Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    locale - opis obslugi wielu jzykow

SK/LADNIA

    #include <locale.h>

OPIS

    Locale to zestaw regul jzykowych i kulturalnych. Obejmuj one aspekty
    takie, jak jzyk  komunikatow,  rone  zestawy  znakow,  konwencje
    leksykograficzne itd. Program musi umie okreli swoje locale i zachowywa
    si odpowiednio, aby mona go bylo przenie do innych kultur.

    Naglowek <locale.h> deklaruje typy danych, funkcje i makra przydatne w
    tym przedsiwziciu.

    Funkcje  deklarowane  to setlocale(), ustawiajca biece locale, i
    localeconv(), pobierajca informacje o formatowaniu liczb.

    Istniej rone kategorie informacji regionalnych, ktorych potrzebowa moe
    program; zadeklarowane s one jako makra. Uywajc ich jako pierwszy
    argument funkcji setlocale(), moliwe jest ustawienie na dane locale
    jednego z poniszych makr:

    LC_COLLATE
       Uywane do zmiany zachowania funkcji strcoll() i strxfrm(), ktore
       uywane s do porownywania lacuchow w alfabecie lokalnym.  Na
       przyklad niemieckie scharfes s sortowane jest jako "ss".

    LC_CTYPE
       Zmienia  zachowanie  operacji  na  znakach  i  funkcji
       klasyfikacyjnych, takich jak isupper() i  toupper(),  oraz
       znakowych funkcji wielobajtowych, takich jak mblen() i wctomb().

    LC_MONETARY
       Zmienia informacj zwracan przez localeconv(), ktora opisuje
       sposob, w jaki zwykle drukowane s liczby, ze szczegolami takimi
       jak kropka dziesitna kontra przecinek dziesitny. Informacja ta
       jest uywana wewntrznie przez funkcj strfmon().

    LC_MESSAGES
       Zmienia jzyk, w ktorym wywietlane s komunikaty, oraz to, jak
       wyglda odpowied twierdzca i przeczca. Biblioteka GNU C zawiera
       funkcje gettext(), ngettext() oraz rpmatch(), ulatwiajce uycie
       tych informacji. Funkcje GNU z rodziny gettext bior pod uwag
       rownie zmienn rodowiska LANGUAGE.

    LC_NUMERIC
       Zmienia informacje uywane przez rodzin funkcji printf() i
       scanf(),  kiedy  radzi im si, eby uywaly ustawie locale.
       Informacja ta moe by take odczytana funkcj localeconv().

    LC_TIME
       Zmienia zachowanie funkcji strftime(), wywietlajcej biecy czas w
       formie lokalnie akceptowalnej; na przyklad, wikszo Europy uywa
       zegara 24-godzinnego, podczas gdy w USA uywa si 12-godzinnego.

    LC_ALL Wszystko powyej.

    Jeli drugim argumentem setlocale() jest lacuch pusty "" oznaczajcy
    locale domylne, ustala si je wedle poniszych krokow:

    1.   Jeli istnieje niepusta zmienna rodowiskowa LC_ALL, uywana jest
       warto LC_ALL

    2.   Jeli istnieje i jest niepusta zmienna rodowiskowa o tej samej
       nazwie co jedna z kategorii powyej, dla tej kategorii uywana
       jest jej warto.

    3.   Jeli istnieje niepusta zmienna rodowiskowa LANG, uywana jest
       warto LANG

    Wartoci dotyczce lokalnego formatowania dostpne s w strukturze lconv,
    zwracanej przez funkcj localeconv(). lconv ma nastpujc deklaracj:

     struct lconv {

      /* Informacja numeryczna (nie-walutowa) */

      char *decimal_point;   /* Znak dziesitny */
      char *thousands_sep;   /* Separator tysicy */
      char *grouping; /* Kady element to liczba cyfr w danej grupie,
               elementy z wikszymi indeksami s bardziej
               na lewo. Element o wartoci CHAR_MAX oznacza,
               e nie nastpuje dalsze grupowanie. Element
               o wartoci 0 oznacza, e dla wszystkich
               grup bardziej na lewo uywany jest element
               poprzedni. */

      /* Pozostale pola zawieraj informacje o walucie */

       char *int_curr_symbol; /* Pierwsze trzy znaki to symbol waluty
                    z ISO 4217. Czwarty znak to
                    separator. Pity to ' '. */
      char *currency_symbol;  /* Symbol lokalnej waluty */
      char *mon_decimal_point; /* Znak dziesitny */
      char *mon_thousands_sep; /* Separator tysicy */
      char *mon_grouping;   /* Jak element 'grupujcy' (wyej) */
      char *positive_sign;   /* Znak dla wartoci dodatnich */
      char *negative_sign;   /* Znak dla wartoci ujemnych */
      char int_frac_digits;  /* Midzynar. cyfry dziesitne */
      char frac_digits;    /* Lokalne cyfry dziesitne */
      char p_cs_precedes;   /* 1, jeli symbol waluty poprzedza warto
                    dodatni, 0, jeli nastpuje po niej */
      char p_sep_by_space;  /* 1, jeli symbol waluty oddziela
                    od wartoci dodatniej spacja */
      char n_cs_precedes;   /* 1, jeli symbol waluty poprzedza warto
                    ujemn, 0 jeli nastpuje po niej */
      char n_sep_by_space;  /* 1, jeli symbol waluty oddziela
                   od wartoci ujemnej spacja */
      /* Dodatnie i ujemne pozycje znaku:
       0 Warto i symbol waluty w nawiasach.
       1 Znak poprzedza warto i symbol waluty.
       2 Znak nastpuje po wartoci i symbolu waluty.
       3 Znak nastpuje tu przez symbolem waluty.
       4 Znak nastpuje tu po symbolu waluty. */
      char p_sign_posn;
      char n_sign_posn;
     };

ZGODNE Z

    POSIX.1

    Funkcje GNU gettext s zdefiniowane w LI18NUX2000.

ZOBACZ TAKE

    locale(1), localedef(1),  gettext(3),  localeconv(3),  ngettext(3),
    nl_langinfo(3),  rpmatch(3),  setlocale(3), strcoll(3), strfmon(3),
    strftime(3), strxfrm(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.