Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAZWA

    adduser, addgroup - dodaje uytkownika lub grup do systemu

SK/LADNIA

    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home]
    [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID]
    [--disabled-password]   [--disabled-login]   [--gecos   GECOS]
    [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser  --system  [opcje]  [--home  KATALOG]  [--shell  POWLOKA]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPA | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] uytkownik

    addgroup [opcje] [--gid ID] grupa

    addgroup --system [opcje] [--gid ID] grupa

    adduser [opcje] uytkownik grupa

  WSP'OLNE OPCJE
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf
    PLIK]

OPIS

    adduser i addgroup dodaj uytkownikow i grupy do systemu zgodnie z
    opcjami wymienionymi w linii polece oraz konfiguracj zawart w pliku
    /etc/adduser.conf. Programy te s bardziej przyjaznymi dla uytkownika
    interfejsami do programow useradd, groupadd i usermod wybierajcymi
    zgodne ze standardami Debiana wartoci identyfikatora uytkownika (UID) i
    identyfikatora grupy (GID), tworzcymi katalogi domowe, uruchamiajcymi
    lokalne skrypty i majcymi inne dodatkowe funkcje. adduser i addgroup
    mog by uyte w jednym z piciu trybow:

  Dodawanie zwyk/lych uytkownik'ow
    adduser, wywolany z jednym argumentem nie bdcym opcj oraz bez opcji
    --system lub --group, doda zwyklego uytkownika.

    adduser wybierze pierwszy moliwy UID z zakresu przeznaczonego dla
    zwyklych uytkownikow w pliku konfiguracyjnym. Ten UID moe zosta
    nadpisany za pomoc opcji --uid.

    Zakres okrelony w pliku konfiguracyjnym rownie moe zosta nadpisany
    opcjami --firstuid i --lastuid.

    Domylnie kademu uytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje
    przypisana grupa majca t sam nazw i identyfikator, co uytkownik.
    Umieszczanie kadego uytkownika w grupie o tej samej nazwie pozwala na
    latwe zarzdzanie katalogami dostpnymi do zapisu dla grupy poprzez
    dodanie odpowiednich uytkownikow do nowej grupy, ustawienie flagi
    set-group-ID na katalogu i ustawienie kademu uytkownikowi wartoci umask
    rownej 002. Jeeli ta opcja zostanie wylczona  przez  ustawienie
    USERGROUPS  na  no,  wszyscy  nowo tworzeni uytkownicy bd mieli
    identyfikator grupy  ustawiony  na  USERS_GID.  Podstawowe  grupy
    uytkownikow mog zosta rownie nadpisane przez podanie w linii polece
    opcji --gid lub --ingroup, ktore ustawiaj grup  przez  podanie,
    odpowiednio, jej id lub nazwy. Ponadto uytkownikow mona doda do jednej
    lub wikszej liczby grup zdefiniowanych w adduser.conf albo przez
    ustawienie ADD_EXTRA_GROUPS na 1 w adduser.conf, albo przez podanie
    opcji linii polece --add_extra_groups.

    adduser utworzy katalog domowy uytkownika zgodnie z ustawieniami DHOME,
    GROUPHOMES, LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy moe
    zosta nadpisany przez opcj linii polece --home, a powloka - przez opcj
    --shell. Jeeli USERGROUPS jest ustawione na yes, to katalogowi domowemu
    uytkownika zostanie nadany bit set-group-ID, co powoduje, e jakikolwiek
    plik utworzony w tym katalogu bdzie mial przydzielon wlaciw grup.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt
    for finger (gecos) information and a password. The gecos may also be
    set with the --gecos option. With the --disabled-login option, the
    account will be created but will be disabled until a password is set.
    The --disabled-password option will not set a password, but login is
    still possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted
    home directory for the new user, add the --encrypt-home option. For
    more information, refer to the -b option of ecryptfs-setup-private(1).

