Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    signal - lista dostępnych sygnałów

OPIS

    Linux wspiera zarówno rzeczywiste sygnały POSIX-owe (zwane dalej
    "sygnałami  standardowymi"),  jak  i  sygnały  POSIX-owe  czasu
    rzeczywistego.

  Zachowania sygnału
    Każdy sygnał ma przypisane bieżące zachowanie, które określa reakcję
    procesu na dostarczony sygnał.

    Wpisy w kolumnie "Akcja" tabeli określają domyślne zachowanie dla
    danego sygnału, jako jedno z następujących:

    Term  Domyślną akcją jest przerwanie procesu.

    Ign  Domyślną akcją jest zignorowanie sygnału.

    Core  Domyślną akcją jest przerwanie procesu i zapisanie obrazu
       pamięci (patrz core(5)).

    Stop  Domyślną akcją jest zatrzymanie procesu.

    Cont  Domyślną akcją jest kontynuowanie procesu, jeżeli jest obecnie
       zatrzymany.

    Proces może zmienić zachowanie się sygnału, używając sigaction(2) lub
    (mniej przenośnego) signal(2). Używając tych wywołań systemowych,
    proces może wybrać jedną z poniższych reakcji na dostarczenie sygnału:
    wykonać domyślną akcję, zignorować sygnał, przejąć sygnał wykonując
    akcj  obsugi  sygnau, czyli podaną przez programistę funkcję,
    wywoływaną automatycznie po dostarczeniu sygnału.

    Zachowanie sygnału jest atrybutem poszczególnych procesów: w aplikacji
    wielowątkowej zachowanie danego sygnału jest takie samo dla wszystkich
    wątków.

  Maska sygnału i sygnały oczekujące
    Sygnał może być zablokowany, co oznacza, że nie zostanie dostarczony,
    dopóki się go nie odblokuje. Sygnał jest nazywany oczekujcym, jeżeli
    został już wygenerowany, ale nie został jeszcze dostarczony.

    Każdy wątek procesu ma swoją niezależną mask sygnaw, określającą
    zbiór sygnałów obecnie blokowanych przez wątek. Wątek może zmieniać
    maskę sygnałów, używając pthread_sigmask(3). Tradycyjna, jednowątkowa
    aplikacja może do tego celu użyć sigprocmask(2).

    Sygnał może być wygenerowany (i w związku z tym oczekujący) dla procesu
    jako całości (np. wysłany za pomocą kill(2)) lub dla określonego wątku
    (np. skierowane do wątku są niektóre sygnały, takie jak SIGSEGV lub
    SIGPFPE, generowane w konsekwencji użycia określonej instrukcji języka
    maszynowego oraz sygnały wysłane za pomocą pthread_kill(2)). Sygnał
    skierowany do procesu może być dostarczony do któregokolwiek z jego
    wątków, który nie blokuje tego sygnału. Jeżeli więcej niż jeden wątek
    nie blokuje sygnału, to jądro dostarczy sygnał do przypadkowo wybranego
    wątku.

    Wątek  może pobrać zbiór obecnie oczekujących sygnałów, używając
    sigpending(2). Zbiór ten będzie zawierał sygnały oczekujące skierowane
    zarówno do całego procesu, jak i do wywołującego wątku.

  Sygnały standardowe
    Linux wspiera wymienione poniżej sygnały standardowe. Numery niektórych
    sygnałów zależą od architektury, co pokazano w kolumnie "Wartość".
    (Jeżeli podano trzy wartości, to zazwyczaj pierwsza obowiązuje dla
    architektur alpha i sparc, środkowa dla i386, ppc i sh, a ostatnia dla
    mips. Znak - oznacza, że sygnał dla danej architektury nie występuje.)

    Najpierw sygnały opisane w pierwotnym standardzie POSIX.1.

