Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    unix, PF_UNIX, AF_UNIX, PF_LOCAL, AF_LOCAL - gniazda lokalnej komunikacji międzyprocesowej

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <sys/un.h>

    unix_socket = socket(PF_UNIX, type, 0);
    error = socketpair(PF_UNIX, type, 0, int *sv);

OPIS

    Rodzina gniazd PF_UNIX (znana również jako PF_LOCAL) służy do wydajnej komunikacji
    pomiędzy procesami na tej samej maszynie. Gniazda uniksowe mogą być albo anonimowe
    (tworzone przez socketpair(2)), albo skojarzone z plikiem typu gniazda. Linux wspiera
    również abstrakcyjną, niezależną od systemu plików przestrzeń nazw.

    Prawidłowe typy to SOCK_STREAM dla gniazd strumieniowych, SOCK_DGRAM  dla  gniazd
    datagramowych, które zachowują granice komunikatów (w przypadku większości implementacji
    Uniksa gniazda uniksowe są zawsze niezawodne i nie zmieniają kolejności datagramów), oraz
    (od wersji jądra 2.6.4) SOCK_SEQPACKET dla gniazd zorientowanych połączeniowo, które
    zachowują granice komunikatu i dostarczają komunikaty w kolejności ich wysyłania.

    Za pośrednictwem pomocniczych danych można poprzez gniazda uniksowe przekazywać do innych
    procesów deskryptory plików i uwierzytelnianie procesów.

FORMAT ADRESU

    Adres gniazda uniksowego jest zdefiniowany jako nazwa pliku w systemie plików lub jako
    unikatowy łańcuch w abstrakcyjnej przestrzeni nazw. Gniazda utworzone  za  pomocą
    socketpair(2) są anonimowe. Dla gniazd nieanonimowych adres docelowy można ustawić za
    pomocą connect(2). Adres lokalny można ustawić za pomocą bind(2). Gdy gniazdo jest
    połączone, ale nie posiada jeszcze adresu lokalnego, jest mu przypisywany automatycznie
    wygenerowany unikatowy adres w abstrakcyjnej przestrzeni nazw.

     #define UNIX_PATH_MAX  108

     struct sockaddr_un {
       sa_family_t  sun_family;        /* AF_UNIX */
       char      sun_path[UNIX_PATH_MAX]; /* ścieżka dostępu */
     };

    sun_family zawsze ma wartość AF_UNIX. sun_path zawiera zakończoną znakiem null nazwę
    ścieżki dostępu do gniazda w systemie plików. Gdy sun_path zaczyna się bajtem zerowym
    (” '), odnosi się do abstrakcyjnej przestrzeni nazw, którą zarządza moduł protokołu Unix.
    Adres gniazda w tej przestrzeni nazw stanowią pozostałe bajty sun_path. Należy zauważyć,
    że nazwy w abstrakcyjnej przestrzeni nazw nie są zakończone znakiem null.

OPCJE GNIAZD

    Ze względów historycznych następujące opcje gniazd są podawane przy typie SOL_SOCKET,
    pomimo że są one specyficzne dla PF_UNIX. Można je ustawić za pomocą setsockopt(2), a
    odczytać za pomocą getsockopt(2) podając SOL_SOCKET jako rodzinę gniazd.

    SO_PASSCRED
       Włącza otrzymywanie uwierzytelnień od procesu wysyłającego komunikat pomocniczy.
       Przy włączonej tej opcji i nie połączonym jeszcze gnieździe, unikatowa nazwa
       gniazda z abstrakcyjnej przestrzeni nazw jest generowana automatycznie. Oczekiwany
       jest logiczny znacznik typu całkowitego.

CECHY (NIE)WSPIERANE

    W olejnych paragrafach opisano pewnie szczegóły implementacji API gniazd domeny Unix
    specyficzne dla Linuksa oraz cechy niewspierane.

    Gniazda strumieniowe z domeny uniksowej  nie  obsługują  zawiadomienia  o  danych
    autonomicznych (flaga MSG_OOB funkcji send(2) i recv(2)).

    Flaga MSG_MORE funkcji send(2) nie jest obsługiwana dla gniazd domeny Unix.

    Opcje SO_SNDBUF działa w przypadku gniazd domeny uniksowej, ale opcja SO_RCVBUF już nie.
    Dla gniazd datagramowych wartość SO_SNDBUF nakłada górny limit na rozmiar wychodzących
    datagramów. Limit ten jest liczony jako podwojona (patrz socket(7)) wartość opcji minus 32
    bajty wymagane na informacje nie będące danymi.

KOMUNIKATY POMOCNICZE

    Dane pomocnicze są wysyłane i odbierane za pomocą sendmsg(2) i recvmsg(2). Ze względów
    historycznych komunikaty pomocnicze poniższych typów są podawane przy typie SOL_SOCKET,
    pomimo że są one specyficzne dla PF_UNIX. Aby je wysłać, należy ustawić pole cmsg_level
    struktury cmsghdr na SOL_SOCKET a pole cmsg_type na typ. Więcej informacji można znaleźć w
    cmsg(3).

    SCM_RIGHTS
       Odbieranie od innego procesu lub wysyłanie do niego zbioru otwartych deskryptorów
       plików. Porcja danych zawiera tablicę liczb całkowitych będących deskryptorami
       plików. Przekazane deskryptory plików zachowują się tak, jakby zostały utworzone za
       pomocą dup(2).

