Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    MAKEDEV - utworz urzdzenia

SK/LADNIA

    cd dev; ./MAKEDEV -V
    cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] update
    cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] [ -d ] urzdzenie ...

OPIS

    MAKEDEV jest skryptem tworzcym urzdzenia z katalogu /dev, uywane jako
    interfejs do porozumiewania si z jdrem.

    Zauwa, e jeli program zwraca bld ``ENOENT: No such file or directory''
    to oznacza to zwykle, e brakuje pliku urzdzenia, podczas gdy ``ENODEV:
    No such device'' oznacza, e jdro nie ma skonfigurowanego  (lub
    zaladowanego) sterownika.

    Uwaga!  Ten podrcznik nie jest aktualny. Istnieje wiele urzdze, ktore
    /dev/MAKEDEV potrafi utworzy, a ktore nie s opisane tutaj. Przeczytaj
    zawarto skryptu dla dalszych informacji.

OPCJE

    -V   Wydrukuj wersj (zwykle informacj RCS o wersji) i zakocz.

    -n   Nie odwieaj urzdze; wydrukuj tylko akcje, ktore bylyby dokonane.

    -d   Kasuj urzdzenia. Podstawowym zastosowaniem tej flagi jest jej
       uywanie przez MAKEDEV.

    -v   Bd gadatliwy. Drukuj akcje w kolejnoci ich wykonywania. Jest to
       to samo wyjcie, ktore jest produkowane opcj -n.

DOSTOSOWYWANIE

    Poniewa obecnie nie jest ustandaryzowane, ktore nazwy s uywane przez
    jakich uytkownikow i grupy systemu, by  moe  bdziesz  musial(a)
    zmodyfikowa MAKEDEV odpowiednio do swoich potrzeb. W okolicach pocztku
    pliku znajduje si mapowanie z typu urzdzenia na uytkownika, grup i
    prawa (np. wszystkie urzdzenia CD-ROM s ustawiane ze zmiennej $cdrom).
    Jeli chcesz zmieni wartoci domylne, to jest to sekcja, ktora ci
    interesuje.

URZDZENIA

    Opcje og'olne

    update Dziala  to  tylko  na  jdrach, ktore maj /proc/interrupts
       (wprowadzone w 1.1.x).  Plik  ten  jest  przeszukiwany  w
       poszukiwaniu  obecnie  skonfigurowanych  urzdze, a nastpnie
       porownywany z poprzednimi ustawieniami, zapisanymi w pliku
       DEVICES.  Nastpnie tworzone s nowe (od tego czasu) urzdzenia, a
       przestarzale s kasowane.

    generic
       Utworz podstawowy podzbior urzdze. S to standardowe urzdzenia
       plus sterowniki stacji dyskow, dyskow twardych, pseudoterminali,
       urzdze konsoli, urzdze szeregowych, myszy szynowej (busmice) i
       portow drukarek.

    std  Standardowe urzdzenia.  S to: mem - dostp do pamici fizycznej;
       kmem - dostp do wirtualnej pamici jdra; null - urzdzenie zerowe
       (nieskoczone utopienie); port - dostp do portow I/O; zero -
       rodlo bajtow  zerowych  (nieskoczone);  core  -  dowizanie
       symboliczne do /proc/kcore (dla debuggowania jdra); full -
       zawsze zwraca ENOSPACE podczas zapisu; ram - ramdysk; tty -
       dostp do kontrolujcego tty procesu.

    local Uruchamia to po prostu MAKEDEV.local. Jest to skrypt, ktory moe
       tworzy dowolne urzdzenia lokalne.

    Terminale Wirtualne

    console
       Tworzy to urzdzenia zwizane z konsol. S to wirtualne terminale
       ttyx, gdzie x moe by od 0 do 63. Urzdzenie tty0 jest aktualnie
       uywanym vt (wirtualnym terminalem) i znane jest te jako console.
       Dla kadego vt istniej dwa urzdzenia vcsx i vcsax, ktore s
       wykorzystywane do generowania zrzutow ekranu vt ( vcsx jest
       czysto tekstowe, a vcsax zawiera atrybuty).

