Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    term - zasady nazywania typow terminali

OPIS

    Zmienna  rodowiskowa  TERM powinna standardowo zawiera nazw typu
    terminala, konsoli lub urzdzenia wywietlajcego,  ktorego  uywasz.
    Informacja ta jest niezbdna dla wszystkich programow wywietlajcych
    wyniki na ekranie, wlczajc w to Twoj edytor czy program pocztowy.

    Standardowa warto zmiennej TERM bdzie ustawiona poprzez inicjalizacj
    lini poprzez plik /etc/inittab (Linux i System-V-podobne UNIXy) lub
    plik /etc/ttys (BSD UNIXy). To prawie zawsze wystarczy dla stacji
    roboczych czy konsoli mikrokomputerow.

    Jeli uywasz lini telefonicznej, typ urzdzenia dolczonego do niej moe by
    rony. Starsze systemy UNIXowe ustawiaj pocztkowo bardzo prosty typ
    terminala np. `dumb' lub `dialup'. Nowsze mog uywa terminala `vt100',
    odzwierciedlajc rozpowszechnienie terminali DECa VT100-kompatybilnych i
    emulatorow z komputerow osobistych.

    Nowoczesne telnet'y przekazuj Twoj zmienn rodowiskow TERM z lokalnego
    systemu do odleglego. Mog wystpi problemy jeeli terminfo lub termcap na
    odleglym systemie nie zawiera definicji terminala kompatybilnej z Twoj,
    ale ta sytuacja jest rzadka i moe by prawie zawsze uniknita przez
    ustawienie typu terminala na `vt100' (zakladajc, e rzeczywicie uywasz
    VT100-podobnej konsoli, terminala, lub emulatora terminala.)

    W kadym razie, moesz dowolnie zmienia zmienn TERM ustawion przez Twoj
    system na dowoln warto w profilu Twojej powloki. Program tset(1) moe by
    w tym pomocny; moesz mu poda zbior regul aby wydedukowal lub zadal
    podania typu terminala bazujc na urzdzeniu tty i prdkoci przesylu
    danych (baud rate).

    Ustawienie zmiennej TERM wlasn wartoci moe by take uyteczne jeli
    stworzyle wlasn definicj terminala wlczajc opcje (takie jak widzialny
    dzwonek (czyli blynicie ekranu) lub podwietlenie) ktore maj zamieni
    standardowe ustawienia systemu.

    Opisy typow terminali s przechowywane jako pliki zawierajce dane
    opisujce ich moliwoci w katalogu /usr/share/terminfo. Aby przejrze list
    wszystkich nazw terminali rozpoznawanych przez system, wykonaj

      toe | more

    z  promptu  powloki.  Pliki  te,  opisujce moliwoci terminali s
    przechowywane w formacie binarnym aby zapewni optymaln prdko dostpu do
    nich (odwrotnie ni w przypadku starego bazujcego na tekcie pliku
    termcap, ktory zastpuj); aby sprawdzi jedn z pozycji musisz uy komendy
    infocmp(1). Wywolaj j nastpujco:

      infocmp nazwa

    gdzie nazwa jest nazw typu terminala, ktory chcesz sprawdzi (i zarazem
    nazw pliku w podkatalogu /usr/share/terminfo nazwanym od pierwszej
    litery typu terminala). Komenda ta wywietla plik z opisem terminala w
    formacie tekstowym opisanym przez terminfo(5).

    Pierwsza linia terminfo(5) opisuje nazwy, pod  ktorymi  terminfo
    rozpoznaje terminal, nazwy przedzielone s znakami `|', a ostatnia
    zakoczona jest przecinkiem.  Pierwsza nazwa jest podstawow  nazw
    terminala (primary name), i powinna by uywana przy ustawianiu zmiennej
    TERM. Ostatnia nazwa jest w rzeczywistoci opisem typu terminala (moe
    zawiera spacje; inne musz by pojedynczymi slowami). Nazwy pomidzy
    pierwsz, a ostatni (o ile istniej) s aliasami nazwy terminala i
    zazwyczaj przechowywane s tam dawne nazwy terminala dla kompatybilnoci.

    Istniej pewne konwencje jak dobiera podstawowe nazwy terminala, ktore
    pozwalaj aby byly unikalne, a zarazem niosly w sobie pewn informacj.
    Poniej zamieszczony jest przewodnik, ktory krok po kroku wyjania jak
    nazywa a take jak je rozumie:

    Najpierw wybierz glown nazw. Powinna si ona sklada z malej litery i
    nastpujcych po niej do siedmiu malych liter bd cyfr. Powiniene unika
    uywania znakow przestankowych w glownych nazwach, poniewa s one uywane
    i interpretowane jako nazwy plikow i meta-znakow powloki (np. takie jak
    !, $, *, ? etc.), umieszczone w nich mog spowodowa dziwne i klopotliwe
    zachowanie.  Ukonik (/), czy jakikolwiek inny znak, ktory moe zosta
    zinterpretowany przez czyj system plikow (\, $, [, ]), jest szczegolnie
    niebezpieczne (terminfo jest niezalene od platformy, wic wybor nazwy
    zawierajcej znaki specjalne moe ktorego dnia spowodowa pewne problemy
    dla przyszlych uytkownikow). Znak kropki (.) jest wzgldnie bezpieczny o
    ile wystpuje co najwyej jedna w nazwie glownej; niektore starsze nazwy
    terminfo wykorzystuj j.

