Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ip - implementacja protokołu IPv4 dla systemu Linux

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <netinet/ip.h> /* nadzbiór poprzedniego */

    tcp_socket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    udp_socket = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    raw_socket = socket(PF_INET, SOCK_RAW, protok);

OPIS

    Linux implementuje protokół IPv4 opisany w RFC 791 i RFC 1122. ip
    zawiera drugi poziom implementacji adresowania grupowego (multicasting)
    zgodny z RFC 1112. Zawiera też router IP, włączając w to filtr
    pakietów.

    Interfejs programistyczny jest zgodny gniazdami BSD. Więcej informacji
    na temat gniazd można znaleźć, przeglądając socket(7).

    Gniazdo IP jest tworzone poprzez wywołanie funkcji socket(2) jako
    socket(PF_INET, rodzaj_gniazda, protokół). Poprawne typy gniazd to
    SOCK_STREAM służące do tworzenia gniazd pośredniczących w obsłudze
    protokołu tcp(7), także SOCK_DGRAM obsługujące protokół udp(7), a nawet
    SOCK_RAW pozwalające tworzyć gniazda raw(7) (surowe) umożliwiające
    bezpośredni dostęp do protokołu IP. protok jest protokołem bazującym
    na IP. Informacja o nim jest umieszczana w nagłówku wysyłanego bądź
    odbieranego pakietu IP. Dla gniazd TCP poprawnymi wartościami są tylko
    0 i IPPROTO_TCP, a dla gniazd UDP - 0 i IPPROTO_UDP. Dla SOCK_RAW można
    podać dowolny prawidłowy numer protokołu IP określony przez IANA w
    RFC 1700.

    Kiedy proces chce odbierać nowe, nadchodzące pakiety lub połączenia,
    powinien podłączyć gniazdo do adresu lokalnego interfejsu za pomocą
    funkcji  bind(2). Do dowolnej lokalnej pary (adres, port) można
    podłączyć tylko jedno gniazdo IP. Gdy w wywołaniu bind podana jest
    wartość  INADDR_ANY, to gniazdo zostanie dowiązane do wszystkich
    lokalnych interfejsów sieciowych. Gdy dla niedowiązanego  gniazda
    zostanie  wywołane listen(2) lub connect(2), gniazdo to zostanie
    automatycznie dowiązane do losowo wybranego wolnego portu, przy czym
    adres lokalny zostanie ustawiony na INADDR_ANY.

    Przypisywanie (często w literaturze: "nazywanie") lokalnego gniazda TCP
    jest niemożliwe przez pewien okres czasu po jego zamknięciu, chyba że
    zostanie dla tego gniazda ustawiony atrybut SO_REUSEADDR. Należy używać
    tego atrybutu z rozwagą, gdyż czyni on TCP mniej niezawodnym.

FORMAT ADRESU

    Adres gniazda IP jest przedstawiony za pomocą kombinacji adresu
    interfejsu IP i 16-bitowego numeru portu. Podstawowy protokół IP nie
    zawiera numerów portów, są one zaimplementowane w protokołach wyższej
    warstwy, takich jak udp(7) i tcp(7). Dla gniazd surowych sin_port jest
    ustawione na protokół IP.

     struct sockaddr_in {
       sa_family_t  sin_family; /* rodzina adresów: AF_INET */
       u_int16_t   sin_port;  /* port - sieciowa kolejność bajtów */
       struct in_addr sin_addr;  /* adres internetowy */
     };

     /* Adres internetowy */
     struct in_addr {
       u_int32_t   s_addr;   /* adres - sieciowa kolejność bajtów */
     };

    sin_family ma zawsze wartość AF_INET. Jest to wymagane; w Linuksie 2.2
    większość  funkcji  sieciowych  zwraca EINVAL jeśli brakuje tego
    ustawienia. sin_port zawiera numer portu podany w sieciowej kolejności
    bajtów.  Numery  portów  niższe  niż  1024  są nazywane portami
    zarezerwowanymi. Tylko procesy uprzywilejowane (tj. z  ustawionym
    atrybutem CAP_NET_BIND_SERVICE) mogą wywołać bind(2) dla tego rodzaju
    gniazd. Należy zauważyć, że surowy protokół IPv4 jako taki nie zawiera
    pojęcia  portu  (takie  rozróżnienie  jest  dopiero  w  warstwie
    transportowej, a to jest warstwa sieciowa). Numery portów występują
    dopiero w protokołach wyższej warstwy, takich jak tcp(7) i udp(7).

