Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    Linux-PAM - Wstawialne moduly autentykacji dla Linuksa (ang. Pluggable
    Authentication Modules)

STRESZCZENIE

    /etc/pam.conf

OPIS

    Podrcznik ten ma na celu danie krotkiego wprowadzenia do Linux-PAM.
    Dla dalszych informacji, czytelnik jest odsylany do Linux-PAM system
    administrators' guide.

    Linux-PAM jest systemem bibliotek,  ktore  zajmuj  si  zadaniami
    autentykacji aplikacji (uslug) systemu. Biblioteka daje stabilny i
    ogolny interfejs (API), ktoremu podlegaj w zadaniach autentykacji
    programy dajce przywileje (takie jak login(1) i su(1)).

    Podstawow wlaciwoci podejcia PAM jest to, e natura autentykacji jest
    dynamicznie konfigurowalna. Innymi slowy, administrator systemu ma
    pelne pole do popisu w wybieraniu sposobu autentykacji poszczegolnych
    aplikacji.  Ta dynamiczna konfiguracja jest  ustawiana  zawartoci
    pojedynczego pliku konfiguracyjnego Linux-PAM czyli /etc/pam.conf.
    Alternatywnie,  mona  wszystko  konfigurowa  pojedynczymi  plikami
    konfiguracyjymi, zlokalizowanymi w katalogu /etc/pam.d/. Obecno tego
    katalogu spowoduje, e Linux-PAM zignoruje /etc/pam.conf.

    Z punktu widzenia administratora systemu, dla ktorego przeznaczony jest
    ten  podrcznik,  nie jest wane zrozumienie wewntrznego dzialania
    biblioteki Linux-PAM. Wan rzecz jest natomiast rozumienie, e plik(i)
    konfiguracyjne  definiuj polczenia midzy aplikacjami (us/lugami) a
    wstawialnymi  modulami  autentykacji  (PAM'ami),  ktore  dokonuj
    rzeczywistych zada autentykacji.

    Linux-PAM rozdziela zadania autentykacji na cztery niezalene grupy
    zarzdzania: zarzdzanie kontem  (account);  zarzdzanie  autentykacj
    (authentication); zarzdzanie haslami (password); i zarzdzanie sesj
    (session).  (podwietlamy skroty uywane dla tych  grup  w  pliku
    konfiguracyjnym.)

    Po ustawieniu, grupy te bd si zajmowaly ronymi aspektami typowego dania
    zastrzeonej uslugi przez uytkownika:

    account - daj usludze moliwo weryfikacji konta: czy haslo uytkownika
    jest przedawnione?; czy uytkownik ma prawo dostpu do danej uslugi?

    authentication - ustal czy uytkownik jest tym, za ktorego si podaje.
    Zazwyczaj robi si to poprzez zapytanie uytkownika o pewn odpowied,
    ktorej musi udzieli: jeli jeste tym, za kogo si podajesz, podaj prosz
    swoje haslo. Nie wszystkie autentykacje s tego rodzaju, istniej te
    sprztowe  schematy  autentykacji  (takie  jak  uywanie  urzdze
    biometrycznych), ktore maj odpowiednie  moduly,  nadajce  si  do
    bezproblemowego podstawienia za standardowe modele autentykacji - oto
    elastyczno Linux-PAM.

    password - zadaniem tej grupy jest odwieanie mechanizmow autentykacji.
    Zazwyczaj uslugi takie s cile zwizane z tymi z auth. Niektore
    mechanizmy autentykacji dobrze nadaj si do odwieania t  funkcj.
    Oczywistym przykladem jest standardowy UN*X-owy dostp oparty o haslo:
    prosz wstawi haslo zamienne.

    session - zadania tej grupy obejmuj rzeczy, ktore powinny by dokonane
    przed daniem uslugi oraz po jej wycofaniu. Zadania takie to m.in
    obsluga ladow rewizyjnych i montowanie katalogu domowego uytkownika.
    Grupa obslugi sesji jest wana, gdy udostpnia zarowno hak otwierajcy,
    jak i zamykajcy modulow.

Plik(i) konfiguracyjne

    Gdy uruchamiana jest aplikacja wiadoma przyznawania uprawnie poprzez
    bibliotek Linux-PAM, aktywuje ona swoje powizanie z PAM-API. Aktywacja
    ta okrela wiele rzeczy, wrod ktorych najwaniejsz jest przeczytanie
    plikow  konfiguracyjnych:  /etc/pam.conf, lub w wypadku istnienia
    odpowiedniego katalogu, pliki z /etc/pam.d/.