    Po utworzeniu i ustawieniu konta uytkownika, jeeli istnieje plik
    /usr/local/sbin/adduser.local,  to zostanie on uruchomiony w celu
    wykonania lokalnych ustawie. Argumenty przekazywane do adduser.local s
    nastepujce:
    nazwa-uytkownika uid gid katalog-domowy
    Zmienna rodowiskowa VERBOSE jest ustawiana na:

    0, jeli podano opcj --quiet

    1, jeli nie podano adnej z opcji --quiet i --debug

    2, jeli podano opcj --debug

       (To  samo dotyczy zmiennej DEBUG, jednak ta zmienna jest
       przestarzala i zostanie usunita w ktorej z przyszlych wesji
       programu adduser).

  Dodawanie uytkownik'ow systemowych
    adduser, gdy zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie bdcym opcj,
    oraz z opcj --system, doda uytkownika systemowego. Jeeli taki uytkownik
    z  identyfikatorem  uytkownika  (uid)  mieszczcym  si w zakresie
    identyfikatorow uytkownikow systemowych (lub jeeli uid jest podany w
    linii polece, to z tym identyfikatorem) ju istnieje, adduser wywietli
    ostrzeenie i zakoczy dzialanie. Ostrzeenie to mona wylczy, uywajc opcji
    "--quiet"

    adduser  wybierze  pierwszy moliwy UID z zakresu identyfikatorow
    systemowych okrelonych w pliku  konfiguracyjnym  (FIRST_SYSTEM_UID
    iLAST_SYSTEM_UID). Aby poda cile okrelony UID, naley uy opcji --uid.

    Domylnie uytkownicy systemowi maj przypisan grup nogroup. Aby przypisa
    nowego uytkownika systemowego do istniejcej grupy, naley uy opcji --gid
    lub --ingroup. Aby nowemu uytkownikowi systemowemu zostala przypisana
    nowa grupa z tym samym identyfikatorem, trzeba uy opcji --group.

    Katalog domowy jest tworzony zgodnie z tymi samymi zasadami, co dla
    zwyklych uytkownikow. Nowy uytkownik systemowy bdzie mial powlok
    /bin/false (chyba e zostanie to nadpisane opcj --shell) oraz wylczone
    haslo. Pliki z katalogu SKEL nie zostan skopiowane.

  Dodawanie zwyk/lych grup
    Jeeli adduser zostanie uruchomiony z opcj --group, ale bez opcji
    --system, lub jako program addgroup, to zostanie dodana grupa dla
    zwyklych uytkownikow.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu okrelonego w pliku
    konfiguracyjnym  dla  identyfikatorow  zwyklych  grup  (FIRST_GID,
    LAST_GID), jednake moe zosta nadpisany opcj --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej adnych uytkownikow.

  Dodawanie grup systemowych
    Jeeli addgroup zostanie wywolany z opcj --system, to bdzie utworzona
    nowa grupa systemowa.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu okrelonego w pliku
    konfiguracyjnym  dla  identyfikatorow  uytkownikow  systemowych
    (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID), jednake moe zosta nadpisany opcj
    --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej adnych uytkownikow.

  Przydzielanie istniejcego uytkownika do istniejcej grupy
    adduser  wywolany  z  dwoma argumentami nie bdcymi opcjami doda
    istniejcego uytkownika do istniejcej grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Uyje pliku PLIK zamiast /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasla. Uytkownik
       nie bdzie mogl uywa swojego konta, dopoki haslo nie zostanie
       nadane.

    --disabled-password
       Jak --disabled-login, ale dostp uytkownika do systemu bdzie wci
       moliwy (na przyklad przez uycie kluczy SSH RSA), ale bez
       autoryzacji za pomoc hasla.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the
       configurable regular expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM
       if --system is specified) specified in the configuration file.
       This option forces adduser and addgroup to apply only a weak
       check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Ustawia pole z informacjami GECOS dla nowego uytkownika. Jeli ta
       opcja jest uyta, to adduser nie bdzie prosil o podanie tych
       informacji.