    sin_addr to adres IP hosta (maszyny). Pole s_addr struktury struct
    in_addr zawiera adres interfejsu maszyny w sieciowej kolejności bajtów.
    Polu in_addr należy albo przypisać jedną z wartości INADDR_* (np.
    INADDR_ANY),  albo  użyć  funkcji  bibliotecznych  inet_aton(3),
    inet_addr(3), inet_makeaddr(3) do ustawienia wartości, albo ustawić
    bezpośrednio przez resolvera (patrz też gethostbyname(3)). Adresy IPv4
    dzielimy na pojedyncze (unicast), rozgłoszeniowe (broadcast) i grupowe
    (multicast). Adresy pojedyncze określają pojedynczy interfejs maszyny,
    adresy rozgłoszeniowe określają wszystkie maszyny w obrębie jakiejś
    sieci (podsieci), a adresy grupowe wszystkie maszyny w obrębie jakiejś
    grupy  odbiorców. Datagramy kierowane do adresów rozgłoszeniowych
    trafiają do odbiorcy tylko wtedy, gdy jego gniazdo ma ustawiony atrybut
    rozgłoszenia SO_BROADCAST. Ten sam atrybut musi być też ustawiony, gdy
    zachodzi potrzeba wysłania datagramów rozgłoszenia.  W  aktualnej
    implementacji  gniazda połączeniowe mogą używać wyłącznie adresów
    pojedynczych.

    Należy zauważyć, że dla adresu i portu zawsze jest używana sieciowa
    kolejność bajtów. W szczególności oznacza to, że trzeba używać funkcji
    htons(3) dla numeru przypisanego  do  portu.  Wszystkie  funkcje
    standardowej  biblioteki  manipulujące adresem/portem automatycznie
    przekształcają podaną wartość na jej sieciową reprezentację.

    Istnieje kilka adresów specjalnych: INADDR_LOOPBACK (127.0.0.1) zawsze
    odnosi się do lokalnego hosta poprzez urządzenie loopback; INADDR_ANY
    (0.0.0.0) oznacza przy dowiązywaniu dowolny adres; INADDR_BROADCAST
    (255.255.255.255) oznacza dowolny host i ze względów historycznych
    zachowuje się przy dowiązywaniu tak samo jak INADDR_ANY.

OPCJE GNIAZD

    IP wspiera niektóre opcje specyficzne dla protokołu, które mogą być
    ustawione przy użyciu setsockopt(2) i odczytane z pomocą getsockopt(2).
    Poziom opcji gniazda dla IP to IPPROTO_IP. Dla każdego ze znaczników
    logicznych wartość całkowita zero oznacza fałsz, a każda inna - prawdę.

    IP_OPTIONS
       Ustawia lub pobiera opcje IP, które będą wysyłane z każdym
       pakietem z danego gniazda. Argumenty są wskaźnikiem do bufora
       pamięci  zawierającego opcje i ich długości. setsockopt(2)
       ustawia opcje IP skojarzone z gniazdem. Maksymalny rozmiar opcji
       dla IPv4 to 40 bajtów. Zobacz RFC 791, by poznać możliwe opcje.
       Gdy pakiet wstępnego potwierdzenia połączenia (ACK) dla gniazda
       typu SOCK_STREAM zawiera opcje IP, to opcje wychodzącego pakietu
       IP będą automatycznie pobrane z opcji IP pobranego pakietu z
       odwróconymi nagłówkami mówiącymi o trasie. Po ustanowieniu
       połączenia przychodzące pakiety nie są uprawnione do zmiany
       swoich opcji. Przetwarzanie wszystkich przychodzących opcji
       źródła jest domyślnie wyłączone, ale można je włączyć za pomocą
       kontrolki systemowej accept_source_route. W przypadku gniazd
       datagramowych opcje IP mogą być ustawione  jedynie  przez
       użytkownika  lokalnego.  Funkcja getsockopt(2) z argumentem
       IP_OPTIONS zwróci obecnie wysłane opcje przez umieszczenie ich w
       dostarczonym buforze.

    IP_PKTINFO
       Przekazuje pomocniczy komunikat IP_PKTINFO zawierający strukturę
       pktinfo dostarczającą  trochę  informacji  o  przychodzącym
       pakiecie. Działa to jedynie dla gniazd datagramowych. Argument
       jest znacznikiem mówiącym gniazdu,  czy  należy  przekazać
       komunikat IP_PKTINFO, czy też nie. Sam komunikat może zostać
       przesłany/otrzymany wraz z pakietem jedynie jako komunikat
       sterujący za pomocą recvmsg(2) lub sendmsg(2).

