Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    intro - Wprowadzenie do sekcji rone

OPIS

    W  tym rozdziale opisano rozmaite zagadnienia takie jak pakiety
    makroinstrukcji dla programu nroff, tabele, pliki naglowkowe dla jzyka
    C, hierarchi plikow, ogolne pojcia oraz wszystko inne, co nie pasowalo
    do pozostalych sekcji.

AUTORZY

    Dane autorow oraz informacja o prawach autorskich znajduj si w naglowku
    strony. Zauwa, e te dane nie s jednakowe dla wszystkich stron.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.