    Sygnał  Wartość  Akcja  Komentarz
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGHUP    1   Term  Zawieszenie wykryte na terminalu kontrolującym
                  lub śmierć procesu kontrolującego
    SIGINT    2   Term  Przerwanie nakazane z klawiatury
    SIGQUIT    3   Core  Wyjście nakazane z klawiatury
    SIGILL    4   Core  Nielegalna instrukcja
    SIGABRT    6   Core  Sygnał abort od abort(3)
    SIGFPE    8   Core  Wyjątek zmiennoprzecinkowy
    SIGKILL    9   Term  Sygnał Kill
    SIGSEGV   11   Core  Nieprawidłowa referencja pamięciowa
    SIGPIPE   13   Term  Uszkodzony potok: zapis do potoku bez odbiorców
    SIGALRM   14   Term  Sygnał timera od alarm(2)
    SIGTERM   15   Term  Sygnał zakończenia pracy
    SIGUSR1  30,10,16  Term  Sygnał 1 użytkownika
    SIGUSR2  31,12,17  Term  Sygnał 2 użytkownika
    SIGCHLD  20,17,18  Ign  Potomek zatrzymał się lub zakończył pracę
    SIGCONT  19,18,25  Cont  Kontynuuj, jeśli się zatrzymał
    SIGSTOP  17,19,23  Stop  Zatrzymaj proces
    SIGTSTP  18,20,24  Stop  Zatrzymanie napisane z tty
    SIGTTIN  21,21,26  Stop  Wejście tty dla procesu w tle
    SIGTTOU  22,22,27  Stop  Wyjście tty dla procesu w tle

    Sygnałów SIGKILL oraz SIGSTOP nie można przechwycić, zablokować ani
    zignorować.

    Następnie sygnały nie występujące w standardzie POSIX.1, ale opisane w
    SUSv2 lub w SUSv3 / POSIX 1003.1-2001.

    Sygnał   Wartość  Akcja  Komentarz
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGBUS   10,7,10  Core  Błąd szyny (nieprawidłowy dostęp do pamięci)
    SIGPOLL        Term  Zdarzenie odpytywalne (Sys V). Synonim SIGIO
    SIGPROF   27,27,29  Term  Przeterminowanie zegara profilowego
    SIGSYS   12,-,12  Core  Niewłaściwy argument funkcji (SVID)
    SIGTRAP    5    Core  Śledzenie/pułapka kontrolna
    SIGURG   16,23,21  Ign  Pilny warunek na gnieździe (BSD 4.2)
    SIGVTALRM  26,26,28  Term  Wirtualny zegar alarmu (BSD 4.2)
    SIGXCPU   24,24,30  Core  Przekroczone ograniczenie czasu CPU (BSD 4.2)
    SIGXFSZ   25,25,31  Core  Przekroczone ograniczenie rozmiaru pliku (BSD 4.2)

    Do wersji 2.2 Linuksa (włącznie) domyślne zachowanie dla sygnałów
    SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ oraz (na architekturach innych niż SPARC i
    MIPS) SIGBUS polegało na przerwaniu procesu (bez zrzutu pamięci). (W
    niektórych innych Uniksach domyślne zachowanie dla SIGXCPU i SIGXFSZ
    polega na przerwaniu procesu bez zrzutu pamięci). Linux 2.4 jest zgodny
    ze wymaganiami standardu POSIX 1003.1-2001 w zakresie przerywania
    procesu ze zrzutem pamięci.

    A teraz różne inne sygnały.

    Sygnał   Wartość  Akcja  Komentarz
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGIOT     6    Core  pułapka IOT. Synonim SIGABRT
    SIGEMT    7,-,7   Term
    SIGSTKFLT  -,16,-  Term  Błąd stosu koprocesora (nieużywany)

    SIGIO    23,29,22  Term  I/O teraz możliwe (BSD 4.2)
    SIGCLD    -,-,18   Ign  Synonim SIGCHLD
    SIGPWR   29,30,19  Term  Błąd zasilania (System V)
    SIGINFO   29,-,-      Synonim SIGPWR
    SIGLOST   -,-,-   Term  Utracono blokadę pliku
    SIGWINCH  28,28,20  Ign  Sygnał zmiany rozmiarów okna (BSD 4.3, Sun)
    SIGUNUSED  -,31,-  Term  Nie użyty sygnał (wystąpi SIGSYS)

    (Sygnał 29 oznacza SIGINFO / SIGPWR na architekturze alpha, lecz
    SIGLOST na architekturze sparc).

    SIGEMT nie jest wymieniony w POSIX 1003.1-2001, lecz pomimo to pojawia
    się w większości innych Uniksów. Domyślną akcją dla tego sygnału jest
    zazwyczaj przerwanie procesu ze zrzutem pamięci.

    SIGPWR (nie wymieniony w POSIX 1003.1-2001) jest zazwyczaj domyślnie
    ignorowany w tych Uniksach, w których występuje.

    SIGIO (nie wymieniony w POSIX 1003.1-2001) jest domyślnie ignorowany w
    niektórych innych Uniksach.

