Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    hier - Opis systemowej hierarchii plików

OPIS

    Typowy system linuksowy zawiera, między innymi, następujące katalogi:

    /   Katalog nadrzędny. Od niego to zaczyna się całe drzewo.

    /bin  Ten katalog zawiera programy wykonywalne potrzebne w trybie
       pojedynczego użytkownika oraz do podniesienia i naprawienia
       systemu.

    /boot Zawiera statyczne pliki dla boot loadera. Ten katalog zawiera
       tylko pliki potrzebne podczas procesu bootowania. Instalator
       mapowania i pliki konfiguracyjne powinny trafić do /sbin i /etc.

    /dev  Pliki  urządzeń albo specjalne, odnoszące się do urządzeń
       fizycznych. Zobacz mknod(1).

    /dos  Jeśli w twoim komputerze istnieje jednocześnie MS-DOS i Linux,
       to jest typowe miejsce montowania systemu plików DOSa.

    /etc  Zawiera pliki konfiguracyjne lokalne dla maszyny. Niektóre
       większe pakiety programów, jak X11, mogą mieć swoje własne
       katalogi poniżej etc. Pliki konfiguracyjne dla całego systemu
       można umieścić tu lub w /usr/etc. Niemniej jednak, programy
       powinny zawsze szukać tych plików w /etc, a Ty możesz umieścić
       linki do nich w /usr/etc.

    /etc/opt
       Pliki konfiguracyjne dodatkowych aplikacji instalowanych w /opt
       specyficzne dla maszyny.

    /etc/sgml
       Tan katalog zawiera pliki konfiguracyjne dla SGML-a i XML-a
       (opcjonalny).

    /etc/skel
       Gdy stworzone zostaje nowe konto użytkownika, pliki z tego
       katalogu są zwykle kopiowane do katalogu domowego użytkownika.

    /etc/X11
       Pliki konfiguracyjne dla systemu okienkowego X11 (opcjonalny).

    /home Na maszynach z katalogami domowymi dla użytkowników, katalogi te
       znajdują się zwykle poniżej tego katalogu, bezpośrednio lub nie.
       Struktura  tego  katalogu  zależy  od  decyzji  lokalnych
       administratorów.

    /lib  Ten katalog powinien zawierać te biblioteki dynamiczne, które są
       konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z
       głównego systemu plików.

    /mnt  Jest punktem montowania systemów plików montowanych tymczasowo.

    /opt  Ten katalog powinien zawierać dodatkowe pakiety, które zawierają
       statyczne pliki.

    /proc Jest to punkt montowania systemu plików proc, który dostarcza
       informacji o bieżących procesach i jądrze. Ów pseudosystem
       plików opisano w szczegółach w proc(5).

    /root Tan katalog jest zwyczajowo katalogiem domowym użytkownika root
       (opcjonalny).

    /sbin Tak jak /bin, ten katalog zawiera komendy  potrzebne  do
       wystartowania systemu, ale których zwykle nie wykonują normalni
       użytkownicy.

    /tmp  Ten katalog zawiera pliki tymczasowe, które może usunąć bez
       ostrzeżenia działające zadanie lub start systemu.

    /usr  Ten  katalog jest zwykle montowany z oddzielnej partycji.
       Powinien on zawierać dzielone dane tylko do odczytu, tak że
       można go zamontować na różnych maszynach z zainstalowanym
       Linuksem.

    /usr/X11R6
       System X-Window, wersja 11, wydanie 6 (opcjonalny).

    /usr/X11R6/bin
       Binaria należące do systemu X-Windows; często jest to link
       symboliczny z bardziej tradycyjnego /usr/bin/X11.

    /usr/X11R6/lib
       Pliki danych skojarzone z systemem X-Windows.

    /usr/X11R6/lib/X11
       Zawiera różne pliki potrzebne do uruchamiania X; często jest to
       link symboliczny z /usr/lib/X11.

    /usr/X11R6/include/X11
       Zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do kompilacji programów z
       użyciem systemu okienkowego X11. Często jest to link symboliczny
       z /usr/include/X11.

    /usr/bin
       Jest to główny katalog programów wykonywalnych.  Większość
       programów wykonywanych przez zwykłych użytkowników, które nie są
       potrzebne przy starcie lub naprawie systemu i które nie są
       instalowane lokalnie, powinna być umieszczona w tym katalogu

    /usr/bin/X11
       Tradycyjne miejsce na pliki wykonywalne X11; w Linuksie zwykle
       jest to link symboliczny do /usr/X11R6/bin.

    /usr/dict
       Zastąpiony przez /usr/share/dict.

    /usr/doc
       Zastąpiony przez /usr/share/doc.