    --gid ID
       Przy tworzeniu nowej grupy, ta opcja ustawia identyfikator grupy
       na podan warto. Przy tworzeniu uytkownika, uycie tej opcji
       spowoduje umieszczenie uytkownika w zadanej grupie.

    --group
       Uyte razem z --system, spowoduje utworzenie grupy o takiej samej
       nazwie i identyfikatorze, jak nowo tworzony uytkownik systemowy.
       Jeeli nie zostanie uyte razem z opcj --system, to zostanie
       utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest opcj domyln,
       jeeli program zostal wywolany jako addgroup.

    --help Wywietla krotk instrukcj uywania programu.

    --home KATALOG
       Uywa katalogu KATALOG jako katalogu  domowego  uytkownika,
       nadpisujc  tym  samym  domyln  warto  okrelon  w  pliku
       konfiguracyjnym. Jeeli ten katalog nie istnieje, to bdzie
       utworzony i zostan skopiowane pliki z katalogu SKEL.

    --shell POW/LOKA
       Ustawia POWLOK jako powlok logowania uytkownika, nadpisujc
       domyln warto okrelon w pliku konfiguracyjnym.

    --ingroup GRUPA
       Umieszcza nowego uytkownika w grupie GRUPA, zamiast w grupie
       okrelonej przez opcj USERS_GID w pliku adduser.conf. Dotyczy to
       tylko podstawowej grupy uytkownika. Aby doda uytkownika do
       dodatkowych grup, prosimy zobaczy opis opcji add_extra_groups.

    --no-create-home
       Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeeli on nie istnieje.

    --quiet
       Pomija informacje, pokazuje tylko ostrzeenia i bldy.

    --debug
       Tryb gadatliwy, przydatny w czasie rozwizywania problemow w
       programie adduser.

    --system
       Tworzy uytkownika systemowego lub grup systemow.

    --uid ID
       Ustawia identyfikator nowego uytkownika na podan warto. adduser
       zakoczy si bldem, jeeli taki identyfikator jest ju zajty.

    --firstuid ID
       Nadpisuje warto pierwszego dostpnego identyfikatora uytkownika
       (nadpisuje FIRST_UID podany w pliku konfiguracyjnym).

    --lastuid ID
       Nadpisuje warto pierwszego ostatniego identyfikatora uytkownika
       (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Dodaje nowego uytkownika do grup dodatkowych zdefiniowanych w
       pliku konfiguracyjnym.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i prawach autorskich.

WARTOCI ZWRACANE

    0   Podany uytkownik istnieje - albo zostal utworzony przez adduser,
       albo istnial w systemie przed wywolaniem adduder. Jeeli adduser
       zwrocil 0, to uruchomienie programu adduser po raz drugi z tymi
       samymi parametrami take zwroci 0.

    1   Tworzenie  uytkownika  lub grupy nie powiodlo si, poniewa
       uytkownik bd grupa ju istnialy z innym identyfikatorem UID/GID
       ni podany. Nazwa uytkownika lub grupy zostala odrzucona poniewa
       nie pasowala do skonfigurowanego wyraenia regularnego, patrz
       adduser.conf(5). Adduser zostal zabity sygnalem.
       Albo z wielu innych jeszcze nieudokumentowanych przyczyn, ktore
       w takim wypadku s wypisywane na konsoli -  mona  rozway
       niepodawanie  opcji  --quiet,  aby  adduser  wypisal wicej
       informacji.

PLIKI

    /etc/adduser.conf
       Domylny plik konfiguracyjny programow adduser i addgroup.

ZOBACZ TAKE

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8), usermod(8), punkt
    9.2.2 dokumentu Debian Policy.

T/LUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, padziernik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda
    Bauerschmidta i Marca Habera. Dodatkowe laty autorstwa Joerga Hoha i
    Stephena Grana.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z duym wkladem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyszej. Nie ma adnych gwarancji.