Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ip - implementacja protokołu IPv4 dla systemu Linux

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <netinet/ip.h> /* nadzbiór poprzedniego */

    tcp_socket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    udp_socket = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    raw_socket = socket(PF_INET, SOCK_RAW, protokół);

OPIS

    Linux implementuje protokół IPv4 opisany w RFC 791 i RFC 1122. ip zawiera drugi poziom
    implementacji adresowania grupowego (multicasting) zgodny z RFC 1112. Zawiera też router
    IP, włączając w to filtr pakietów.

    Interfejs programistyczny jest zgodny gniazdami BSD. Więcej informacji na temat gniazd
    można znaleźć, przeglądając socket(7).

    Gniazdo IP jest tworzone poprzez wywołanie funkcji socket(2) jako socket(PF_INET,
    rodzaj_gniazda, protokół). Poprawne typy gniazd to SOCK_STREAM służące do tworzenia gniazd
    pośredniczących w obsłudze protokołu tcp(7), także SOCK_DGRAM obsługujące protokół udp(7),
    a nawet SOCK_RAW pozwalające tworzyć gniazda raw(7) (surowe) umożliwiające bezpośredni
    dostęp do protokołu IP. protokół jest protokołem bazującym na IP. Informacja o nim jest
    umieszczana w nagłówku wysyłanego bądź odbieranego pakietu IP. Dla gniazd TCP poprawnymi
    wartościami są tylko 0 i IPPROTO_TCP, a dla gniazd UDP - 0 i IPPROTO_UDP. Dla SOCK_RAW
    można podać dowolny prawidłowy numer protokołu IP określony przez IANA w RFC 1700.

    Kiedy proces chce odbierać nowe, nadchodzące pakiety lub połączenia, powinien podłączyć
    gniazdo do adresu lokalnego interfejsu za pomocą funkcji bind(2). Do dowolnej lokalnej
    pary (adres, port) można podłączyć tylko jedno gniazdo IP. Gdy w wywołaniu bind podana
    jest wartość INADDR_ANY, to gniazdo zostanie dowiązane do wszystkich lokalnych interfejsów
    sieciowych. Gdy dla niedowiązanego gniazda zostanie wywołane listen(2) lub connect(2),
    gniazdo to zostanie automatycznie dowiązane do losowo wybranego wolnego portu, przy czym
    adres lokalny zostanie ustawiony na INADDR_ANY.

    Przypisywanie (często w literaturze: "nazywanie") lokalnego gniazda TCP jest niemożliwe
    przez pewien okres czasu po jego zamknięciu, chyba że zostanie dla tego gniazda ustawiony
    atrybut SO_REUSEADDR. Należy używać tego atrybutu z rozwagą, gdyż czyni on TCP mniej
    niezawodnym.

FORMAT ADRESU

    Adres gniazda IP jest przedstawiony za pomocą kombinacji adresu interfejsu IP i
    16-bitowego numeru portu. Podstawowy protokół IP nie zawiera numerów portów, są one
    zaimplementowane w protokołach wyższej warstwy, takich jak udp(7) i tcp(7). Dla gniazd
    surowych sin_port jest ustawione na protokół IP.

     struct sockaddr_in {
       sa_family_t  sin_family; /* rodzina adresów: AF_INET */
       u_int16_t   sin_port;  /* port - sieciowa kolejność bajtów */
       struct in_addr sin_addr;  /* adres internetowy */
     };

     /* Adres internetowy */
     struct in_addr {
       u_int32_t   s_addr;   /* adres - sieciowa kolejność bajtów */
     };

    sin_family ma zawsze wartość AF_INET. Jest to wymagane; w Linuksie 2.2 większość funkcji
    sieciowych zwraca EINVAL jeśli brakuje tego ustawienia. sin_port zawiera numer portu
    podany w sieciowej kolejności bajtów. Numery portów niższe niż 1024 są nazywane portami
    zarezerwowanymi.  Tylko  procesy  uprzywilejowane  (tj.  z  ustawionym  atrybutem
    CAP_NET_BIND_SERVICE) mogą wywołać bind(2) dla tego rodzaju gniazd. Należy zauważyć, że
    surowy protokół IPv4 jako taki nie zawiera pojęcia portu (takie rozróżnienie jest dopiero
    w warstwie transportowej, a to jest warstwa sieciowa). Numery portów występują dopiero w
    protokołach wyższej warstwy, takich jak tcp(7) i udp(7).

