Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    groff_me - makra troff dla formatowania dokumentow

SK/LADNIA

    groff -me [ opcje ] plik ...
    troff -me [ opcje ] plik ...

OPIS

    Ten manual opisuje wersj GNU makra -me, ktore jest czci groff'a -
    systemu formatowania dokumentow. Ta wersja moe by uywana zarowno z GNU
    troff jak i Unix troff. Pakiet makrodefinicji troff dostarcza zbioru
    narzdzi do formatowania  dokumentow  technicznych  w  ronorodnych
    formatach.

    dania makro zostaly zdefiniowane poniej. Wiele z da troff nie jest
    bezpiecznych w polczeniu z tym pakietem, jakkolwiek, dania te mog by
    uywane bez problemu po wystpieniu pierwszego .pp:

       .bp   zacznij now stron
       .br   zlam lini
       .sp n  wstaw n oddzielajcych linii
       .ls n  (oddzielenie liniami) n=1 pojedyncze, n=2 podwojne
       .na   bez wyrownania do prawego marginesu
       .ce n  wyrodkuj n nastpnych linii
       .ul n  podkrel n nastpnych linii

    Wyjcie preprocesorow pic, eqn, refer, oraz tbl jest akceptowane jako
    wejcie.

PLIKI

    /usr/lib/groff/tmac/tmac.e

ZOBACZ TAKE

    groff(1), troff(1)
    -me Reference Manual, Eric P. Allman
    Writing Papers with Groff Using -me

DANIA

    Ta lista jest niekompletna; zobacz The -me Reference Manual aby pozna
    inne, ciekawe szczegoly.
       Poczt. Odstp
.(c     -    tak  Zacznij wyrodkowany blok
.(d     -    nie  Zacznij oponiony tekst
.(f     -    nie  Zacznij stopk
.(l     -    tak  Zacznij list
.(q     -    tak  Zacznij glowny cytat
.(x x    -    nie  Zacznij punkt z indeksu x
.(z     -    nie  Zacznij wysunit klauzul
.)c     -    tak  Zakocz wyrodkowany blok
.)d     -    tak  Zakocz oponiony tekst
.)f     -    tak  Zakocz stopk
.)l     -    tak  Zakocz list
.)q     -    tak  Zakocz glowny cytat
.)x     -    tak  Zakocz element indeksu
.)z     -    tak  Zakocz wysunit klauzul
.++ m H   -    nie  Zdefiniuj sekcj dokumentu.  m definiuje sekcj
              dokumentu, i moe ona by  C  (rozdzialem),  A
              (dodatkiem), P (sekcj wstpn, np., streszczenie,
              spis treci, itp.), B (bibliografi), RC (rozdzialy
              przenumerowane od strony pierwszej, kady rozdzial),
              lub  RA  (dodatek  przenumerowany  od  strony
              pierwszej).
.+c T    -    tak  Zacznij rozdzial (lub dodatek, itd., jak zostalo to
              zdefiniowane przez .++). T jest nazw rozdzialu.
.1c     1    tak  Format jednokolumnowy na nowej stronie.
.2c     1    tak  Format dwukolumnowy.
.EN     -    tak  Odstp po rownaniu stworzonym przez eqn lub neqn.
.EQ x y   -    tak  Poprzed rownaniem; zlam i dodaj miejsce.  Numer
              rownania to y.  Opcjonalny argument x moe by
              ustawiony na I aby wci  rownanie  (ustawienie
              standardowe), L aby dorowna do lewej rownanie lub C
              aby wyrodkowa rownanie.
.GE     -    tak  Pocztek obrazka gremlin.
.GS     -    tak  Koniec obrazka gremlin.
.PE     -    tak  Pocztek pic.
.PS     -    tak  Koniec obrazka pic.
.TE     -    tak  Koniec tabeli.
.TH     -    tak  Koniec sekcji naglowka tabeli.
.TS x    -    tak  Zacznij tabel; jeli x ma warto H tabela ma
              powtorzony naglowek.
.b x     nie   nie  Wypisz tekst x pogrubion czcionk; jeli brak jest
              argumentow przelcz si w tryb pisania grub czcionk.
.ba +n    0    tak  Zwiksza podstawowe wcicie o n.  To wcicie jest
              uywane przy ustawianiu wcicia w regularnym tekcie
              (takim jak w akapicie).
.bc     nie   tak  Zacznij now kolumn
.bi x    nie   nie  Wypisz tekst x pogrubion, pochyl czcionk (jedynie
              nofill)
.bu     -    tak  Zacznij paragraf wypunktowany
.bx x    nie   nie  Wypisz x w ramce (jedynie nofill).
.ef 'x'y'z' ''''  nie  Ustaw parzyst stopk na x y z
.eh 'x'y'z' ''''  nie  Ustaw parzysty naglowek na x y z
.fo 'x'y'z' ''''  nie  Ustaw stopk na x y z
.hx     -    nie  Wylcz naglowki i stopki na nastpnej stronie
.he 'x'y'z' ''''  nie  Ustaw naglowek na to x y z
.hl     -    tak  Wstaw poziom lini
.i x     nie   nie  Wypisz tekst x pochyl czcionk; jeli brakuje x ,
              nastpujcy tekst pisany jest czcionk pochyl..
.ip x y   nie   tak  Rozpocznij wcity akapit, z wiszcym tagiem x.
              Wcicie wynosi y en-spacji (standardowo 5).
.lp     tak   tak  Zacznij wyblokowany w lewo akapit.
.np     1    tak  Zacznij numerowany akapit.
.of 'x'y'z' ''''  nie  Ustaw nieparzyst stopk na x y z
.oh 'x'y'z' ''''  nie  Ustaw nieparzysty naglowek na x y z
.pd     -    tak  Wypisz oponiony tekst.
.pp     nie   tak  Zacznij akapit. Pierwsza linia ma wcicie.
.r      tak   nie  Wlcz czcionk standardow (rzymsk).
.re     -    nie  Ustaw tabulatory na standardowe wartoci.
.sh  n  x   -    tak  Dalej  nastpuje  sekcja  naglowka, czcionka
              automatycznie ustawiana jest na pogrubion. n jest
              numerem sekcji, x jest tytulem sekcji.
.sk     nie   nie  Zostaw nastpn stron pust.  Jedynie jedna strona
              jest pamitana w przod.
.sm x    -    nie  Wstaw x wywietlane w mniejszej czcionce.
.sz +n    10p   nie  Zwiksz wielko czcionki o n punktow.
.tp     nie   tak  Zacznij stron tytulow.
.u x     -    nie  Podkrel argument (nawet w  troff).  (jedynie
              Nofill).
.uh     -    tak  Dzialanie jak .sh ale nienumerowane.
.xp x    -    nie  Wypisz indeks x.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.