        struct in_pktinfo {
          unsigned int  ipi_ifindex; /* Indeks interfejsu */
          struct in_addr ipi_spec_dst; /* Adres lokalny */
          struct in_addr ipi_addr;   /* Nagłówek adresu
                          docelowego */
        };

       ipi_ifindex jest unikatowym indeksem interfejsu, przez który
       pakiet został odebrany. Adres ipi_spec_dst jest lokalnym adresem
       pakietu,  a ipi_addr jest adresem docelowym wynikającym z
       nagłówka pakietu.  Jeśli  IP_PKTINFO  jest  przekazane  do
       sendmsg(2), a ipi_spec_dst ma wartość niezerową, to IP_PKTINFO
       zostanie  użyte  jako  źródłowy  adres  lokalny  podczas
       przeszukiwania tablicy routingu i dla ustawienia opcji routingu
       wg adresu źródłowego. Gdy ipi_ifindex ma wartość niezerową, to
       podstawowy adres lokalny interfejsu wskazywanego przez ten
       indeks nadpisuje ipi_spec_dst podczas przeszukiwania tablicy
       routingu.

    IP_RECVTOS
       Jeśli jest ustawione, to pomocniczy komunikat IP_TOS jest
       przepuszczany razem z nadchodzącymi pakietami. Zawiera on bajt,
       który określa pole zdefiniowane także jako bajt znajdujące się w
       nagłówku pakietu, a zwane Typ Usługi/Pierwszeństwa. Wymaga
       logicznego znacznika w postaci liczby całkowitej.

    IP_RECVTTL
       Gdy ten znacznik jest ustawiony, przepuszczany jest komunikat
       pomocniczy IP_TTL, zawierający pole określane mianem "czas
       życia"  odbieranego pakietu w postaci bajtu. Nie jest to
       wspierane w przypadku strumieniowych gniazd typu SOCK_STREAM.

    IP_RECVOPTS
       Przekazuje użytkownikowi wszystkie nadchodzące opcje IP  z
       komunikatu sterującego IP_OPTIONS. Nagłówek wyboru trasy i inne
       opcje są już wstępnie wypełnione informacjami o  lokalnej
       maszynie. Nie obsługiwane w przypadku gniazd typu SOCK_STREAM.

    IP_RETOPTS
       Działanie  identyczne  do  IP_RECVOPTS, ale zwraca surowe,
       nieprzetworzone opcje, włącznie z rekordem opcji, mówiącym o
       znaczniku czasowym i trasie, nie wypełnionym wartościami w tym
       przejściu pakietu.

    IP_TOS Ustawia  lub  pobiera  pole  znacznika  Typ-Usługi  (ang.
       Type-Of-Service, w skrócie TOS), które jest przesyłane z każdym
       pakietem IP pochodzącym z danego gniazda. Służy do ustalenia
       priorytetów pakietów w sieci. TOS jest bajtem. Oto definicje
       niektórych standardowych znaczników TOS:  IPTOS_LOWDELAY  -
       minimalizacja opóźnienia we wzajemnym ruchu, IPTOS_THROUGHPUT -
       optymalizacja wyjścia, IPTOS_RELIABILITY - optymalizacja pod
       kątem niezawodności, a IPTOS_MINCOST powinna być używana jako
       "dane wypełniające" tam, gdzie szybkość transmisji nie ma
       większego znaczenia. Można podać najwyżej jedną z powyższych
       wartości TOS. Inne bity są niepoprawne i powinny być wyzerowane.
       Linux domyślnie wysyła najpierw datagram IPTOS_LOWDELAY, ale
       dokładne  zachowanie  zależy  od  konfiguracji  właściwości
       szeregowania.  Niektóre poziomy o wysokim priorytecie mogą
       wymagać  uprawnień  administratora  (ustawionego  atrybutu
       CAP_NET_ADMIN). Priorytet można też ustawić w sposób niezależny
       od protokołu poprzez opcję gniazda (SOL_SOCKET, SO_PRIORITY)
       (patrz też socket(7)).

    IP_TTL Ustawia lub pobiera pole "czas życia" (ang. Time-To-Live, w
       skrócie TTL) dla każdego wychodzącego z danego gniazda pakietu
       IP.

    IP_HDRINCL
       Jeśli włączone to dopuszczalne jest tworzenie przez użytkownika
       własnego nagłówka IP przed danymi użytkownika. Działa to jedynie
       dla gniazd SOCK_RAW. Patrz raw(7), by uzyskać więcej informacji.
       Gdy ten znacznik jest włączony, to wartości ustawiane przez
       IP_OPTIONS, IP_TTL i IP_TOS są ignorowane.

