Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    man - makra do formatowania stron man

SK/LADNIA

    groff -Tascii -man plik ...

    groff -Tps -man plik ...

    man [sekcja] tytu/l

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje pakiet makr groff tmac.an (czsto nazywany
    pakietem makr man) oraz odpowiadajce mu konwencje tworzenia stron
    podrcznika  (man).  Pakiet  tych  makr powinien by uywany przez
    deweloperow, kiedy pisz lub przenosz strony man dla Linuksa. Jest on w
    pelni kompatybilny z innymi wersjami tego pakietu, wic przenoszenie
    stron nie powinno by glownym problemem (wyjtki wlczaj NET-2 BSD, ktore
    uywa calkiem innego pakietu makr zwanego mdoc; patrz mdoc(7)).

    Prosz zauway, e strony NET-2 BSD mog by uyte z groffem przez proste
    podanie opcji -mdoc zamiast zwyklej -man. Jednake bardziej zalecane
    jest  uywanie  opcji -mandoc, poniewa wybierze ona automatycznie
    odpowiedni zestaw makr.

PREAMBU/LA

    Pierwsz komend na stronie man (po liniach komentarza) powinna by

       .TH title section date source manual,

    gdzie:

       title   Tytul strony podrcznika (np. MAN).

       section  Numer sekcji, w ktorej strona powinna si znale (np.
            7).

       date   Data ostatniego poprawienia -- pamitaj, by zmienia j
            za kadym razem, kiedy dokonasz zmiany na stronie,
            poniewa jest to najpopularniejsza droga kontrolowania
            wersji.

       source  rodlo komendy.

            Dla binariow uywaj czego w rodzaju: GNU, NET-2, SLS
            Distribution, MCC Distribution.

            Dla wywola systemowych, podaj wersj jdra, ktorej
            uywasz: Linux 0.99.11.

            Dla wywola bibliotecznych, uyj rodla funkcji: GNU,
            4.3BSD, Linux DLL 4.4.1.

       manual  Tytul podrcznika (np. Linux Programmer's Manual).

    Prosz zauway, e strony formatowane za pomoc makr BSD mdoc rozpoczynaj
    si od polecenia Dd, a nie TH.

    Sekcje podrcznika man s tradycyjnie definiowane nastpujco:

       1 Komendy Te komendy mog by wykonywane przez uytkownika z
            powloki.

       2 Wywo/lania systemowe
            Te funkcje musz by obslugiwane przez jdro.

       3 Wywo/lania biblioteczne
            Wikszo funkcji libc, takich jak qsort(3).

       4 Pliki specjalne
            Pliki, ktore mona znale w /dev.

       5 Formaty plik'ow i konwencje
            Format dla pliku /etc/passwd i innych nadajcych si do
            odczytu przez czlowieka.

       6 Gry

       7 Konwencje i r'onorodne
            Opis standardowego rozkladu systemu plikow, protokoly
            sieciowe, kodowanie znakow ASCII i inne kodowania, ta
            strona podrcznika i wiele innych rzeczy.

       8 Komendy zarzdzania systemem.
            Komendy takie, jak mount(8), ktore wywolywa moe tylko
            root .

       9 Wywo/lania jdra
            Jest to przestarzala sekcja podrcznika. Kiedy uwaano,
            e dobrym pomyslem bdzie dokumentowanie tutaj jdra
            Linuksa, ale w rzeczywistoci utworzono bardzo malo
            stron podrcznika w tej sekcji, a te dokumenty, ktore
            istniej, s ju przestarzale. Istniej lepsze rodla
            informacji dla deweloperow jdra.