    sin_addr to adres IP hosta (maszyny). Pole s_addr struktury struct in_addr zawiera adres
    interfejsu maszyny w sieciowej kolejności bajtów. Polu in_addr należy albo przypisać jedną
    z wartości INADDR_* (np. INADDR_ANY), albo użyć funkcji bibliotecznych inet_aton(3),
    inet_addr(3), inet_makeaddr(3) do ustawienia wartości, albo ustawić bezpośrednio przez
    resolvera (patrz też gethostbyname(3)). Adresy IPv4 dzielimy na pojedyncze (unicast),
    rozgłoszeniowe (broadcast) i grupowe (multicast). Adresy pojedyncze określają pojedynczy
    interfejs maszyny, adresy rozgłoszeniowe określają wszystkie maszyny w obrębie jakiejś
    sieci (podsieci), a adresy grupowe wszystkie maszyny w obrębie jakiejś grupy odbiorców.
    Datagramy kierowane do adresów rozgłoszeniowych trafiają do odbiorcy tylko wtedy, gdy jego
    gniazdo ma ustawiony atrybut rozgłoszenia SO_BROADCAST. Ten sam atrybut musi być też
    ustawiony, gdy zachodzi potrzeba wysłania  datagramów  rozgłoszenia.  W  aktualnej
    implementacji gniazda połączeniowe mogą używać wyłącznie adresów pojedynczych.

    Należy zauważyć, że dla adresu i portu zawsze jest używana sieciowa kolejność bajtów. W
    szczególności oznacza to, że trzeba używać funkcji htons(3) dla numeru przypisanego do
    portu. Wszystkie funkcje standardowej biblioteki manipulujące adresem/portem automatycznie
    przekształcają podaną wartość na jej sieciową reprezentację.

    Istnieje kilka adresów specjalnych: INADDR_LOOPBACK (127.0.0.1) zawsze odnosi się do
    lokalnego  hosta  poprzez  urządzenie  loopback; INADDR_ANY (0.0.0.0) oznacza przy
    dowiązywaniu dowolny adres; INADDR_BROADCAST (255.255.255.255) oznacza dowolny host i ze
    względów historycznych zachowuje się przy dowiązywaniu tak samo jak INADDR_ANY.

OPCJE GNIAZD

    IP wspiera niektóre opcje specyficzne dla protokołu, które mogą być ustawione przy użyciu
    setsockopt(2) i odczytane z pomocą getsockopt(2). Poziom opcji gniazda dla IP to
    IPPROTO_IP. Dla każdego ze znaczników logicznych wartość całkowita zero oznacza fałsz, a
    każda inna - prawdę.

    IP_OPTIONS
       Ustawia lub pobiera opcje IP, które będą wysyłane z każdym pakietem z danego
       gniazda. Argumenty są wskaźnikiem do bufora pamięci zawierającego opcje i ich
       długości. setsockopt(2) ustawia opcje IP skojarzone z gniazdem. Maksymalny rozmiar
       opcji dla IPv4 to 40 bajtów. Zobacz RFC 791, by poznać możliwe opcje. Gdy pakiet
       wstępnego potwierdzenia połączenia (ACK) dla gniazda typu SOCK_STREAM zawiera opcje
       IP, to opcje wychodzącego pakietu IP będą automatycznie pobrane z opcji IP
       pobranego pakietu z odwróconymi nagłówkami mówiącymi o trasie. Po ustanowieniu
       połączenia  przychodzące pakiety nie są uprawnione do zmiany swoich opcji.
       Przetwarzanie wszystkich przychodzących opcji źródła jest domyślnie wyłączone, ale
       można je włączyć za pomocą kontrolki systemowej accept_source_route. W przypadku
       gniazd datagramowych opcje IP mogą być ustawione jedynie przez użytkownika
       lokalnego. Funkcja getsockopt(2) z argumentem IP_OPTIONS zwróci obecnie wysłane
       opcje przez umieszczenie ich w dostarczonym buforze.

    IP_PKTINFO
       Przekazuje pomocniczy  komunikat  IP_PKTINFO  zawierający  strukturę  pktinfo
       dostarczającą trochę informacji o przychodzącym pakiecie. Działa to jedynie dla
       gniazd datagramowych. Argument jest znacznikiem mówiącym gniazdu, czy należy
       przekazać  komunikat  IP_PKTINFO,  czy  też nie. Sam komunikat może zostać
       przesłany/otrzymany wraz z pakietem jedynie jako komunikat sterujący za pomocą
       recvmsg(2) lub sendmsg(2).

