Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    samba - serwer plikow Windows SMB/CIFS dla UNIX-a

SK/LADNIA

    samba

OPIS

    Pakiet Samba jest zestawem oprogramowania, ktore obsluguje protokol
    Server Message Block (ogolnie znany pod nazw SMB). Ten protokol jest te
    czasem nazywany Common Internet File System (CIFS). Gruntowniejszy opis
    mona znale pod adresem http://www.ubiqx.org/cifs/. Samba implementuje
    take protokol NetBIOS w demonie nmbd.

    smbd(8)
       Demon smbd umoliwia dostp do plikow i drukarek klientom uslugi
       SMB, takim jak Windows 95/98, Windows NT, Windows for Workgroups
       lub LanManager. Plik konfiguracyjny dla tego demona jest opisany
       w smb.conf(5).

    nmbd(8)
       Demon nmbd obsluguje serwowanie nazw NetBIOS i przegldanie
       zasobow.  Plik konfiguracyjny dla tego demona jest opisany w
       smb.conf(5).

    smbclient(1)
       Program smbclient jest prostym narzdziem, podobnym do klienta
       ftp.  Przydaje si do uzyskiwania dostpu do plikow udostpnionych
       na innych kompatybilnych serwerach (takich jak Windows NT).
       Umoliwia  te  systemom uniksowym wykorzystywanie wszystkich
       drukarek podlczonych do serwerow SMB (takich  jak  PC  z
       uruchomionym Windows NT).

    testparm(1)
       Narzdzie  testparm  umoliwia  sprawdzenie  skladni  pliku
       konfiguracyjnego Samby smb.conf(5).

    testprns(1)
       Narzdzie testprns umoliwia sprawdzenie drukarek opisanych w
       uywanym przez Samb pliku printcap.

    smbstatus(1)
       Narzdzie smbstatus umoliwia wywietlenie informacji o wszystkich
       polczeniach do serwera smbd.

    nmblookup(1)
       Narzdzie nmblookup umoliwia wysylanie zapyta o nazwy NetBIOS z
       maszyny uniksowej.

    smbpasswd(8)
       Narzdzie smbpasswd umoliwia zmian zakodowanych hasel LanMan lub
       Windows NT na Sambie lub serwerach Windows NT.

    smbcacls(1)
       Narzdzie smbcacls ustawia ACL-e na serwerach CIFS.

    smbsh(1)
       smbsh pozwala uruchomi  powlok  uniksow  na  przeladowanym
       wirtualnym systemie plikow.

    smbtree(1)
       Polecenie  smbtree  jest  konsolowym narzdziem umoliwiajcym
       przegldanie otoczenia sieciowego.

    smbtar(1)
       Za pomoc smbtar mona utorzy kopie zapasowe danych z serwerow
       CIFS/SMB.

    smbspool(8)
       smbspool jest pomocniczym poleceniem umoliwiajcym drukowanie na
       drukarkach podlczonych do serwerow CIFS.

    smbcontrol(1)
       smbcontrol jest narzdziem, przy ktorego pomocy mona zmieni
       zachowanie uruchomionych demonow samby.

    rpcclient(1)
       Narzdzie rpcclient moe by uywane do wykonywania polece RPC na
       zdalnych serwerach CIFS.

    pdbedit(8)
       Polecenia pdbedit mona uy do zarzdzania lokaln baz danych
       uytkownikow na serwerze samby.

    findsmb(1)
       Polecenia findsmb mona uy, aby znale serwery SMB w sieci
       lokalnej.

    net(8) Polecenie net dziala podobnie jak polecenie NET.EXE systemow
       DOS/Windows.

    swat(8)
       swat jest, opartym na www, interfejsie slucym do konfigurowania
       smb.conf.

    winbindd(8)
       winbindd jest demonem uywanym do integrowania baz  danych
       powiadcze i uytkownika do UNIX-a.

    wbinfo(1)
       wbinfo jest narzdziem, ktore pobiera i przechowuje informacje
       zwizane z winbind.

    editreg(1)
       editreg jest narzdziem linii polece do edytowania pliku rejestru
       systemu Windows.

    profiles(1)
       profiles jest narzdziem linii polece, ktore moe by uyte do
       zastpienia wszystkich wystpie pewnego SID-a innym SID-em.

    log2pcap(1)
       log2pcap generuje pliki ledzenia pcap z plikow logu Samby.

    vfstest(1)
       vfstest jest narzdziem do testowania modulow vfs.

    ntlm_auth(1)
       ntlm_auth jest pomocniczym narzdziem dla zewntrznych programow,
       chccych przeprowadza autentykacj NTML.

    smbmount(8), smbumount(8), smbmnt(8)
       smbmount,smbumount i smbmnt to polecenia uywane do montowania
       zasobow CIFS/SMB pod Linuksem.

    smbcquotas(1)
       smbcquotas jest narzdziem ustawiania QUOT na serwerze z NTFS 5.