    SCM_CREDENTIALS
       Odbieranie lub wysyłanie uwierzytelnień uniksowych. Może służyć do autoryzacji.
       Uwierzytelnienia są przekazywane jako komunikat pomocniczy typu struct ucred.

        struct ucred {
          pid_t pid; /* identyfikator procesu wysyłającego */
          uid_t uid; /* ident. użytkownika procesu wysyłającego */
          gid_t gid; /* ident. grupy procesu wysyłającego */
        };

       Jądro sprawdza uwierzytelnienia podane przez wysyłającego. Proces o efektywnym ID
       użytkownika równym 0 może podać wartości, które różnią się od jego własnych. W
       pozostałych przepadkach wysyłający musi podać swój własny identyfikator procesu (o
       ile  nie ma ustawionego znacznika CAP_SYS_ADMIN), swój własny identyfikator
       użytkownika, efektywny identyfikator użytkownika lub ustawiony  identyfikator
       użytkownika (o ile nie ma ustawionego znacznika CAP_SETUID) oraz swój własny
       identyfikator grupy, efektywny identyfikator grupy lub ustawiony identyfikator
       grupy (o ile nie ma ustawionego znacznika CAP_SETGID). Aby otrzymać komunikat typu
       struct ucred, dla gniazda musi być włączona opcja SO_PASSCRED.

WERSJE

    SCM_CREDENTIALS oraz abstrakcyjna przestrzeń nazw zostały wprowadzone w Linuksie 2.2 i nie
    należy ich używać w przenośnych programach. (Niektóre systemy wywodzące się z BSD również
    wspierają przekazywanie uwierzytelnień, ale implementacje różnią się w szczegółach.)

UWAGI

    W linuksowej implementacji, gniazda widoczne w systemie plików stosują się do uprawnień
    katalogu, w którym się znajdują. Ich właściciela, grupę oraz prawa dostępu można zmieniać.
    Gdy proces nie posiada praw zapisu i przeszukiwania (uruchamiania) do katalogu, w którym
    tworzone jest gniazdo, jego utworzenie się nie powiedzie. Połączenie z obiektem gniazda
    wymaga praw odczytu/zapisu. Takie zachowanie różni się od zachowania wielu systemów
    wywodzących sie z BSD, które ignorują uprawnienia dla gniazd uniksowych. Programy
    przenośne ze względów bezpieczeństwa nie powinny polegać na tej cesze.

    W trakcie łączenia się z gniazdem posiadającym nazwę pliku, tworzone jest plik specjalny
    gniazda w systemie plików, który musi zostać skasowany przez wywołującego, gdy już nie
    będzie potrzebny (za pomocą unlink(2)). Stosuje się tu zwykła uniksowa  składnia
    opóźnionego zamknięcia (ang. close-behind); gniazdo można skasować w dowolnym momencie, a
    zostanie ono ostatecznie usunięte z systemu plików po zamknięciu ostatniego odwołania do
    niego.

    Aby  przekazać  deskryptory plików lub uwierzytelnienia poprzez SOCK_STREAM trzeba
    wysłać/odebrać co najmniej jeden bajt niepomocniczych danych w tym samym wywołaniu
    sendmsg() lub recvmsg()

    Gniazda  strumieniowe  z  domeny  uniksowej  nie obsługują zawiadomienia o danych
    autonomicznych.

BŁĘDY

    ENOMEM Brak pamięci.

    ECONNREFUSED
       Wywołano connect(2) dla obiektu gniazda, który nie nasłuchuje. Może się to zdarzyć,
       gdy zdalne gniazdo nie istnieje lub nazwa pliku nie odnosi się do gniazda.

    EINVAL Podano nieprawidłowy argument. Najczęstszą przyczyną jest brak ustawionego AF_UNIX
       w polu sun_type przekazywanych gniazdu adresów lub nieprawidłowy dla danej operacji
       stan gniazda.

    EOPNOTSUPP
       Operacja strumieniowa wywołana dla gniazda niestrumieniowego lub próba użycia opcji
       danych autonomicznych.

    EPROTONOSUPPORT
       Podanym protokołem nie jest PF_UNIX.

    ESOCKTNOSUPPORT
       Nieznany typ gniazda.

    EPROTOTYPE
       Typ gniazda zdalnego różni się od typu gniazda lokalnego (SOCK_DGRAM wobec
       SOCK_STREAM)

    EADDRINUSE
       Wybrany adres lokalny jest zajęty lub obiekt gniazda w systemie plików już
       istnieje.

    EISCONN
       Wywołano connect(2) dla już połączonego gniazda lub podano adres docelowy dla
       połączonego gniazda.

    ENOTCONN
       Operacja na gnieździe wymaga adresu docelowego, a gniazdo nie jest połączone.

    ECONNRESET
       Zdalne gniazdo zostało nieoczekiwanie zamknięte.

    EPIPE Zdalne  gniazdo strumieniowe zostało zamknięte. Gdy włączone, wysyłany jest
       jednocześnie sygnał SIGPIPE. Można tego uniknąć przekazując znacznik MSG_NOSIGNAL
       do sendmsg(2) lub recvmsg(2).

    EFAULT Nieprawidłowy adres pamięci użytkownika.

    EPERM Wysyłający podał nieprawidłowe uwierzytelnienia w struct ucred.

    Inne błędy mogą zostać wygenerowane przez podstawową warstwę gniazd lub przez system
    plików podczas tworzenia obiektu gniazda w systemie plików. Więcej informacji można
    znaleźć na odpowiednich stronach podręcznika.

ZOBACZ TAKŻE

    recvmsg(2), sendmsg(2), socket(2), socketpair(2), cmsg(3), capabilities(7), socket(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.