    /usr/etc
       Można tu umieścić całosystemowe pliki konfiguracyjne dzielone
       między  kilkoma  maszynami. Programy jednak powinny zawsze
       odwoływać się do tych plików używając katalogu /etc. Linki od
       plików w /etc powinny wskazywać na odpowiednie pliki w /usr/etc.

    /usr/games
       Binaria gier i programów edukacyjnych (opcjonalny).

    /usr/include
       Pliki nagłówkowe dla kompilatora C.

    /usr/include/X11
       Pliki nagłówkowe dla kompilatora C i systemu X-Windows. Jest to
       zwykle link symboliczny do /usr/X11R6/include/X11.

    /usr/include/asm
       Pliki nagłówkowe deklarujące niektóre funkcje asemblera. W
       przeszłości    był   to   link   symboliczny   do
       /usr/src/linux/include/asm.

    /usr/include/linux
       Zawiera informacje które mogą zmieniać się jednego wydania
       systemu na drugie i kiedyś był on linkiem symbolicznym do
       /usr/src/linux/include/linux,  żeby  otrzymywać  informacje
       specyficzne dla systemu operacyjnego.

       (Uwaga: pliki nagłówkowe powinny działać poprawnie zarówno z
       bieżącą biblioteką libc jak i w przestrzeni  użytkownika.
       Jednakże źródła jądra Linuksa nie są przeznaczone do użytku z
       programami użytkownika i nic nie wiedzą o libc, używanej przez
       Ciebie. Jest bardzo prawdopodobne, że pewne rzeczy przestaną
       działać, jeżeli /usr/include/asm i /usr/include/linux  będą
       prowadziły do losowego drzewa źródeł jądra. Systemy Debiana nie
       robią tego i używają nagłówków ze znanej, dobrej wersji jądra,
       dostarczonych przez pakiet libc*-dev).

    /usr/include/g++
       Pliki nagłówkowe do użytku z kompilatorem GNU C++.

    /usr/lib
       Biblioteki  obiektowe, w tym dynamiczne, plus parę plików
       wykonywalnych, zwykle niewywoływanych bezpośrednio. Bardziej
       skomplikowane programy mogą tu posiadać całe podkatalogi.

    /usr/lib/X11
       Zwykłe miejsce dla plików danych skojarzonych z programami
       X-owymi, oraz pliki konfiguracyjne dla systemu X. W Linuksie,
       zwykle jest to link symboliczny do /usr/X11R6/lib/X11.

    /usr/lib/gcc-lib
       Zawiera pliki wykonywalne i nagłówkowe dla kompilatora GNU C
       gcc(1).

    /usr/lib/groff
       Pliki dla systemu formatowania dokumentów GNU groff.

    /usr/lib/uucp
       Pliki dla uucp(1).

    /usr/local
       Tutaj zwykle trafiają programy instalowane lokalnie na maszynie.

    /usr/local/bin
       Trafiają tu binaria programów lokalnych.

    /usr/local/doc
       Lokalna dokumentacja.

    /usr/local/etc
       Pliki konfiguracyjne skojarzone z lokalnie  zainstalowanymi
       programami.

    /usr/local/games
       Binaria lokalnie zainstalowanych gier.

    /usr/local/lib
       Pliki skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

    /usr/local/include
       Pliki nagłówkowe lokalnego kompilatora C.

    /usr/local/info
       Strony info skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

    /usr/local/man
       Strony  podręcznika  ekranowego  skojarzone  z  lokalnie
       zainstalowanymi programami.

    /usr/local/sbin
       Lokalnie instalowane programy do administracji systemem.

    /usr/local/share
       Dane lokalnych aplikacji, które mogą być dzielona między różnymi
       architekturami tego samego systemu operacyjnego.

    /usr/local/src
       Kod źródłowy programów instalowanych lokalnie.

    /usr/man
       Zastąpiony przez /usr/share/man.

    /usr/sbin
       Ten katalog zawiera binaria programów do administracji systemem,
       które nie są potrzebne przy bootowaniu, montowaniu /usr lub
       naprawie systemu.

    /usr/share
       Ten  katalog  zawiera  podkatalogi ze specyficznymi danymi
       aplikacji, które mogą być dzielone między różnymi architekturami
       tego samego systemu operacyjnego. Często można tu znaleźć
       rzeczy, które wcześniej znajdowały się w /usr/doc lub /usr/lib,
       lub /usr/man.

    /usr/share/dict
       Zawiera pliki z listami słów dla poprawiaczy pisowni.

    /usr/share/doc
       Dokumentacja zainstalowanych programów.

    /usr/share/games
       Pliki ze statycznymi danymi gier z /usr/games.

    /usr/share/info
       Strony info tutaj się znajdują.

    /usr/share/locale
       Tutaj  znajdują  się  informacje  związane  ustawieniami
       regionalnymi.

