Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    hier - Opis systemowej hierarchii plikow

OPIS

    Typowy system linuksowy zawiera, midzy innymi, nastpujce katalogi:

    /   Katalog nadrzdny. Od niego to zaczyna si cale drzewo.

    /bin  Ten katalog zawiera programy wykonywalne potrzebne w trybie
       pojedynczego uytkownika oraz do podniesienia i naprawienia
       systemu.

    /boot Zawiera statyczne pliki dla boot loadera. Ten katalog zawiera
       tylko pliki potrzebne podczas procesu bootowania. Instalator
       mapowania i pliki konfiguracyjne powinny trafi do /sbin i /etc.

    /dev  Pliki urzdze albo specjalne, odnoszce si do urzdze fizycznych.
       Zobacz mknod(1).

    /dos  Jeli w twoim komputerze istnieje jednoczenie MS-DOS i Linux, to
       jest typowe miejsce montowania systemu plikow DOSa.

    /etc  Zawiera pliki konfiguracyjne lokalne dla maszyny. Niektore
       wiksze pakiety programow, jak X11, mog mie swoje wlasne katalogi
       poniej etc. Pliki konfiguracyjne dla calego systemu mona umieci
       tu lub w /usr/etc. Niemniej jednak, programy powinny zawsze
       szuka tych plikow w /etc, a Ty moesz umieci linki do nich w
       /usr/etc.

    /etc/opt
       Pliki konfiguracyjne dodatkowych aplikacji instalowanych w /opt
       specyficzne dla maszyny.

    /etc/sgml
       Tan katalog zawiera pliki konfiguracyjne dla SGML-a i XML-a
       (opcjonalny).

    /etc/skel
       Gdy stworzone zostaje nowe konto uytkownika, pliki z tego
       katalogu s zwykle kopiowane do katalogu domowego uytkownika.

    /etc/X11
       Pliki konfiguracyjne dla systemu okienkowego X11 (opcjonalny).

    /home Na maszynach z katalogami domowymi dla uytkownikow, katalogi te
       znajduj si zwykle poniej tego katalogu, bezporednio lub nie.
       Struktura  tego  katalogu  zaley  od  decyzji  lokalnych
       administratorow.

    /lib  Ten katalog powinien zawiera te biblioteki dynamiczne, ktore s
       konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z
       glownego systemu plikow.

    /mnt  Jest punktem montowania systemow plikow montowanych tymczasowo.

    /opt  Ten katalog powinien zawiera dodatkowe pakiety, ktore zawieraj
       statyczne pliki.

    /proc Jest to punkt montowania systemu plikow proc, ktory dostarcza
       informacji o biecych procesach i jdrze. Ow pseudosystem plikow
       opisano w szczegolach w proc(5).

    /root Tan katalog jest zwyczajowo katalogiem domowym uytkownika root
       (opcjonalny).

    /sbin Tak jak /bin, ten katalog zawiera komendy  potrzebne  do
       wystartowania systemu, ale ktorych zwykle nie wykonuj normalni
       uytkownicy.

    /tmp  Ten katalog zawiera pliki tymczasowe, ktore moe usun bez
       ostrzeenia dzialajce zadanie lub start systemu.

    /usr  Ten  katalog jest zwykle montowany z oddzielnej partycji.
       Powinien on zawiera dzielone dane tylko do odczytu, tak e mona
       go zamontowa na ronych maszynach z zainstalowanym Linuksem.

    /usr/X11R6
       System X-Window, wersja 11, wydanie 6 (opcjonalny).

    /usr/X11R6/bin
       Binaria  nalece do systemu X-Windows; czsto jest to link
       symboliczny z bardziej tradycyjnego /usr/bin/X11.

    /usr/X11R6/lib
       Pliki danych skojarzone z systemem X-Windows.

    /usr/X11R6/lib/X11
       Zawiera rone pliki potrzebne do uruchamiania X; czsto jest to
       link symboliczny z /usr/lib/X11.

    /usr/X11R6/include/X11
       Zawiera pliki naglowkowe potrzebne do kompilacji programow z
       uyciem systemu okienkowego X11. Czsto jest to link symboliczny z
       /usr/include/X11.

    /usr/bin
       Jest to glowny katalog programow wykonywalnych. Wikszo programow
       wykonywanych przez zwyklych uytkownikow, ktore nie s potrzebne
       przy starcie lub naprawie systemu i ktore nie s instalowane
       lokalnie, powinna by umieszczona w tym katalogu

    /usr/bin/X11
       Tradycyjne miejsce na pliki wykonywalne X11; w Linuksie zwykle
       jest to link symboliczny do /usr/X11R6/bin.

    /usr/dict
       Zastpiony przez /usr/share/dict.

    /usr/doc
       Zastpiony przez /usr/share/doc.