SEKCJE

    Sekcje zaczynaj si od .SH, po ktorym wystpuje nazwa. Jeli nazwa zawiera
    spacje i pojawia si w tej samej linii co .SH, to umie j midzy
    podwojnymi cudzyslowami. Tradycyjne lub sugerowane naglowki to: NAZWA,
    SKLADNIA, OPIS, WARTO ZWRACANA, KOD WYJCIA, OBSLUGA BLDOW, BLDY, OPCJE,
    UYCIE, PRZYKLADY, PLIKI, RODOWISKO, DIAGNOSTYKA,BEZPIECZESTWO, ZGODNE
    Z, UWAGI, USTERKI, AUTOR i ZOBACZ TAKE. Prosz uywa tych tradycyjnych
    naglowkow, tam gdzie jest to moliwe; pozwoli to zachowa spojno,
    ulatwiajc odbiorcy zrozumienie przekazywanych informacji. Jednake,
    prosimy tworzy wlasne naglowki, tam gdzie jeszcze bardziej ulatwi to
    odbior informacji. Jedynym wymaganym naglowkiem jest NAZWA, po ktorym
    powinna nastpi linijka z opisem programu:

       .SH NAZWA
       chess \- gra w szachy

    Jest niesamowicie wane, aby uywa tego formatu, oraz e wystpuje odwrotny
    ukonik przed kresk po nazwie komendy. Ta skladnia (angielska, gdzie
    NAZWA to NAME) jest wykorzystywana przez program makewhatis(8) do
    tworzenia  bazy krotkich opisow komend dla programu whatis(1) i
    apropos(1).

    Zawarto innych tradycyjnych sekcji jest nastpujca:

    SK/LADNIA   krotko opisuje interfejs polecenia lub  funkcji.  W
           przypadku  polece pokazuje skladni polecenia i jego
           argumenty (lcznie z opcjami); pogrubienie jest uywane dla
           tekstu  wpisywanego  doslownie,  a  kursywa  oznacza
           zastpowalne argumenty. Nawiasy kwadratowe ([]) otaczaj
           argumenty opcjonalne, linie pionowe (|) rozdzielaj moliwe
           wybory, a wielokropek (...) oznacza moliwo powtarzania. W
           wypadku funkcji pokazuje wszystkie wymagane deklaracje
           danych lub dyrektywy #include, po ktorych  nastpuje
           deklaracja funkcji.

    OPIS     opisuje, co robi dane polecenie, funkcja lub format.
           Objania interakcj z plikami i standardowym wejciem oraz
           wartoci zwracane na standardowym wyjciu i standardowym
           wyjciu bldow. Pomijane s szczegoly dotyczce implementacji
           i rzeczy wewntrznych programu, chyba e s one istotne dla
           zrozumienia  interfejsu  programu.  Opisuje  normalne
           przypadku uycia; objanienie opcji powinno si znale w
           sekcji OPCJE. Jeeli potrzebne jest opisanie gramatyki lub
           zloonego zbioru polece, naley rozway umieszczenie ich w
           oddzielnej sekcji UYCIE (a w sekcji OPIS mona umieci
           krotkie wprowadzenie).

    WARTO ZWRACANA
           okrela list wartoci, ktore opisywana funkcja biblioteczna
           zwroci funkcji j wywolujcej, oraz warunki, w ktorych dana
           warto bdzie zwracana.

    KOD WYJCIA  okrela moliwe wartoci kodow zakoczenia programu oraz
           warunki, ktore powoduj zwrocenie tych wartoci.

    OPCJE     opisuje opcje akceptowane przez program oraz sposob, w
           jaki zmieniaj one jego zachowanie.

    UYCIE     opisuje  gramatyk  jakiegokolwiek  jzyka,  ktory  to
           implementuje.

    PRZYK/LADY   dostarcza jednego lub wicej przykladow opisujcych, jak
           funkcja, plik lub polecenie s uywane.

    PLIKI     zawiera list plikow uywanych przez program lub funkcj,
           takich jak pliki konfiguracyjne, pliki uruchomieniowe
           oraz pliki uywane w czasie dzialania programu. Naley poda
           peln ciek do pliku, w ktorej podczas instalacji powinno
           si zmodyfikowa katalogi, tak eby odpowiadaly preferencjom
           uytkownika. Wiele programow domylnie instaluje si w
           /usr/local,  tak  e  strona podrcznika powinna uywa
           /usr/local jako podstawowego katalogu.

    RODOWISKO   zawiera  opis  wszystkich  zmiennych  rodowiskowych,
           wplywajcych na program i opisuje ten wplyw.