    IP_RECVERR (zdefiniowane w <linux/errqueue.h>)
       Włącza  zwiększoną pewność przy realizowaniu zawiadomień o
       błędach. Gdy jest to ustawione w gnieździe datagramowym to
       wszystkie generowane błędy będą zapamiętane w specjalnej kolejce
       błędów przypisanej  do  gniazda.  Gdy  użytkownik  (proces
       użytkownika) otrzyma błąd (przez zwrócony kod błędu operacji na
       gnieździe) to błędy mogą być odebrane przy użyciu funkcji
       recvmsg(2) z ustawionym znacznikiem MSG_ERRQUEUE. Struktura
       opisująca  błąd  sock_extended_err  zostanie  przekazana  w
       pomocniczym  komunikacie  o  typie  IP_RECVERR  i poziomie
       IPPROTO_IP. Jest to  niezwykle  pomocne  przy  niezawodnym
       przechwytywaniu  błędów  niepołączonych gniazd. Odbierana z
       kolejki błędów porcja danych zawiera pakiet z informacją o
       błędzie.

       Komunikat   sterujący   IP_RECVERR   zawiera   strukturę
       sock_extended_err zdefiniowaną następująco:

        #define SO_EE_ORIGIN_NONE  0
        #define SO_EE_ORIGIN_LOCAL  1
        #define SO_EE_ORIGIN_ICMP  2
        #define SO_EE_ORIGIN_ICMP6  3

        struct sock_extended_err {
          u_int32_t ee_errno;  /* numer błędu */
          u_int8_t ee_origin; /* źródło błędu */
          u_int8_t ee_type;  /* typ */
          u_int8_t ee_code;  /* kod */
          u_int8_t ee_pad;
          u_int32_t ee_info;  /* informacje dodatkowe */
          u_int32_t ee_data;  /* inne dane */
          /* Dalej mogą wystąpić dodatkowe informacja */
        };

        struct sockaddr *SO_EE_OFFENDER(struct sock_extended_err *);

       ee_errno zawiera numer errno błędu kolejki. ee_origin jest kodem
       miejsca  pochodzenia  błędu. Pozostałe pola są zależne od
       protokołu. Makro SO_EE_OFFENDER zwraca wskaźnik do  adresu
       obiektu sieciowego, z którego pochodził błąd o zadanym wskaźniku
       do komunikatu pomocniczego. Gdy ten adres nie jest znany, pole
       sa_family  struktury  sockaddr zawiera wartość AF_UNSPEC a
       pozostałe pola tej struktury sockaddr są niezdefiniowane.

       IP używa struktury sock_extended_err w następujący sposób:
       ee_origin ustawione na SO_EE_ORIGIN_ICMP dla błędów odbieranych
       jako pakiet ICMP albo też SO_EE_ORIGIN_LOCAL  dla  błędów
       generowanych  lokalnie. Nieznane wartości należy ignorować.
       ee_type i ee_code są ustawiane zgodnie z typem i kodem pól w
       nagłówku ICMP. ee_info zawiera rozpoznaną wartość MTU dla błędów
       EMSGSIZE. Komunikat zawiera również sockaddr_in wza, który
       spowodował błąd, a do którego można uzyskać dostęp za pomocą
       makra SO_EE_OFFENDER. Pole sin_family adresu SO_EE_OFFENDER ma
       wartość AF_UNSPEC, gdy źródło błędu nie jest znane. Gdy błąd
       pochodzi z sieci, wszystkie opcje IP (IP_OPTIONS, IP_TTL itd.)
       włączone w gnieździe i zawarte w pakiecie błędu są przekazywane
       jako komunikaty kontrolne. Właściwe  dane  pakietu,  który
       spowodował błąd są zwracane jako normalne dane. Należy zauważyć,
       że TCP nie ma kolejki błędów; MSG_ERRQUEUE jest niedozwolone w
       przypadku gniazd SOCK_STREAM. Wszystkie błędy są przekazywane
       poprzez zwracaną wartość funkcji albo SO_ERROR.

       Dla gniazd surowych, IP_RECVERR włącza  przepuszczanie  do
       aplikacji wszystkich odebranych komunikatów ICMP o błędach, w
       przeciwnym przypadku błędy są zgłaszane tylko dla  gniazd
       połączonych.

       Mamy tu do czynienia ze znacznikiem logicznym zapisanym za
       pomocą liczby całkowitej IP_RECVERR, domyślnie wyłączonym.