        struct in_pktinfo {
          unsigned int  ipi_ifindex; /* Indeks interfejsu */
          struct in_addr ipi_spec_dst; /* Adres lokalny */
          struct in_addr ipi_addr;   /* Nagłówek adresu
                          docelowego */
        };

       ipi_ifindex  jest unikatowym indeksem interfejsu, przez który pakiet został
       odebrany. Adres ipi_spec_dst jest lokalnym adresem pakietu, a ipi_addr jest adresem
       docelowym wynikającym z nagłówka pakietu. Jeśli IP_PKTINFO jest przekazane do
       sendmsg(2), a ipi_spec_dst ma wartość niezerową, to IP_PKTINFO zostanie użyte jako
       źródłowy adres lokalny podczas przeszukiwania tablicy routingu i dla ustawienia
       opcji routingu wg adresu źródłowego. Gdy ipi_ifindex ma wartość niezerową, to
       podstawowy adres lokalny interfejsu wskazywanego przez ten indeks nadpisuje
       ipi_spec_dst podczas przeszukiwania tablicy routingu.

    IP_RECVTOS
       Jeśli jest ustawione, to pomocniczy komunikat IP_TOS jest przepuszczany razem z
       nadchodzącymi pakietami. Zawiera on bajt, który określa pole zdefiniowane także
       jako bajt znajdujące się w nagłówku pakietu, a zwane Typ Usługi/Pierwszeństwa.
       Wymaga logicznego znacznika w postaci liczby całkowitej.

    IP_RECVTTL
       Gdy ten znacznik jest ustawiony, przepuszczany jest komunikat pomocniczy IP_TTL,
       zawierający pole określane mianem "czas życia" odbieranego pakietu w postaci bajtu.
       Nie jest to wspierane w przypadku strumieniowych gniazd typu SOCK_STREAM.

    IP_RECVOPTS
       Przekazuje użytkownikowi wszystkie nadchodzące opcje IP z komunikatu sterującego
       IP_OPTIONS. Nagłówek wyboru trasy i inne opcje są już wstępnie wypełnione
       informacjami  o lokalnej maszynie. Nie obsługiwane w przypadku gniazd typu
       SOCK_STREAM.

    IP_RETOPTS
       Działanie identyczne do IP_RECVOPTS, ale zwraca surowe, nieprzetworzone opcje,
       włącznie z rekordem opcji, mówiącym o znaczniku czasowym i trasie, nie wypełnionym
       wartościami w tym przejściu pakietu.

    IP_TOS Ustawia lub pobiera pole znacznika Typ-Usługi (ang. Type-Of-Service, w skrócie
       TOS), które jest przesyłane z każdym pakietem IP pochodzącym z danego gniazda.
       Służy do ustalenia priorytetów pakietów w sieci. TOS jest bajtem. Oto definicje
       niektórych standardowych znaczników TOS: IPTOS_LOWDELAY - minimalizacja opóźnienia
       we wzajemnym ruchu, IPTOS_THROUGHPUT - optymalizacja wyjścia, IPTOS_RELIABILITY -
       optymalizacja pod kątem niezawodności, a IPTOS_MINCOST powinna być używana jako
       "dane wypełniające" tam, gdzie szybkość transmisji nie ma większego znaczenia.
       Można podać najwyżej jedną z powyższych wartości TOS. Inne bity są niepoprawne i
       powinny być wyzerowane. Linux domyślnie wysyła najpierw datagram IPTOS_LOWDELAY,
       ale dokładne zachowanie zależy od konfiguracji właściwości szeregowania. Niektóre
       poziomy o wysokim priorytecie mogą wymagać uprawnień administratora (ustawionego
       atrybutu CAP_NET_ADMIN). Priorytet można też ustawić w sposób niezależny od
       protokołu poprzez opcję gniazda (SOL_SOCKET, SO_PRIORITY) (patrz też socket(7)).

    IP_TTL Ustawia lub pobiera pole "czas życia" (ang. Time-To-Live, w skrócie TTL) dla
       każdego wychodzącego z danego gniazda pakietu IP.

    IP_HDRINCL
       Jeśli włączone to dopuszczalne jest tworzenie przez użytkownika własnego nagłówka
       IP przed danymi użytkownika. Działa to jedynie dla gniazd SOCK_RAW. Patrz raw(7),
       by uzyskać więcej informacji. Gdy ten znacznik jest włączony, to wartości ustawiane
       przez IP_OPTIONS, IP_TTL i IP_TOS są ignorowane.

