Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    complex - podstawy arytmetyki liczb zespolonych

SK/LADNIA

    #include <complex.h>

OPIS

    Liczb zespolone to liczby w postaci z = a+b*i, gdzie a oraz b s
    liczbami rzeczywistymi, a i = sqrt(-1), tak e i*i = -1.
    Istniej inne sposoby reprezentowania tych liczb. Para (a,b) liczb
    rzeczywistych moe by potraktowana jako punkt przestrzeni, okrelony
    przez wspolrzdne X i Y. Ten sam punkt moe by opisany przez podanie pary
    liczb rzeczywistych (r, phi), gdzie r jest odlegloci od rodka O, a phi
    jest ktem midzy lini wspolrzdnych X i lini Oz. Wtedy z = r*exp(i*phi) =
    r*(cos(phi)+i*sin(phi)).

    Podstawowymi operacjami zdefiniowanymi na liczbach z = a+b*i oraz w =
    c+d*i s:

    dodawanie: z+w = (a+c) + (b+d)*i

    mnoenie: z*w = (a*c - b*d) + (a*d + b*c)*i

    dzielenie: z/w = ((a*c + b*d)/(c*c + d*d)) + ((b*c - a*d)/(c*c +
    d*d))*i

    Prawie wszystkie funkcje matematyczne maj odpowiedniki dla liczb
    zespolonych, jednake istnieje par funkcji przeznaczonych tylko dla
    liczb zespolonych.

PRZYK/LAD

    Twoj kompilator C moe dziala z liczbami zespolonymi, jeeli tylko
    obsluguje standard C99. Prosz linkowa z -lm. Czc urojona  jest
    reprezentowana przez I.

    /* sprawdza, e exp(i*pi) == -1 */
    #include <math.h>  /* dla atan */
    #include <complex.h>
    main() {
      double pi = 4*atan(1);
      complex z = cexp(I*pi);
      printf("%f+%f*i\n", creal(z), cimag(z));
    }

ZOBACZ TAKE

    cabs(3), carg(3), cexp(3), cimag(3), creal(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-28            COMPLEX(7)