Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ip - implementacja protokolu IPv4 dla systemu Linux

SK/LADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <netinet/ip.h> /* nadzbior poprzedniego */

    tcp_socket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    udp_socket = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    raw_socket = socket(PF_INET, SOCK_RAW, protok'o/l);

OPIS

    Linux implementuje protokol IPv4 opisany w RFC 791 i RFC 1122. ip
    zawiera drugi poziom implementacji adresowania grupowego (multicasting)
    zgodny z RFC 1112. Zawiera te router IP, wlczajc w to filtr pakietow.

    Interfejs programistyczny jest zgodny gniazdami BSD. Wicej informacji
    na temat gniazd mona znale, przegldajc socket(7).

    Gniazdo IP jest tworzone poprzez wywolanie funkcji socket(2) jako
    socket(PF_INET, rodzaj_gniazda, protok'o/l). Poprawne typy gniazd to
    SOCK_STREAM sluce do tworzenia gniazd poredniczcych  w  obsludze
    protokolu tcp(7), take SOCK_DGRAM obslugujce protokol udp(7), a nawet
    SOCK_RAW pozwalajce tworzy gniazda  raw(7)  (surowe)  umoliwiajce
    bezporedni dostp do protokolu IP. protok'o/l jest protokolem bazujcym na
    IP. Informacja o nim jest umieszczana w naglowku wysylanego bd
    odbieranego pakietu IP. Dla gniazd TCP poprawnymi wartociami s tylko 0
    i IPPROTO_TCP, a dla gniazd UDP - 0 i IPPROTO_UDP. Dla SOCK_RAW mona
    poda dowolny prawidlowy numer protokolu IP okrelony przez IANA w
    RFC 1700.

    Kiedy proces chce odbiera nowe, nadchodzce pakiety lub polczenia,
    powinien podlczy gniazdo do adresu lokalnego interfejsu za pomoc
    funkcji bind(2). Do dowolnej lokalnej pary (adres, port) mona podlczy
    tylko jedno gniazdo IP. Gdy w wywolaniu bind podana jest warto
    INADDR_ANY, to gniazdo zostanie dowizane do wszystkich lokalnych
    interfejsow sieciowych. Gdy dla niedowizanego gniazda zostanie wywolane
    listen(2) lub connect(2), gniazdo to zostanie automatycznie dowizane do
    losowo wybranego wolnego portu, przy czym adres lokalny zostanie
    ustawiony na INADDR_ANY.

    Przypisywanie (czsto w literaturze: "nazywanie") lokalnego gniazda TCP
    jest niemoliwe przez pewien okres czasu po jego zamkniciu, chyba e
    zostanie dla tego gniazda ustawiony atrybut SO_REUSEADDR. Naley uywa
    tego atrybutu z rozwag, gdy czyni on TCP mniej niezawodnym.

FORMAT ADRESU

    Adres  gniazda IP jest przedstawiony za pomoc kombinacji adresu
    interfejsu IP i 16-bitowego numeru portu. Podstawowy protokol IP nie
    zawiera numerow portow, s one zaimplementowane w protokolach wyszej
    warstwy, takich jak udp(7) i tcp(7). Dla gniazd surowych sin_port jest
    ustawione na protokol IP.

     struct sockaddr_in {
       sa_family_t  sin_family; /* rodzina adresow: AF_INET */
       u_int16_t   sin_port;  /* port - sieciowa kolejno bajtow */
       struct in_addr sin_addr;  /* adres internetowy */
     };

     /* Adres internetowy */
     struct in_addr {
       u_int32_t   s_addr;   /* adres - sieciowa kolejno bajtow */
     };

    sin_family ma zawsze warto AF_INET. Jest to wymagane; w Linuksie 2.2
    wikszo funkcji sieciowych zwraca EINVAL jeli brakuje tego ustawienia.
    sin_port zawiera numer portu podany w sieciowej kolejnoci bajtow.
    Numery portow nisze ni 1024 s nazywane portami zarezerwowanymi. Tylko
    procesy   uprzywilejowane   (tj.   z   ustawionym   atrybutem
    CAP_NET_BIND_SERVICE) mog wywola bind(2) dla tego rodzaju gniazd. Naley
    zauway, e surowy protokol IPv4 jako taki nie zawiera pojcia portu
    (takie rozronienie jest dopiero w warstwie transportowej, a to jest
    warstwa sieciowa). Numery portow wystpuj dopiero w protokolach wyszej
    warstwy, takich jak tcp(7) i udp(7).