    IP_RECVERR (zdefiniowane w <linux/errqueue.h>)
       Włącza zwiększoną pewność przy realizowaniu zawiadomień o błędach. Gdy jest to
       ustawione w gnieździe datagramowym to wszystkie generowane błędy będą zapamiętane w
       specjalnej kolejce błędów przypisanej do gniazda.  Gdy  użytkownik  (proces
       użytkownika) otrzyma błąd (przez zwrócony kod błędu operacji na gnieździe) to błędy
       mogą być odebrane przy użyciu funkcji recvmsg(2) z ustawionym  znacznikiem
       MSG_ERRQUEUE. Struktura opisująca błąd sock_extended_err zostanie przekazana w
       pomocniczym komunikacie o typie IP_RECVERR i poziomie IPPROTO_IP. Jest to niezwykle
       pomocne przy niezawodnym przechwytywaniu błędów niepołączonych gniazd. Odbierana z
       kolejki błędów porcja danych zawiera pakiet z informacją o błędzie.

       Komunikat sterujący IP_RECVERR zawiera strukturę sock_extended_err zdefiniowaną
       następująco:

        #define SO_EE_ORIGIN_NONE  0
        #define SO_EE_ORIGIN_LOCAL  1
        #define SO_EE_ORIGIN_ICMP  2
        #define SO_EE_ORIGIN_ICMP6  3

        struct sock_extended_err {
          u_int32_t ee_errno;  /* numer błędu */
          u_int8_t ee_origin; /* źródło błędu */
          u_int8_t ee_type;  /* typ */
          u_int8_t ee_code;  /* kod */
          u_int8_t ee_pad;
          u_int32_t ee_info;  /* informacje dodatkowe */
          u_int32_t ee_data;  /* inne dane */
          /* Dalej mogą wystąpić dodatkowe informacja */
        };

        struct sockaddr *SO_EE_OFFENDER(struct sock_extended_err *);

       ee_errno  zawiera  numer errno błędu kolejki. ee_origin jest kodem miejsca
       pochodzenia błędu. Pozostałe pola są zależne od protokołu. Makro SO_EE_OFFENDER
       zwraca wskaźnik do adresu obiektu sieciowego, z którego pochodził błąd o zadanym
       wskaźniku do komunikatu pomocniczego. Gdy ten adres nie jest znany, pole sa_family
       struktury sockaddr zawiera wartość AF_UNSPEC a pozostałe pola tej struktury
       sockaddr są niezdefiniowane.

       IP używa struktury sock_extended_err w następujący sposób: ee_origin ustawione na
       SO_EE_ORIGIN_ICMP  dla  błędów  odbieranych  jako  pakiet  ICMP  albo  też
       SO_EE_ORIGIN_LOCAL dla błędów generowanych lokalnie. Nieznane wartości należy
       ignorować. ee_type i ee_code są ustawiane zgodnie z typem i kodem pól w nagłówku
       ICMP. ee_info zawiera rozpoznaną wartość MTU dla błędów EMSGSIZE. Komunikat zawiera
       również sockaddr_in węzła, który spowodował błąd, a do którego można uzyskać dostęp
       za pomocą makra SO_EE_OFFENDER. Pole sin_family adresu SO_EE_OFFENDER ma wartość
       AF_UNSPEC, gdy źródło błędu nie jest znane. Gdy błąd pochodzi z sieci, wszystkie
       opcje IP (IP_OPTIONS, IP_TTL itd.) włączone w gnieździe i zawarte w pakiecie błędu
       są przekazywane jako komunikaty kontrolne. Właściwe dane pakietu, który spowodował
       błąd są zwracane jako normalne dane. Należy zauważyć, że TCP nie ma kolejki błędów;
       MSG_ERRQUEUE jest niedozwolone w przypadku gniazd SOCK_STREAM. Wszystkie błędy są
       przekazywane poprzez zwracaną wartość funkcji albo SO_ERROR.

       Dla gniazd surowych, IP_RECVERR włącza przepuszczanie do aplikacji wszystkich
       odebranych komunikatów ICMP o błędach, w przeciwnym przypadku błędy są zgłaszane
       tylko dla gniazd połączonych.

       Mamy tu do czynienia ze znacznikiem logicznym zapisanym za pomocą liczby całkowitej
       IP_RECVERR, domyślnie wyłączonym.