  Sygnały czasu rzeczywistego
    Linux wspiera sygnały czasu rzeczywistego zdefiniowane pierwotnie w
    rozszerzeniu dla czasu rzeczywistego POSIX.4 (a obecnie zawarte w POSIX
    1003.1-2001). Linux wspiera 32 sygnały czasu rzeczywistego, o numerach
    od 32 (SIGRTMIN) do 63 (SIGRTMAX). (Programy powinny zawsze odwoływać
    się do sygnałów czasu rzeczywistego używając notacji SIGRTMIN+n, gdyż
    zakres  numerów  sygnałów czasu rzeczywistego różni się pomiędzy
    Uniksami).

    W odróżnieniu od sygnałów standardowych, sygnały czasu rzeczywistego
    nie posiadają predefiniowanego znaczenia: można wykorzystywać cały
    zestaw sygnałów czasu rzeczywistego do celów określonych w aplikacji.
    (Należy jednak zauważyć, że implementacja LinuxThreads korzysta z
    trzech pierwszych sygnałów czasu rzeczywistego).

    Domyślą akcją na nieobsłużony sygnał  czasu  rzeczywistego  jest
    przerwanie procesu, który go otrzymał.

    Sygnały czasu rzeczywistego są rozpoznawane w następujący sposób:

    1. Można kolejkować wiele egzemplarzy sygnału czasu rzeczywistego. Dla
      odróżnienia, jeśli w czasie gdy standardowy sygnał jest blokowany
      zostanie doręczonych wiele egzemplarzy tego sygnału, tylko jeden
      egzemplarzy trafia do kolejki.

    2. Jeśli sygnał wysłano korzystając z sigqueue(2), można wysłać wraz z
      tym sygnałem wartość towarzyszącą (całkowitą lub wskaźnik). Jeśli
      proces otrzymujący ustanawia funkcję obsługi dla tego sygnału za
      pomocą znacznika SA_SIGACTION funkcji sigaction(2), to otrzymuje
      towarzyszącą mu daną za pośrednictwem pola si_value struktury
      siginfo_t przekazanej jako drugi argument funkcji obsługi. Ponadto,
      pola si_pid oraz si_uid tej struktury mogą służyć do otrzymania PID
      oraz rzeczywistego ID użytkownika procesu wysyłającego sygnał.

    3. Sygnały  czasu  rzeczywistego  są doręczane w zagwarantowanej
      kolejności. Sygnały czasu rzeczywistego  jednego  rodzaju  są
      doręczane w takiej kolejności, w jakiej zostały wysłane. Jeśli do
      procesu zostaną wysłane różne sygnały czasu rzeczywistego, będą one
      doręczone począwszy od sygnału o najniższym numerze. (Tzn. sygnały
      o niskich numerach mają najwyższy priorytet).

    POSIX nie określa, które z sygnałów powinny zostać doręczone jako
    pierwsze  w  sytuacji,  gdy  obsłużenia wymagają zarówno sygnały
    standardowe, jak i sygnały czasu rzeczywistego. Linux, podobnie do
    innych implementacji, daje w tym przypadku pierwszeństwo sygnałom
    standardowym.

    Zgodnie z POSIX, implementacja powinna zezwalać na kolejkowanie do
    procesu  co  najmniej  _POSIX_SIGQUEUE_MAX  (32)  sygnałów  czasu
    rzeczywistego. Jednakże, Linux zamiast określać ograniczenie  dla
    procesu, wymusza ograniczenie ogólnosystemowe liczby kolejkowanych do
    wszystkich procesów sygnałów czasu rzeczywistego. Ograniczenie to można
    zobaczyć,  a  także (przy odpowiednich uprawnieniach) zmienić za
    pośrednictwem  pliku  /proc/sys/kernel/rtsig-max.  Podobnie,  za
    pośrednictwem pliku /proc/sys/kernel/rtsig-nr można dowiedzieć się ile
    sygnałów czasu rzeczywistego jest aktualnie w kolejce. W Linuksie 2.6.8
    ten  interfejs  /proc  został  zastąpiony  limitem  zasobów
    RLIMIT_SIGPENDING, który określa limit kolejkowanych sygnałów dla
    poszczególnych  użytkowników; patrz setrlimit(2) w celu uzyskania
    dalszych informacji.

ZGODNE Z

    POSIX.1

BŁĘDY

    SIGIO i SIGLOST mają tę samą wartość. Ten drugi jest zakomentowany w
    źródłach jądra, lecz proces tworzenia niektórych aplikacji wciąż
    zakłada, że sygnał 29 to SIGLOST.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1), kill(2), killpg(2), setitimer(2), setrlimit(2), sigaction(2),
    signal(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigqueue(2), sigsuspend(2),
    sigwaitinfo(2), raise(3), sigvec(3), sigset(3), strsignal(3), core(5),
    proc(5), pthreads(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.