Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    svipc - mechanizmy komunikacji między procesami w Systemie V

SKŁADNIA

    # include <sys/types.h>
    # include <sys/ipc.h>
    # include <sys/msg.h>
    # include <sys/sem.h>
    # include <sys/shm.h>

OPIS

    Niniejsza dokumentacja stara się opisać implementację w systemie Linux
    mechanizmów  komunikacji  między  procesami  Systemu  V:  kolejek
    komunikatów, semaforów oraz segmentów pamięci wspólnej. Dalej w tekście
    słowo zasób oznacza egzemplarz/realizację jednego z tych mechanizmów.

  Prawa dostępu do zasobów
    W przypadku każdego zasobu system korzysta z ogólnej struktury typu
    struct  ipc_perm,  w  której przechowuje informacje niezbędne do
    określenia uprawnień do wykonania  operacji.  Struktura  ipc_perm
    zdefiniowana w systemowym pliku nagłówkowym <sys/ipc.h> składa się z
    następujących pól:

      ushort cuid;  /* id użytkownika tworzącego */
      ushort cgid;  /* id grupy tworzącego */
      ushort uid;   /* id właściciela */
      ushort gid;   /* id grupy właściciela */
      ushort mode;  /* uprawnienia do odczytu/zapisu */

    Pole mode struktury ipc_perm w swoich najniższych dziewięciu bitach
    przechowuje  informacje o prawach dostępu do zasobu dla procesu
    wywołującego  funkcję  systemową  metod  ipc.   Uprawnienia  są
    interpretowane w sposób następujący:

      0400 Prawo do odczytu przez użytkownika.
      0200 Prawo do zapisu przez użytkownika.
      0040 Prawo do odczytu przez grupę.
      0020 Prawo do zapisu przez grupę.
      0004 Prawo do odczytu przez innych.
      0002 Prawo do zapisu przez innych.

    Bity 0100, 0010 i 0001 (bity praw do uruchamiania) nie są przez system
    wykorzystywane. Co więcej, w przypadku zestawu semaforów "zapisz"
    efektywnie oznacza "zmień".

    W tym samym systemowym pliku nagłówkowym zawarta jest definicja stałych
    symbolicznych:

    IPC_CREAT   Utworzenie pozycji, gdy klucz nie istnieje.

    IPC_EXCL   Błąd, gdy klucz istnieje.

    IPC_NOWAIT  Błąd, gdy żądanie musi czekać.

    IPC_PRIVATE  Klucz prywatny.

    IPC_RMID   Usunięcie zasobu.

    IPC_SET    Ustawienie opcji zasobu.

    IPC_STAT   Odczytanie opcji zasobu.

    Proszę zauważyć, że IPC_PRIVATE jest typu key_t podczas gdy pozostałe
    stałe są polami znacznikowymi, które mogą być sumowane bitowo (OR) do
    jednej zmiennej typu int.

  Kolejki komunikatów
    Kolejka komunikatów jest w sposób jednoznaczny identyfikowana przez
    dodatnią  liczbę  całkowitą (jej msqid)  oraz posiada skojarzoną
    strukturę typu struct msquid_ds, która jest zdefiniowana w pliku
    <sys/msg.h>, a składa się z następujących pól:

      struct ipc_perm msg_perm;
      ushort msg_qnum;   /* liczba komunikatów w kolejce */
      ushort msg_qbytes;  /* maks. liczba bajtów w kolejce */
      ushort msg_lspid;  /* PID ostatnio wywołującego msgsnd() */
      ushort msg_lrpid;  /* PID ostatnio wywołującego msgrcv() */
      time_t msg_stime;  /* czas ostatniego msgsnd() */
      time_t msg_rtime;  /* czas ostatniego msgrcv() */
      time_t msg_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */

    msg_perm  Struktura ipc_perm, która określa prawa dostępu do kolejki
         komunikatów.

    msg_qnum  Liczba komunikatów znajdujących się aktualnie w kolejce.

    msg_qbytes Maksymalna liczba bajtów tekstu komunikatu, na jaką pozwala
         kolejka.

    msg_lspid Identyfikator  procesu,  który  ostatni wykonał funkcję
         systemową msgsnd().

    msg_lrpid identyfikator procesu, który  ostatni  wykonał  funkcję
         systemową msgrcv().

    msg_stime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej msgsnd().

    msg_rtime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej msgcv().

    msg_ctime Czas ostatniego wywołania funkcji systemowej, w wyniku
         którego zmienione zostało pole struktury msqid_ds.