    Urzdzenia Szeregowe

    ttyS{0..63}
       Porty szeregowe i odpowiadajce im urzdzenia wydzwaniajce. Dla
       urzdzenia ttySx istnieje rownie urzdzenie cuax, ktore jest
       wykorzystywane  do wydzwaniania. Moe to zapobiec potrzebie
       kooperatywnych blokad w prostych sytuacjach.

    cyclades
       Urzdzenia wdzwaniajce i wydzwaniajce dla inteligentnej karty
       cyclades szeregowego I/O. Urzdzenie wdzwaniajce to ttyCx a
       odpowiadajce urzdzenie wydzwaniajce to cubx. Domylnie tworzone
       s urzdzenia dla 7 linii. Mona to zmieni do 15, usuwajc
       komentarz.

    Pseudo Terminale

    pty[p-s]
       Kady moliwy argument utworzy bank 16 par mistrza i niewolnika
       (master & slave ;-)). Obecne jdro (1.2) jest ograniczone do 64
       takich par. Nadrzdne (master) pseudoterminale to pty[p-s][0-9a-
       f], a podrzdne (slave) to tty[p-s][0-9a-f].

    Porty r'ownoleg/le

    lp   Standardowe porty rownolegle. Tworzone urzdzenia to lp0, lp1 i
       lp2. odpowiadaj one portom 0x3bc, 0x378 i 0x278.  Tak wic na
       niektorych maszynach pierwszy port drukarki moe w rzeczywistoci
       by lp1.

    par  Alternatywne do lp. Porty s nazywane parx zamiast lpx.

    Mysz szynowa (busmice)

    busmice
       Rone sterowniki myszy szynowej. Tworzy to nastpujce urzdzenia:
       logimouse (mysz Logitech), psmouse (mysz w stylu PS/2), msmouse
       (mysz Microsoft Inport) i atimouse (mysz ATI XL) oraz jmouse
       (mysz-J).

    Urzdzenia drka do zabawy ;)

    js   Joystick. Tworzy js0 i js1.

    Urzdzenia dyskowe

    fd[0-7]
       Urzdzenia stacji dyskow. Urzdzenie fdx jest urzdzeniem, ktore
       automatycznie wykrywa format, a dodatkowe urzdzenia maj ustalony
       format (ktorego rozmiar jest wskazywany nazw). Inne urzdzenia s
       nazywane fdxLn. Litera L okrela rodzaj stacji dyskow (d = 5.25"
       DD, h = 5.25" HD, D = 3.5" DD, H = 3.5" HD, E = 3.5" ED). Liczba
       n okrela pojemno tego formatu w K. W wyniku tego standardowe
       formaty to fdxd360, fdxh1200, fdxD720, fdxH1440 i fdxE2880.

       Dla dalszych informacji, zobacz pakiet fdutils Alaina Knaffa.

       Urzdzenia fd0* do fd3* s stacjami dyskow pierwszego kontrolera,
       a urzdzenia fd4* do fd7* s stacjami dyskow drugiego kontrolera.

    hd[a-d]
       Twarde dyski AT. Urzdzenie hdx daje dostp do calego dysku, gdzie
       partycje to hdx[0-20].  Cztery podstawowe partycje to hdx1 do
       hdx4, a logiczne to hdx5 do hdx20. (Partycja podstawowa moe by
       przeksztalcona w partycj rozszerzon, ktora moe mie 4 partycje
       logiczne).  Domylnie robione s urzdzenia dla  4  partycji
       logicznych. Kolejne mona doda odkomentowujc je.