    DIAGNOSTYKA  pokrotce objania najczstsze komunikaty bldow oraz sposob
           ich obslugi. Nie naley objania komunikatow o bldach
           systemowych lub fatalnych sygnalow, ktore mog si pojawi
           podczas uruchamiania jakiegokolwiek programu, chyba e s w
           jaki specjalny sposob traktowane przez Twoj program.

    BEZPIECZESTWO omawia kwestie zwizane z bezpieczestwem. Ostrzega o
           niezalecanych konfiguracjach lub zmiennych rodowiska,
           poleceniach, ktore mog mie wplyw na bezpieczestwo itd.,
           zwlaszcza jeeli nie s oczywiste. Omawianie zagadnie
           bezpieczestwa w osobnej sekcji nie jest konieczne, jeeli
           bdzie to prostsze do zrozumienia, umie te informacje w
           innych sekcjach (takich jak OPIS lub UYCIE). Jednake,
           prosz gdzie umieci te informacje o bezpieczestwie!

    ZGODNE Z   opisuje wszystkie standardy lub konwencje, ktore to
           implementuje.

    UWAGI     zawiera rone uwagi.

    B/LDY     opisuje ograniczenia, znane usterki lub niedogodnoci oraz
           inne problematyczne aktywnoci.

    AUTOR     zawiera list autorow dokumentacji lub programu, tak eby
           mona bylo im mailem wysla zgloszenie o bldzie.

    ZOBACZ TAKE  opisuje  powizane  strony  podrcznika  w  kolejnoci
           alfabetycznej,po ktorych mog nastpi inne powizane strony
           lub  dokumenty. Zgodnie z konwencj, ta sekcja jest
           ostatnia.

CZCIONKI

    Chocia istnieje wiele konwencji dla stron podrcznika  w  wiecie
    Uniksowym, istnienie setek stron specyficznych dla Linuksa definiuje
    nasze standardy dotyczce czcionek:

       Dla funkcji, argumenty zawsze s podawane kursyw, nawet w sekcji
       SK/LADNIA, gdzie reszta funkcji jest wydrukowana w pogrubieniu:
       int myfunction(int argc, char **argv);

       Nazwy  plikow  s  take  zawsze  pisane  kursyw  (np.
       /usr/include/stdio.h), poza tymi z sekcji SKLADNIA,  gdzie
       wlczane pliki s pogrubione (np. #include <stdio.h>).

       Makra specjalne, ktore s zwykle pisane duymi literami, s
       pogrubiane (np. MAXINT).

       Podczas wyliczania listy kodow bldow, kody s pogrubiane (taka
       lista zwykle uywa makra .TP).

       Wszelkie odwolania do innych stron man (lub temat biecej strony)
       s pogrubione. Jeli podany jest numer sekcji podrcznika, podany
       jest fontem Roman (zwyklym), bez adnych spacji (np. man(7)).

    Komendy do wyboru czcionki s nastpujce:

    .B Pogrubienie

    .BI Pogrubienie  na  przemian  z kursyw (szczegolnie uytecznie w
      specyfikacji funkcji)

    .BR Pogrubienie na przemian z czcionk Roman (szczegolnie uyteczne w
      odnonikach do innych stron podrcznika)

    .I Kursywa

    .IB Kursywa naprzemiennie z pogrubieniem

    .IR Kursywa naprzemiennie z fontem roman

    .RB Font roman naprzemiennie z pogrubieniem

    .RI Czcionka roman naprzemiennie z kursyw

    .SB Maly font naprzemiennie z pogrubieniem

    .SM Mala (uyteczne dla akronimow)

    Tradycyjnie, kada komenda moe mie do szeciu argumentow, lecz wersja GNU
    wydaje si znosi to ograniczenie (wci jednak mona rozway wprowadzenie
    limitu 6 argumentow w celu zachowania kompatybilnoci). Argumenty s
    oddzielane spacjami. Podwojne cudzyslowy mog by uywane do okrelania
    argumentow ze spacjami. Wszystkie argumenty zostan wydrukowane obok
    siebie, bez wtrconych spacji, tak e komenda .BR moe zosta uyta do
    podania slowa pogrubionego, po ktorym nastpuje znak interpunkcyjny w
    foncie Roman. Jeeli nie podano adnych argumentow, polecenie stosuje si
    do linii tekstu nastpujcej po nim.

