Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    UTF-8 - zgodne z ASCII wielobajtowe kodowanie Unikodowe

OPIS

    Zestaw znaków Unicode 3.0 zajmuje szesnastobitową przestrzeń kodową.
    Najprostsze kodowanie Unikodowe (znane jako UCS-2) składa się z
    sekwencji słów szesnastobitowych. Takie łańcuchy mogą zawierać jako
    część wielu znaków 16-bitowych bajty takie jak '\0' lub '/', które mają
    specjalne znaczenie w nazwach plików i innych parametrach funkcji z
    biblioteki C. Dodatkowo, większość narzędzi uniksowych spodziewa się
    plików ASCII i nie potrafi bez znacznych modyfikacji czytać słów
    16-bitowych jako znaków. Z tych powodów UCS-2 nie jest pożądanym
    zewnętrznym kodowaniem Unicode w nazwach plików, plikach tekstowych,
    zmiennych środowiskowych itd. ISO 10646 Universal Character Set (UCS),
    nadzbiór Unicode, zajmuje nawet przestrzeń 31-bitową i oczywiste dlań
    kodowanie UCS-4 (sekwencja słów 32-bitowych) stwarza te same problemy.

    Kodowanie UTF-8 dla Unicode i UCS nie ma tych problemów i jest słuszną
    metodą  używania zestawu znaków Unicode w systemach operacyjnych
    wzorowanych na UNIX-ie.

WŁAŚCIWOŚCI

    Kodowanie UTF-8 ma następujące przydatne właściwości:

    * UCS znaki od 0x00000000 do 0x0000007f (klasyczne znaki US-ASCII)
     zakodowane są po prostu jako bajty 0x00 do 0x7f (zgodność z ASCII).
     Oznacza to, że pliki i łańcuchy które zawierają tylko siedmiobitowe
     znaki ASCII mają takie samo kodowanie i w ASCII i w UTF-8.

    * Wszystkie znaki UCS > 0x7f zakodowane są jako wielobajtowy ciąg
     składający się tylko z bajtów w zakresie 0x80 do 0xfd, tak więc żadne
     bajty ASCII nie moga się pojawić jako część innego znaku i nie
     występują tam problemy z np. '\0' czy '/'.

    * Zachowany jest leksykograficzny porządek sortowania łańcuchów w
     UCS-4.

    * Za pomocą UTF-8 można zakodować wszystkie z możliwych 2^31 kodów UCS.

    * Bajty 0xfe i 0xff nie są nigdy używane w kodowaniu UTF-8.

    * Pierwszy bajt ciągu wielobajtowego reprezentującego pojedynczy znak
     UCS nie-ASCII zawsze zawiera się w zakresie 0xc0 do 0xfd i wskazuje
     jak  długi  jest  ów  ciąg. Wszystkie pozostałe bajty takiego
     wielobajtowego ciągu zawierają się w zakresie od 0x80 do 0xbf.
     Pozwala to na łatwą resynchronizację i sprawia, że kodowanie jest
     niezależne od stanu [systemu] oraz odporne na brakujące bajty.

    * Znaki UCS zakodowane w UTF-8 mogą mieć długość do sześciu bajtów,
     jakkolwiek standard Unicode nie definiuje znaków powyżej 0x10ffff,
     więc znaki Unicode mogą mieć maksymalnie cztery bajty w UTF-8.

KODOWANIE

    Do reprezentacji znaku używane są następujące ciągi bajtów. Ciąg,
    którego należy użyć zależy od numeru kodu UCS znaku:

    0x00000000 - 0x0000007F:
      0xxxxxxx

    0x00000080 - 0x000007FF:
      110xxxxx 10xxxxxx

    0x00000800 - 0x0000FFFF:
      1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00010000 - 0x001FFFFF:
      11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00200000 - 0x03FFFFFF:
      111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x04000000 - 0x7FFFFFFF:
      1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    Pozycje bitowe xxx zostają wypełnione bitami numeru kodu znaku w
    reprezentacji dwójkowej. Może zostać użyty tylko najkrótszy możliwy
    wielobajtowy ciąg, która reprezentuje numer kodowy danego znaku.

    Wartości kodowe UCS 0xd800–0xdfff (zastępujące UTF-16), jak też 0xfffe
    i 0xffff (nie-znaki w UCS) nie powinny wystąpić w strumieniach zgodnych
    z UTF-8.

