Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    signal - lista dostpnych sygnalow

OPIS

    Linux wspiera zarowno rzeczywiste sygnaly POSIX-owe (zwane dalej
    "sygnalami  standardowymi"),  jak  i  sygnaly  POSIX-owe  czasu
    rzeczywistego.

  Zachowania sygna/lu
    Kady sygnal ma przypisane biece zachowanie, ktore okrela reakcj procesu
    na dostarczony sygnal.

    Wpisy w kolumnie "Akcja" tabeli okrelaj domylne zachowanie dla danego
    sygnalu, jako jedno z nastpujcych:

    Term  Domyln akcj jest przerwanie procesu.

    Ign  Domyln akcj jest zignorowanie sygnalu.

    Core  Domyln akcj jest przerwanie procesu i zapisanie obrazu pamici
       (patrz core(5)).

    Stop  Domyln akcj jest zatrzymanie procesu.

    Cont  Domyln akcj jest kontynuowanie procesu, jeeli jest obecnie
       zatrzymany.

    Proces moe zmieni zachowanie si sygnalu, uywajc sigaction(2) lub (mniej
    przenonego) signal(2). Uywajc tych wywola systemowych, proces moe wybra
    jedn z poniszych reakcji na dostarczenie sygnalu: wykona domyln akcj,
    zignorowa sygnal, przej sygnal wykonujc akcj obs/lugi sygna/lu, czyli
    podan przez programist funkcj, wywolywan automatycznie po dostarczeniu
    sygnalu.

    Zachowanie sygnalu jest atrybutem poszczegolnych procesow: w aplikacji
    wielowtkowej zachowanie danego sygnalu jest takie samo dla wszystkich
    wtkow.

  Maska sygna/lu i sygna/ly oczekujce
    Sygnal moe by zablokowany, co oznacza, e nie zostanie dostarczony,
    dopoki si go nie odblokuje. Sygnal jest nazywany oczekujcym, jeeli
    zostal ju wygenerowany, ale nie zostal jeszcze dostarczony.

    Kady wtek procesu ma swoj niezalen mask sygna/l'ow, okrelajc zbior
    sygnalow  obecnie blokowanych przez wtek. Wtek moe zmienia mask
    sygnalow, uywajc pthread_sigmask(3). Tradycyjna, jednowtkowa aplikacja
    moe do tego celu uy sigprocmask(2).

    Sygnal moe by wygenerowany (i w zwizku z tym oczekujcy) dla procesu
    jako caloci (np. wyslany za pomoc kill(2)) lub dla okrelonego wtku (np.
    skierowane do wtku s niektore sygnaly, takie jak SIGSEGV lub SIGPFPE,
    generowane w konsekwencji uycia okrelonej instrukcji jzyka maszynowego
    oraz sygnaly wyslane za pomoc pthread_kill(2)). Sygnal skierowany do
    procesu moe by dostarczony do ktoregokolwiek z jego wtkow, ktory nie
    blokuje tego sygnalu. Jeeli wicej ni jeden wtek nie blokuje sygnalu, to
    jdro dostarczy sygnal do przypadkowo wybranego wtku.

    Wtek  moe  pobra  zbior  obecnie  oczekujcych  sygnalow,  uywajc
    sigpending(2). Zbior ten bdzie zawieral sygnaly oczekujce skierowane
    zarowno do calego procesu, jak i do wywolujcego wtku.

  Sygna/ly standardowe
    Linux wspiera wymienione poniej sygnaly standardowe. Numery niektorych
    sygnalow zale od architektury, co pokazano w kolumnie "Warto". (Jeeli
    podano trzy wartoci, to zazwyczaj pierwsza obowizuje dla architektur
    alpha i sparc, rodkowa dla i386, ppc i sh, a ostatnia dla mips. Znak -
    oznacza, e sygnal dla danej architektury nie wystpuje.)

    Najpierw sygnaly opisane w pierwotnym standardzie POSIX.1.