INNE MAKRA I /LACUCHY ZNAK'OW

    Poniej przedstawiono inne makra i predefiniowane lacuchy znakow. Jeeli
    nie podano inaczej, wszystkie makra powoduj przerw (zakoczenie biecej
    linii tekstu). Wiele z tych makr ustawia lub uywa wartoci "powszechnego
    wcicia". Warto ta jest ustawiana przez kade makro przyjmujce parametr
    i; makra mog pomija i, co oznacza, e bdzie uywana bieca warto
    "powszechnego wcicia". W wyniku tego kolejne wcite akapity mog uywa tej
    samej wartoci wcicia bez jej kadorazowego podawania. Zwykly (niewcity)
    akapit ustawia wcicie na jego domyln warto (0.5 cala). Domylnie wcicie
    jest wyraone w ens [szeroko litery "n"]; zaleca si uywanie ens lub ems
    jako jednostek wcicia, poniewa automatycznie dostosuj si do zmian
    rozmiaru czcionki. Inne kluczowe definicje makr s nastpujce:

  Zwyk/le akapity
    .LP   To samo, co .PP (rozpoczcie nowego akapitu).

    .P    To samo, co .PP (rozpoczcie nowego akapitu).

    .PP   Rozpoczcie nowego akapitu i usunicie biecego wcicia.

  Pocztek wiszcego wcicia
    .RS i  Rozpoczyna relatywne wcicie marginesu: przesuwa lewy margines
        o i w prawo (jeeli pominito i, to uywana jest  warto
        "powszechnego wcicia"). Warto "powszechnego wcicia" ustawiana
        na 0.5 cala. W wyniku wcinane bd wszystkie kolejne akapity, a
        do napotkania odpowiadajcego .RE.

    .RE   Koczy relatywne wcicie marginesu i ustawia poprzedni warto
        wcicia.

  Makra wci akapit'ow
    .HP i  Rozpoczyna akapit od wiszcego wcicia (pierwsza linia akapitu
        znajduje si przy lewym marginesie w stosunku do zwyklych
        akapitow, a pozostale akapitu linie s wcite).

    .IP x i Wcity akapit z opcjonalnym wiszcym znacznikiem. Jeeli pominito
        znacznik x, to caly nastpujcy akapit bdzie wcity o i. Jeeli
        podano znacznik x, to bdzie on umieszczony zaraz przy lewym
        marginesie przed nastpujcym po nim wcitym akapitem (podobnie
        jak to robi .TP poza tym, e znacznik jest umieszczony przy
        poleceniu, a nie w kolejnej linii). Jeeli znacznik jest zbyt
        dlugi to tekst po znaczniku bdzie przeniesiony do kolejnej
        linii (tekst nie bdzie usunity ani znieksztalcony). Dla list
        nienumerowanych, naley uy tego makra, podajc jako znacznik (bu
        (kula) or \(em (mylnik), a dla list numerowanych naley w
        znaczniku poda liczb lub cyfr, po ktorej nastpuje kropka;
        ulatwi to przetworzenie do innych formatow.

    .TP i  Rozpoczyna  akapit  z wiszcym znacznikiem. Znacznik jest
        podawany w nastpnej linii. Wyniki s podobne do .IP

  Makra odnonik'ow hipertekstowych
    (Cecha obslugiwana  tylko  przez  groffa).  Aby  uy  makr  lczy
    hipertekstowych, potrzebne jest zaladowanie pakietu makr www.tmac. Aby
    to zrobi, naley uy dania .mso www.tmac.

    .URL url link trailer
        Wstawia odnonik hipertekstowy do lokalizacji URI (URL) uri, z
        linkiem jako tekstem odnonika, a zaraz po nim bdzie wypisany
        trailer. Generujc HTML-a, powinno si to przetlumaczy jako
        nastpujce polecenie HTML-a: <A HREF="url">link</A>trailer.