    IP_MTU_DISCOVER
       Ustawia lub pobiera opcję badania MTU ścieżki (ang. Path MTU Discovery) dla
       gniazda. Gdy opcja ta jest włączona, to Linux będzie przeprowadzał badanie MTU
       ścieżki dla tego gniazda zgodnie z definicją zawartą w RFC 1191. Znacznik zakazu
       fragmentacji jest ustawiany we wszystkich pakietach wychodzących. Ogólne, domyślne
       zachowanie określone dla danego systemu jest ustawiane przez "kontrolkę systemową"
       ip_no_pmtu_disc dla gniazd typu SOCK_STREAM i wyłączone dla wszystkich innych typów
       gniazd. W przypadku gniazd innych niż SOCK_STREAM za odpowiednie, zgodne z
       wartością MTU, spakietowanie danych i za wykonanie ewentualnych retransmisji jest
       odpowiedzialny program użytkownika. Jądro odrzuci pakiety większe niż znane MTU
       ścieżki, gdy ten znacznik jest ustawiony (łącznie z EMSGSIZE ).

       Znaczniki badania MTU ścieżki  Znaczenia
       IP_PMTUDISC_WANT        Używaj ustawień zależnych od trasy.
       IP_PMTUDISC_DONT        Nie badaj MTU ścieżki.
       IP_PMTUDISC_DO         Zawsze badaj MTU ścieżki

       Gdy włączone jest badanie MTU ścieżki, jądro automatycznie namierza wartości MTU
       ścieżki dla każdego hosta docelowego. Gdy aktywne jest połączenie z danym hostem,
       można wygodnie odczytać aktualnie rozpoznaną wartość MTU ścieżki za pomocą
       connect(2) używając opcji gniazda IP_MTU (np. po wystąpieniu błędu EMSGSIZE). Może
       ona się zmieniać z czasem. Dla gniazd bezpołączeniowych z wieloma hostami
       docelowymi, MTU dla danego, również nowego, hosta docelowego można uzyskać za
       pomocą kolejki błędów (zobacz IP_RECVERR). Po nadejściu każdej aktualizacji MTU
       zostanie skolejkowany nowy błąd.

       W trakcie rozpoznawania MTU, pakiety inicjujące z gniazd datagramowych mogą zostać
       porzucone. Programy korzystające z UDP powinny być tego świadome i nie brać tego
       pod uwagę w swojej strategii retransmisji pakietów.

       Aby zainicjować proces badania MTU ścieżki dla gniazd niepołączonych można
       rozpocząć z dużym rozmiarem datagramu (do 64K-nagłówek bajtów) i pozwolić na jego
       zmniejszenie w wyniku aktualizacji MTU ścieżki.

       Aby oszacować inicjalne MTU ścieżki, należy podłączyć gniazdo datagramowe do adresu
       docelowego za pomocą connect(2) i pobrać MTU, wołając getsockopt(2) z opcją IP_MTU.

    IP_MTU Pobiera znaną aktualnie wartość MTU ścieżki obecnego gniazda. Jest to poprawne
       tylko, gdy gniazdo zostało połączone. Zwraca liczbę całkowitą. Działa tylko z
       getsockopt(2).

    IP_ROUTER_ALERT
       Przekazuje wszystkie pakiety z opcją Alarmu Rutera IP, które miałyby  być
       przekazywane (ang. forwarded) do tego gniazda. Działa tylko dla gniazd surowych.
       Jest to przydatne na przykład dla demonów RSVP działających w przestrzeni
       użytkownika. Wykorzystane pakiety nie są przekazywane (ang. forwarded) przez jądro.
       Ponowne ich wysłanie należy do obowiązków programu użytkownika. Dowiązywanie
       gniazda jest w tym przypadku ignorowane, pakiety te są filtrowane jedynie w oparciu
       o protokół. Wymaga liczby całkowitej jako argumentu.

    IP_MULTICAST_TTL
       Ustawia lub pobiera wartość czas-życia-pakietu dla wychodzących z tego gniazda
       pakietów grupowych. Jest bardzo istotnym w przypadku adresowania grupowego by
       ustawić najmniejszą możliwą wartość TTL. Domyślnie jest to 1, co oznacza, że
       pakiety grupowe nie opuszczają sieci lokalnej, chyba że program użytkownika
       wyraźnie tego żąda. Argument jest liczbą całkowitą.

    IP_MULTICAST_LOOP
       Ustawia lub pobiera logiczny argument typu całkowitego, mówiący o tym, czy
       przesyłane pakiety grupowe powinny wracać do lokalnego gniazda.

