Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    UTF-8 - zgodne z ASCII wielobajtowe kodowanie Unikodowe

OPIS

    Zestaw znakow Unicode 3.0 zajmuje szesnastobitow przestrze kodow.
    Najprostsze kodowanie Unikodowe (znane jako UCS-2) sklada si  z
    sekwencji slow szesnastobitowych. Takie lacuchy mog zawiera jako cz
    wielu znakow 16-bitowych bajty takie jak '\0' lub '/', ktore maj
    specjalne znaczenie w nazwach plikow i innych parametrach funkcji z
    biblioteki C. Dodatkowo, wikszo narzdzi uniksowych spodziewa si plikow
    ASCII i nie potrafi bez znacznych modyfikacji czyta slow 16-bitowych
    jako znakow. Z tych powodow UCS-2 nie jest podanym  zewntrznym
    kodowaniem Unicode w nazwach plikow, plikach tekstowych, zmiennych
    rodowiskowych itd. ISO 10646 Universal Character Set (UCS), nadzbior
    Unicode, zajmuje nawet przestrze 31-bitow i oczywiste dla kodowanie
    UCS-4 (sekwencja slow 32-bitowych) stwarza te same problemy.

    Kodowanie UTF-8 dla Unicode i UCS nie ma tych problemow i jest sluszn
    metod  uywania  zestawu  znakow Unicode w systemach operacyjnych
    wzorowanych na UNIX-ie.

W/LACIWOCI

    Kodowanie UTF-8 ma nastpujce przydatne wlaciwoci:

    * UCS znaki od 0x00000000 do 0x0000007f (klasyczne znaki US-ASCII)
     zakodowane s po prostu jako bajty 0x00 do 0x7f (zgodno z ASCII).
     Oznacza to, e pliki i lacuchy ktore zawieraj tylko siedmiobitowe
     znaki ASCII maj takie samo kodowanie i w ASCII i w UTF-8.

    * Wszystkie znaki UCS > 0x7f zakodowane s jako wielobajtowy cig
     skladajcy si tylko z bajtow w zakresie 0x80 do 0xfd, tak wic adne
     bajty ASCII nie moga si pojawi jako cz innego znaku i nie wystpuj tam
     problemy z np. '\0' czy '/'.

    * Zachowany jest leksykograficzny porzdek sortowania lacuchow w UCS-4.

    * Za pomoc UTF-8 mona zakodowa wszystkie z moliwych 2^31 kodow UCS.

    * Bajty 0xfe i 0xff nie s nigdy uywane w kodowaniu UTF-8.

    * Pierwszy bajt cigu wielobajtowego reprezentujcego pojedynczy znak UCS
     nie-ASCII zawsze zawiera si w zakresie 0xc0 do 0xfd i wskazuje jak
     dlugi jest ow cig. Wszystkie pozostale bajty takiego wielobajtowego
     cigu zawieraj si w zakresie od 0x80 do 0xbf. Pozwala to na latw
     resynchronizacj i sprawia, e kodowanie jest niezalene od stanu
     [systemu] oraz odporne na brakujce bajty.

    * Znaki UCS zakodowane w UTF-8 mog mie dlugo do szeciu bajtow,
     jakkolwiek standard Unicode nie definiuje znakow powyej 0x10ffff, wic
     znaki Unicode mog mie maksymalnie cztery bajty w UTF-8.

KODOWANIE

    Do reprezentacji znaku uywane s nastpujce cigi bajtow. Cig, ktorego
    naley uy zaley od numeru kodu UCS znaku:

    0x00000000 - 0x0000007F:
      0xxxxxxx

    0x00000080 - 0x000007FF:
      110xxxxx 10xxxxxx

    0x00000800 - 0x0000FFFF:
      1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00010000 - 0x001FFFFF:
      11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00200000 - 0x03FFFFFF:
      111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x04000000 - 0x7FFFFFFF:
      1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    Pozycje bitowe xxx zostaj wypelnione bitami numeru kodu znaku w
    reprezentacji dwojkowej.  Moe zosta uyty tylko najkrotszy moliwy
    wielobajtowy cig, ktora reprezentuje numer kodowy danego znaku.

    Wartoci kodowe UCS 0xd800-0xdfff (zastpujce UTF-16), jak te 0xfffe i
    0xffff (nie-znaki w UCS) nie powinny wystpi w strumieniach zgodnych z
    UTF-8.