    Nazwa glowna terminala lub typu konsoli stacji roboczej powinna prawie
    zawsze zaczyna si od przedrostka sprzedawcy (np. hp dla Hewlett-
    Packard, wy dla Wyse, czy att dla terminali AT&T), lub popularn nazw
    lini terminala (vt dla terminali typu VT od DECa, czy sun dla konsoli
    stacji roboczych Suna czy regent dla modeli ADDS Regent). Moesz
    wylistowa drzewo terminfo aby zobaczy jakie przedrostki s ju w
    powszechnym uyciu.  Po nazwie glownej powinien znajdowa si, jeli to
    potrzebne, numer modelu; a wic vt100, hp2621, wy50.

    Nazw glown dla konsoli typu PC-Unix powinna by  nazwa  systemu
    operacyjnego np. linux, bsdos, freebsd, netbsd. Nie powinna to by
    nazwa typu console czy jakakolwiek inna ogolna nazwa ktora moe
    spowodowa zamieszanie w rodowisku o wielu platformach. Jeli poniej
    nastpuje numer modelu, powinien wskazywa albo numer wersji systemu
    operacyjnego lub numer wersji sterownika konsoli.

    Nazw glowna dla emulatora terminala (zakladajc e nie pasuje do ktorego
    ze standardu ANSI lub typu vt100) powinna by nazwa programu lub z
    latwoci rozpoznawalny skrot (np. versaterm, ctrm).

    Po nazwie glownej, moesz doda dowoln lecz rozsdn ilo rozdzielonych
    lcznikiem przyrostkow okrelajcych specjalne wlaciwoci.

    2p  Ma dwie strony pamici. Podobnie 4p, 8p, itd.

    mc  Magic-cookie. Niektore terminale (szczegolnie starsze Wyse) mog
      wspiera  jedynie jeden atrybut bez utraty magic-cookie. Ich
      definicja w terminfo zazwyczaj jest sparowana z inn (ktora posiada
      ten przyrostek) aby wspiera du ilo atrybutow.

    -am Wlcza auto-margines (prawostronne zawijanie)

    -m  Tryb mono - wylczenie wsparcia dla kolorow

    -na Bez strzalek - termcap ignoruje strzalki ktore w rzeczywistoci s
      na terminalu, wic uytkownik moe uywa ich lokalnie.

    -nam Bez auto-marginesu - Wylcz opcj am

    -nl Bez etykiet - wylcz mikkie etykiety

    -nsl Bez lini statusu - zlikwiduj lini statusu

    -pp Ma port drukarki ktory jest uywany

    -rv Terminal w odwroconym trybie video (czarny na bialym)

    -s  Uyj lini statusu.

    -vb Uyj widzialnego dzwonka (blysk) a nie krotkiego dzwiku.

    -w  Szeroki; terminal jest w 132 kolumnowym trybie.

    Standardowo, jeli typ Twojego terminala jest jednym z wariantow, ktory
    ma za zadanie okreli liczb lini, przyrostek powinien znale si tam
    pierwszy. Dla hipotetycznego terminala FuBarCo model 2317 w 30-liniowym
    trybie z odwrotnym wywietlaniem (reverse video), lepsz nazw bylaby
    fubar-30-rv (ni np. `fubar-rv-30').

    Typy terminali, ktore nie s opisane jako samodzielne sekcje, a raczej
    jako skladniki do dolczenia do innych sekcji poprzez use, s rozroniane
    poprzez uycie znakow plus (+) a nie minus (-).

    Komendy, ktore uywaj typu terminala aby kontrolowa wywietlanie czsto
    akceptuj opcj -T, ktora pozwala poda typ terminala jako argument.
    Takie programy powinny skorzysta ze zmiennej rodowiskowej TERM kiedy
    opcja -T jest nie podana.

PRZENONO

    Dla maksymalnej kompatybilnoci ze starymi systemami UNIXowymi V, nazwy
    i aliasy powinny by unikalne w pierwszych 14 znakach.

PLIKI

    /usr/share/terminfo/?/*
      skpilowane pliki zawierajce opisy terminali

    /etc/inittab
      inicjalizacja lini tyy (AT&T-podobne UNIXy).

    /etc/ttys
      inicjalizacja lini tty (BSD-podobne UNIXy).

ZOBACZ TAKE

    curses(3X), terminfo(5), term(/usr/share/terminfo).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    TERM(7)