. 10=a, 11=b, ...)

    d - kanal DMA.

    Jak widzisz, jest to calkiem balaganiarskie i lepiej wkompilowa swoje
    wlasne wartoci do sterownika. Uywanie argumentu `sound=0' wylczy
    sterownik dwiku.

Sterownik myszy Bus Mouse (`bmouse=')

    Sterownik myszy busmouse przyjmuje jeden parametr, bdcy  numerem
    sprztowego IRQ, z ktorego ma korzysta.

AUTORZY

    Linus Torvalds (i wielu innych)

ZOBACZ TAKE

    klogd(8), lilo.conf(5), lilo(8), mount(8), rdev(8)

    Ta strona zostala napisana na podstawie Boot Parameter HOWTO (v1.0.1)
    napisanego przez Paula Gortmakera. W HOWTO mona znale minimalnie wicej
    informacji ni w tym dokumencie.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.