Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    signal - lista dostępnych sygnałów

OPIS

    Linux  wspiera  zarówno  rzeczywiste  sygnały  POSIX-owe  (zwane  dalej "sygnałami
    standardowymi"), jak i sygnały POSIX-owe czasu rzeczywistego.

  Zachowania sygnału
    Każdy sygnał ma przypisane bieżące zachowanie, które określa reakcję procesu  na
    dostarczony sygnał.

    Wpisy w kolumnie "Akcja" tabeli określają domyślne zachowanie dla danego sygnału, jako
    jedno z następujących:

    Term  Domyślną akcją jest przerwanie procesu.

    Ign  Domyślną akcją jest zignorowanie sygnału.

    Core  Domyślną akcją jest przerwanie procesu i zapisanie obrazu pamięci (patrz core(5)).

    Stop  Domyślną akcją jest zatrzymanie procesu.

    Cont  Domyślną akcją jest kontynuowanie procesu, jeżeli jest obecnie zatrzymany.

    Proces może zmienić zachowanie się sygnału, używając sigaction(2) lub (mniej przenośnego)
    signal(2). Używając tych wywołań systemowych, proces może wybrać jedną z poniższych
    reakcji na dostarczenie sygnału: wykonać domyślną akcję, zignorować sygnał, przejąć sygnał
    wykonując akcję obsługi sygnału, czyli podaną przez programistę funkcję, wywoływaną
    automatycznie po dostarczeniu sygnału.

    Zachowanie sygnału jest atrybutem poszczególnych procesów: w aplikacji wielowątkowej
    zachowanie danego sygnału jest takie samo dla wszystkich wątków.

  Maska sygnału i sygnały oczekujące
    Sygnał może być zablokowany, co oznacza, że nie zostanie dostarczony, dopóki się go nie
    odblokuje. Sygnał jest nazywany oczekującym, jeżeli został już wygenerowany, ale nie
    został jeszcze dostarczony.

    Każdy wątek procesu ma swoją niezależną maskę sygnałów, określającą zbiór sygnałów obecnie
    blokowanych przez wątek. Wątek może zmieniać maskę sygnałów, używając pthread_sigmask(3).
    Tradycyjna, jednowątkowa aplikacja może do tego celu użyć sigprocmask(2).

    Sygnał może być wygenerowany (i w związku z tym oczekujący) dla procesu jako całości (np.
    wysłany za pomocą kill(2)) lub dla określonego wątku (np. skierowane do wątku są niektóre
    sygnały, takie jak SIGSEGV lub SIGPFPE, generowane w konsekwencji użycia określonej
    instrukcji języka maszynowego oraz sygnały wysłane za pomocą pthread_kill(2)). Sygnał
    skierowany do procesu może być dostarczony do któregokolwiek z jego wątków, który nie
    blokuje tego sygnału. Jeżeli więcej niż jeden wątek nie blokuje sygnału, to jądro
    dostarczy sygnał do przypadkowo wybranego wątku.

    Wątek może pobrać zbiór obecnie oczekujących sygnałów, używając sigpending(2). Zbiór ten
    będzie zawierał sygnały oczekujące skierowane zarówno do całego procesu, jak i do
    wywołującego wątku.

  Sygnały standardowe
    Linux wspiera wymienione poniżej sygnały standardowe. Numery niektórych sygnałów zależą od
    architektury, co pokazano w kolumnie "Wartość". (Jeżeli podano trzy wartości, to zazwyczaj
    pierwsza obowiązuje dla architektur alpha i sparc, środkowa dla i386, ppc i sh, a ostatnia
    dla mips. Znak - oznacza, że sygnał dla danej architektury nie występuje.)

    Najpierw sygnały opisane w pierwotnym standardzie POSIX.1.