    /usr/etc
       Mona tu umieci calosystemowe pliki konfiguracyjne dzielone midzy
       kilkoma maszynami. Programy jednak powinny zawsze odwolywa si do
       tych plikow uywajc katalogu /etc. Linki od plikow w /etc powinny
       wskazywa na odpowiednie pliki w /usr/etc.

    /usr/games
       Binaria gier i programow edukacyjnych (opcjonalny).

    /usr/include
       Pliki naglowkowe dla kompilatora C.

    /usr/include/X11
       Pliki naglowkowe dla kompilatora C i systemu X-Windows. Jest to
       zwykle link symboliczny do /usr/X11R6/include/X11.

    /usr/include/asm
       Pliki  naglowkowe deklarujce niektore funkcje asemblera. W
       przeszloci   byl   to   link    symboliczny    do
       /usr/src/linux/include/asm.

    /usr/include/linux
       Zawiera informacje ktore mog zmienia si jednego wydania systemu
       na  drugie  i  kiedy  byl  on  linkiem  symbolicznym  do
       /usr/src/linux/include/linux,   eby  otrzymywa  informacje
       specyficzne dla systemu operacyjnego.

       (Uwaga: pliki naglowkowe powinny dziala poprawnie zarowno z biec
       bibliotek libc jak i w przestrzeni uytkownika. Jednake rodla
       jdra Linuksa nie s przeznaczone do uytku z programami uytkownika
       i nic nie wiedz o libc, uywanej przez Ciebie. Jest bardzo
       prawdopodobne,  e  pewne  rzeczy  przestan  dziala,  jeeli
       /usr/include/asm i /usr/include/linux bd prowadzily do losowego
       drzewa rodel jdra. Systemy Debiana nie robi tego i uywaj
       naglowkow ze znanej, dobrej wersji jdra, dostarczonych przez
       pakiet libc*-dev).

    /usr/include/g++
       Pliki naglowkowe do uytku z kompilatorem GNU C++.

    /usr/lib
       Biblioteki obiektowe, w tym dynamiczne, plus  par  plikow
       wykonywalnych,  zwykle niewywolywanych bezporednio. Bardziej
       skomplikowane programy mog tu posiada cale podkatalogi.

    /usr/lib/X11
       Zwykle miejsce dla plikow danych skojarzonych z programami
       X-owymi, oraz pliki konfiguracyjne dla systemu X. W Linuksie,
       zwykle jest to link symboliczny do /usr/X11R6/lib/X11.

    /usr/lib/gcc-lib
       Zawiera pliki wykonywalne i naglowkowe dla kompilatora GNU C
       gcc(1).

    /usr/lib/groff
       Pliki dla systemu formatowania dokumentow GNU groff.

    /usr/lib/uucp
       Pliki dla uucp(1).

    /usr/local
       Tutaj zwykle trafiaj programy instalowane lokalnie na maszynie.

    /usr/local/bin
       Trafiaj tu binaria programow lokalnych.

    /usr/local/doc
       Lokalna dokumentacja.

    /usr/local/etc
       Pliki  konfiguracyjne skojarzone z lokalnie zainstalowanymi
       programami.

    /usr/local/games
       Binaria lokalnie zainstalowanych gier.

    /usr/local/lib
       Pliki skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

    /usr/local/include
       Pliki naglowkowe lokalnego kompilatora C.

    /usr/local/info
       Strony info skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

    /usr/local/man
       Strony  podrcznika  ekranowego  skojarzone  z  lokalnie
       zainstalowanymi programami.

    /usr/local/sbin
       Lokalnie instalowane programy do administracji systemem.

    /usr/local/share
       Dane lokalnych aplikacji, ktore mog by dzielona midzy ronymi
       architekturami tego samego systemu operacyjnego.

    /usr/local/src
       Kod rodlowy programow instalowanych lokalnie.

    /usr/man
       Zastpiony przez /usr/share/man.

    /usr/sbin
       Ten katalog zawiera binaria programow do administracji systemem,
       ktore nie s potrzebne przy bootowaniu, montowaniu /usr lub
       naprawie systemu.

    /usr/share
       Ten katalog zawiera podkatalogi  ze  specyficznymi  danymi
       aplikacji, ktore mog by dzielone midzy ronymi architekturami
       tego samego systemu operacyjnego. Czsto mona tu znale rzeczy,
       ktore wczeniej znajdowaly si w /usr/doc lub /usr/lib, lub
       /usr/man.

    /usr/share/dict
       Zawiera pliki z listami slow dla poprawiaczy pisowni.

    /usr/share/doc
       Dokumentacja zainstalowanych programow.

    /usr/share/games
       Pliki ze statycznymi danymi gier z /usr/games.

    /usr/share/info
       Strony info tutaj si znajduj.

    /usr/share/locale
       Tutaj znajduj si informacje zwizane ustawieniami regionalnymi.