    IP_ADD_MEMBERSHIP
       Przyłącza grupę adresów. Argumentem jest struktura ip_mreqn .

        struct ip_mreqn {
          struct in_addr imr_multiaddr; /* grupowy adres IP */
          struct in_addr imr_address;  /* adres IP interfejsu
                           lokalnego */
          int      imr_ifindex;  /* indeks interfejsu */
        };

       imr_multiaddr zawiera adres grupy, którą aplikacja chce podłączyć lub rozłączyć.
       Musi być to poprawny adres grupowy (multicast). imr_address jest to adres lokalnego
       interfejsu,  przez  który system powinien połączyć grupę; jeśli jest równy
       INADDR_ANY, to odpowiedni interfejs jest wybierany przez system. imr_ifindex jest
       indeksem interfejsu, który powinien być podłączony/odłączony do obsługi grupy
       imr_multiaddr lub 0, by wskazać na dowolny interfejs.

       Dla kompatybilności, stara struktura ip_mreq wciąż jest obsługiwana. Różni się
       wprawdzie od ip_mreqn, lecz tylko tym, że nie zawiera pola imr_ifindex. Działa
       tylko z setsockopt(2).

    IP_DROP_MEMBERSHIP
       Odłącza się od grupy adresów. Argumentem jest struktura ip_mreqn lub ip_mreq
       podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP.

    IP_MULTICAST_IF
       Ustawia lokalne urządzenie dla gniazda grupowego. Argumentem jest struktura
       ip_mreqn lub ip_mreq podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP.

       Gdy podana jest niepoprawna opcja gniazda, to zwracaną wartością jest ENOPROTOOPT.

KONTROLKI SYSTEMOWE (SYSCTL)

    Protokół IP obsługuje interfejs kontrolek systemowych (sysctl) i korzysta z niego do
    ustawiania niektórych opcji globalnych. Kontrolki mogą być dostępne przez zapis lub odczyt
    wykonany na plikach /proc/sys/net/ipv4/* lub poprzez użycie interfejsu w postaci funkcji
    sysctl(2). Zmienne opisane jako logiczne pobierają liczbę całkowitą, której wartość
    niezerowa ("true") oznacza, że dana opcja jest włączona, a wartość zerowa ("false")
    oznacza, że opcja jest wyłączona.

    ip_always_defrag (logiczna)
       [Nowa w jądrze 2.2.13; we wcześniejszych wersjach jądra funkcją tą sterowało się w
       czasie kompilacji za pomocą opcji CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG; ten plik nie jest obecny
       w 2.4.x i kolejnych]

       Gdy ten znacznik logiczny jest włączony (różny od 0) przychodzące fragmenty (części
       pakietów IP, które się pojawiają, gdy pewien host pomiędzy hostem źródłowym a
       docelowym zdecyduje, że pakiety były za duże i podzieli je na kawałki) będą
       ponownie złożone (zdefragmentowane) przed ich przetworzeniem, nawet jeśli mają być
       przekazane dalej (and. forwarded).

       Należy włączać jedynie przy działającym firewallu, stanowiącym główne wejście, do
       danej sieci lub działającym przezroczystym proxy; nigdy nie należy tego włączać na
       zwykłym routerze lub hoście. W przeciwnym przypadku łączność może zostać zakłócona,
       gdy fragmenty będą podróżować innymi łączami. Defragmentacja powoduje również
       znaczne wykorzystanie pamięci i czasu procesora.

       Jest  to  włączane  automagicznie,  gdy  skonfigurowane jest maskowanie lub
       przezroczyste proxy.

    ip_autoconfig
       Nie udokumentowane.

    ip_default_ttl (liczba, domyślnie: 64)
       Ustawia domyślną wartość "czasu życia" (ang. time-to-live) wychodzących pakietów.
       Może być ona zmieniona dla gniazda za pomocą opcji IP_TTL.

    ip_dynaddr (logiczna; domyślnie: wyłączona)
       Włącza dynamiczne adresowanie gniazda oraz przepisywanie adresu dla maskowania przy
       zmianie adresu interfejsu. Jest to bardzo przydatne w przypadku korzystania z
       interfejsu sprzęgniętego z linią telefoniczną, którego adres IP może się zmieniać.
       0 oznacza brak przepisywania, 1 włącza przepisywanie, a 2 włącza tryb rozwlekły
       (ang. verbose).

    ip_forward(logiczna; domyślnie: wyłączona)
       Włącza przekazywanie (ang. forwarding) pakietów przy użyciu logicznego znacznika.
       Może być ustawione także na podstawie interfejsu.

