Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    environ - środowisko użytkownika

SKŁADNIA

    extern char **environ;

OPIS

    Zmienna environ wskazuje na tablicę łańcuchów zwaną ,,środowiskiem”.
    (Zmienna ta musi być zdefiniowana w programie użytkownika, jednakże
    jest ona zadeklarowana w pliku nagłówkowym unistd.h, w przypadku gdy
    plik ten pochodzi z libc4 lub libc5 oraz w przypadku gdy pochodzi on z
    glibc a zdefiniowano _GNU_SOURCE. Ta tablica łańcuchów udostępniana
    jest procesowi przez funkcję exec(3)  podczas jego uruchamiania.
    Zgodnie z konwencją łańcuchy znaków mają postać ,,nazwa=warto”.
    Typowe przykłady to:

    USER  Nazwa zalogowanego użytkownika (wykorzystywana przez niektóre
       programy wywodzące się z BSD).

    LOGNAME
       Nazwa zalogowanego użytkownika (wykorzystywana przez niektóre
       programy wywodzące się z Systemu V).

    HOME  Katalog domowy użytkownika, zmienna ustawiana przez program
       login(1) na podstawie informacji z pliku passwd(5).

    LANG  Nazwa ustawień językowych, jaka ma być stosowana dla wszystkich
       kategorii ustawień, jeśli nie zostały narzucone przez zmienną
       LC_ALL lub inne bardziej szczegółowe zmienne, jak LC_COLLATE,
       LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_MONETARY, LC_NUMERIC, LC_TIME, por.
       locale(5).

    PATH  Ciąg  katalogów  które  sh(1) oraz wiele innych programów
       przeszukuje w poszukiwaniu plików, których nazwa nie zawiera
       pełnej ścieżki dostępu.  Poszczególne katalogi są rozdzielane
       znakiem ,,:”. (Podobnie, CDPATH jest używane przez niektóre
       powłoki do poszukiwania katalogu docelowego dla polecenia zmiany
       katalogu, a MANPATH jest używane przez man(1) do poszukiwania
       stron podręcznika, itd.)

    PWD  Aktualny katalog roboczy. Ustawiane przez niektóre powłoki.

    SHELL Nazwa powłoki zgłoszeniowej użytkownika.

    TERM  Rodzaj terminala dla którego system ma przygotowywać wyjście.

    PAGER Wybrane przez użytkownika narzędzie do wyświetlania plików
       tekstowych.

    EDITOR/VISUAL
       Wybrane przez użytkownika narzędzie do edycji plików tekstowych.

    Dalsze nazwy mogą być umieszczane w środowisku za pomocą polecenia
    export i ,,nazwa=wartość” w przypadku stosowania powłoki typu sh(1)
    lub polecenia setenv w przypadku powłoki typu csh(1). W środowisku mogą
    być również umieszczane argumenty w momencie wykonywania funkcji
    exec(3). Program napisany w C może manipulować środowiskiem za pomocą
    funkcji getenv(3), putenv(3), setenv(3) i unsetenv(3).

    Trzeba zauważyć, że obecność lub wartości pewnych zmiennych środowiska
    mają wpływ na zachowanie wielu programów i funkcji bibliotecznych.
    Przypadkowy zbiór:

    Zmienne LANG, LANGUAGE, NLSPATH, LOCPATH, LC_ALL, LC_MESSAGES, itd.
    wpływają na obsługę ustawień językowych, por. locale(5).

    TMPDIR wpływa na prefiks ścieżki w nazwach tworzonych przez tmpnam(3) i
    inne funkcje, katalog tymczasowy wykorzystywany przez sort(1) i inne
    programy itd.

    LD_LIBRARY_PATH, LD_PRELOAD i inne zmienne LD_* wpływają na zachowanie
    programu ładującego/konsolidatora bibliotek dynamicznych.

    POSIXLY_CORRECT powoduje, że niektóre programy i funkcje biblioteczne
    przestrzegają zaleceń POSIX.

    Na zachowanie malloc(3) wpływają zmienne MALLOC_*.

    Zmienna HOSTALIASES określa nazwę pliku zawierającego aliasy, z których
    ma korzystać gethostbyname(3).

    TZ i TZDIR podają informacje o strefie czasowej wykorzystywaną przez
    tzset(3) i przez funkcje takie jak ctime(), localtime(), mktime(),
    strftime(). Zobacz także tzselect(1).

    TERMCAP podaje informacje o tym, jak adresować określony terminal (lub
    podaje nazwę pliku zawierającego te informacje).

    COLUMNS i LINES mówią aplikacjom o rozmiarze okna,  ewentualnie
    narzucając wartości inne niż rzeczywiste rozmiary.

    PRINTER lub LPDEST mogą określać drukarkę, która powinna być używana.
    Zobacz lpr(1).

    Itd.

BŁĘDY

    Oczywiści istnieje tu ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Wiele poleceń
    systemowych  zostało  oszukanych w celu wyrządzenia szkody przez
    użytkownika, który nadał nietypowe  wartości  zmiennym  IFS  lub
    LD_LIBRARY_PATH.

    Istnieje również ryzyko skażenia przestrzeni nazw. Programy takie jak
    make i autoconf pozwalają na nadpisywanie domyślnych nazw programów
    narzędziowych  poprzez  środowisko  zawierające zmienne o nazwach
    podobnych do nazw tych programów, ale składających sie wyłącznie z
    wielkich  liter.  Zatem  używa się CC do określenia pożądanego
    kompilatora C (i podobnie MAKE, AR, AS, FC, LD, LEX, RM, YACC itd.).
    Jednakże,  w niektórych tradycyjnych zastosowaniach takie zmienne
    środowiskowe podają opcje dla programów zamiast ścieżki.  Zatem mamy
    MORE, LESS i GZIP. Takie zastosowanie jest traktowane jako błędne i
    należy go unikać w nowych programach. Autorzy programu gzip powinni
    rozważyć zmianę nazwy swojej opcji na GZIP_OPT.

ZOBACZ TAKŻE

    bash(1), csh(1), login(1), sh(1), tcsh(1), execve(2), clearenv(3),
    exec(3), getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), locale(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.