    IP_MTU_DISCOVER
       Ustawia lub pobiera opcję badania MTU ścieżki (ang. Path MTU
       Discovery) dla gniazda. Gdy opcja ta jest włączona, to Linux
       będzie przeprowadzał badanie MTU ścieżki dla tego gniazda
       zgodnie  z  definicją zawartą w RFC 1191. Znacznik zakazu
       fragmentacji  jest  ustawiany  we  wszystkich  pakietach
       wychodzących. Ogólne, domyślne zachowanie określone dla danego
       systemu  jest  ustawiane  przez  "kontrolkę  systemową"
       ip_no_pmtu_disc dla gniazd typu SOCK_STREAM i wyłączone dla
       wszystkich innych typów gniazd. W przypadku gniazd innych niż
       SOCK_STREAM  za  odpowiednie,  zgodne  z  wartością  MTU,
       spakietowanie danych i za wykonanie ewentualnych retransmisji
       jest odpowiedzialny program użytkownika. Jądro odrzuci pakiety
       większe niż znane MTU ścieżki, gdy ten znacznik jest ustawiony
       (łącznie z EMSGSIZE ).

       Znaczniki badania MTU ścieżki  Znaczenia
       IP_PMTUDISC_WANT        Używaj ustawień zależnych od trasy.
       IP_PMTUDISC_DONT        Nie badaj MTU ścieżki.
       IP_PMTUDISC_DO         Zawsze badaj MTU ścieżki

       Gdy włączone jest badanie MTU ścieżki, jądro automatycznie
       namierza wartości MTU ścieżki dla każdego hosta docelowego. Gdy
       aktywne jest połączenie z danym hostem, można wygodnie odczytać
       aktualnie rozpoznaną wartość MTU ścieżki za pomocą connect(2)
       używając  opcji  gniazda IP_MTU (np. po wystąpieniu błędu
       EMSGSIZE). Może ona się zmieniać z  czasem.  Dla  gniazd
       bezpołączeniowych z wieloma hostami docelowymi, MTU dla danego,
       również nowego, hosta docelowego można uzyskać za pomocą kolejki
       błędów (zobacz IP_RECVERR). Po nadejściu każdej aktualizacji MTU
       zostanie skolejkowany nowy błąd.

       W trakcie rozpoznawania MTU, pakiety inicjujące z  gniazd
       datagramowych mogą zostać porzucone. Programy korzystające z UDP
       powinny być tego świadome i nie brać tego pod uwagę w swojej
       strategii retransmisji pakietów.

       Aby  zainicjować  proces  badania  MTU ścieżki dla gniazd
       niepołączonych można rozpocząć z dużym rozmiarem datagramu (do
       64K-nagłówek bajtów) i pozwolić na jego zmniejszenie w wyniku
       aktualizacji MTU ścieżki.

       Aby oszacować inicjalne MTU ścieżki, należy podłączyć gniazdo
       datagramowe do adresu docelowego za pomocą connect(2) i pobrać
       MTU, wołając getsockopt(2) z opcją IP_MTU.

    IP_MTU Pobiera znaną aktualnie wartość MTU ścieżki obecnego gniazda.
       Jest to poprawne tylko, gdy gniazdo zostało połączone. Zwraca
       liczbę całkowitą. Działa tylko z getsockopt(2).

    IP_ROUTER_ALERT
       Przekazuje wszystkie pakiety z opcją Alarmu Rutera IP, które
       miałyby być przekazywane (ang. forwarded) do tego gniazda.
       Działa tylko dla gniazd surowych. Jest to przydatne na przykład
       dla  demonów  RSVP działających w przestrzeni użytkownika.
       Wykorzystane pakiety nie są przekazywane (ang. forwarded) przez
       jądro. Ponowne ich wysłanie należy do obowiązków programu
       użytkownika. Dowiązywanie gniazda  jest  w  tym  przypadku
       ignorowane, pakiety te są filtrowane jedynie w oparciu o
       protokół. Wymaga liczby całkowitej jako argumentu.

    IP_MULTICAST_TTL
       Ustawia lub pobiera wartość czas-życia-pakietu dla wychodzących
       z tego gniazda pakietów grupowych. Jest bardzo istotnym w
       przypadku adresowania grupowego by ustawić najmniejszą możliwą
       wartość TTL. Domyślnie jest to 1, co oznacza, że pakiety grupowe
       nie opuszczają sieci lokalnej, chyba że program użytkownika
       wyraźnie tego żąda. Argument jest liczbą całkowitą.

    IP_MULTICAST_LOOP
       Ustawia lub pobiera logiczny argument typu całkowitego, mówiący
       o tym, czy przesyłane pakiety grupowe powinny wracać  do
       lokalnego gniazda.