SK/LADNIKI

    Pakiet Samba sklada si z kilku komponentow. Kady komponent ma swoj
    osobn stron podrcznika systemowego. Zaleca si przeczytanie dokumentacji
    dostarczonej razem z pakietem Samba oraz strony podrcznika systemowego
    tych komponentow, z ktorych korzystasz. Jeli podrcznik systemowy i inne
    dokumenty  nie  s  wystarczajco  klarowne,  prosimy  zajrze  na
    http://devel.samba.org, aby uzyska informacje, jak wysla zgloszenie o
    bldzie lub podesla lat.

    Jeli potrzebjesz pomocy, zajrzyj prosz na stron domow Samby pod adresem
    http://www.samba.org i skorzystaj z wielu dostpnych tam opcji.

DOSTPNO

    Pakiet Samba jest licencjonowany na zasadach Publicznej Licencji GNU
    (GPL). Kopia tej licencji powinna by dostarczona razem z pakietem w
    pliku COPYING.  Moesz rozprowadza kopie pakietu Samba, ale musisz
    przestrzega zasad tej licencji.

    Najnowsza wersja pakietu Samba moe by pozyskana przez anonimowy serwer
    ftp samba.org z katalogu pub/samba/. Jest take wiele kopii tego serwera
    na calym wiecie.

    Wiele informacji na temat pakietu Samba moesz rownie znale na grupie
    dyskusyjnej comp.protocols.smb i licie dyskusyjnej pakietu Samba.
    Opis, jak dolczy do listy dyskusyjnej, znajduje si w pliku README
    zalczonym do pakietu.

    Majc dostp do przegldarki WWW (takiej jak Mozilla lub Konqueror), pod
    adresem  http://lists.samba.org  moesz  znale  wiele  przydatnych
    informacji, lcznie z dawnymi kwestiami poruszanymi na licie dyskusyjnej
    pakietu Samba.

WERSJA

    Ta strona podrcznika systemowego obowizuje dla wersji 3.0 pakietu
    Samba.

UDZIA/L

    Jeli chcesz dolczy do projektu Samba, na pocztek proponujemy zapisa si
    na list dyskusyjn pakietu Samba pod adresem http://lists.samba.org

    Pod adresem http://devel.samba.org/ mona  znale  informacje,  jak
    poprawnie wysla lat lub zglosi bld. Preferujemy laty w formacie diff
    -u.

WSP'O/LPRACOWNICY

    Lista uczestnikow tego projektu jest tak wielka, e nie jestemy w stanie
    ich wszystkich tu wymieni, lecz wszyscy zasluguj na wdziczno wszystkich
    uytkownikow pakietu  Samba.  Pelna  lista  tworcow  zmian  przed
    zastosowaniem CVS znajduje si w pliku change-log w pakiecie rodlowym, a
    lista tworcow zmian po wprowadzeniu CVS znajduje si pod adresem
    http://cvs.samba.org/.  CVS jest to system kontroli kodu uywany przez
    Samba Team do rozwijania pakietu Samba. Bez tego projekt bylby nie do
    okielznania.

AUTOR

    Oryginalne oprogramowanie Samba i zwizane z nim narzdzia zostaly
    stworzone przez Andrew Tridgella. Samba jest teraz rozwijana przez
    Samba Team jako projekt typu Open Source, w sposob podobny do sposobu
    rozwijania jdra Linuksa.

    Oryginalne strony podrcznika systemowego pakietu Samba zostaly napisane
    przez Karla Auera. Strony podrcznika systemowego zostaly skonwertowane
    do formatu YODL (kolejne wspaniale oprogramowanie Open Source, dostpne
    pod adresem  ftp://ftp.icce.rug.nl/pub/unix/) i zaktualizowane dla
    wersji 2.0 pakietu Samba przez Jeremy'ego Allisona. Do formatu DocBook
    dla Samby 2.2 skonwertowal Gerald Carter. Konwersji do formatu DocBook
    XML 4.2 dla Samby 3.0 dokonal Alexander Bokovoy.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   SAMBA(7)