  Zestawy semaforów
    Semafor jest jednoznacznie identyfikowany przez  dodatnią  liczbę
    całkowitą (jego semid) i jest skojarzony ze strukturą typu struct
    semid_ds, zdefiniowaną w pliku <sys/sem.h>, która składa się  z
    następujących pól:

      struct ipc_perm sem_perm;
      time_t sem_otime;  /* czas ostatniej operacji */
      time_t sem_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */
      ushort sem_nsems;  /* liczba semaforów w zestawie */

    sem_perm  Struktura ipc_perm, która określa prawa dostępu do zestawu
         semaforów.

    sem_otime Czas ostatniego wywołania funkcji systemowej semop().

    sem_ctime Czas ostatniego wywołania funkcji systemowej semctl(), która
         zmieniła element przedstawionej powyżej struktury lub jeden
         z semaforów należących do zestawu.

    sem_nsems Liczba semaforów w zestawie. Każdy semafor zestawu jest
         identyfikowany przez dodatnią liczbę całkowitą z zakresu od
         0 do sem_nsems-1.

    Semafor jest strukturą typu struct sem,  która  składa  się  z
    następujących pól:

      ushort semval; /* wartość semafora */
      short sempid;  /* PID procesu ostatniej operacji */
      ushort semncnt; /* liczba oczekujących na zwiększenie semval */
      ushort semzcnt; /* liczba oczekujących na semval = 0 */

    semval   Wartość semafora: nieujemna liczba całkowita.

    sempid   Identyfikator ostatniego procesu, który wykonał operację na
         tym semaforze.

    semncnt  Liczba wstrzymanych procesów oczekujących na zwiększenie
         wartości zmiennej semval.

    semznt   Liczba wstrzymanych procesów oczekujących aż zmienna semval
         przyjmie wartość zero.

  Segmenty pamięci wspólnej
    Segment pamięci wspólnej jest jednoznacznie identyfikowany  przez
    dodatnią liczbę całkowitą (jego shmid) i jest skojarzony ze strukturą
    typu struct shmid_ds, zdefiniowaną w <sys/shm.h>, która składa się z
    następujących pól:

      struct ipc_perm shm_perm;
      int shm_segsz;    /* rozmiar segmentu */
      ushort shm_cpid;   /* PID procesu, który utworzył segment */
      ushort shm_lpid;   /* PID ostatnio operującego na segmencie */
      short shm_nattch;  /* liczba aktualnych przyłączeń */
      time_t shm_atime;  /* czas ostatniego przyłączenia*/
      time_t shm_dtime;  /* czas ostatniego odłączenia*/
      time_t shm_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */

    shm_perm  Struktura ipc_perm, która określa prawa dostępu do segmentu
         pamięci wspólnej.

    shm_segsz Rozmiar segmentu pamięci wspólnej w bajtach.

    shm_cpid  Identyfikator procesu, który utworzył ten segment pamięci
         wspólnej.

    shm_lpid  Identyfikator  procesu,  który  ostatni wykonał funkcję
         systemową shmat() lub shmdt().

    shm_nattch Liczba aktualnych, aktywnych przyłączeń do tego segmentu
         pamięci wspólnej.

    shm_atime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmat().

    shm_dtime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmdt().

    shm_ctime Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmctl(), w
         wyniku którego zmienione zostało shmid_ds.

ZOBACZ TAKŻE

    msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2),  semget(2),
    semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.