    sin_addr to adres IP hosta (maszyny). Pole s_addr struktury struct
    in_addr zawiera adres interfejsu maszyny w sieciowej kolejnoci bajtow.
    Polu in_addr naley albo przypisa jedn z wartoci INADDR_*  (np.
    INADDR_ANY), albo uy funkcji bibliotecznych inet_aton(3), inet_addr(3),
    inet_makeaddr(3) do ustawienia wartoci, albo ustawi bezporednio przez
    resolvera  (patrz  te gethostbyname(3)). Adresy IPv4 dzielimy na
    pojedyncze (unicast), rozgloszeniowe (broadcast) i grupowe (multicast).
    Adresy  pojedyncze  okrelaj  pojedynczy interfejs maszyny, adresy
    rozgloszeniowe okrelaj wszystkie maszyny w obrbie  jakiej  sieci
    (podsieci), a adresy grupowe wszystkie maszyny w obrbie jakiej grupy
    odbiorcow. Datagramy kierowane do adresow rozgloszeniowych trafiaj do
    odbiorcy  tylko  wtedy,  gdy  jego gniazdo ma ustawiony atrybut
    rozgloszenia SO_BROADCAST. Ten sam atrybut musi by te ustawiony, gdy
    zachodzi  potrzeba  wyslania datagramow rozgloszenia. W aktualnej
    implementacji  gniazda  polczeniowe  mog  uywa  wylcznie  adresow
    pojedynczych.

    Naley zauway, e dla adresu i portu zawsze jest uywana sieciowa kolejno
    bajtow. W szczegolnoci oznacza to, e trzeba uywa funkcji htons(3) dla
    numeru przypisanego do portu. Wszystkie funkcje standardowej biblioteki
    manipulujce adresem/portem automatycznie przeksztalcaj podan warto na
    jej sieciow reprezentacj.

    Istnieje kilka adresow specjalnych: INADDR_LOOPBACK (127.0.0.1) zawsze
    odnosi si do lokalnego hosta poprzez urzdzenie loopback; INADDR_ANY
    (0.0.0.0) oznacza przy dowizywaniu dowolny adres; INADDR_BROADCAST
    (255.255.255.255) oznacza dowolny host i ze wzgldow historycznych
    zachowuje si przy dowizywaniu tak samo jak INADDR_ANY.

OPCJE GNIAZD

    IP wspiera niektore opcje specyficzne dla protokolu, ktore mog by
    ustawione przy uyciu setsockopt(2) i odczytane z pomoc getsockopt(2).
    Poziom opcji gniazda dla IP to IPPROTO_IP. Dla kadego ze znacznikow
    logicznych warto calkowita zero oznacza falsz, a kada inna - prawd.

    IP_OPTIONS
       Ustawia lub pobiera opcje IP, ktore bd wysylane z kadym pakietem
       z danego gniazda. Argumenty s wskanikiem do bufora pamici
       zawierajcego opcje i ich dlugoci. setsockopt(2) ustawia opcje IP
       skojarzone z gniazdem. Maksymalny rozmiar opcji dla IPv4 to 40
       bajtow. Zobacz RFC 791, by pozna moliwe opcje. Gdy pakiet
       wstpnego  potwierdzenia  polczenia  (ACK) dla gniazda typu
       SOCK_STREAM zawiera opcje IP, to opcje wychodzcego pakietu IP bd
       automatycznie pobrane z opcji IP pobranego pakietu z odwroconymi
       naglowkami mowicymi o trasie.  Po  ustanowieniu  polczenia
       przychodzce pakiety nie s uprawnione do zmiany swoich opcji.
       Przetwarzanie wszystkich przychodzcych opcji rodla jest domylnie
       wylczone, ale mona je wlczy za pomoc kontrolki systemowej
       accept_source_route. W przypadku gniazd datagramowych opcje IP
       mog by ustawione jedynie przez uytkownika lokalnego. Funkcja
       getsockopt(2) z argumentem IP_OPTIONS zwroci obecnie wyslane
       opcje przez umieszczenie ich w dostarczonym buforze.