    /usr/share/man
       Trafiają tu strony podręcznika ekranowego, do odpowiednich
       katalogów, według sekcji podręcznika.

    /usr/share/man/<locale>/man[1-9]
       Te katalogi zawierają strony podręcznika w formacie źródłowym.
       Systemy które używają jednego języka i zestawu znaków dla
       wszystkich stron podręcznika mogą pominąć <locale>.

    /usr/share/misc
       Różnorodne  dane,  które mogą być dzielone między różnymi
       architekturami tego samego systemu operacyjnego.

    /usr/share/nls
       Katalogi wiadomości natywnego języka.

    /usr/share/sgml
       Pliki dla SGML-a i XML-a.

    /usr/share/terminfo
       Baza danych terminfo.

    /usr/share/tmac
       Makra troffa, które nie są dystrybuowane z groffem.

    /usr/share/zoneinfo
       Pliki informacji o strefach czasowych.

    /usr/src
       Pliki źródłowe różnych części systemu, dołączane do niektórych
       pakietów. Nie powinieneś pracować tutaj nad swoimi własnymi
       projektami, ponieważ pliki w /usr powinny być tylko do odczytu z
       wyjątkiem sytuacji, gdy instalowane jest oprogramowanie.

    /usr/src/linux
       Zawiera źródła jądra samego systemu operacyjnego. Niektóre
       dystrybucje umieszczają tu źródła domyślnie instalowanego jądra.
       Najprawdopodobniej powinieneś użyć innego katalogu do budowania
       własnego jądra.

    /usr/tmp
       Przestarzałe. Powinno być linkiem do /var/tmp. Ten link jest
       obecny tylko w celu zachowania kompatybilności i nie powinien
       być używany.

    /var  Ten katalog zawiera pliki które mogą zmieniać wielkość, takie
       jak logi i spoole.

    /var/adm
       Ten katalog został zastąpiony przez /var/log i powinien być
       linkiem symbolicznym do /var/log.

    /var/backups
       Zarezerwowany z powodów historycznych.

    /var/cache
       Zbuforowane dane programów.

    /var/catman/cat[1-9] lub /var/cache/man/cat[1-9]
       Te katalogi przechowują preformatowane  strony  podręcznika
       ekranowego  zgodnie  z  sekcją tego podręcznika. (Używanie
       preformatowanych stron podręcznika jest przestarzałe).

    /var/cron
       Zarezerwowany z powodów historycznych.

    /var/lib
       Zmienne informacje programów.

    /var/local
       Zmienne dane dla /usr/local.

    /var/lock
       Umieszczane są tu pliki lock. Konwencja nazw plików lock dla
       urządzeń to LCK..<urzdzenie> gdzie <urzdzenie>, to nazwa
       urządzenia w systemie plików. Użyty format to format plików lock
       HDU UUCP, tj. pliki lock zawierają PID jako dziesięciobajtowy
       numer dziesiętny w ASCII, plus znak nowej linii.

    /var/log
       Różne logi.

    /var/opt
       Zmienne dane dla /opt.

    /var/mail
       Skrzynki pocztowe użytkowników. Zastępuje /var/spool/mail.

    /var/msgs
       Zarezerwowany z powodów historycznych.

    /var/preserve
       Zarezerwowany z powodów historycznych.

    /var/run
       Różne pliki bieżące, np. pliki zawierające  identyfikatory
       procesów  (PIDy) i informację o zalogowanych użytkownikach
       (utmp). Pliki w tym katalogu są zwykle czyszczone przy starcie
       systemu.

    /var/spool
       Kolejkowane (spoolowane) pliki różnych programów.

    /var/spool/at
       Spoolowane zadania dla at(1).

    /var/spool/cron
       Spoolowane zadania dla cron(1).

    /var/spool/lpd
       Spoolowane pliki do drukowania.

    /var/spool/mail
       Zastąpione przez /var/mail.

    /var/spool/mqueue
       Zakolejkowana poczta wychodząca.

    /var/spool/news
       Katalog spool newsów.

    /var/spool/rwho
       Spoolowane pliki dla rwhod(8).

    /var/spool/smail
       Spoolowane pliki dla programu smail(1).

    /var/spool/uucp
       Spoolowane pliki dla uucp(1).

    /var/tmp
       Tak jak /tmp, ten katalog zawiera tymczasowe pliki przechowywane
       na czas nieokreślony.

    /var/yp
       Pliki bazy danych systemu NIS.

ZGODNY Z

    Standard  hierarchii  systemu  plików  (FHS),  wersja   2.2
    <http://www.pathname.com/fhs/>

BŁĘDY

    Lista  ta nie jest wyczerpująca; różne systemy mogą być różnie
    skonfigurowane.

ZOBACZ TAKŻE

    find(1), ln(1), mount(1), proc(5)

    Standard hierarchii systemu plików

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.