Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    udp - protokol datagramow uytkownika dla IPv4

SK/LADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    udp_socket = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

OPIS

    Jest  to  implementacja opisanego w RFC 768 protokolu datagramow
    uytkownika. Implementuje ona  uslug  bezpolczeniowych,  niepewnych
    pakietow datagramowych.  Kolejno pakietow moe ulec zmianie przed ich
    dotarciem do celu, mog one te zosta powielone. UDP generuje i sprawdza
    sumy kontrolne, aby wykry bldy transmisji.

    Podczas tworzenia gniazda UDP, jego adresy: lokalny i zdalny s
    nieokrelone. Datagramy mona wysyla natychmiast za pomoc sendto(2) lub
    sendmsg(2)  podajc jako argument prawidlowy adres docelowy. Gdy dla
    gniazda jest wywolane connect(2), ustawiany jest domylny adres docelowy
    i od tego momentu mona wysyla datagramy za pomoc send(2) lub write(2)
    nie podajc adresu docelowego. Nadal moliwe jest wysylanie do innych
    adresow docelowych podajc adres funkcji sendto(2) lub sendmsg(2). Aby
    odbiera pakiety, gniazdo moe zosta najpierw przypisane do adresu
    lokalnego za pomoc bind(2).  W przeciwnym przypadku, warstwa gniazd
    automatycznie przypisze wolny port lokalny spoza zakresu zdefiniowanego
    przez net.ipv4.ip_local_port_range i przypisze gniazdo do INADDR_ANY.

    Wszystkie operacje odbioru zwracaj tylko jeden pakiet. Gdy pakiet jest
    mniejszy ni przekazany bufor, zwracane s tylko dane o rozmiarze
    pakietu, gdy pakiet jest wikszy ni bufor, pakiet jest obcinany i
    ustawiany jest znacznik MSG_TRUNC. MSG_WAITALL nie jest wspierane.

    Opcje IP mog by wysylane lub odbierane za pomoc opcji gniazda opisanych
    w ip(7).  S one przetwarzane przez jdro tylko wtedy, gdy wlczona jest
    odpowiednia kontrolka systemowa (ale nadal s przekazywane do programu
    uytkownika, nawet gdy kontrolka jest wylczona). Zobacz ip(7).

    Gdy  przy wysylaniu ustawiony jest znacznik MSG_DONTROUTE, adres
    docelowy musi odnosi si do lokalnego adresu interfejsu i pakiet jest
    wysylany jedynie do tego interfejsu.

    UDP dzieli pakiet na fragmenty, gdy jego calkowity rozmiar przekracza
    warto MTU (Maximum Transmission Unit) dla interfejsu.  Bardziej
    przyjazn dla sieci alternatyw jest korzystanie z badania MTU cieki, jak
    opisano w rozdziale IP_PMTU_DISCOVER podrcznika ip(7).

FORMAT ADRESU

    UDP stosuje format adresu IPv4 sockaddr_in opisany w ip(7).

OBS/LUGA B/LD'OW

    Wszystkie bldy krytyczne s przekazywane do programu uytkownika jako
    warto zwracana, nawet gdy gniazdo nie jest polczone. Dotyczy to take
    bldow asynchronicznych otrzymywanych z sieci. Mona te otrzyma bld
    dotyczcy pakietu wczeniej wyslanego z danego gniazda. To zachowanie
    roni si od wielu innych implementacji gniazd BSD, ktore nie przekazuj
    adnych bldow, gdy gniazdo nie jest polczone. Zachowanie Linuksa ma
    oparcie w RFC 1122.

    Dla zgodnoci z kodem odziedziczonym w wersjach 2.0 i 2.2 jdra Linuksa
    bylo moliwe ustawienie opcji SOL_SOCKET SO_BSDCOMPAT, aby otrzymywa
    bldy zdalne tylko wtedy, gdy gniazdo jest polczone (z wyjtkiem EPROTO i
    EMSGSIZE).  Bldy wygenerowane lokalnie s zawsze przekazywane. Obsluga
    tej opcji zostala usunita w kolejnych wersjach jdra; szczegoly mona
    znale w socket(7).

    Gdy wlczona jest opcja IP_RECVERR, wszystkie bldy s przechowywane w
    kolejce bldow gniazda i mog by odczytywane za pomoc recvmsg(2)  z
    ustawionym znacznikiem MSG_ERRQUEUE.

OPCJE GNIAZD

    Aby ustawi lub pobra opcj gniazda UDP, naley wywola getsockopt(2) w
    celu odczytania lub setsockopt(2) w celu zapisania opcji, ustawiajc
    argument poziomu opcji na IPPROTO_UDP.

    UDP_CORK (od Linuksa 2.5.44)
       Jeli ta opcja zostanie wlczona, to wszystkie dane na wyjciu tego
       gniazda s lczone do pojedynczego datagramu, ktory zostanie
       wyslany, kiedy ta opcja zostanie wylczona. Opcja ta nie powinna
       by uywana w kodzie, ktory w zamierzeniu ma by przenony.

IOCTL

    Do poniszych kontrolek wejcia/wyjcia mona uzyska dostp za pomoc funkcji
    ioctl(2). Prawidlowa skladnia to:

       int value;
       error = ioctl(udp_socket, ioctl_type, &value);

    FIONREAD (SIOCINQ)
       Pobiera  wskanik  do argumentu calkowitego. Zwraca rozmiar
       nastpnego oczekujcego datagramu w podanej liczbie bajtow lub 0,
       gdy nie czeka aden pakiet.

    TIOCOUTQ (SIOCOUTQ)
       Zwraca  liczb  bajtow  danych w lokalnej kolejce pakietow
       wychodzcych. Wspierane przez Linuksa 2.4 i poniejsze wersje.

    Ponadto wspierane s wszystkie kontrolki wejcia/wyjcia opisane w ip(7) i
    socket(7).

B/LDY

    Przy wysylaniu lub odbieraniu za porednictwem gniazd UDP mog wystpi
    wszystkie bldy zdefiniowane dla socket(7) lub ip(7).

    ECONNREFUSED Z adresem docelowym nie byl skojarzony aden odbiorca. Moe
    to by spowodowane przez uprzednie wyslanie pakietu za porednictwem
    danego gniazda.

WERSJE

    IP_RECVERR pojawilo si w Linuksie 2.2.

PODZIKOWANIA

    T strone podrcznika napisal Andi Kleen.

ZOBACZ TAKE

    ip(7), raw(7), socket(7)

    RFC 768 dla protokolu datagramow uytkownika.
    RFC 1122 dla wymaga hostow.
    RFC 1191 dla opisu badania MTU cieki.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.