    ip_local_port_range
       Zawiera dwie liczby całkowite, które definiują lokalny zakres portów przydzielanych
       gniazdom. Przydzielanie zaczyna się od pierwszej podanej wartości i kończy na
       drugiej. Należy zauważyć, że zakres ten nie powinien pokrywać się z zakresem portów
       wykorzystywanym do maskowania (chociaż taka sytuacja jest obsługiwana). Dowolny
       wybór może również powodować problemy z niektórymi firewallami, które robią pewne
       założenia odnośnie do portów używanych lokalnie. Pierwsza liczba powinna być równa
       co najmniej >1024, a lepiej >4096, aby uniknąć konfliktów z dobrze znanymi portami
       i zminimalizować problemy z firewallami.

    ip_no_pmtu_disc (logiczna; domyślnie: wyłączona)
       Jeśli jest to włączone, to domyślnie nie będzie wykonywane badanie MTU ścieżki dla
       gniazd TCP. Badanie MTU może się nie sprawdzać w przypadku źle skonfigurowanych
       firewalli  (odrzucających  wszelkie  pakiety  ICMP) lub źle skonfigurowanych
       interfejsów (np. połączenie typu point-to-point, gdzie oba końce nie zgadzają się
       na MTU). Lepiej poprawić wszelkie wadliwie skonfigurowane rutery po drodze niż
       całkowicie wyłączyć badanie MTU ścieżki, ponieważ niewykonywanie tej operacji
       pociąga za sobą duże straty w obrębie sieci.

    ip_nonlocal_bind (logiczna; domyślnie: wyłączona)
       Jeżeli ustawione, pozwala procesowi na wywołanie funkcji bind() z nielokalnym
       adresem IP, co może być całkiem przydatne, ale może popsuć niektóre aplikacje.

    ip6frag_time (liczba, domyślnie: 30)
       Czas w sekundach przetrzymywania w pamięci fragmentu IPv6.

    ip6frag_secret_interval (liczba, domyślnie: 600)
       Interwał (w sekundach) odświeżania sekretnego klucza funkcji mieszkającej (lub
       czasu życia tego klucza) dla fragmentów IPv6.

    ipfrag_high_thresh (liczba), ipfrag_low_thresh (liczba)
       Jeśli liczba zebranych w kolejce fragmentów IP osiągnie wartość określoną przez
       ipfrag_high_thresh, wtedy kolejka jest opróżniana do  ilości  określonej  w
       ipfrag_low_thresh. Zawiera ona liczbę całkowitą z podaną liczbą bajtów.

    neigh/*
       Patrz arp(7).

KONTROLKI WEJŚCIA/WYJŚCIA (IOCTL)

    Do IP mają zastosowanie wszystkie kontrolki wejścia/wyjścia opisane w socket(7).

    Kontrolki konfigurowania ogólnych parametrów urządzenia są opisane w netdevice(7).

UWAGI

    Należy być bardzo ostrożnym przy stosowaniu opcji SO_BROADCAST - nie jest ona w systemie
    Linux uprzywilejowana, jest więc łatwo przeciążyć sieć za pomocą niedbale użytych
    rozgłoszeń. W przypadku protokołów nowych aplikacji lepiej używać grupy adresowej zamiast
    rozgłoszeń. Stosowanie adresów rozgłoszeniowych jest nieostrożnością.

    Niektóre inne implementacje gniazd BSD dopuszczają dla gniazd opcje IP_RCVDSTADDR i
    IP_RECVIF używane do pobierania adresu przeznaczenia i interfejsu odbieranych datagramów.
    Linux udostępnia bardziej ogólną opcję IP_PKTINFO, robiącą to samo.

    Niektóre implementacja gniazd BSD także udostępniają opcję IP_RECVTTL, ale łącznie z
    przychodzącym pakietem jest przekazywanypomocniczy komunikat o typie IP_RECVTTL. W tym
    właśnie różni się to od opcji IP_TTL, używanej w Linuksie.

    Używanie poziomu opcji gniazd SOL_IP jest nieprzenośne, gniazda oparte na BSD używają
    poziomu IPPROTO_IP.

BŁĘDY

    ENOTCONN
       Operacja może być wykonana tylko na połączonym gnieździe, a gniazdo nie zostało
       połączone.

    EINVAL Przypisano niewłaściwy argument. W przypadku operacji wysyłania może to być
       spowodowane przez wysyłanie drogą przypisaną do czarnej dziury.

    EMSGSIZE
       Datagram jest większy niż wartość MTU po drodze do celu i nie może być podzielony.