    Pliki te wymieniaj PAMy, ktore bd si zajmowaly zadaniami autentykacji
    danej uslugi i odpowiednie zachowanie PAM-API gdy ktory z PAMow
    zawiedzie.

    Skladnia pliku konfiguracyjnego /etc/pam.conf jest nastpujca. Plik jest
    zloony z listy regul, przy czym kada z nich zwykle jest umieszczana w
    pojedynczej linii, cho moe by te zloona na kocu linii: `\<LF>'.
    Komentarze s poprzedzane znakiem `#' i trwaj a do koca linii.

    Format kadej reguly to rozdzielona spacjami kolekcja elementow, z
    ktorych pierwsze trzy nie rozroniaj wielkoci liter:

     us/luga rodzaj kontrola cieka-modu/lu argumenty-modu/lu

    skladnia plikow z /etc/pam.d/ jest taka sama, z t ronic e nie ma tam
    pol us/lug. W tym wypadku, us/luga jest nazw pliku z /etc/pam.d/. Nazwa
    pliku musi by zapisana malymi literami.

    Wan wlaciwoci Linux-PAM jest to, e mona zestawi na stosie wiele regul i
    lczy tak uslugi wielu PAMow dla danego zadania autentykacji.

    Us/luga jest zwykle znan nazw odpowiadajcej aplikacji: login i su s tu
    dobrymi przykladami. Nazwa uslugi other jest zarezerwowana na tworzenie
    regul domylnych.

    Element rodzaj okrela grup zarzdzania, ktorej odpowiada regula. Jest
    uywany do podania, z ktor z grup polczy ten modul. Poprawne wpisy to:
    account; auth; password; i session. Znaczenie tych slow kluczowych
    wyjaniono powyej.

    Trzecie pole, kontrola, okrela zachowanie PAM-API po niepowodzeniu
    modulu w procesie autentykacji.  Prawidlowe wartoci tego pola to:
    requisite - niepowodzenie  takiego  PAM  powoduje  natychmiastowe
    zatrzymanie procesu autentykacji; required - niepowodzenie takiego PAM
    bdzie prowadzilo PAM-API do zwrocenia bldu, lecz dopiero po tym, jak
    pozostale zestawione na stosie moduly (dla tej uslugi i rodzaju PAM)
    zostan wykonane; sufficient - sukces takiego modulu wystarcza do
    zadowolenia wymaga autentykacji w stosie modulow (jeli wczeniej nie
    powiodl si modul required, sukces tego jest ignorowany); optional -
    sukces lub niepowodzenie tego modulu jest istotny tylko jeli jest
    jedynym modulem na stosie zwizanym z t us/lug+rodzajem.

    cieka-modu/lu - pelna nazwa pliku PAMu uywanego przez aplikacj

    argumenty-modu/lu - lista rozdzielonych spacjami elementow, uywanych do
    modyfikowania okrelonego zachowania danego PAMu. Argumenty takie s
    opisywane dla konkretnych modulow.

PLIKI

    /etc/pam.conf - plik konfiguracyjny
    /etc/pam.d/ - katalog konfiguracyjny Linux-PAM.  Jeli ten katalog
    istnieje, /etc/pam.conf jest ignorowany.
    /usr/lib/libpam.so.X - biblioteka dynamiczna
    /usr/lib/security/*.so - PAMy

    Zauwa,  e  aby odpowiada standardowi Linuksowego systemu plikow,
    biblioteki i moduly twojego systemu mog si znajdowa odpowiednio w /lib
    i /lib/security.

B/LDY

    Typowe  bldy  generowane przez system Linux-PAM s zapisywane do
    syslog(3).

ZGODNE Z

    DCE-RFC 86.0, Padziernik 1995.
    Zawiera dodatkowe wlaciwoci, rozwaane obecnie przez komitet DCE-RFC.

USTERKI

    Nie s znane.

ZOBACZ TAKE

    Trzy podrczniki Linux-PAM, dla Administrator'ow  systemu,  Tw'orc'ow
    modu/l'ow, i Tw'orc'ow aplikacji.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.