    .    Te i inne podobne makra s nowe, tak wic wiele narzdzi ich nie
        obsluguje, ale poniewa wiele narzdzi (wlcznie z troffem) po
        prostu  zignoruje  niezdefiniowane makra (albo w gorszym
        przypadku wstawi wlasny tekst), wic mona bezpiecznie uywa tych
        makr.

    .    Moe by uyteczne zdefiniowanie wlasnego makra URL w stronach
        podrcznika ekranowego, aby da moliwo ogldania ich w programach
        innych ni groff. Tym sposobem URL, tekst odnonika i podpisu
        bdzie widoczny.

    .    Oto przyklad:
           .de URL
           \\$2 \(laURL: \\$1 \(ra\\$3
           ..
           .if \n[.g] .mso www.tmac
           .TH ...
           (p'oniej na stronie)
           Ten program pochodzi z
           .URL "http://www.gnu.org/" "Projektu GNU" " z"
           .URL "http://www.fsf.org/" "Free Software Foundation" .

    .    W powyszym przypadku, jeli uywany jest groff, to definicja
        makra URL z pakietu www.tmac nadpisze makro zdefiniowane
        lokalnie.

    Dostpna s take inne makra dla odnonikow. Patrz groff_www(7) po dalsze
    informacje.

  R'onorodne makra
    .DT   Ustawia tabulacj na jej domyln warto (co kade pol cala); nie
        powoduje przerwy.

    .PD d  Ustawia odleglo midzy wierszami w akapicie (jeli pominito, to
        d=0.4v); nie powoduje przerwy.

    .SS t  Pod-naglowek t (jak .SH, lecz uywane do podsekcji)

  Predefiniowane /lacuch znak'ow
    Pakiet man zawiera nastpujce predefiniowane lacuchy znakow:

    \*R  Symbol rejestracji: (R)

    \*S  Zmienia domylny rozmiar czcionki

    \*(Tm Symbol znaku towarowego: tm

    \*(lq Lewy cudzyslow: "

    \*(rq Prawy cudzyslow: "

BEZPIECZNY PODZBI'OR

    Chocia z technicznego punktu widzenia man jest pakietem makr troffa, to
    w rzeczywistoci strony podrcznika ekranowego mog by przetwarzane przez
    wiele innych narzdzi, ktore nie implementuj wszystkich wlaciwoci
    troffa. Dlatego najlepiej unika pewnych bardziej egzotycznych makr
    troffa, tam gdzie jest to moliwe tak, aby inne narzdzia pracowaly
    poprawnie. Naley unika uywania preprocesorow troffa (jeeli jest to
    konieczne, prosz bardzo, uyj tbl(1), ale zamiast tworzy dwukolumnowe
    tabele, sprobuj uy polece IP i TP). Naley unika take uywania wylicze --
    wikszo innych narzdzi nie umie ich przetworzy. Lepiej uy prostych
    polece, latwych do przetlumaczenia do innych formatow. Nastpujce makra
    troffa uwaa si za bezpieczne (chocia w wielu przypadkach bd zignorowane
    przez tlumaczy): \", ., ad, bp, br, ce, de, ds, el, ie, if, fi, ft, hy,
    ig, in, na, ne, nf, nh, ps, so, sp, ti, tr.

    Mona take uywa wielu sekwencji cytowania (czyli sekwencji zaczynajcych
    si od \). Aby uy znaku odwrotnego ukonika w zwyklym tekcie, naley wpisa
    \e. Do innych sekwencji, ktorych mona uy, nale (x i xx s zwyklymi
    znakami, a N -- dowoln liczb): \', \`, \-, \., \", \%, \*x, \*(xx,
    \(xx, \$N, \nx, \n(xx, \fx oraz \f(xx. Naley unika uywania sekwencji
    cytowania do rysowania grafiki.