    Sygnał  Wartość  Akcja  Komentarz
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGHUP    1   Term  Zawieszenie wykryte na terminalu kontrolującym
                  lub śmierć procesu kontrolującego
    SIGINT    2   Term  Przerwanie nakazane z klawiatury
    SIGQUIT    3   Core  Wyjście nakazane z klawiatury
    SIGILL    4   Core  Nielegalna instrukcja
    SIGABRT    6   Core  Sygnał abort od abort(3)
    SIGFPE    8   Core  Wyjątek zmiennoprzecinkowy
    SIGKILL    9   Term  Sygnał Kill
    SIGSEGV   11   Core  Nieprawidłowa referencja pamięciowa
    SIGPIPE   13   Term  Uszkodzony potok: zapis do potoku bez odbiorców
    SIGALRM   14   Term  Sygnał timera od alarm(2)
    SIGTERM   15   Term  Sygnał zakończenia pracy
    SIGUSR1  30,10,16  Term  Sygnał 1 użytkownika
    SIGUSR2  31,12,17  Term  Sygnał 2 użytkownika
    SIGCHLD  20,17,18  Ign  Potomek zatrzymał się lub zakończył pracę
    SIGCONT  19,18,25  Cont  Kontynuuj, jeśli się zatrzymał
    SIGSTOP  17,19,23  Stop  Zatrzymaj proces
    SIGTSTP  18,20,24  Stop  Zatrzymanie napisane z tty
    SIGTTIN  21,21,26  Stop  Wejście tty dla procesu w tle
    SIGTTOU  22,22,27  Stop  Wyjście tty dla procesu w tle

    Sygnałów SIGKILL oraz SIGSTOP nie można przechwycić, zablokować ani zignorować.

    Następnie sygnały nie występujące w standardzie POSIX.1, ale opisane w SUSv2 lub w SUSv3 /
    POSIX 1003.1-2001.

    Sygnał   Wartość  Akcja  Komentarz
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGBUS   10,7,10  Core  Błąd szyny (nieprawidłowy dostęp do pamięci)
    SIGPOLL        Term  Zdarzenie odpytywalne (Sys V). Synonim SIGIO
    SIGPROF   27,27,29  Term  Przeterminowanie zegara profilowego
    SIGSYS   12,-,12  Core  Niewłaściwy argument funkcji (SVID)
    SIGTRAP    5    Core  Śledzenie/pułapka kontrolna
    SIGURG   16,23,21  Ign  Pilny warunek na gnieździe (BSD 4.2)
    SIGVTALRM  26,26,28  Term  Wirtualny zegar alarmu (BSD 4.2)
    SIGXCPU   24,24,30  Core  Przekroczone ograniczenie czasu CPU (BSD 4.2)
    SIGXFSZ   25,25,31  Core  Przekroczone ograniczenie rozmiaru pliku (BSD 4.2)

    Do wersji 2.2 Linuksa (włącznie) domyślne zachowanie dla sygnałów SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ
    oraz (na architekturach innych niż SPARC i MIPS) SIGBUS polegało na przerwaniu procesu
    (bez zrzutu pamięci). (W niektórych innych Uniksach domyślne zachowanie dla SIGXCPU i
    SIGXFSZ polega na przerwaniu procesu bez zrzutu pamięci). Linux 2.4 jest zgodny ze
    wymaganiami standardu POSIX 1003.1-2001 w zakresie przerywania procesu ze zrzutem pamięci.

    A teraz różne inne sygnały.

    Sygnał   Wartość  Akcja  Komentarz
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGIOT     6    Core  pułapka IOT. Synonim SIGABRT
    SIGEMT    7,-,7   Term
    SIGSTKFLT  -,16,-  Term  Błąd stosu koprocesora (nieużywany)
    SIGIO    23,29,22  Term  I/O teraz możliwe (BSD 4.2)
    SIGCLD    -,-,18   Ign  Synonim SIGCHLD
    SIGPWR   29,30,19  Term  Błąd zasilania (System V)
    SIGINFO   29,-,-      Synonim SIGPWR
    SIGLOST   -,-,-   Term  Utracono blokadę pliku
    SIGWINCH  28,28,20  Ign  Sygnał zmiany rozmiarów okna (BSD 4.3, Sun)
    SIGUNUSED  -,31,-  Term  Nie użyty sygnał (wystąpi SIGSYS)

    (Sygnał 29 oznacza SIGINFO / SIGPWR na architekturze alpha, lecz SIGLOST na architekturze
    sparc).

    SIGEMT nie jest wymieniony w POSIX 1003.1-2001, lecz pomimo to pojawia się w większości
    innych Uniksów. Domyślną akcją dla tego sygnału jest zazwyczaj przerwanie procesu ze
    zrzutem pamięci.

    SIGPWR (nie wymieniony w POSIX 1003.1-2001) jest zazwyczaj domyślnie ignorowany w tych
    Uniksach, w których występuje.

    SIGIO (nie wymieniony w POSIX 1003.1-2001) jest domyślnie ignorowany w niektórych innych
    Uniksach.

