Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    environ - rodowisko uytkownika

SK/LADNIA

    extern char **environ;

OPIS

    Zmienna environ wskazuje na tablic lacuchow zwan ,,rodowiskiem".
    (Zmienna ta musi by zdefiniowana w programie uytkownika, jednake jest
    ona zadeklarowana w pliku naglowkowym unistd.h, w przypadku gdy plik
    ten pochodzi z libc4 lub libc5 oraz w przypadku gdy pochodzi on z glibc
    a zdefiniowano _GNU_SOURCE. Ta tablica lacuchow udostpniana jest
    procesowi przez funkcj exec(3) podczas jego uruchamiania. Zgodnie z
    konwencj lacuchy znakow maj posta ,,nazwa=warto". Typowe przyklady to:

    USER  Nazwa zalogowanego uytkownika (wykorzystywana przez niektore
       programy wywodzce si z BSD).

    LOGNAME
       Nazwa zalogowanego uytkownika (wykorzystywana przez niektore
       programy wywodzce si z Systemu V).

    HOME  Katalog domowy uytkownika, zmienna ustawiana przez program
       login(1) na podstawie informacji z pliku passwd(5).

    LANG  Nazwa ustawie jzykowych, jaka ma by stosowana dla wszystkich
       kategorii ustawie, jeli nie zostaly narzucone przez zmienn
       LC_ALL lub inne bardziej szczegolowe zmienne, jak LC_COLLATE,
       LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_MONETARY, LC_NUMERIC, LC_TIME, por.
       locale(5).

    PATH  Cig katalogow ktore sh(1)  oraz  wiele  innych  programow
       przeszukuje w poszukiwaniu plikow, ktorych nazwa nie zawiera
       pelnej cieki dostpu.  Poszczegolne katalogi s  rozdzielane
       znakiem ,,:".  (Podobnie, CDPATH jest uywane przez niektore
       powloki do poszukiwania katalogu docelowego dla polecenia zmiany
       katalogu, a MANPATH jest uywane przez man(1) do poszukiwania
       stron podrcznika, itd.)

    PWD  Aktualny katalog roboczy. Ustawiane przez niektore powloki.

    SHELL Nazwa powloki zgloszeniowej uytkownika.

    TERM  Rodzaj terminala dla ktorego system ma przygotowywa wyjcie.

    PAGER Wybrane przez uytkownika narzdzie  do  wywietlania  plikow
       tekstowych.

    EDITOR/VISUAL
       Wybrane przez uytkownika narzdzie do edycji plikow tekstowych.

    Dalsze nazwy mog by umieszczane w rodowisku za pomoc polecenia export i
    ,,nazwa=warto" w przypadku stosowania powloki typu sh(1) lub polecenia
    setenv w przypadku powloki typu csh(1). W rodowisku mog by rownie
    umieszczane argumenty w momencie wykonywania funkcji exec(3).  Program
    napisany w C moe manipulowa rodowiskiem za pomoc funkcji getenv(3),
    putenv(3), setenv(3) i unsetenv(3).

    Trzeba zauway, e obecno lub wartoci pewnych zmiennych rodowiska maj
    wplyw  na  zachowanie  wielu programow i funkcji bibliotecznych.
    Przypadkowy zbior:

    Zmienne LANG, LANGUAGE, NLSPATH, LOCPATH, LC_ALL, LC_MESSAGES, itd.
    wplywaj na obslug ustawie jzykowych, por. locale(5).

    TMPDIR wplywa na prefiks cieki w nazwach tworzonych przez tmpnam(3) i
    inne funkcje, katalog tymczasowy wykorzystywany przez sort(1) i inne
    programy itd.

    LD_LIBRARY_PATH, LD_PRELOAD i inne zmienne LD_* wplywaj na zachowanie
    programu ladujcego/konsolidatora bibliotek dynamicznych.

    POSIXLY_CORRECT powoduje, e niektore programy i funkcje biblioteczne
    przestrzegaj zalece POSIX.

    Na zachowanie malloc(3) wplywaj zmienne MALLOC_*.

    Zmienna HOSTALIASES okrela nazw pliku zawierajcego aliasy, z ktorych ma
    korzysta gethostbyname(3).

    TZ i TZDIR podaj informacje o strefie czasowej wykorzystywan przez
    tzset(3) i przez funkcje takie jak ctime(), localtime(), mktime(),
    strftime(). Zobacz take tzselect(1).

    TERMCAP podaje informacje o tym, jak adresowa okrelony terminal (lub
    podaje nazw pliku zawierajcego te informacje).

    COLUMNS i LINES mowi aplikacjom o rozmiarze okna, ewentualnie narzucajc
    wartoci inne ni rzeczywiste rozmiary.

    PRINTER lub LPDEST mog okrela drukark, ktora powinna by uywana. Zobacz
    lpr(1).

    Itd.

B/LDY

    Oczywici istnieje tu ryzyko naruszenia bezpieczestwa. Wiele polece
    systemowych zostalo oszukanych w celu  wyrzdzenia  szkody  przez
    uytkownika,  ktory  nadal  nietypowe  wartoci  zmiennym  IFS lub
    LD_LIBRARY_PATH.

    Istnieje rownie ryzyko skaenia przestrzeni nazw. Programy takie jak
    make i autoconf pozwalaj na nadpisywanie domylnych nazw programow
    narzdziowych poprzez rodowisko zawierajce zmienne o nazwach podobnych
    do nazw tych programow, ale skladajcych sie wylcznie z wielkich liter.
    Zatem uywa si CC do okrelenia podanego kompilatora C (i podobnie MAKE,
    AR,  AS,  FC, LD, LEX, RM, YACC itd.).  Jednake, w niektorych
    tradycyjnych zastosowaniach takie zmienne rodowiskowe podaj opcje dla
    programow  zamiast cieki.  Zatem mamy MORE, LESS i GZIP. Takie
    zastosowanie jest traktowane jako bldne i naley go unika w nowych
    programach. Autorzy programu gzip powinni rozway zmian nazwy swojej
    opcji na GZIP_OPT.

ZOBACZ TAKE

    bash(1), csh(1), login(1), sh(1), tcsh(1), execve(2), clearenv(3),
    exec(3), getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), locale(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.