    Sygnal   Warto   Akcja  Komentarz
    -----------------------------------------------------------------------------
    SIGHUP    1   Term  Zawieszenie wykryte na terminalu kontrolujcym
                  lub mier procesu kontrolujcego
    SIGINT    2   Term  Przerwanie nakazane z klawiatury
    SIGQUIT    3   Core  Wyjcie nakazane z klawiatury
    SIGILL    4   Core  Nielegalna instrukcja
    SIGABRT    6   Core  Sygnal abort od abort(3)
    SIGFPE    8   Core  Wyjtek zmiennoprzecinkowy
    SIGKILL    9   Term  Sygnal Kill
    SIGSEGV   11   Core  Nieprawidlowa referencja pamiciowa
    SIGPIPE   13   Term  Uszkodzony potok: zapis do potoku bez odbiorcow
    SIGALRM   14   Term  Sygnal timera od alarm(2)
    SIGTERM   15   Term  Sygnal zakoczenia pracy
    SIGUSR1  30,10,16  Term  Sygnal 1 uytkownika
    SIGUSR2  31,12,17  Term  Sygnal 2 uytkownika
    SIGCHLD  20,17,18  Ign  Potomek zatrzymal si lub zakoczyl prac
    SIGCONT  19,18,25  Cont  Kontynuuj, jeli si zatrzymal
    SIGSTOP  17,19,23  Stop  Zatrzymaj proces
    SIGTSTP  18,20,24  Stop  Zatrzymanie napisane z tty
    SIGTTIN  21,21,26  Stop  Wejcie tty dla procesu w tle
    SIGTTOU  22,22,27  Stop  Wyjcie tty dla procesu w tle

    Sygnalow SIGKILL oraz SIGSTOP nie mona przechwyci, zablokowa ani
    zignorowa.

    Nastpnie sygnaly nie wystpujce w standardzie POSIX.1, ale opisane w
    SUSv2 lub w SUSv3 / POSIX 1003.1-2001.

    Sygnal    Warto   Akcja  Komentarz
    ----------------------------------------------------------------------------------
    SIGBUS   10,7,10  Core  Bld szyny (nieprawidlowy dostp do pamici)
    SIGPOLL        Term  Zdarzenie odpytywalne (Sys V). Synonim SIGIO
    SIGPROF   27,27,29  Term  Przeterminowanie zegara profilowego
    SIGSYS   12,-,12  Core  Niewlaciwy argument funkcji (SVID)
    SIGTRAP    5    Core  ledzenie/pulapka kontrolna
    SIGURG   16,23,21  Ign  Pilny warunek na gniedzie (BSD 4.2)
    SIGVTALRM  26,26,28  Term  Wirtualny zegar alarmu (BSD 4.2)
    SIGXCPU   24,24,30  Core  Przekroczone ograniczenie czasu CPU (BSD 4.2)
    SIGXFSZ   25,25,31  Core  Przekroczone ograniczenie rozmiaru pliku (BSD 4.2)

    Do wersji 2.2 Linuksa (wlcznie) domylne zachowanie dla sygnalow SIGSYS,
    SIGXCPU, SIGXFSZ oraz (na architekturach innych ni SPARC i MIPS) SIGBUS
    polegalo na przerwaniu procesu (bez zrzutu pamici). (W niektorych
    innych Uniksach domylne zachowanie dla SIGXCPU i SIGXFSZ polega na
    przerwaniu procesu bez zrzutu pamici). Linux 2.4 jest zgodny ze
    wymaganiami standardu POSIX 1003.1-2001 w zakresie przerywania procesu
    ze zrzutem pamici.

    A teraz rone inne sygnaly.

    Sygnal    Warto   Akcja  Komentarz
    ---------------------------------------------------------------------------
    SIGIOT     6    Core  pulapka IOT. Synonim SIGABRT
    SIGEMT    7,-,7   Term
    SIGSTKFLT  -,16,-  Term  Bld stosu koprocesora (nieuywany)
    SIGIO    23,29,22  Term  I/O teraz moliwe (BSD 4.2)
    SIGCLD    -,-,18   Ign  Synonim SIGCHLD
    SIGPWR   29,30,19  Term  Bld zasilania (System V)
    SIGINFO   29,-,-      Synonim SIGPWR
    SIGLOST   -,-,-   Term  Utracono blokad pliku

    SIGWINCH  28,28,20  Ign  Sygnal zmiany rozmiarow okna (BSD 4.3, Sun)
    SIGUNUSED  -,31,-  Term  Nie uyty sygnal (wystpi SIGSYS)

    (Sygnal 29 oznacza SIGINFO / SIGPWR na architekturze alpha, lecz
    SIGLOST na architekturze sparc).

    SIGEMT nie jest wymieniony w POSIX 1003.1-2001, lecz pomimo to pojawia
    si w wikszoci innych Uniksow. Domyln akcj dla tego sygnalu jest
    zazwyczaj przerwanie procesu ze zrzutem pamici.

    SIGPWR (nie wymieniony w POSIX 1003.1-2001) jest zazwyczaj domylnie
    ignorowany w tych Uniksach, w ktorych wystpuje.

    SIGIO (nie wymieniony w POSIX 1003.1-2001) jest domylnie ignorowany w
    niektorych innych Uniksach.

