Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    term - zasady nazywania typów terminali

OPIS

    Zmienna środowiskowa TERM powinna standardowo zawierać nazwę typu
    terminala, konsoli lub urządzenia wyświetlającego, którego używasz.
    Informacja ta jest niezbędna dla wszystkich programów wyświetlających
    wyniki na ekranie, włączając w to Twój edytor czy program pocztowy.

    Standardowa  wartość  zmiennej  TERM  będzie  ustawiona  poprzez
    inicjalizację lini poprzez plik /etc/inittab (Linux i System-V-podobne
    UNIXy) lub plik /etc/ttys (BSD UNIXy). To prawie zawsze wystarczy dla
    stacji roboczych czy konsoli mikrokomputerów.

    Jeśli używasz lini telefonicznej, typ urządzenia dołączonego do niej
    może być różny. Starsze systemy UNIXowe ustawiają początkowo bardzo
    prosty typ terminala np. `dumb' lub `dialup'. Nowsze mogą używać
    terminala `vt100', odzwierciedlając rozpowszechnienie terminali DECa
    VT100-kompatybilnych i emulatorów z komputerów osobistych.

    Nowoczesne telnet'y przekazują Twoją zmienną środowiskową TERM z
    lokalnego systemu do odległego. Mogą wystąpić problemy jeżeli terminfo
    lub termcap na odległym systemie nie zawiera definicji terminala
    kompatybilnej z Twoją, ale ta sytuacja jest rzadka i może być prawie
    zawsze  uniknięta  przez  ustawienie  typu  terminala na `vt100'
    (zakładając, że rzeczywiście używasz VT100-podobnej konsoli, terminala,
    lub emulatora terminala.)

    W każdym razie, możesz dowolnie zmieniać zmienną TERM ustawioną przez
    Twój system na dowolną wartość w profilu Twojej powłoki. Program
    tset(1) może być w tym pomocny; możesz mu podać zbiór reguł aby
    wydedukował lub zażądał podania typu terminala bazując na urządzeniu
    tty i prędkości przesyłu danych (baud rate).

    Ustawienie zmiennej TERM własną wartością może być także użyteczne
    jeśli stworzyłeś własną definicję terminala włączając opcje (takie jak
    widzialny dzwonek (czyli błyśnięcie ekranu) lub podświetlenie) które
    mają zamienić standardowe ustawienia systemu.

    Opisy typów terminali są przechowywane jako pliki zawierające dane
    opisujące ich możliwości w katalogu /usr/share/terminfo. Aby przejrzeć
    listę wszystkich nazw terminali rozpoznawanych przez system, wykonaj

      toe | more

    z promptu powłoki. Pliki te, opisujące możliwości terminali  są
    przechowywane w formacie binarnym aby zapewnić optymalną prędkość
    dostępu do nich (odwrotnie niż w przypadku starego bazującego na
    tekście pliku termcap, który zastępują); aby sprawdzić jedną z pozycji
    musisz użyć komendy infocmp(1). Wywołaj ją następująco:

      infocmp nazwa

    gdzie nazwa jest nazwą typu terminala, który chcesz sprawdzić (i
    zarazem nazwą pliku w podkatalogu /usr/share/terminfo nazwanym od
    pierwszej litery typu terminala). Komenda ta wyświetla plik z opisem
    terminala w formacie tekstowym opisanym przez terminfo(5).

    Pierwsza  linia  terminfo(5) opisuje nazwy, pod którymi terminfo
    rozpoznaje terminal, nazwy przedzielone są znakami `|', a ostatnia
    zakończona jest przecinkiem.  Pierwsza nazwa jest podstawową nazwą
    terminala (primary name), i powinna być używana przy ustawianiu
    zmiennej TERM.  Ostatnia nazwa jest w rzeczywistości opisem typu
    terminala (może zawierać spacje; inne muszą być pojedynczymi słowami).
    Nazwy pomiędzy pierwszą, a ostatnią (o ile istnieją) są aliasami nazwy
    terminala i zazwyczaj przechowywane są tam dawne nazwy terminala dla
    kompatybilności.

    Istnieją pewne konwencje jak dobierać podstawowe nazwy terminala, które
    pozwalają aby były unikalne, a zarazem niosły w sobie pewną informację.
    Poniżej zamieszczony jest przewodnik, który krok po kroku wyjaśnia jak
    nazywać a także jak je rozumieć:

    Najpierw wybierz główną nazwę. Powinna się ona składać z małej litery
    i następujących po niej do siedmiu małych liter bądź cyfr. Powinieneś
    unikać używania znaków przestankowych w głównych nazwach, ponieważ są
    one używane i interpretowane jako nazwy plików i meta-znaków powłoki
    (np. takie jak !, $, *, ? etc.), umieszczone w nich mogą spowodować
    dziwne i kłopotliwe zachowanie.  Ukośnik (/), czy jakikolwiek inny
    znak, który może zostać zinterpretowany przez czyjś system plików (\,
    $, [, ]), jest szczególnie niebezpieczne (terminfo jest niezależne od
    platformy, więc wybór nazwy zawierającej znaki specjalne może któregoś
    dnia spowodować pewne problemy dla przyszłych użytkowników). Znak
    kropki (.) jest względnie bezpieczny o ile występuje co najwyżej jedna
    w nazwie głównej; niektóre starsze nazwy terminfo wykorzystują ją.