    /usr/share/man
       Trafiaj tu strony podrcznika ekranowego,  do  odpowiednich
       katalogow, wedlug sekcji podrcznika.

    /usr/share/man/<locale>/man[1-9]
       Te katalogi zawieraj strony podrcznika w formacie rodlowym.
       Systemy ktore uywaj jednego jzyka i zestawu  znakow  dla
       wszystkich stron podrcznika mog pomin <locale>.

    /usr/share/misc
       Ronorodne  dane,  ktore  mog  by  dzielone  midzy  ronymi
       architekturami tego samego systemu operacyjnego.

    /usr/share/nls
       Katalogi wiadomoci natywnego jzyka.

    /usr/share/sgml
       Pliki dla SGML-a i XML-a.

    /usr/share/terminfo
       Baza danych terminfo.

    /usr/share/tmac
       Makra troffa, ktore nie s dystrybuowane z groffem.

    /usr/share/zoneinfo
       Pliki informacji o strefach czasowych.

    /usr/src
       Pliki rodlowe ronych czci systemu, dolczane do niektorych
       pakietow. Nie powiniene pracowa tutaj nad swoimi wlasnymi
       projektami, poniewa pliki w /usr powinny by tylko do odczytu z
       wyjtkiem sytuacji, gdy instalowane jest oprogramowanie.

    /usr/src/linux
       Zawiera  rodla  jdra samego systemu operacyjnego. Niektore
       dystrybucje umieszczaj tu rodla domylnie instalowanego jdra.
       Najprawdopodobniej powiniene uy innego katalogu do budowania
       wlasnego jdra.

    /usr/tmp
       Przestarzale. Powinno by linkiem do /var/tmp. Ten link jest
       obecny tylko w celu zachowania kompatybilnoci i nie powinien by
       uywany.

    /var  Ten katalog zawiera pliki ktore mog zmienia wielko, takie jak
       logi i spoole.

    /var/adm
       Ten katalog zostal zastpiony przez /var/log i powinien by
       linkiem symbolicznym do /var/log.

    /var/backups
       Zarezerwowany z powodow historycznych.

    /var/cache
       Zbuforowane dane programow.

    /var/catman/cat[1-9] lub /var/cache/man/cat[1-9]
       Te katalogi  przechowuj  preformatowane  strony  podrcznika
       ekranowego  zgodnie  z  sekcj  tego  podrcznika.  (Uywanie
       preformatowanych stron podrcznika jest przestarzale).

    /var/cron
       Zarezerwowany z powodow historycznych.

    /var/lib
       Zmienne informacje programow.

    /var/local
       Zmienne dane dla /usr/local.

    /var/lock
       Umieszczane s tu pliki lock. Konwencja nazw plikow lock dla
       urzdze to LCK..<urzdzenie> gdzie <urzdzenie>, to nazwa urzdzenia
       w systemie plikow. Uyty format to format plikow lock HDU UUCP,
       tj.  pliki  lock zawieraj PID jako dziesiciobajtowy numer
       dziesitny w ASCII, plus znak nowej linii.

    /var/log
       Rone logi.

    /var/opt
       Zmienne dane dla /opt.

    /var/mail
       Skrzynki pocztowe uytkownikow. Zastpuje /var/spool/mail.

    /var/msgs
       Zarezerwowany z powodow historycznych.

    /var/preserve
       Zarezerwowany z powodow historycznych.

    /var/run
       Rone pliki biece, np. pliki zawierajce identyfikatory procesow
       (PIDy) i informacj o zalogowanych uytkownikach (utmp). Pliki w
       tym katalogu s zwykle czyszczone przy starcie systemu.

    /var/spool
       Kolejkowane (spoolowane) pliki ronych programow.

    /var/spool/at
       Spoolowane zadania dla at(1).

    /var/spool/cron
       Spoolowane zadania dla cron(1).

    /var/spool/lpd
       Spoolowane pliki do drukowania.

    /var/spool/mail
       Zastpione przez /var/mail.

    /var/spool/mqueue
       Zakolejkowana poczta wychodzca.

    /var/spool/news
       Katalog spool newsow.

    /var/spool/rwho
       Spoolowane pliki dla rwhod(8).

    /var/spool/smail
       Spoolowane pliki dla programu smail(1).

    /var/spool/uucp
       Spoolowane pliki dla uucp(1).

    /var/tmp
       Tak jak /tmp, ten katalog zawiera tymczasowe pliki przechowywane
       na czas nieokrelony.

    /var/yp
       Pliki bazy danych systemu NIS.

ZGODNY Z

    Standard   hierarchii  systemu  plikow  (FHS),  wersja  2.2
    <http://www.pathname.com/fhs/>

B/LDY

    Lista ta nie jest  wyczerpujca;  rone  systemy  mog  by  ronie
    skonfigurowane.

ZOBACZ TAKE

    find(1), ln(1), mount(1), proc(5)

    Standard hierarchii systemu plikow

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.