PRZYK/LADY

    Znak Unicode 0xa9 = 1010 1001 (znak copyright) kodowany jest w UTF-8
    jako

       11000010 10101001 = 0xc2 0xa9

    a znak 0x2260 = 0010 0010 0110 0000 (symbol "nie rowna si") kodowany
    jest jako:

       11100010 10001001 10100000 = 0xe2 0x89 0xa0

UWAGI O STOSOWANIU

    Aby wlczy obslug UTF-8 w aplikacjach, uytkownicy musz wybra locale
    UTF-8, na przyklad poprzez

       export LANG=en_GB.UTF-8

    Oprogramowanie, ktore musi wiedzie, jakie kodowanie znakow jest uywane
    powinno zawsze ustawia locale, na przyklad za pomoc

       setlocale(LC_CTYPE, "")

    a programici mog wowczas sprawdza warto wyraenia

       strcmp(nl_langinfo(CODESET), "UTF-8") == 0

    aby okreli, czy zostalo wybrane locale UTF-8 i  czy  wszystko:
    standardowe wprowadzanie i wyprowadzanie danych otwartym tekstem,
    komunikacja terminalowa, zawartosc plikow tekstowych oraz zmienne
    rodowiska, jest zakodowane w UTF-8.

    Programici przyzwyczajeni do jednobajtowego kodowania takiego, jak US-
    ASCII lub ISO 8859 musz wiedzie, e dwa z dotychczasowych zaloe nie s
    spelnione w locale UTF-8. Po pierwsze, pojedynczy bajt niekoniecznie
    nadal odpowiada pojedynczemu znakowi. Po drugie, poniewa nowoczesne
    emulatory terminali w trybie UTF-8 wspieraj rownie chiskie, japoskie i
    koreaskie znaki o podw'ojnej d/lugoci, jak te nie rozdzielone znaki
    kombinowane, wyprowadzenie pojedynczego znaku niekoniecznie przesuwa
    kursor o jedn pozycj, jak to mialo miejsce w ASCII.  Do zliczania
    znakow i pozycji kursora naley obecnie uywa funkcji bibliotecznych
    takich, jak mbsrtowcs(3) i wcswidth(3).

    Oficjaln sekwencj unikow przelczajc ze schematu kodowania ISO 2022
    (uywan na przyklad przez terminale VT100) do UTF-8 jest ESC % G
    ("\x1b%G"). Odpowiadajc jej sekwencj powrotu z UTF-8 do ISO 2022 jest
    ESC % @ ("\x1b%@"). Inne sekwencje ISO 2022 (takie jak przelczajce
    zbiory G0 i G1) nie maj zastosowania w trybie UTF-8.

    Mona mie nadziej, e w przewidywalnej przyszloci UTF-8 zastpi na
    wszystkich poziomach ASCII i ISO 8859 jako wspolne kodowanie znakow w
    systemach POSIX-owych, doprowadzajc do znacznego wzbogacenia rodowiska
    obslugi czystego tekstu.

ZABEZPIECZENIA

    Standardy Unicode i UCS wymagaj, aby przy generowaniu UTF-8 uywa
    najkrotszej z moliwych postaci, np. generowanie dwubajtowej sekwencji o
    pierwszym bajcie 0xc0 nie jest zgodne ze standardem. Unicode 3.1 dodal
    wymaganie, aby zgodne ze standardem programy nie akceptowaly innych ni
    najkrotsze postaci jako swoich danych wejciowych. Jest to zwizane z
    bezpieczestwem: jeli wprowadzane przez uytkownika dane s sprawdzane pod
    ktem moliwych narusze bezpieczestwa, program moe sprawdza jedynie
    wersje ASCII wystpie "/../", ";" lub NUL i przeoczy, e jest wiele
    niezgodnych  z ASCII sposobow przedstawienia tych rzeczy w nie-
    najkrotszym kodowaniu UTF-8.

STANDARDY

    ISO/IEC 10646-1:2000, Unicode 3.1, RFC 2279, Plan 9.

AUTOR

    Markus Kuhn <mgk25@cl.cam.ac.uk>

ZOBACZ TAKE

    nl_langinfo(3), setlocale(3), charsets(7), unicode(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.