Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    unix,  PF_UNIX,  AF_UNIX,  PF_LOCAL, AF_LOCAL - gniazda lokalnej
    komunikacji międzyprocesowej

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <sys/un.h>

    unix_socket = socket(PF_UNIX, type, 0);
    error = socketpair(PF_UNIX, type, 0, int *sv);

OPIS

    Rodzina gniazd PF_UNIX (znana również jako PF_LOCAL) służy do wydajnej
    komunikacji pomiędzy procesami na tej samej maszynie. Gniazda uniksowe
    mogą być albo anonimowe (tworzone przez socketpair(2)), albo skojarzone
    z plikiem typu gniazda. Linux wspiera również abstrakcyjną, niezależną
    od systemu plików przestrzeń nazw.

    Prawidłowe typy to SOCK_STREAM dla gniazd strumieniowych, SOCK_DGRAM
    dla gniazd datagramowych, które zachowują granice komunikatów (w
    przypadku większości implementacji Uniksa gniazda uniksowe są zawsze
    niezawodne i nie zmieniają kolejności datagramów), oraz (od wersji
    jądra 2.6.4) SOCK_SEQPACKET dla gniazd zorientowanych połączeniowo,
    które  zachowują  granice  komunikatu i dostarczają komunikaty w
    kolejności ich wysyłania.

    Za pośrednictwem pomocniczych danych można poprzez gniazda uniksowe
    przekazywać do innych procesów deskryptory plików i uwierzytelnianie
    procesów.

FORMAT ADRESU

    Adres gniazda uniksowego jest zdefiniowany jako nazwa pliku w systemie
    plików lub jako unikatowy łańcuch w abstrakcyjnej przestrzeni nazw.
    Gniazda utworzone za pomocą socketpair(2) są anonimowe. Dla gniazd
    nieanonimowych adres docelowy można ustawić za pomocą connect(2). Adres
    lokalny można ustawić za pomocą bind(2). Gdy gniazdo jest połączone,
    ale  nie posiada jeszcze adresu lokalnego, jest mu przypisywany
    automatycznie wygenerowany unikatowy adres w abstrakcyjnej przestrzeni
    nazw.

     #define UNIX_PATH_MAX  108

     struct sockaddr_un {
       sa_family_t  sun_family;        /* AF_UNIX */
       char      sun_path[UNIX_PATH_MAX]; /* ścieżka dostępu */
     };

    sun_family zawsze ma wartość AF_UNIX. sun_path zawiera zakończoną
    znakiem null nazwę ścieżki dostępu do gniazda w systemie plików. Gdy
    sun_path zaczyna się bajtem zerowym (” '), odnosi się do abstrakcyjnej
    przestrzeni nazw, którą zarządza moduł protokołu Unix. Adres gniazda w
    tej  przestrzeni  nazw stanowią pozostałe bajty sun_path. Należy
    zauważyć, że nazwy w abstrakcyjnej przestrzeni nazw nie są zakończone
    znakiem null.

OPCJE GNIAZD

    Ze względów historycznych następujące opcje gniazd są podawane przy
    typie SOL_SOCKET, pomimo że są one specyficzne dla PF_UNIX. Można je
    ustawić za pomocą setsockopt(2), a odczytać za pomocą getsockopt(2)
    podając SOL_SOCKET jako rodzinę gniazd.

    SO_PASSCRED
       Włącza otrzymywanie uwierzytelnień od procesu  wysyłającego
       komunikat pomocniczy. Przy włączonej tej opcji i nie połączonym
       jeszcze gnieździe, unikatowa nazwa gniazda z abstrakcyjnej
       przestrzeni nazw jest generowana automatycznie. Oczekiwany jest
       logiczny znacznik typu całkowitego.

CECHY (NIE)WSPIERANE

    W olejnych paragrafach opisano pewnie szczegóły implementacji API
    gniazd domeny Unix specyficzne dla Linuksa oraz cechy niewspierane.

    Gniazda strumieniowe z domeny uniksowej nie obsługują zawiadomienia o
    danych autonomicznych (flaga MSG_OOB funkcji send(2) i recv(2)).

    Flaga MSG_MORE funkcji send(2) nie jest obsługiwana dla gniazd domeny
    Unix.

    Opcje SO_SNDBUF działa w przypadku gniazd domeny uniksowej, ale opcja
    SO_RCVBUF już nie. Dla gniazd datagramowych wartość SO_SNDBUF nakłada
    górny limit na rozmiar wychodzących datagramów. Limit ten jest liczony
    jako podwojona (patrz socket(7)) wartość opcji minus 32 bajty wymagane
    na informacje nie będące danymi.

KOMUNIKATY POMOCNICZE

    Dane pomocnicze są wysyłane i odbierane za pomocą sendmsg(2) i
    recvmsg(2). Ze względów historycznych komunikaty pomocnicze poniższych
    typów są podawane przy typie SOL_SOCKET, pomimo że są one specyficzne
    dla PF_UNIX. Aby je wysłać, należy ustawić pole cmsg_level struktury
    cmsghdr na SOL_SOCKET a pole cmsg_type na typ. Więcej informacji można
    znaleźć w cmsg(3).

    SCM_RIGHTS
       Odbieranie od innego procesu lub wysyłanie do niego zbioru
       otwartych deskryptorów plików. Porcja danych zawiera tablicę
       liczb całkowitych będących deskryptorami plików. Przekazane
       deskryptory plików zachowują się tak, jakby zostały utworzone za
       pomocą dup(2).