    IP_ADD_MEMBERSHIP
       Przyłącza grupę adresów. Argumentem jest struktura ip_mreqn .

        struct ip_mreqn {
          struct in_addr imr_multiaddr; /* grupowy adres IP */
          struct in_addr imr_address;  /* adres IP interfejsu
                           lokalnego */
          int      imr_ifindex;  /* indeks interfejsu */
        };

       imr_multiaddr  zawiera  adres  grupy, którą aplikacja chce
       podłączyć lub rozłączyć. Musi być to poprawny adres grupowy
       (multicast). imr_address jest to adres lokalnego interfejsu,
       przez który system powinien połączyć grupę; jeśli jest równy
       INADDR_ANY, to odpowiedni interfejs jest wybierany przez system.
       imr_ifindex jest indeksem interfejsu, który  powinien  być
       podłączony/odłączony do obsługi grupy imr_multiaddr lub 0, by
       wskazać na dowolny interfejs.

       Dla kompatybilności, stara struktura  ip_mreq  wciąż  jest
       obsługiwana. Różni się wprawdzie od ip_mreqn, lecz tylko tym, że
       nie zawiera pola imr_ifindex. Działa tylko z setsockopt(2).

    IP_DROP_MEMBERSHIP
       Odłącza się od grupy adresów. Argumentem jest struktura ip_mreqn
       lub ip_mreq podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP.

    IP_MULTICAST_IF
       Ustawia lokalne urządzenie dla gniazda grupowego. Argumentem
       jest  struktura  ip_mreqn  lub  ip_mreq  podobna  do
       IP_ADD_MEMBERSHIP.

       Gdy podana jest niepoprawna opcja gniazda, to zwracaną wartością
       jest ENOPROTOOPT.

KONTROLKI SYSTEMOWE (SYSCTL)

    Protokół IP obsługuje interfejs kontrolek systemowych (sysctl) i
    korzysta z niego do ustawiania niektórych opcji globalnych. Kontrolki
    mogą być dostępne przez zapis lub odczyt wykonany  na  plikach
    /proc/sys/net/ipv4/* lub poprzez użycie interfejsu w postaci funkcji
    sysctl(2). Zmienne opisane jako logiczne pobierają liczbę całkowitą,
    której wartość niezerowa ("true") oznacza, że dana opcja jest włączona,
    a wartość zerowa ("false") oznacza, że opcja jest wyłączona.

    ip_always_defrag (logiczna)
       [Nowa w jądrze 2.2.13; we wcześniejszych wersjach jądra funkcją
       tą  sterowało  się  w  czasie kompilacji za pomocą opcji
       CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG; ten plik nie jest obecny w 2.4.x i
       kolejnych]

       Gdy  ten  znacznik  logiczny  jest włączony (różny od 0)
       przychodzące fragmenty (części pakietów IP, które się pojawiają,
       gdy pewien host pomiędzy hostem źródłowym a docelowym zdecyduje,
       że pakiety były za duże i podzieli je na kawałki) będą ponownie
       złożone (zdefragmentowane) przed ich przetworzeniem, nawet jeśli
       mają być przekazane dalej (and. forwarded).

       Należy włączać jedynie przy działającym firewallu, stanowiącym
       główne wejście, do danej sieci lub działającym przezroczystym
       proxy; nigdy nie należy tego włączać na zwykłym routerze lub
       hoście. W przeciwnym przypadku łączność może zostać zakłócona,
       gdy fragmenty będą podróżować innymi łączami. Defragmentacja
       powoduje  również  znaczne  wykorzystanie  pamięci i czasu
       procesora.

       Jest to włączane automagicznie,  gdy  skonfigurowane  jest
       maskowanie lub przezroczyste proxy.

    ip_autoconfig
       Nie udokumentowane.

    ip_default_ttl (liczba, domyślnie: 64)
       Ustawia domyślną wartość "czasu życia" (ang. time-to-live)
       wychodzących pakietów. Może być ona zmieniona dla gniazda za
       pomocą opcji IP_TTL.

    ip_dynaddr (logiczna; domyślnie: wyłączona)
       Włącza dynamiczne adresowanie gniazda oraz przepisywanie adresu
       dla maskowania przy zmianie adresu interfejsu. Jest to bardzo
       przydatne w przypadku korzystania z interfejsu sprzęgniętego z
       linią telefoniczną, którego adres IP może się zmieniać. 0
       oznacza brak przepisywania, 1 włącza przepisywanie, a 2 włącza
       tryb rozwlekły (ang. verbose).

    ip_forward(logiczna; domyślnie: wyłączona)
       Włącza przekazywanie (ang. forwarding) pakietów przy użyciu
       logicznego znacznika. Może być ustawione także na podstawie
       interfejsu.