    IP_PKTINFO
       Przekazuje pomocniczy komunikat IP_PKTINFO zawierajcy struktur
       pktinfo dostarczajc troch informacji o przychodzcym pakiecie.
       Dziala to jedynie dla gniazd datagramowych. Argument jest
       znacznikiem mowicym gniazdu, czy naley przekaza  komunikat
       IP_PKTINFO,  czy  te  nie.  Sam  komunikat  moe  zosta
       przeslany/otrzymany wraz z pakietem jedynie jako komunikat
       sterujcy za pomoc recvmsg(2) lub sendmsg(2).

        struct in_pktinfo {
          unsigned int  ipi_ifindex; /* Indeks interfejsu */
          struct in_addr ipi_spec_dst; /* Adres lokalny */
          struct in_addr ipi_addr;   /* Naglowek adresu
                          docelowego */
        };

       ipi_ifindex jest unikatowym indeksem interfejsu, przez ktory
       pakiet zostal odebrany. Adres ipi_spec_dst jest lokalnym adresem
       pakietu, a ipi_addr jest adresem docelowym wynikajcym z naglowka
       pakietu. Jeli IP_PKTINFO jest przekazane do sendmsg(2), a
       ipi_spec_dst ma warto niezerow, to IP_PKTINFO zostanie uyte jako
       rodlowy adres lokalny podczas przeszukiwania tablicy routingu i
       dla  ustawienia  opcji  routingu wg adresu rodlowego. Gdy
       ipi_ifindex ma warto niezerow, to podstawowy adres lokalny
       interfejsu wskazywanego przez ten indeks nadpisuje ipi_spec_dst
       podczas przeszukiwania tablicy routingu.

    IP_RECVTOS
       Jeli jest ustawione, to pomocniczy komunikat IP_TOS  jest
       przepuszczany razem z nadchodzcymi pakietami. Zawiera on bajt,
       ktory okrela pole zdefiniowane take jako bajt znajdujce si w
       naglowku  pakietu, a zwane Typ Uslugi/Pierwszestwa. Wymaga
       logicznego znacznika w postaci liczby calkowitej.

    IP_RECVTTL
       Gdy ten znacznik jest ustawiony, przepuszczany jest komunikat
       pomocniczy IP_TTL, zawierajcy pole okrelane mianem "czas ycia"
       odbieranego pakietu w postaci bajtu. Nie jest to wspierane w
       przypadku strumieniowych gniazd typu SOCK_STREAM.

    IP_RECVOPTS
       Przekazuje  uytkownikowi  wszystkie  nadchodzce opcje IP z
       komunikatu sterujcego IP_OPTIONS. Naglowek wyboru trasy i inne
       opcje s ju wstpnie wypelnione informacjami o lokalnej maszynie.
       Nie obslugiwane w przypadku gniazd typu SOCK_STREAM.

    IP_RETOPTS
       Dzialanie identyczne do IP_RECVOPTS,  ale  zwraca  surowe,
       nieprzetworzone opcje, wlcznie z rekordem opcji, mowicym o
       znaczniku czasowym i trasie, nie wypelnionym wartociami w tym
       przejciu pakietu.

    IP_TOS Ustawia  lub  pobiera  pole  znacznika  Typ-Uslugi  (ang.
       Type-Of-Service, w skrocie TOS), ktore jest przesylane z kadym
       pakietem IP pochodzcym z danego gniazda. Sluy do ustalenia
       priorytetow pakietow w sieci. TOS jest bajtem. Oto definicje
       niektorych  standardowych  znacznikow TOS: IPTOS_LOWDELAY -
       minimalizacja oponienia we wzajemnym ruchu, IPTOS_THROUGHPUT -
       optymalizacja wyjcia, IPTOS_RELIABILITY - optymalizacja pod ktem
       niezawodnoci, a IPTOS_MINCOST powinna by uywana jako "dane
       wypelniajce" tam, gdzie szybko transmisji nie ma wikszego
       znaczenia. Mona poda najwyej jedn z powyszych wartoci TOS. Inne
       bity s niepoprawne i powinny by wyzerowane. Linux domylnie
       wysyla najpierw datagram IPTOS_LOWDELAY, ale dokladne zachowanie
       zaley od konfiguracji wlaciwoci szeregowania. Niektore poziomy o
       wysokim  priorytecie  mog  wymaga  uprawnie  administratora
       (ustawionego atrybutu CAP_NET_ADMIN). Priorytet mona te ustawi w
       sposob niezaleny od protokolu poprzez opcj gniazda (SOL_SOCKET,
       SO_PRIORITY) (patrz te socket(7)).

    IP_TTL Ustawia lub pobiera pole "czas ycia" (ang. Time-To-Live, w
       skrocie TTL) dla kadego wychodzcego z danego gniazda pakietu IP.

    IP_HDRINCL
       Jeli wlczone to dopuszczalne jest tworzenie przez uytkownika
       wlasnego naglowka IP przed danymi uytkownika. Dziala to jedynie
       dla gniazd SOCK_RAW. Patrz raw(7), by uzyska wicej informacji.
       Gdy ten znacznik jest wlczony, to wartoci ustawiane przez
       IP_OPTIONS, IP_TTL i IP_TOS s ignorowane.