    SCM_CREDENTIALS
       Odbieranie lub wysyłanie uwierzytelnień uniksowych. Może służyć
       do autoryzacji. Uwierzytelnienia są przekazywane jako komunikat
       pomocniczy typu struct ucred.

        struct ucred {
          pid_t pid; /* identyfikator procesu wysyłającego */
          uid_t uid; /* ident. użytkownika procesu wysyłającego */
          gid_t gid; /* ident. grupy procesu wysyłającego */
        };

       Jądro sprawdza uwierzytelnienia podane przez  wysyłającego.
       Proces o efektywnym ID użytkownika równym 0 może podać wartości,
       które różnią się od jego własnych. W pozostałych przepadkach
       wysyłający musi podać swój własny identyfikator procesu (o ile
       nie ma ustawionego znacznika CAP_SYS_ADMIN),  swój  własny
       identyfikator użytkownika, efektywny identyfikator użytkownika
       lub ustawiony identyfikator użytkownika  (o  ile  nie  ma
       ustawionego znacznika CAP_SETUID) oraz swój własny identyfikator
       grupy, efektywny identyfikator grupy lub ustawiony identyfikator
       grupy (o ile nie ma ustawionego znacznika CAP_SETGID). Aby
       otrzymać komunikat typu struct ucred, dla gniazda musi być
       włączona opcja SO_PASSCRED.

WERSJE

    SCM_CREDENTIALS oraz abstrakcyjna przestrzeń nazw zostały wprowadzone w
    Linuksie 2.2 i nie należy ich używać w przenośnych programach.
    (Niektóre systemy wywodzące się z BSD również wspierają przekazywanie
    uwierzytelnień, ale implementacje różnią się w szczegółach.)

UWAGI

    W linuksowej implementacji, gniazda widoczne w systemie plików stosują
    się do uprawnień katalogu, w którym się znajdują. Ich właściciela,
    grupę oraz prawa dostępu można zmieniać. Gdy proces nie posiada praw
    zapisu i przeszukiwania (uruchamiania) do katalogu, w którym tworzone
    jest gniazdo, jego utworzenie się nie powiedzie. Połączenie z obiektem
    gniazda wymaga praw odczytu/zapisu. Takie zachowanie różni się od
    zachowania wielu systemów wywodzących sie z BSD, które ignorują
    uprawnienia dla gniazd uniksowych. Programy przenośne ze względów
    bezpieczeństwa nie powinny polegać na tej cesze.

    W trakcie łączenia się z gniazdem posiadającym nazwę pliku, tworzone
    jest plik specjalny gniazda w systemie plików, który musi zostać
    skasowany przez wywołującego, gdy już nie będzie potrzebny (za pomocą
    unlink(2)).  Stosuje się tu zwykła uniksowa składnia opóźnionego
    zamknięcia (ang. close-behind); gniazdo można skasować w dowolnym
    momencie, a zostanie ono ostatecznie usunięte z systemu plików po
    zamknięciu ostatniego odwołania do niego.

    Aby przekazać deskryptory  plików  lub  uwierzytelnienia  poprzez
    SOCK_STREAM  trzeba  wysłać/odebrać  co  najmniej  jeden  bajt
    niepomocniczych danych w tym samym wywołaniu sendmsg() lub recvmsg()

    Gniazda strumieniowe z domeny uniksowej nie obsługują zawiadomienia o
    danych autonomicznych.

BŁĘDY

    ENOMEM Brak pamięci.

    ECONNREFUSED
       Wywołano connect(2) dla obiektu gniazda, który nie nasłuchuje.
       Może się to zdarzyć, gdy zdalne gniazdo nie istnieje lub nazwa
       pliku nie odnosi się do gniazda.

    EINVAL Podano nieprawidłowy argument. Najczęstszą przyczyną jest brak
       ustawionego AF_UNIX w polu sun_type przekazywanych gniazdu
       adresów lub nieprawidłowy dla danej operacji stan gniazda.

    EOPNOTSUPP
       Operacja strumieniowa wywołana dla gniazda niestrumieniowego lub
       próba użycia opcji danych autonomicznych.

    EPROTONOSUPPORT
       Podanym protokołem nie jest PF_UNIX.

    ESOCKTNOSUPPORT
       Nieznany typ gniazda.

    EPROTOTYPE
       Typ gniazda zdalnego różni się od typu gniazda lokalnego
       (SOCK_DGRAM wobec SOCK_STREAM)

    EADDRINUSE
       Wybrany adres lokalny jest zajęty lub obiekt gniazda w systemie
       plików już istnieje.

    EISCONN
       Wywołano connect(2) dla już połączonego gniazda lub podano adres
       docelowy dla połączonego gniazda.

    ENOTCONN
       Operacja na gnieździe wymaga adresu docelowego, a gniazdo nie
       jest połączone.

    ECONNRESET
       Zdalne gniazdo zostało nieoczekiwanie zamknięte.

    EPIPE Zdalne gniazdo strumieniowe zostało zamknięte. Gdy włączone,
       wysyłany jest jednocześnie sygnał SIGPIPE. Można tego uniknąć
       przekazując znacznik MSG_NOSIGNAL do sendmsg(2) lub recvmsg(2).

    EFAULT Nieprawidłowy adres pamięci użytkownika.

    EPERM Wysyłający podał nieprawidłowe uwierzytelnienia w struct ucred.

    Inne błędy mogą zostać wygenerowane przez podstawową warstwę gniazd lub
    przez system plików podczas tworzenia obiektu gniazda w systemie
    plików. Więcej informacji można znaleźć na odpowiednich stronach
    podręcznika.

ZOBACZ TAKŻE

    recvmsg(2),   sendmsg(2),  socket(2),  socketpair(2),  cmsg(3),
    capabilities(7), socket(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.