Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    svipc - mechanizmy komunikacji midzy procesami w Systemie V

SK/LADNIA

    # include <sys/types.h>
    # include <sys/ipc.h>
    # include <sys/msg.h>
    # include <sys/sem.h>
    # include <sys/shm.h>

OPIS

    Niniejsza dokumentacja stara si opisa implementacj w systemie Linux
    mechanizmow komunikacji midzy procesami Systemu V: kolejek komunikatow,
    semaforow oraz segmentow pamici wspolnej. Dalej w tekcie slowo zas'ob
    oznacza egzemplarz/realizacj jednego z tych mechanizmow.

  Prawa dostpu do zasob'ow
    W przypadku kadego zasobu system korzysta z ogolnej struktury typu
    struct ipc_perm, w ktorej przechowuje informacje niezbdne do okrelenia
    uprawnie do wykonania operacji. Struktura ipc_perm zdefiniowana w
    systemowym pliku naglowkowym <sys/ipc.h> sklada si z nastpujcych pol:

      ushort cuid;  /* id uytkownika tworzcego */
      ushort cgid;  /* id grupy tworzcego */
      ushort uid;   /* id wlaciciela */
      ushort gid;   /* id grupy wlaciciela */
      ushort mode;  /* uprawnienia do odczytu/zapisu */

    Pole mode struktury ipc_perm w swoich najniszych dziewiciu bitach
    przechowuje informacje o prawach dostpu do zasobu  dla  procesu
    wywolujcego funkcj systemow metod ipc. Uprawnienia s interpretowane w
    sposob nastpujcy:

      0400 Prawo do odczytu przez uytkownika.
      0200 Prawo do zapisu przez uytkownika.
      0040 Prawo do odczytu przez grup.
      0020 Prawo do zapisu przez grup.
      0004 Prawo do odczytu przez innych.
      0002 Prawo do zapisu przez innych.

    Bity 0100, 0010 i 0001 (bity praw do uruchamiania) nie s przez system
    wykorzystywane. Co wicej, w przypadku zestawu semaforow "zapisz"
    efektywnie oznacza "zmie".

    W tym samym systemowym pliku naglowkowym zawarta jest definicja stalych
    symbolicznych:

    IPC_CREAT   Utworzenie pozycji, gdy klucz nie istnieje.

    IPC_EXCL   Bld, gdy klucz istnieje.

    IPC_NOWAIT  Bld, gdy danie musi czeka.

    IPC_PRIVATE  Klucz prywatny.

    IPC_RMID   Usunicie zasobu.

    IPC_SET    Ustawienie opcji zasobu.

    IPC_STAT   Odczytanie opcji zasobu.

    Prosz zauway, e IPC_PRIVATE jest typu key_t podczas gdy pozostale stale
    s polami znacznikowymi, ktore mog by sumowane bitowo (OR) do jednej
    zmiennej typu int.

  Kolejki komunikat'ow
    Kolejka komunikatow jest w sposob jednoznaczny identyfikowana przez
    dodatni liczb calkowit (jej msqid)  oraz posiada skojarzon struktur
    typu struct msquid_ds, ktora jest zdefiniowana w pliku <sys/msg.h>, a
    sklada si z nastpujcych pol:

      struct ipc_perm msg_perm;
      ushort msg_qnum;   /* liczba komunikatow w kolejce */
      ushort msg_qbytes;  /* maks. liczba bajtow w kolejce */
      ushort msg_lspid;  /* PID ostatnio wywolujcego msgsnd() */
      ushort msg_lrpid;  /* PID ostatnio wywolujcego msgrcv() */
      time_t msg_stime;  /* czas ostatniego msgsnd() */
      time_t msg_rtime;  /* czas ostatniego msgrcv() */
      time_t msg_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */

    msg_perm  Struktura ipc_perm, ktora okrela prawa dostpu do kolejki
         komunikatow.

    msg_qnum  Liczba komunikatow znajdujcych si aktualnie w kolejce.

    msg_qbytes Maksymalna liczba bajtow tekstu komunikatu, na jak pozwala
         kolejka.

    msg_lspid Identyfikator procesu, ktory ostatni wykonal funkcj systemow
         msgsnd().

    msg_lrpid identyfikator procesu, ktory ostatni wykonal funkcj systemow
         msgrcv().

    msg_stime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej msgsnd().

    msg_rtime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej msgcv().

    msg_ctime Czas ostatniego wywolania funkcji systemowej, w wyniku
         ktorego zmienione zostalo pole struktury msqid_ds.