    Nazwa główna terminala lub typu konsoli stacji roboczej powinna prawie
    zawsze zaczynać się od przedrostka sprzedawcy (np. hp dla Hewlett-
    Packard, wy dla Wyse, czy att dla terminali AT&T), lub popularną nazwą
    lini terminala (vt dla terminali typu VT od DECa, czy sun dla konsoli
    stacji roboczych Suna czy regent dla modeli ADDS Regent). Możesz
    wylistować drzewo terminfo aby zobaczyć jakie przedrostki są już w
    powszechnym użyciu. Po nazwie głównej powinien znajdować się, jeśli to
    potrzebne, numer modelu; a więc vt100, hp2621, wy50.

    Nazwą główną dla konsoli typu PC-Unix powinna być nazwa systemu
    operacyjnego np. linux, bsdos, freebsd, netbsd. Nie powinna to być
    nazwa typu console czy jakakolwiek inna ogólna nazwa która może
    spowodować zamieszanie w środowisku o wielu platformach. Jeśli później
    następuje numer modelu, powinien wskazywać albo numer wersji systemu
    operacyjnego lub numer wersji sterownika konsoli.

    Nazwą główna dla emulatora terminala (zakładając że nie pasuje do
    któregoś ze standardu ANSI lub typu vt100) powinna być nazwa programu
    lub z łatwością rozpoznawalny skrót (np. versaterm, ctrm).

    Po  nazwie  głównej,  możesz  dodać dowolną lecz rozsądną ilość
    rozdzielonych  łącznikiem  przyrostków  określających  specjalne
    właściwości.

    2p  Ma dwie strony pamięci. Podobnie 4p, 8p, itd.

    mc  Magic-cookie.  Niektóre terminale (szczególnie starsze Wyse) mogą
      wspierać jedynie jeden atrybut bez utraty magic-cookie. Ich
      definicja w terminfo zazwyczaj jest sparowana z inną (która
      posiada ten przyrostek) aby wspierać dużą ilość atrybutów.

    -am Włącza auto-margines (prawostronne zawijanie)

    -m  Tryb mono - wyłączenie wsparcia dla kolorów

    -na Bez strzałek - termcap ignoruje strzałki które w rzeczywistości są
      na terminalu, więc użytkownik może używać ich lokalnie.

    -nam Bez auto-marginesu - Wyłącz opcję am

    -nl Bez etykiet - wyłącz miękkie etykiety

    -nsl Bez lini statusu - zlikwiduj linię statusu

    -pp Ma port drukarki który jest używany

    -rv Terminal w odwróconym trybie video (czarny na białym)

    -s  Użyj lini statusu.

    -vb Użyj widzialnego dzwonka (błysk) a nie krótkiego dzwięku.

    -w  Szeroki; terminal jest w 132 kolumnowym trybie.

    Standardowo, jeśli typ Twojego terminala jest jednym z wariantów, który
    ma za zadanie określić liczbę lini, przyrostek powinien znaleźć się tam
    pierwszy. Dla hipotetycznego terminala FuBarCo model 2317 w 30-liniowym
    trybie z odwrotnym wyświetlaniem (reverse video), lepszą nazwą byłaby
    fubar-30-rv (niż np. `fubar-rv-30').

    Typy terminali, które nie są opisane jako samodzielne sekcje, a raczej
    jako składniki do dołączenia do innych sekcji poprzez use,  są
    rozróżniane poprzez użycie znaków plus (+) a nie minus (-).

    Komendy, które używają typu terminala aby kontrolować wyświetlanie
    często akceptują opcję -T, która pozwala podać typ terminala jako
    argument.  Takie programy powinny skorzystać ze zmiennej środowiskowej
    TERM kiedy opcja -T jest nie podana.

PRZENOŚNOŚĆ

    Dla maksymalnej kompatybilności ze starymi systemami UNIXowymi V, nazwy
    i aliasy powinny być unikalne w pierwszych 14 znakach.

PLIKI

    /usr/share/terminfo/?/*
      skąpilowane pliki zawierające opisy terminali

    /etc/inittab
      inicjalizacja lini tyy (AT&T-podobne UNIXy).

    /etc/ttys
      inicjalizacja lini tty (BSD-podobne UNIXy).

ZOBACZ TAKŻE

    curses(3X), terminfo(5), term(/usr/share/terminfo).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                    TERM(7)