    IP_RECVERR (zdefiniowane w <linux/errqueue.h>)
       Wlcza zwikszon pewno przy realizowaniu zawiadomie o bldach. Gdy
       jest  to  ustawione  w gniedzie datagramowym to wszystkie
       generowane bldy bd zapamitane w specjalnej kolejce  bldow
       przypisanej  do gniazda. Gdy uytkownik (proces uytkownika)
       otrzyma bld (przez zwrocony kod bldu operacji na gniedzie) to
       bldy mog by odebrane przy uyciu funkcji recvmsg(2) z ustawionym
       znacznikiem   MSG_ERRQUEUE.   Struktura   opisujca   bld
       sock_extended_err zostanie przekazana w pomocniczym komunikacie
       o typie IP_RECVERR i poziomie IPPROTO_IP. Jest to niezwykle
       pomocne przy niezawodnym przechwytywaniu bldow niepolczonych
       gniazd. Odbierana z kolejki bldow porcja danych zawiera pakiet z
       informacj o bldzie.

       Komunikat sterujcy IP_RECVERR zawiera struktur sock_extended_err
       zdefiniowan nastpujco:

        #define SO_EE_ORIGIN_NONE  0
        #define SO_EE_ORIGIN_LOCAL  1
        #define SO_EE_ORIGIN_ICMP  2
        #define SO_EE_ORIGIN_ICMP6  3

        struct sock_extended_err {
          u_int32_t ee_errno;  /* numer bldu */
          u_int8_t ee_origin; /* rodlo bldu */
          u_int8_t ee_type;  /* typ */
          u_int8_t ee_code;  /* kod */
          u_int8_t ee_pad;
          u_int32_t ee_info;  /* informacje dodatkowe */
          u_int32_t ee_data;  /* inne dane */
          /* Dalej mog wystpi dodatkowe informacja */
        };

        struct sockaddr *SO_EE_OFFENDER(struct sock_extended_err *);

       ee_errno zawiera numer errno bldu kolejki. ee_origin jest kodem
       miejsca pochodzenia bldu. Pozostale pola s zalene od protokolu.
       Makro SO_EE_OFFENDER  zwraca  wskanik  do  adresu  obiektu
       sieciowego, z ktorego pochodzil bld o zadanym wskaniku do
       komunikatu pomocniczego. Gdy ten adres nie jest znany, pole
       sa_family struktury sockaddr zawiera warto AF_UNSPEC a pozostale
       pola tej struktury sockaddr s niezdefiniowane.

       IP uywa struktury sock_extended_err  w  nastpujcy  sposob:
       ee_origin ustawione na SO_EE_ORIGIN_ICMP dla bldow odbieranych
       jako pakiet ICMP albo  te  SO_EE_ORIGIN_LOCAL  dla  bldow
       generowanych lokalnie. Nieznane wartoci naley ignorowa. ee_type
       i ee_code s ustawiane zgodnie z typem i kodem pol w naglowku
       ICMP. ee_info zawiera rozpoznan warto MTU dla bldow EMSGSIZE.
       Komunikat zawiera rownie sockaddr_in wz/la, ktory spowodowal bld,
       a do ktorego mona uzyska dostp za pomoc makra SO_EE_OFFENDER.
       Pole sin_family adresu SO_EE_OFFENDER ma warto AF_UNSPEC, gdy
       rodlo bldu nie jest znane. Gdy bld pochodzi z sieci, wszystkie
       opcje IP (IP_OPTIONS, IP_TTL itd.) wlczone w gniedzie i zawarte
       w pakiecie bldu s przekazywane jako komunikaty kontrolne.
       Wlaciwe dane pakietu, ktory spowodowal bld s zwracane jako
       normalne dane. Naley zauway, e TCP nie ma kolejki bldow;
       MSG_ERRQUEUE jest niedozwolone w przypadku gniazd SOCK_STREAM.
       Wszystkie bldy s przekazywane poprzez zwracan warto funkcji albo
       SO_ERROR.

       Dla gniazd surowych, IP_RECVERR  wlcza  przepuszczanie  do
       aplikacji wszystkich odebranych komunikatow ICMP o bldach, w
       przeciwnym przypadku bldy s zglaszane  tylko  dla  gniazd
       polczonych.

       Mamy tu do czynienia ze znacznikiem logicznym zapisanym za pomoc
       liczby calkowitej IP_RECVERR, domylnie wylczonym.