    Nie naley uywa nieobowizkowego parametru makra bp (podzial strony).
    Naley uywa tylko dodatnich wartoci dla sp (spacja pionowa). Nie naley
    definiowa makr (de) o takich samych nazwach jak nazwy makr z tego
    pakietu lub z pakietu mdoc, ale o innym znaczeniu; jest wysoce
    prawdopodobne, e takie powtorne zdefiniowanie makra bdzie po prostu
    zignorowane.Kade  dodatnie  wcicie  (in)  powinno by sparowane z
    odpowiadajcym mu wciciem negatywnym (chocia powinno si jednak uywa makr
    RS i RE zamiast in). Instrukcje warunkowe (if,ie) powinny mie tylko 't'
    lub 'n' w warunku. Powinny by uywane tylko tlumaczenia (tr), ktore mona
    zignorowa. Zmiany czcionki (ft oraz sekwencja cytowania \f) powinny mie
    tylko wartoci 1, 2, 3, 4, R, I, B, P lub CW (polecenie ft moe take nie
    mie adnych parametrow).

    Jeeli uywane s makra inne ni te opisane powyej, naley dokladnie
    sprawdzi wynik, uywajc kilku narzdzi. Po sprawdzeniu, e te dodatkowe
    makra s bezpieczne, prosimy o poinformowanie o nich opiekuna tego
    dokumentu, tak eby mona bylo je doda do tej listy.

UWAGI

    W kadym wypadku naley wlcza pelne URL-e (lub URI) do samego tekstu;
    niektore  narzdzia,  takie  jak man2html(1) potrafi automatycznie
    przeksztalci je na odnoniki. Mona take uywa nowego makra URL, aby
    wprowadzi informacje zwizane z odnonikami. Podczas podawania URL-i,
    naley uywa ich w pelnej postaci (np. <http://www.kernelnotes.org>), eby
    narzdzia mogly je automatycznie znale.

    Narzdzia przetwarzajce pliki powinny otworzy plik i sprawdzi zawarto
    pierwszego znaku nie bdcego bial spacj. Kropka (.) lub pojedynczy
    cudzyslow (') na pocztku linii oznacza plik oparty na troffie (taki jak
    man lub mdoc). Lewy nawias trojkty (<) oznacza plik oparty na
    SGML/XML-u (taki jak HTML lub Docbook). Wszystko inne oznacza zwykly
    tekst ASCII (np. wynik "catman").

    Wiele stron podrcznika rozpoczyna si od '\", po ktorym nastpuje spacja
    i lista znakow, okrelajcych preprocesor, uywany do przetwarzania
    strony. Dla zachowania zgodnoci z innymi narzdziami, zalecamy, aby
    unika  preprocesorow  innych  ni  tbl(1),  ktory  Linux  wykrywa
    automatycznie. Jednake, mona doda informacj o tym preprocesorze, tak
    eby  strona  podrcznika mogla by poprawnie odczytana pod innymi
    systemami.  Poniej  przedstawiamy  list  preprocesorow  wraz  z
    odpowiadajcymi im znakami:

    e eqn(1)

    g grap(1)

    p pic(1)

    r refer(1)

    t tbl(1)

    v vgrind(1)

PLIKI

    /usr/share/groff/[*/]tmac/tmac.an
    /usr/man/whatis

B/LDY

    Wikszo makr opisuje formatowanie (np. typ czcionki i odstpy), zamiast
    oznacza zawarto skladniow (np. to jest odnonik do innej strony). Ta
    sytuacja utrudnia dostosowywanie formatu man do ronych mediow, w taki
    sposob, by zachowa jednolito formatowania dla danego  medium  i
    automatycznie doloy odnoniki do innych stron. Wybierajc ten opisany
    powyej bezpieczny podzbior makr, daje si lepsz moliwo automatycznego
    przetworzenia strony do innego formatu.

    Makro TX z systemu SUN nie jest zaimplementowane.

AUTORZY

    -- James Clark (jjc@jclark.com) zaimplementowal ten pakiet makr.

    -- Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu) napisal pierwsz wersj tej strony
     podrcznika ekranowego.

    -- Jens Schweikhardt (schweikh@noc.fdn.de) napisal Linux  Man-Page
     Mini-HOWTO (ktore mialo wplyw na t stron podrcznika).

    -- David A. Wheeler (dwheeler@ida.org) znaczco zmodyfikowal t stron
     podrcznika, na przyklad dodajc szczegolowe informajce o sekcjach i
     makrach.

ZOBACZ TAKE

    apropos(1), groff(1), man(1), man2html(1), mdoc(7), mdoc.samples(7),
    groff_www(7), whatis(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.