Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mailaddr - opis adresowania poczty

OPIS

    Ta strona daje krotkie wprowadzenie do adresow pocztowych SMTP,
    uywanych w internecie. Adresy te maj ogolny format

      user@domain

    gdzie domain jest hierarchiczn, oddzielon kropkami list poddomen. Na
    przyklad adresy

      eric@monet.berkeley.edu
      Eric Allman <eric@monet.berkeley.edu>
      eric@monet.berkeley.edu (Eric Allman)

    s prawidlowymi formami tego samego adresu.

    Cz domenowa (``monet.berkeley.edu'') moe by nazw hosta internetowego,
    lub logicznym adresem pocztowym. Cz domenowa nie jest wraliwa na
    due/male litery.

    Cz lokalna (``eric'') zwykle jest nazw uytkownika, lecz jej znaczenie
    jest zdefiniowane przez lokalne oprogramowanie. Jest czasem wraliwa na
    wielko liter, lecz zwykle nie jest. Jeli widzisz, e cz lokalna wyglda
    jak mieci, to zwykle jest tak z powodu bramkowania midzy wewntrznymi
    systemami e-mail sieci, oto przyklady:

      "surname/admd=telemail/c=us/o=hp/prmd=hp"@some.where
      USER%SOMETHING@some.where
      machine!machine!name@some.where
      I2461572@some.where

    (S to odpowiednio: bramka X.400, bramka do wewntrznegos systemu
    pocztowego, ktory nie ma wlaciwego wsparcia internetowego, bramka UUCP,
    a ostatnie jest tylko nudn polityk przydzielania nazw uytkownika.)

    Cz imienia i nazwiska (``Eric Allman'') moezosta albo umieszczona na
    pocztku, poza <>, lub na kocu w (). (Mowic konkretnie, te konwencje nie
    s identyczne, lecz ronica wykracza poza t stron.) Nazwa moe wymaga
    zacytowania przy pomocy "" jeli zawiera okrelone znaki, np. ``.'':

      "Eric P. Allman" <eric@monet.berkeley.edu>

  Skracanie.
    Wiele systemow pocztowych umoliwia uytkownikom skracanie nazwy domeny.
    Na przyklad, uytkownicy berkeley.edu mog uy ``eric@monet'' aby wysla
    poczt do Erica Allmana.

  Adresy routowe.
    Pod pewnymi warunkami, moe by koniecznym routowanie wiadomoci poprzez
    wiele hostow, aby dostarczy j do miejsca przeznaczenia. Normalnie
    dzieje si to niewidocznie, lecz czasem nie, zazwyczaj przy starszych
    programach.  Adresy  pokazujce  te  trasy s nazywane ``adresami
    routowymi'' (route-addrs.). Uywaj skladni:

      <@hosta,@hostb:user@hostc>

    Okrela to, e wiadomo powinna by przeslana do hosta a, potem do hosta b,
    a na koniec do hosta c. Niektore hosty potpiaj adresy routowe i wysylaj
    bezporednio do hosta c.

    Adresy routowe pojawiaj si czsto w adresach zwrotnych, poniewa s one
    ogolnie powikszane przez oprogramowanie kadego hosta. Generalnie jest
    moliwym ignorowanie wszystkiego poza czci ``user@hostc'' adresu aby
    okreli wlaciwego wysylajcego.

  Postmaster.
    Kady host powinien mie uytkownika, lub alias ``postmaster'', do ktorego
    zglaszane s problemy pocztowe. Adres ``postmaster'' nie jest wraliwy na
    wielko liter.

  NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA
    rtfm.mit.edu i wiele innych mirrorow maj kolekcje FAQ (frequently asked
    questions). Poszukaj prosz i uyj pobliskiego archiwum FAQ; s ich setki
    na wiecie.  mail/inter-network-guide wyjania, jak wysyla poczt midzy
    ronymi sieciami. mail/country-codes zawiera list glownych domen (np.
    ``no'' jest Norwegi, ``pl'' Polsk). mail/college-email/part* podaje
    przydatne wskazowki na temat lokalizowania adresow e-mail.

PLIKI

    /etc/aliases
    ~/.forward

ZOBACZ TAKE

    binmail(1), mail(1), mconnect(1), forward(5), aliases(5), sendmail(8),
    vrfy(8), RFC822 (Standard for the Format of Arpa Internet Text
    Messages).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.