    IP_MTU_DISCOVER
       Ustawia lub pobiera opcj badania MTU cieki (ang. Path MTU
       Discovery) dla gniazda. Gdy opcja ta jest wlczona, to Linux
       bdzie przeprowadzal badanie MTU cieki dla tego gniazda zgodnie z
       definicj zawart w RFC 1191. Znacznik zakazu fragmentacji jest
       ustawiany we wszystkich pakietach wychodzcych. Ogolne, domylne
       zachowanie okrelone dla danego systemu jest ustawiane przez
       "kontrolk systemow" ip_no_pmtu_disc dla gniazd typu SOCK_STREAM
       i wylczone dla wszystkich innych typow gniazd. W przypadku
       gniazd innych ni SOCK_STREAM za odpowiednie, zgodne z wartoci
       MTU,  spakietowanie  danych  i  za  wykonanie ewentualnych
       retransmisji jest odpowiedzialny program  uytkownika.  Jdro
       odrzuci pakiety wiksze ni znane MTU cieki, gdy ten znacznik jest
       ustawiony (lcznie z EMSGSIZE ).

       Znaczniki badania MTU cieki  Znaczenia
       IP_PMTUDISC_WANT       Uywaj ustawie zalenych od trasy.
       IP_PMTUDISC_DONT       Nie badaj MTU cieki.
       IP_PMTUDISC_DO        Zawsze badaj MTU cieki

       Gdy wlczone jest badanie MTU cieki, jdro automatycznie namierza
       wartoci MTU cieki dla kadego hosta docelowego. Gdy aktywne jest
       polczenie z danym hostem, mona wygodnie odczyta aktualnie
       rozpoznan warto MTU cieki za pomoc connect(2) uywajc opcji
       gniazda IP_MTU (np. po wystpieniu bldu EMSGSIZE). Moe ona si
       zmienia z czasem. Dla gniazd bezpolczeniowych z wieloma hostami
       docelowymi, MTU dla danego, rownie nowego, hosta docelowego mona
       uzyska za pomoc kolejki bldow (zobacz IP_RECVERR). Po nadejciu
       kadej aktualizacji MTU zostanie skolejkowany nowy bld.

       W trakcie rozpoznawania MTU, pakiety inicjujce  z  gniazd
       datagramowych mog zosta porzucone. Programy korzystajce z UDP
       powinny by tego wiadome i nie bra tego pod uwag w swojej
       strategii retransmisji pakietow.

       Aby zainicjowa proces badania MTU cieki dla gniazd niepolczonych
       mona rozpocz z duym rozmiarem datagramu (do 64K-naglowek bajtow)
       i pozwoli na jego zmniejszenie w wyniku aktualizacji MTU cieki.

       Aby  oszacowa  inicjalne MTU cieki, naley podlczy gniazdo
       datagramowe do adresu docelowego za pomoc connect(2) i pobra
       MTU, wolajc getsockopt(2) z opcj IP_MTU.

    IP_MTU Pobiera znan aktualnie warto MTU cieki obecnego gniazda. Jest to
       poprawne tylko, gdy gniazdo zostalo polczone. Zwraca liczb
       calkowit. Dziala tylko z getsockopt(2).

    IP_ROUTER_ALERT
       Przekazuje wszystkie pakiety z opcj Alarmu Rutera IP, ktore
       mialyby by przekazywane (ang. forwarded) do tego gniazda. Dziala
       tylko dla gniazd surowych. Jest to przydatne na przyklad dla
       demonow RSVP dzialajcych w przestrzeni uytkownika. Wykorzystane
       pakiety nie s przekazywane (ang. forwarded) przez jdro. Ponowne
       ich wyslanie naley do obowizkow programu uytkownika. Dowizywanie
       gniazda jest w tym przypadku ignorowane, pakiety te s filtrowane
       jedynie w oparciu o protokol. Wymaga liczby calkowitej jako
       argumentu.

    IP_MULTICAST_TTL
       Ustawia lub pobiera warto czas-ycia-pakietu dla wychodzcych z
       tego gniazda pakietow grupowych. Jest bardzo  istotnym  w
       przypadku adresowania grupowego by ustawi najmniejsz moliw warto
       TTL. Domylnie jest to 1, co oznacza, e pakiety grupowe nie
       opuszczaj sieci lokalnej, chyba e program uytkownika wyranie
       tego da. Argument jest liczb calkowit.

    IP_MULTICAST_LOOP
       Ustawia lub pobiera logiczny argument typu calkowitego, mowicy o
       tym, czy przesylane pakiety grupowe powinny wraca do lokalnego
       gniazda.