    EACCES Użytkownik próbował wykonać operację nie mając potrzebnych praw. Obejmuje to:
       wysyłanie pakietu na adres rozgłoszeniowy bez ustawionego znacznika SO_BROADCAST.,
       wysyłanie pakietu zakazaną drogą, próbę modyfikacji ustawień firewalla nie mając
       uprawnień administratora (ustawionego znacznika CAP_NET_ADMIN), próbę przypisania
       zarezerwowanego portu nie mając uprawnień administratora (ustawionego znacznika
       CAP_NET_BIND_SERVICE).

    EADDRINUSE
       Próbowano przypisać port do adresu będącego już w użyciu.

    ENOPROTOOPT i EOPNOTSUPP
       Przypisano niewłaściwą opcję gniazda.

    EPERM Użytkownik nie ma praw do ustawiania wysokiego priorytetu, zmiany konfiguracji lub
       wysyłania sygnałów do żądanych procesów lub grup procesów.

    EADDRNOTAVAIL
       Zażądano nieistniejącego interfejsu lub żądany adres źródłowy nie jest adresem
       lokalnym.

    EAGAIN Operacja na gnieździe z wyłączonym blokowaniem spowodowałaby zablokowanie.

    ESOCKTNOSUPPORT
       Gniazdo nie jest skonfigurowane lub zażądano nieznanego typu gniazda.

    EISCONN
       connect(2) była wywołana na już połączonym gnieździe.

    EALREADY
       Operacja łączenia na gnieździe nieblokującym już trwa.

    ECONNABORTED
       Połączenie zostało zamknięte podczas accept(2).

    EPIPE Połączenie zostało nieoczekiwanie zamknięte lub wyłączył się drugi koniec.

    ENOENT SIOCGSTAMP było wywołane na gnieździe, do którego nie dotarł żaden pakiet.

    EHOSTUNREACH
       Brak wpisu określającego adres docelowy w tabeli routingu. Błąd ten może być
       wywołany przez komunikat ICMP od zdalnego routera lub dla lokalnej tabeli routingu.

    ENODEV Urządzenie sieciowe niedostępne lub niezdolne do wysyłania pakietów IP.

    ENOPKG Podsystem jądra nie był konfigurowany.

    ENOBUFS, ENOMEM
       Niewystarczająca ilość dostępnej pamięci. Często oznacza to, że przydzielanie
       pamięci jest ograniczone przez ograniczenia bufora gniazda,  a  nie  przez
       ograniczenia pamięci systemowej. Jednak nie jest to pewne na 100%.

    Inne błędy mogą być generowane przez protokoły niższych warstw; obejrzyj tcp(7), raw(7),
    udp(7) i socket(7).

WERSJE

    IP_MTU, IP_MTU_DISCOVER, IP_PKTINFO, IP_RECVERR i IP_ROUTER_ALERT są nowymi opcjami w
    Linuksie 2.2. Są one jednocześnie specyficzne dla Linuksa i nie powinny być używane w
    przenośnych programach.

    struct ip_mreqn jest nowa w Linuksie 2.2. Linux 2.0 wspierał jedynie ip_mreq.

    Kontrolki systemowe pojawiły się z Linuksem 2.2.

ZGODNOŚĆ

    Dla zgodności z Linuksem  2.0,  wciąż  jest  dopuszczalna  przestarzała  składnia
    socket(PF_INET, SOCK_PACKET, protokół), by stworzyć gniazdo typu packet(7). Nie jest to
    zbyt poprawne i powinno być zastępowane przez socket(PF_PACKET, SOCK_RAW, protokół).
    Głównym powodem jest różnica w strukturze adresowej sockaddr_ll przechowującej informacje
    dla warstwy łącza (dokładniej: warstwy kanałowej), które kiedyś przechowywane były w
    sockaddr_pkt.

BŁĘDY

    Jest zbyt wiele nieokreślonych wartości błędów.

    Nie są opisane kontrolki wejścia/wyjścia do konfigurowania specyficznych dla IP opcji
    interfejsu i tabele ARP.

    Niektóre wersje glibc zapominają zadeklarować in_pktinfo. Można to aktualnie obejść,
    kopiując ją do programu z niniejszej strony podręcznika.

    Pobieranie pierwotnego adresu docelowego za pomocą wywołania recvmsg(2) z MSG_ERRQUEUE w
    msg_name nie działa w niektórych jądrach 2.2.

ZOBACZ TAKŻE

    recvmsg(2), sendmsg(2), ipfw(4), capabilities(7), netlink(7), raw(7), socket(7), tcp(7),
    udp(7)

    RFC 791 zawiera pierwotną specyfikację protokołu IP.
    RFC 1122 zawiera wymagania dla hostów IPv4.
    RFC 1812 zawiera wymagania dla routerów IPv4.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.