  Sygna/ly czasu rzeczywistego
    Linux wspiera sygnaly czasu rzeczywistego zdefiniowane pierwotnie w
    rozszerzeniu dla czasu rzeczywistego POSIX.4 (a obecnie zawarte w POSIX
    1003.1-2001). Linux wspiera 32 sygnaly czasu rzeczywistego, o numerach
    od 32 (SIGRTMIN) do 63 (SIGRTMAX). (Programy powinny zawsze odwolywa si
    do sygnalow czasu rzeczywistego uywajc notacji SIGRTMIN+n, gdy zakres
    numerow sygnalow czasu rzeczywistego roni si pomidzy Uniksami).

    W odronieniu od sygnalow standardowych, sygnaly czasu rzeczywistego nie
    posiadaj predefiniowanego znaczenia: mona wykorzystywa caly zestaw
    sygnalow czasu rzeczywistego do celow okrelonych w aplikacji. (Naley
    jednak  zauway,  e  implementacja LinuxThreads korzysta z trzech
    pierwszych sygnalow czasu rzeczywistego).

    Domyl akcj na nieobsluony sygnal czasu rzeczywistego jest przerwanie
    procesu, ktory go otrzymal.

    Sygnaly czasu rzeczywistego s rozpoznawane w nastpujcy sposob:

    1. Mona kolejkowa wiele egzemplarzy sygnalu czasu rzeczywistego. Dla
      odronienia, jeli w czasie gdy standardowy sygnal jest blokowany
      zostanie dorczonych wiele egzemplarzy tego sygnalu, tylko jeden
      egzemplarzy trafia do kolejki.

    2. Jeli sygnal wyslano korzystajc z sigqueue(2), mona wysla wraz z tym
      sygnalem warto towarzyszc (calkowit lub wskanik). Jeli proces
      otrzymujcy ustanawia funkcj obslugi dla tego sygnalu za pomoc
      znacznika  SA_SIGACTION  funkcji  sigaction(2),  to  otrzymuje
      towarzyszc mu dan za porednictwem pola si_value struktury siginfo_t
      przekazanej jako drugi argument funkcji obslugi. Ponadto, pola
      si_pid oraz si_uid tej struktury mog sluy do otrzymania PID oraz
      rzeczywistego ID uytkownika procesu wysylajcego sygnal.

    3. Sygnaly czasu rzeczywistego s dorczane w zagwarantowanej kolejnoci.
      Sygnaly czasu rzeczywistego jednego rodzaju s dorczane w takiej
      kolejnoci, w jakiej zostaly wyslane. Jeli do procesu zostan wyslane
      rone sygnaly czasu rzeczywistego, bd one dorczone poczwszy od
      sygnalu o najniszym numerze. (Tzn. sygnaly o niskich numerach maj
      najwyszy priorytet).

    POSIX nie okrela, ktore z sygnalow powinny zosta dorczone jako pierwsze
    w sytuacji, gdy obsluenia wymagaj zarowno sygnaly standardowe, jak i
    sygnaly czasu rzeczywistego. Linux, podobnie do innych implementacji,
    daje w tym przypadku pierwszestwo sygnalom standardowym.

    Zgodnie z POSIX, implementacja powinna zezwala na kolejkowanie do
    procesu  co  najmniej  _POSIX_SIGQUEUE_MAX  (32)  sygnalow  czasu
    rzeczywistego. Jednake, Linux zamiast okrela ograniczenie dla procesu,
    wymusza ograniczenie ogolnosystemowe liczby kolejkowanych do wszystkich
    procesow sygnalow czasu rzeczywistego. Ograniczenie to mona zobaczy, a
    take (przy odpowiednich uprawnieniach) zmieni za porednictwem pliku
    /proc/sys/kernel/rtsig-max.  Podobnie,  za  porednictwem  pliku
    /proc/sys/kernel/rtsig-nr mona dowiedzie si  ile  sygnalow  czasu
    rzeczywistego jest aktualnie w kolejce. W Linuksie 2.6.8 ten interfejs
    /proc zostal zastpiony limitem zasobow RLIMIT_SIGPENDING, ktory okrela
    limit kolejkowanych sygnalow dla poszczegolnych uytkownikow; patrz
    setrlimit(2) w celu uzyskania dalszych informacji.

ZGODNE Z

    POSIX.1

B/LDY

    SIGIO i SIGLOST maj t sam warto. Ten drugi jest zakomentowany w rodlach
    jdra, lecz proces tworzenia niektorych aplikacji wci zaklada, e sygnal
    29 to SIGLOST.

ZOBACZ TAKE

    kill(1), kill(2), killpg(2), setitimer(2), setrlimit(2), sigaction(2),
    signal(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigqueue(2), sigsuspend(2),
    sigwaitinfo(2), raise(3), sigvec(3), sigset(3), strsignal(3), core(5),
    proc(5), pthreads(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.