  Zestawy semafor'ow
    Semafor jest jednoznacznie identyfikowany przez dodatni liczb calkowit
    (jego semid) i jest skojarzony ze struktur typu struct semid_ds,
    zdefiniowan w pliku <sys/sem.h>, ktora sklada si z nastpujcych pol:

      struct ipc_perm sem_perm;
      time_t sem_otime;  /* czas ostatniej operacji */
      time_t sem_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */
      ushort sem_nsems;  /* liczba semaforow w zestawie */

    sem_perm  Struktura ipc_perm, ktora okrela prawa dostpu do zestawu
         semaforow.

    sem_otime Czas ostatniego wywolania funkcji systemowej semop().

    sem_ctime Czas ostatniego wywolania funkcji systemowej semctl(), ktora
         zmienila element przedstawionej powyej struktury lub jeden z
         semaforow nalecych do zestawu.

    sem_nsems Liczba semaforow w zestawie. Kady semafor zestawu jest
         identyfikowany przez dodatni liczb calkowit z zakresu od 0
         do sem_nsems-1.

    Semafor jest struktur typu struct sem, ktora sklada si z nastpujcych
    pol:

      ushort semval; /* warto semafora */
      short sempid;  /* PID procesu ostatniej operacji */
      ushort semncnt; /* liczba oczekujcych na zwikszenie semval */
      ushort semzcnt; /* liczba oczekujcych na semval = 0 */

    semval   Warto semafora: nieujemna liczba calkowita.

    sempid   Identyfikator ostatniego procesu, ktory wykonal operacj na
         tym semaforze.

    semncnt  Liczba wstrzymanych procesow oczekujcych na  zwikszenie
         wartoci zmiennej semval.

    semznt   Liczba wstrzymanych procesow oczekujcych a zmienna semval
         przyjmie warto zero.

  Segmenty pamici wsp'olnej
    Segment pamici wspolnej jest jednoznacznie identyfikowany przez dodatni
    liczb calkowit (jego shmid) i jest skojarzony ze struktur typu struct
    shmid_ds, zdefiniowan w <sys/shm.h>, ktora sklada si z nastpujcych pol:

      struct ipc_perm shm_perm;
      int shm_segsz;    /* rozmiar segmentu */
      ushort shm_cpid;   /* PID procesu, ktory utworzyl segment */
      ushort shm_lpid;   /* PID ostatnio operujcego na segmencie */
      short shm_nattch;  /* liczba aktualnych przylcze */
      time_t shm_atime;  /* czas ostatniego przylczenia*/
      time_t shm_dtime;  /* czas ostatniego odlczenia*/
      time_t shm_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */

    shm_perm  Struktura ipc_perm, ktora okrela prawa dostpu do segmentu
         pamici wspolnej.

    shm_segsz Rozmiar segmentu pamici wspolnej w bajtach.

    shm_cpid  Identyfikator procesu, ktory utworzyl ten segment pamici
         wspolnej.

    shm_lpid  Identyfikator procesu, ktory ostatni wykonal funkcj systemow
         shmat() lub shmdt().

    shm_nattch Liczba aktualnych, aktywnych przylcze do tego segmentu
         pamici wspolnej.

    shm_atime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmat().

    shm_dtime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmdt().

    shm_ctime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmctl(), w
         wyniku ktorego zmienione zostalo shmid_ds.

ZOBACZ TAKE

    msgctl(2),  msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2), semget(2),
    semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.