       Napdy hda i hdb s dwoma z pierwszego kontrolera. Jeli uywasz
       nowego sterownika IDE, to hdc i hdd s dwoma napdami drugiego
       (secondary) kontrolera. Urzdzenia te mog by te uywane do dostpu
       CDROM-ow IDE.

    xd[a-d]
       Twarde dyski XT. Partycje s takie same jak dla dyskow IDE.

    sd[a-h]
       Twarde dyski SCSI. Partycje s podobne do dyskow IDE, lecz jest
       ograniczenie  do  11 partycji logicznych (sdx5 do sdx15).
       Umoliwia to istnienie 8 dyskow SCSI.

    loop  Urzdzenia dyskowe loopback. Umoliwiaj one uywanie zwyklego pliku
       jako urzdzenia blokowego. Znaczy to, e obrazy systemow plikow
       mog by montowane i uywane jak zwykle. Tworzy to 8 urzdze loop0
       do loop7.

    Urzdzenia tamowe

    st[0-7]
       Kasety SCSI. Tworzy to przewijajce urzdzenie tamowe stx i
       nieprzewijajce urzdzenie tamowe nstx.

    qic  Tamy QIC-80. Tworzone urzdzenia to rmt8, rmt16, tape-d i tape-
       reset.

    ftape Tamy napdu (QIC-117). Istniej 4 metody dostpu, zalene od napdu
       tamowego. Dla kadej z metod dostpu 0, 1, 2 i 3 tworzone s
       urzdzenia rftx (przewijajce) i nrftx (nieprzewijajce). Dla
       kompatybilnoci, urzdzenia ftape  i  nftape  s  dowizaniami
       symbolicznymi do rft0 i nrft0.

    Urzdzenia CDROM

    scd[0-7]
       Odtwarzacze CD SCSI.

    sonycd Sony CDU-31A CD.

    mcd  Mitsumi CD.

    cdu535 Sony CDU-535 CD.

    lmscd LMS/Philips CD.

    sbpcd{0,1,2,3}
       Sound Blaster CD.  Jdro jest w stanie obsluy 16 CDROMow, z
       ktorych kady jest osigalny  jako  sbpcd[0-9a-f].  S  one
       przyznawane w grupach po 4 dla kadego kontrolera. sbpcd jest
       dowizaniem symbolicznym do sbpcd0.

    Skaner

    logiscan
       Logitech ScanMan32 i ScanMan 256.

    m105scan
       Skaner rczny Mustek M105.

    ac4096 Skaner rczny SkanerA4Tek Color.

    Audio

    audio Tworzy to urzdzenia audio, uywane przez sterownik dwiku. Zalicza
       si do nich mixer, sequencer, dsp i audio.

    pcaudio
       Urzdzenia dla sterownika dwiku na PC Speaker. S to pcmixer, pxsp
       i pcaudio.

    R'one

    sg   Podstawowe urzdzenia SCSI. Tworzone urzdzenia to sg0 do sg7.
       Umoliwiaj one wysylanie arbitralnych komend do dowolnych urzdze
       SCSI. Umoliwia to zapytywanie urzdzenia o autoinformacje lub
       kontrolowanie urzdze SCSI, ktore nie s dyskami, tamami lub
       CDROMami (np. skaner, nagrywarka CD).

    fd   Aby umoliwi programowi odczytanie wejcia z deskryptora pliku x,
       uyj /dev/fd/x jako nazwy pliku. Tworzy to te /dev/stdin,
       /dev/stdout oraz /dev/stderr.  (Zauwa, e s to po  prostu
       dowizania symboliczne do /proc/self/fd).

    ibcs2 Urzdzenia (i dowizania symboliczne) wymagane przez emulacj
       IBCS2.

    apm  Urzdzenia dla zarzdzania zasilaniem.

    dcf  Sterownik do zegara radiowego DCF-77.

    helloworld
       Urzdzenie demonstracyjne pisania modulow. Zobacz rodla modulow.

    Urzdzenia sieciowe
       Linux mial w /dev urzdzenia do kontroli urzdze sieciowych, lecz
       ju ich tam nie ma. Aby zobaczy znane jdru urzdzenia sieciowe,
       zobacz /proc/net/dev.

ZOBACZ TAKE

    Linux Allocated  Devices,  pielgnowane  przez  H. Petera  Anvina,
    <Peter.Anvin@linux.org>.

AUTOR

    Nick Holloway

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.