Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    jednostki, kilo, kibi, mega, mebi, giga, gibi - przedrostki dziesitne i
    binarne

OPIS

  Przedrostki dziesitne
    W systemie jednostek SI do okrelania potg dziesiciu  uywane  s
    przedrostki.  Kilometr tos 1000 metrow, a megawat to 1000000 watow.
    Poniej wypisane s standardowe przedrostki.

       przedrostek  nazwa  warto
       y       jokto  10^-24 = 0.000000000000000000000001
       z       cepto  10^-21 = 0.000000000000000000001
       a       atto  10^-18 = 0.000000000000000001
       f       femto  10^-15 = 0.000000000000001
       p       piko  10^-12 = 0.000000000001
       n       nano  10^-9 = 0.000000001
       u       mikro  10^-6 = 0.000001
       m       mili  10^-3 = 0.001
       c       centy  10^-2 = 0.01
       d       decy  10^-1 = 0.1
       da      deka  10^ 1 = 10
       h       hekto  10^ 2 = 100
       k       kilo  10^ 3 = 1000
       M       mega  10^ 6 = 1000000
       G       giga  10^ 9 = 1000000000
       T       tera  10^12 = 1000000000000
       P       peta  10^15 = 1000000000000000
       E       eksa  10^18 = 1000000000000000000
       Z       cetta  10^21 = 1000000000000000000000
       Y       jotta  10^24 = 1000000000000000000000000

    Symbolem mikro jest grecka litera mi, czsto pisana jako u w kontekcie
    ASCII, gdy wlaciwa litera grecka jest niedostpna. Zobacz take

       http://physics.nist.gov/cuu/Units/prefixes.html

  Przedrostki binarne
    Przedrostki binarne s podobne do dziesitnych, ale maj dodane 'i' (oraz
    "Ki" zaczyn si wielk liter 'K'). Ich nazwy zostaly utworzone przez
    wzicie pierwszej sylaby z nazwy przedrostka dziesitnego o zblionej
    wielkoci, po ktorej dodano "bi", jak "binarny".

       przedrostek  nazwa  warto
       Ki      kibi  2^10 = 1024
       Mi      mebi  2^20 = 1048576
       Gi      gibi  2^30 = 1073741824
       Ti      tebi  2^40 = 1099511627776
       Pi      pebi  2^50 = 1125899906842624
       Ei      exbi  2^60 = 1152921504606846976

    Zobacz take

       http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html

  Dyskusja
    Przed wprowadzeniem przedrostkow binarnych, do powszechnie uywano
    k=1000 i K=1024 podobnie do b=bit, B=bajt. Niestety, M ju jest wielk
    liter i nie mona jej uczyni wielk, aby oznaczy binarno.

    Na pocztku nie mialo to wikszego znaczenia, gdy moduly pamici i dyski
    byly produkowane w rozmiarach bdcych potgami dwojki. Zatem kady
    wiedzial, e w danym kontekcie "kilobajt" i "megabajt" oznaczaj,
    odpowiednio, 1024 i 1048576 bajtow. To, co pierwotnie bylo rozmytym
    stosowaniem przedrostkow "kilo" i "mega" zaczlo by traktowane jako
    "rzeczywiste i prawdziwe znaczenie" w odniesieniu do komputerow.
    Wowczas zmienila si technologia i rozmiary dyskow staly si dowolne. Po
    okresie niepewnoci wszyscy producenci dyskow zaczli stosowa standard,
    czyli k=1000, M=1000k, G=1000M.

    Sytuacja stala si brzydka: w przypadku modemow 14k4, k=1000; w
    przypadku dyskietek 1.44MB, M=1024000 itd. W 1998 Midzynarodowa Komisja
    Elektrotechniczna przyjla standard definiujcy powysze  przedrostki
    binarne, umoliwiajc stosowanie precyzyjnych i jednoznacznych jednostek.

    Zatem obecnie, MB = 1000000B a MiB = 1048576B.

    W wiecie darmowego oprogramowania, programy powoli staj si zgodne z tym
    standardem. Podczas startu jdro Linuksa mowi

       hda: 120064896 sectors (61473 MB) w/2048KiB Cache

    MB to megabajty a KiB to kibibajty.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.