    ip_local_port_range
       Zawiera dwie liczby całkowite, które definiują lokalny zakres
       portów przydzielanych gniazdom. Przydzielanie zaczyna się od
       pierwszej podanej wartości i kończy na drugiej. Należy zauważyć,
       że zakres ten nie powinien pokrywać się z zakresem portów
       wykorzystywanym do maskowania (chociaż taka sytuacja  jest
       obsługiwana). Dowolny wybór może również powodować problemy z
       niektórymi firewallami, które robią pewne założenia odnośnie do
       portów używanych lokalnie. Pierwsza liczba powinna być równa co
       najmniej >1024, a lepiej >4096, aby uniknąć konfliktów z dobrze
       znanymi portami i zminimalizować problemy z firewallami.

    ip_no_pmtu_disc (logiczna; domyślnie: wyłączona)
       Jeśli jest to włączone, to domyślnie nie będzie wykonywane
       badanie MTU ścieżki dla gniazd TCP. Badanie MTU może się nie
       sprawdzać  w  przypadku  źle  skonfigurowanych  firewalli
       (odrzucających wszelkie pakiety ICMP) lub źle skonfigurowanych
       interfejsów (np. połączenie typu point-to-point, gdzie oba końce
       nie zgadzają się na MTU). Lepiej poprawić wszelkie wadliwie
       skonfigurowane rutery po drodze niż całkowicie wyłączyć badanie
       MTU ścieżki, ponieważ niewykonywanie tej operacji pociąga za
       sobą duże straty w obrębie sieci.

    ip_nonlocal_bind (logiczna; domyślnie: wyłączona)
       Jeżeli ustawione, pozwala procesowi na wywołanie funkcji bind()
       z nielokalnym adresem IP, co może być całkiem przydatne, ale
       może popsuć niektóre aplikacje.

    ip6frag_time (liczba, domyślnie: 30)
       Czas w sekundach przetrzymywania w pamięci fragmentu IPv6.

    ip6frag_secret_interval (liczba, domyślnie: 600)
       Interwał (w sekundach) odświeżania sekretnego klucza funkcji
       mieszkającej (lub czasu życia tego klucza) dla fragmentów IPv6.

    ipfrag_high_thresh (liczba), ipfrag_low_thresh (liczba)
       Jeśli liczba zebranych w kolejce fragmentów IP osiągnie wartość
       określoną  przez  ipfrag_high_thresh,  wtedy  kolejka  jest
       opróżniana do ilości określonej w ipfrag_low_thresh. Zawiera ona
       liczbę całkowitą z podaną liczbą bajtów.

    neigh/*
       Patrz arp(7).

KONTROLKI WEJŚCIA/WYJŚCIA (IOCTL)

    Do IP mają zastosowanie wszystkie kontrolki wejścia/wyjścia opisane w
    socket(7).

    Kontrolki konfigurowania ogólnych parametrów urządzenia są opisane w
    netdevice(7).

UWAGI

    Należy być bardzo ostrożnym przy stosowaniu opcji SO_BROADCAST - nie
    jest ona w systemie Linux uprzywilejowana, jest więc łatwo przeciążyć
    sieć za pomocą niedbale użytych rozgłoszeń. W przypadku protokołów
    nowych aplikacji lepiej używać grupy adresowej zamiast rozgłoszeń.
    Stosowanie adresów rozgłoszeniowych jest nieostrożnością.

    Niektóre inne implementacje gniazd BSD dopuszczają dla gniazd opcje
    IP_RCVDSTADDR i IP_RECVIF używane do pobierania adresu przeznaczenia i
    interfejsu odbieranych datagramów. Linux udostępnia bardziej ogólną
    opcję IP_PKTINFO, robiącą to samo.

    Niektóre implementacja gniazd BSD także udostępniają opcję IP_RECVTTL,
    ale  łącznie z przychodzącym pakietem jest przekazywanypomocniczy
    komunikat o typie IP_RECVTTL. W tym właśnie różni się to od opcji
    IP_TTL, używanej w Linuksie.

    Używanie poziomu opcji gniazd SOL_IP jest nieprzenośne, gniazda oparte
    na BSD używają poziomu IPPROTO_IP.

BŁĘDY

    ENOTCONN
       Operacja może być wykonana tylko na połączonym gnieździe, a
       gniazdo nie zostało połączone.

    EINVAL Przypisano niewłaściwy argument. W przypadku operacji wysyłania
       może to być spowodowane przez wysyłanie drogą przypisaną do
       czarnej dziury.

    EMSGSIZE
       Datagram jest większy niż wartość MTU po drodze do celu i nie
       może być podzielony.