    IP_ADD_MEMBERSHIP
       Przylcza grup adresow. Argumentem jest struktura ip_mreqn .

        struct ip_mreqn {
          struct in_addr imr_multiaddr; /* grupowy adres IP */
          struct in_addr imr_address;  /* adres IP interfejsu
                           lokalnego */
          int      imr_ifindex;  /* indeks interfejsu */
        };

       imr_multiaddr zawiera adres grupy, ktor aplikacja chce podlczy
       lub rozlczy. Musi by to poprawny adres grupowy (multicast).
       imr_address jest to adres lokalnego interfejsu, przez ktory
       system powinien polczy grup; jeli jest rowny INADDR_ANY, to
       odpowiedni interfejs jest wybierany przez system. imr_ifindex
       jest indeksem interfejsu, ktory powinien by podlczony/odlczony
       do obslugi grupy imr_multiaddr lub 0, by wskaza na dowolny
       interfejs.

       Dla  kompatybilnoci,  stara  struktura  ip_mreq  wci  jest
       obslugiwana. Roni si wprawdzie od ip_mreqn, lecz tylko tym, e
       nie zawiera pola imr_ifindex. Dziala tylko z setsockopt(2).

    IP_DROP_MEMBERSHIP
       Odlcza si od grupy adresow. Argumentem jest struktura ip_mreqn
       lub ip_mreq podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP.

    IP_MULTICAST_IF
       Ustawia lokalne urzdzenie dla gniazda grupowego. Argumentem jest
       struktura ip_mreqn lub ip_mreq podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP.

       Gdy podana jest niepoprawna opcja gniazda, to zwracan wartoci
       jest ENOPROTOOPT.

KONTROLKI SYSTEMOWE (SYSCTL)

    Protokol IP obsluguje interfejs kontrolek systemowych (sysctl) i
    korzysta z niego do ustawiania niektorych opcji globalnych. Kontrolki
    mog by dostpne przez zapis  lub  odczyt  wykonany  na  plikach
    /proc/sys/net/ipv4/* lub poprzez uycie interfejsu w postaci funkcji
    sysctl(2). Zmienne opisane jako logiczne pobieraj liczb calkowit,
    ktorej warto niezerowa ("true") oznacza, e dana opcja jest wlczona, a
    warto zerowa ("false") oznacza, e opcja jest wylczona.

    ip_always_defrag (logiczna)
       [Nowa w jdrze 2.2.13; we wczeniejszych wersjach jdra funkcj t
       sterowalo  si  w  czasie  kompilacji  za  pomoc  opcji
       CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG; ten plik nie jest obecny w 2.4.x i
       kolejnych]

       Gdy ten znacznik logiczny jest wlczony (rony od 0) przychodzce
       fragmenty (czci pakietow IP, ktore si pojawiaj, gdy pewien host
       pomidzy hostem rodlowym a docelowym zdecyduje, e pakiety byly za
       due  i  podzieli  je  na  kawalki)  bd  ponownie  zloone
       (zdefragmentowane) przed ich przetworzeniem, nawet jeli maj by
       przekazane dalej (and. forwarded).

       Naley wlcza jedynie przy dzialajcym firewallu, stanowicym glowne
       wejcie, do danej sieci lub dzialajcym przezroczystym proxy;
       nigdy nie naley tego wlcza na zwyklym routerze lub hocie. W
       przeciwnym przypadku lczno moe zosta zaklocona, gdy fragmenty bd
       podroowa innymi lczami. Defragmentacja powoduje rownie znaczne
       wykorzystanie pamici i czasu procesora.

       Jest  to  wlczane  automagicznie,  gdy skonfigurowane jest
       maskowanie lub przezroczyste proxy.

    ip_autoconfig
       Nie udokumentowane.

    ip_default_ttl (liczba, domylnie: 64)
       Ustawia domyln  warto  "czasu  ycia"  (ang.  time-to-live)
       wychodzcych pakietow. Moe by ona zmieniona dla gniazda za pomoc
       opcji IP_TTL.

    ip_dynaddr (logiczna; domylnie: wylczona)
       Wlcza dynamiczne adresowanie gniazda oraz przepisywanie adresu
       dla maskowania przy zmianie adresu interfejsu. Jest to bardzo
       przydatne w przypadku korzystania z interfejsu sprzgnitego z
       lini telefoniczn, ktorego adres IP moe si zmienia. 0 oznacza
       brak przepisywania, 1 wlcza przepisywanie, a 2 wlcza tryb
       rozwlekly (ang. verbose).

    ip_forward(logiczna; domylnie: wylczona)
       Wlcza  przekazywanie (ang. forwarding) pakietow przy uyciu
       logicznego znacznika. Moe by ustawione take na  podstawie
       interfejsu.