PRZYKŁADY

    Znak Unicode 0xa9 = 1010 1001 (znak copyright) kodowany jest w UTF-8
    jako

       11000010 10101001 = 0xc2 0xa9

    a znak 0x2260 = 0010 0010 0110 0000 (symbol "nie równa się") kodowany
    jest jako:

       11100010 10001001 10100000 = 0xe2 0x89 0xa0

UWAGI O STOSOWANIU

    Aby włączyć obsługę UTF-8 w aplikacjach, użytkownicy muszą wybrać
    locale UTF-8, na przykład poprzez

       export LANG=en_GB.UTF-8

    Oprogramowanie, które musi wiedzieć, jakie kodowanie znaków jest
    używane powinno zawsze ustawiać locale, na przykład za pomocą

       setlocale(LC_CTYPE, "")

    a programiści mogą wówczas sprawdzać wartość wyrażenia

       strcmp(nl_langinfo(CODESET), "UTF-8") == 0

    aby określić, czy zostało wybrane locale UTF-8 i czy wszystko:
    standardowe wprowadzanie i wyprowadzanie danych otwartym tekstem,
    komunikacja terminalowa, zawartosc plików tekstowych oraz zmienne
    środowiska, jest zakodowane w UTF-8.

    Programiści przyzwyczajeni do jednobajtowego kodowania takiego, jak US-
    ASCII lub ISO 8859 muszą wiedzieć, że dwa z dotychczasowych założeń nie
    są spełnione w locale  UTF-8.  Po  pierwsze,  pojedynczy  bajt
    niekoniecznie nadal odpowiada pojedynczemu znakowi. Po drugie, ponieważ
    nowoczesne emulatory terminali w trybie UTF-8 wspierają  również
    chińskie, japońskie i koreańskie znaki o podwójnej długości, jak też
    nie rozdzielone znaki kombinowane, wyprowadzenie pojedynczego znaku
    niekoniecznie przesuwa kursor o jedną pozycję, jak to miało miejsce w
    ASCII. Do zliczania znaków i pozycji kursora należy obecnie używać
    funkcji bibliotecznych takich, jak mbsrtowcs(3) i wcswidth(3).

    Oficjalną sekwencją unikową przełączającą ze schematu kodowania ISO
    2022 (używaną na przykład przez terminale VT100) do UTF-8 jest ESC % G
    ("\x1b%G"). Odpowiadającą jej sekwencją powrotu z UTF-8 do ISO 2022
    jest ESC % @ ("\x1b%@"). Inne sekwencje ISO 2022  (takie  jak
    przełączające zbiory G0 i G1) nie mają zastosowania w trybie UTF-8.

    Można mieć nadzieję, że w przewidywalnej przyszłości UTF-8 zastąpi na
    wszystkich poziomach ASCII i ISO 8859 jako wspólne kodowanie znaków w
    systemach  POSIX-owych,  doprowadzając  do  znacznego  wzbogacenia
    środowiska obsługi czystego tekstu.

ZABEZPIECZENIA

    Standardy Unicode i UCS wymagają, aby przy generowaniu UTF-8 używać
    najkrótszej z możliwych postaci, np. generowanie dwubajtowej sekwencji
    o pierwszym bajcie 0xc0 nie jest zgodne ze standardem.  Unicode 3.1
    dodał wymaganie, aby zgodne ze standardem programy nie akceptowały
    innych niż najkrótsze postaci jako swoich danych wejściowych. Jest to
    związane z bezpieczeństwem: jeśli wprowadzane przez użytkownika dane są
    sprawdzane pod kątem możliwych naruszeń bezpieczeństwa, program może
    sprawdzać jedynie wersje ASCII wystąpień "/../", ";" lub NUL i
    przeoczyć, że jest wiele niezgodnych z ASCII sposobów przedstawienia
    tych rzeczy w nie-najkrótszym kodowaniu UTF-8.

STANDARDY

    ISO/IEC 10646-1:2000, Unicode 3.1, RFC 2279, Plan 9.

AUTOR

    Markus Kuhn <mgk25@cl.cam.ac.uk>

ZOBACZ TAKŻE

    nl_langinfo(3), setlocale(3), charsets(7), unicode(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.