    EACCES Użytkownik próbował wykonać operację nie mając potrzebnych praw.
       Obejmuje to: wysyłanie pakietu na adres rozgłoszeniowy bez
       ustawionego znacznika SO_BROADCAST., wysyłanie pakietu zakazan
       drogą, próbę modyfikacji ustawień firewalla nie mając uprawnień
       administratora (ustawionego znacznika CAP_NET_ADMIN),  próbę
       przypisania  zarezerwowanego  portu  nie  mając  uprawnień
       administratora (ustawionego znacznika CAP_NET_BIND_SERVICE).

    EADDRINUSE
       Próbowano przypisać port do adresu będącego już w użyciu.

    ENOPROTOOPT i EOPNOTSUPP
       Przypisano niewłaściwą opcję gniazda.

    EPERM Użytkownik nie ma praw do ustawiania wysokiego priorytetu,
       zmiany konfiguracji lub wysyłania sygnałów do żądanych procesów
       lub grup procesów.

    EADDRNOTAVAIL
       Zażądano nieistniejącego interfejsu lub żądany adres źródłowy
       nie jest adresem lokalnym.

    EAGAIN Operacja na gnieździe z wyłączonym blokowaniem spowodowałaby
       zablokowanie.

    ESOCKTNOSUPPORT
       Gniazdo nie jest skonfigurowane lub zażądano nieznanego typu
       gniazda.

    EISCONN
       connect(2) była wywołana na już połączonym gnieździe.

    EALREADY
       Operacja łączenia na gnieździe nieblokującym już trwa.

    ECONNABORTED
       Połączenie zostało zamknięte podczas accept(2).

    EPIPE Połączenie zostało nieoczekiwanie zamknięte lub wyłączył się
       drugi koniec.

    ENOENT SIOCGSTAMP było wywołane na gnieździe, do którego nie dotarł
       żaden pakiet.

    EHOSTUNREACH
       Brak wpisu określającego adres docelowy w tabeli routingu. Błąd
       ten może być wywołany przez komunikat ICMP od zdalnego routera
       lub dla lokalnej tabeli routingu.

    ENODEV Urządzenie sieciowe niedostępne lub niezdolne do wysyłania
       pakietów IP.

    ENOPKG Podsystem jądra nie był konfigurowany.

    ENOBUFS, ENOMEM
       Niewystarczająca ilość dostępnej pamięci. Często oznacza to, że
       przydzielanie pamięci jest ograniczone przez ograniczenia bufora
       gniazda, a nie przez ograniczenia pamięci systemowej. Jednak nie
       jest to pewne na 100%.

    Inne błędy mogą być generowane przez protokoły niższych warstw;
    obejrzyj tcp(7), raw(7), udp(7) i socket(7).

WERSJE

    IP_MTU, IP_MTU_DISCOVER, IP_PKTINFO, IP_RECVERR i IP_ROUTER_ALERT są
    nowymi opcjami w Linuksie 2.2. Są one jednocześnie specyficzne dla
    Linuksa i nie powinny być używane w przenośnych programach.

    struct ip_mreqn jest nowa w Linuksie 2.2. Linux 2.0 wspierał jedynie
    ip_mreq.

    Kontrolki systemowe pojawiły się z Linuksem 2.2.

ZGODNOŚĆ

    Dla zgodności z Linuksem 2.0, wciąż jest dopuszczalna przestarzała
    składnia socket(PF_INET, SOCK_PACKET, protok), by stworzyć gniazdo
    typu packet(7). Nie jest to zbyt poprawne i powinno być zastępowane
    przez socket(PF_PACKET, SOCK_RAW, protok). Głównym powodem jest
    różnica w strukturze adresowej sockaddr_ll przechowującej informacje
    dla warstwy łącza (dokładniej: warstwy kanałowej), które  kiedyś
    przechowywane były w sockaddr_pkt.

BŁĘDY

    Jest zbyt wiele nieokreślonych wartości błędów.

    Nie  są  opisane  kontrolki  wejścia/wyjścia  do  konfigurowania
    specyficznych dla IP opcji interfejsu i tabele ARP.

    Niektóre wersje glibc zapominają zadeklarować in_pktinfo. Można to
    aktualnie  obejść,  kopiując ją do programu z niniejszej strony
    podręcznika.

    Pobieranie pierwotnego adresu docelowego za pomocą wywołania recvmsg(2)
    z MSG_ERRQUEUE w msg_name nie działa w niektórych jądrach 2.2.

ZOBACZ TAKŻE

    recvmsg(2), sendmsg(2), ipfw(4), capabilities(7), netlink(7), raw(7),
    socket(7), tcp(7), udp(7)

    RFC 791 zawiera pierwotną specyfikację protokołu IP.
    RFC 1122 zawiera wymagania dla hostów IPv4.
    RFC 1812 zawiera wymagania dla routerów IPv4.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.