    ip_local_port_range
       Zawiera dwie liczby calkowite, ktore definiuj lokalny zakres
       portow przydzielanych gniazdom. Przydzielanie zaczyna si od
       pierwszej podanej wartoci i koczy na drugiej. Naley zauway, e
       zakres ten nie powinien pokrywa  si  z  zakresem  portow
       wykorzystywanym  do  maskowania (chocia taka sytuacja jest
       obslugiwana). Dowolny wybor moe rownie powodowa problemy z
       niektorymi firewallami, ktore robi pewne zaloenia odnonie do
       portow uywanych lokalnie. Pierwsza liczba powinna by rowna co
       najmniej >1024, a lepiej >4096, aby unikn konfliktow z dobrze
       znanymi portami i zminimalizowa problemy z firewallami.

    ip_no_pmtu_disc (logiczna; domylnie: wylczona)
       Jeli jest to wlczone, to domylnie nie bdzie wykonywane badanie
       MTU cieki dla gniazd TCP. Badanie MTU moe si nie sprawdza w
       przypadku le skonfigurowanych firewalli (odrzucajcych wszelkie
       pakiety ICMP) lub le skonfigurowanych interfejsow (np. polczenie
       typu point-to-point, gdzie oba koce nie zgadzaj si na MTU).
       Lepiej poprawi wszelkie wadliwie skonfigurowane rutery po drodze
       ni calkowicie wylczy badanie MTU cieki, poniewa niewykonywanie
       tej operacji pociga za sob due straty w obrbie sieci.

    ip_nonlocal_bind (logiczna; domylnie: wylczona)
       Jeeli ustawione, pozwala procesowi na wywolanie funkcji bind() z
       nielokalnym adresem IP, co moe by calkiem przydatne, ale moe
       popsu niektore aplikacje.

    ip6frag_time (liczba, domylnie: 30)
       Czas w sekundach przetrzymywania w pamici fragmentu IPv6.

    ip6frag_secret_interval (liczba, domylnie: 600)
       Interwal (w sekundach) odwieania sekretnego klucza funkcji
       mieszkajcej (lub czasu ycia tego klucza) dla fragmentow IPv6.

    ipfrag_high_thresh (liczba), ipfrag_low_thresh (liczba)
       Jeli liczba zebranych w kolejce fragmentow IP osignie warto
       okrelon przez ipfrag_high_thresh, wtedy kolejka jest oproniana
       do iloci okrelonej w ipfrag_low_thresh. Zawiera ona liczb
       calkowit z podan liczb bajtow.

    neigh/*
       Patrz arp(7).

KONTROLKI WEJCIA/WYJCIA (IOCTL)

    Do IP maj zastosowanie wszystkie kontrolki wejcia/wyjcia opisane w
    socket(7).

    Kontrolki konfigurowania ogolnych parametrow urzdzenia s opisane w
    netdevice(7).

UWAGI

    Naley by bardzo ostronym przy stosowaniu opcji SO_BROADCAST - nie jest
    ona w systemie Linux uprzywilejowana, jest wic latwo przeciy sie za
    pomoc  niedbale  uytych rozglosze. W przypadku protokolow nowych
    aplikacji lepiej uywa grupy adresowej zamiast rozglosze. Stosowanie
    adresow rozgloszeniowych jest nieostronoci.

    Niektore inne implementacje gniazd BSD dopuszczaj dla gniazd opcje
    IP_RCVDSTADDR i IP_RECVIF uywane do pobierania adresu przeznaczenia i
    interfejsu odbieranych datagramow. Linux udostpnia bardziej ogoln opcj
    IP_PKTINFO, robic to samo.

    Niektore implementacja gniazd BSD take udostpniaj opcj IP_RECVTTL, ale
    lcznie z przychodzcym pakietem jest przekazywanypomocniczy komunikat o
    typie IP_RECVTTL. W tym wlanie roni si to od opcji IP_TTL, uywanej w
    Linuksie.

    Uywanie poziomu opcji gniazd SOL_IP jest nieprzenone, gniazda oparte na
    BSD uywaj poziomu IPPROTO_IP.

B/LDY

    ENOTCONN
       Operacja moe by wykonana tylko na polczonym gniedzie, a gniazdo
       nie zostalo polczone.

    EINVAL Przypisano niewlaciwy argument. W przypadku operacji wysylania
       moe to by spowodowane przez wysylanie drog przypisan do czarnej
       dziury.

    EMSGSIZE
       Datagram jest wikszy ni warto MTU po drodze do celu i nie moe by
       podzielony.