  Sygnały czasu rzeczywistego
    Linux wspiera sygnały czasu rzeczywistego zdefiniowane pierwotnie w rozszerzeniu dla czasu
    rzeczywistego POSIX.4 (a obecnie zawarte w POSIX 1003.1-2001). Linux wspiera 32 sygnały
    czasu rzeczywistego, o numerach od 32 (SIGRTMIN) do 63 (SIGRTMAX). (Programy powinny
    zawsze odwoływać się do sygnałów czasu rzeczywistego używając notacji SIGRTMIN+n, gdyż
    zakres numerów sygnałów czasu rzeczywistego różni się pomiędzy Uniksami).

    W odróżnieniu od sygnałów standardowych, sygnały czasu rzeczywistego nie posiadają
    predefiniowanego znaczenia: można wykorzystywać cały zestaw sygnałów czasu rzeczywistego
    do celów określonych w aplikacji. (Należy jednak zauważyć, że implementacja LinuxThreads
    korzysta z trzech pierwszych sygnałów czasu rzeczywistego).

    Domyślą akcją na nieobsłużony sygnał czasu rzeczywistego jest przerwanie procesu, który go
    otrzymał.

    Sygnały czasu rzeczywistego są rozpoznawane w następujący sposób:

    1. Można kolejkować wiele egzemplarzy sygnału czasu rzeczywistego. Dla odróżnienia, jeśli
      w czasie gdy standardowy sygnał jest blokowany zostanie doręczonych wiele egzemplarzy
      tego sygnału, tylko jeden egzemplarzy trafia do kolejki.

    2. Jeśli sygnał wysłano korzystając z sigqueue(2), można wysłać wraz z tym sygnałem
      wartość towarzyszącą (całkowitą lub wskaźnik). Jeśli proces otrzymujący ustanawia
      funkcję obsługi dla tego sygnału za  pomocą  znacznika  SA_SIGACTION  funkcji
      sigaction(2), to otrzymuje towarzyszącą mu daną za pośrednictwem pola si_value
      struktury siginfo_t przekazanej jako drugi argument funkcji obsługi. Ponadto, pola
      si_pid oraz si_uid tej struktury mogą służyć do otrzymania PID oraz rzeczywistego ID
      użytkownika procesu wysyłającego sygnał.

    3. Sygnały czasu rzeczywistego są doręczane w zagwarantowanej kolejności. Sygnały czasu
      rzeczywistego jednego rodzaju są doręczane w takiej kolejności, w jakiej zostały
      wysłane. Jeśli do procesu zostaną wysłane różne sygnały czasu rzeczywistego, będą one
      doręczone począwszy od sygnału o najniższym numerze. (Tzn. sygnały o niskich numerach
      mają najwyższy priorytet).

    POSIX nie określa, które z sygnałów powinny zostać doręczone jako pierwsze w sytuacji, gdy
    obsłużenia wymagają zarówno sygnały standardowe, jak i sygnały czasu rzeczywistego. Linux,
    podobnie do innych implementacji, daje w  tym  przypadku  pierwszeństwo  sygnałom
    standardowym.

    Zgodnie z POSIX, implementacja powinna zezwalać na kolejkowanie do procesu co najmniej
    _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32) sygnałów czasu rzeczywistego. Jednakże, Linux zamiast określać
    ograniczenie dla procesu, wymusza ograniczenie ogólnosystemowe liczby kolejkowanych do
    wszystkich procesów sygnałów czasu rzeczywistego. Ograniczenie to można zobaczyć, a także
    (przy   odpowiednich   uprawnieniach)   zmienić   za   pośrednictwem   pliku
    /proc/sys/kernel/rtsig-max. Podobnie, za pośrednictwem pliku /proc/sys/kernel/rtsig-nr
    można dowiedzieć się ile sygnałów czasu rzeczywistego jest aktualnie w kolejce. W Linuksie
    2.6.8 ten interfejs /proc został zastąpiony limitem zasobów RLIMIT_SIGPENDING, który
    określa limit kolejkowanych sygnałów dla poszczególnych użytkowników; patrz setrlimit(2) w
    celu uzyskania dalszych informacji.

ZGODNE Z

    POSIX.1

BŁĘDY

    SIGIO i SIGLOST mają tę samą wartość. Ten drugi jest zakomentowany w źródłach jądra, lecz
    proces tworzenia niektórych aplikacji wciąż zakłada, że sygnał 29 to SIGLOST.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1),  kill(2),  killpg(2),  setitimer(2), setrlimit(2), sigaction(2), signal(2),
    sigpending(2), sigprocmask(2), sigqueue(2), sigsuspend(2), sigwaitinfo(2),  raise(3),
    sigvec(3), sigset(3), strsignal(3), core(5), proc(5), pthreads(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.