    EACCES Uytkownik probowal wykona operacj nie majc potrzebnych praw.
       Obejmuje to: wysylanie pakietu na adres rozgloszeniowy bez
       ustawionego znacznika SO_BROADCAST., wysylanie pakietu zakazan
       drog, prob modyfikacji ustawie firewalla nie majc uprawnie
       administratora (ustawionego znacznika  CAP_NET_ADMIN),  prob
       przypisania  zarezerwowanego  portu  nie  majc  uprawnie
       administratora (ustawionego znacznika CAP_NET_BIND_SERVICE).

    EADDRINUSE
       Probowano przypisa port do adresu bdcego ju w uyciu.

    ENOPROTOOPT i EOPNOTSUPP
       Przypisano niewlaciw opcj gniazda.

    EPERM Uytkownik nie ma praw do ustawiania wysokiego priorytetu, zmiany
       konfiguracji lub wysylania sygnalow do danych procesow lub grup
       procesow.

    EADDRNOTAVAIL
       Zadano nieistniejcego interfejsu lub dany adres rodlowy nie jest
       adresem lokalnym.

    EAGAIN Operacja na gniedzie z wylczonym blokowaniem spowodowalaby
       zablokowanie.

    ESOCKTNOSUPPORT
       Gniazdo nie jest skonfigurowane lub zadano nieznanego typu
       gniazda.

    EISCONN
       connect(2) byla wywolana na ju polczonym gniedzie.

    EALREADY
       Operacja lczenia na gniedzie nieblokujcym ju trwa.

    ECONNABORTED
       Polczenie zostalo zamknite podczas accept(2).

    EPIPE Polczenie zostalo nieoczekiwanie zamknite lub wylczyl si drugi
       koniec.

    ENOENT SIOCGSTAMP bylo wywolane na gniedzie, do ktorego nie dotarl aden
       pakiet.

    EHOSTUNREACH
       Brak wpisu okrelajcego adres docelowy w tabeli routingu. Bld ten
       moe by wywolany przez komunikat ICMP od zdalnego routera lub dla
       lokalnej tabeli routingu.

    ENODEV Urzdzenie  sieciowe  niedostpne lub niezdolne do wysylania
       pakietow IP.

    ENOPKG Podsystem jdra nie byl konfigurowany.

    ENOBUFS, ENOMEM
       Niewystarczajca ilo dostpnej pamici. Czsto oznacza to,  e
       przydzielanie pamici jest ograniczone przez ograniczenia bufora
       gniazda, a nie przez ograniczenia pamici systemowej. Jednak nie
       jest to pewne na 100%.

    Inne bldy mog by generowane przez protokoly niszych warstw; obejrzyj
    tcp(7), raw(7), udp(7) i socket(7).

WERSJE

    IP_MTU, IP_MTU_DISCOVER, IP_PKTINFO, IP_RECVERR i IP_ROUTER_ALERT s
    nowymi opcjami w Linuksie 2.2. S one jednoczenie specyficzne dla
    Linuksa i nie powinny by uywane w przenonych programach.

    struct ip_mreqn jest nowa w Linuksie 2.2. Linux 2.0 wspieral jedynie
    ip_mreq.

    Kontrolki systemowe pojawily si z Linuksem 2.2.

ZGODNO

    Dla zgodnoci z Linuksem 2.0, wci jest dopuszczalna przestarzala
    skladnia socket(PF_INET, SOCK_PACKET, protok'o/l), by stworzy gniazdo
    typu packet(7). Nie jest to zbyt poprawne i powinno by zastpowane przez
    socket(PF_PACKET, SOCK_RAW, protok'o/l). Glownym powodem jest ronica w
    strukturze adresowej sockaddr_ll przechowujcej informacje dla warstwy
    lcza (dokladniej: warstwy kanalowej), ktore kiedy przechowywane byly w
    sockaddr_pkt.

B/LDY

    Jest zbyt wiele nieokrelonych wartoci bldow.

    Nie s opisane kontrolki wejcia/wyjcia do konfigurowania specyficznych
    dla IP opcji interfejsu i tabele ARP.

    Niektore wersje glibc zapominaj zadeklarowa in_pktinfo. Mona  to
    aktualnie obej, kopiujc j do programu z niniejszej strony podrcznika.

    Pobieranie pierwotnego adresu docelowego za pomoc wywolania recvmsg(2)
    z MSG_ERRQUEUE w msg_name nie dziala w niektorych jdrach 2.2.

ZOBACZ TAKE

    recvmsg(2), sendmsg(2), ipfw(4), capabilities(7), netlink(7), raw(7),
    socket(7), tcp(7), udp(7)

    RFC 791 zawiera pierwotn specyfikacj protokolu IP.
    RFC 1122 zawiera wymagania dla hostow IPv4.
    RFC 1812 zawiera wymagania dla routerow IPv4.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.