Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAZWA

    adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupę do systemu

SKŁADNIA

    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home]
    [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID]
    [--disabled-password]   [--disabled-login]   [--gecos   GECOS]
    [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser  --system  [opcje]  [--home  KATALOG]  [--shell  POWŁOKA]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPA | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] użytkownik

    addgroup [opcje] [--gid ID] grupa

    addgroup --system [opcje] [--gid ID] grupa

    adduser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÓLNE OPCJE
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf
    PLIK]

OPIS

    adduser i addgroup dodają użytkowników i grupy do systemu zgodnie z
    opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku
    /etc/adduser.conf. Programy te są bardziej przyjaznymi dla użytkownika
    interfejsami do programów useradd, groupadd i usermod wybierającymi
    zgodne ze standardami Debiana wartości identyfikatora użytkownika (UID)
    i  identyfikatora  grupy  (GID),  tworzącymi  katalogi  domowe,
    uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje.
    adduser i addgroup mogą być użyte w jednym z pięciu trybów:

  Dodawanie zwykłych użytkowników
    adduser, wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji
    --system lub --group, doda zwykłego użytkownika.

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu przeznaczonego dla
    zwykłych użytkowników w pliku konfiguracyjnym. Ten UID może zostać
    nadpisany za pomocą opcji --uid.

    Zakres określony w pliku konfiguracyjnym również może zostać nadpisany
    opcjami --firstuid i --lastuid.

    Domyślnie każdemu użytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje
    przypisana grupa mająca tę samą nazwę i identyfikator, co użytkownik.
    Umieszczanie każdego użytkownika w grupie o tej samej nazwie pozwala na
    łatwe zarządzanie katalogami dostępnymi do zapisu dla grupy poprzez
    dodanie odpowiednich użytkowników do nowej grupy, ustawienie flagi
    set-group-ID na katalogu i ustawienie każdemu użytkownikowi wartości
    umask równej 002. Jeżeli ta opcja zostanie wyłączona przez ustawienie
    USERGROUPS  na no, wszyscy nowo tworzeni użytkownicy będą mieli
    identyfikator grupy  ustawiony  na  USERS_GID.  Podstawowe  grupy
    użytkowników mogą zostać również nadpisane przez podanie w linii
    poleceń opcji --gid lub --ingroup, które ustawiają grupę przez podanie,
    odpowiednio, jej id lub nazwy. Ponadto użytkowników można dodać do
    jednej lub większej liczby grup zdefiniowanych w adduser.conf albo
    przez ustawienie ADD_EXTRA_GROUPS na 1 w adduser.conf, albo przez
    podanie opcji linii poleceń --add_extra_groups.

    adduser utworzy katalog domowy użytkownika zgodnie z ustawieniami
    DHOME, GROUPHOMES, LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy
    może zostać nadpisany przez opcję linii poleceń --home, a powłoka -
    przez opcję --shell. Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na yes, to
    katalogowi domowemu użytkownika zostanie nadany bit set-group-ID, co
    powoduje, że jakikolwiek plik utworzony w tym katalogu będzie miał
    przydzieloną właściwą grupę.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt
    for finger (gecos) information and a password. The gecos may also be
    set with the --gecos option. With the --disabled-login option, the
    account will be created but will be disabled until a password is set.
    The --disabled-password option will not set a password, but login is
    still possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted
    home directory for the new user, add the --encrypt-home option.  For
    more information, refer to the -b option of ecryptfs-setup-private(1).

    Po utworzeniu i ustawieniu konta użytkownika, jeżeli istnieje plik
    /usr/local/sbin/adduser.local, to zostanie on uruchomiony w  celu
    wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do adduser.local
    są nastepujące:
    nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy
    Zmienna środowiskowa VERBOSE jest ustawiana na:

    0, jeśli podano opcję --quiet

    1, jeśli nie podano żadnej z opcji --quiet i --debug

    2, jeśli podano opcję --debug

       (To samo dotyczy zmiennej DEBUG, jednak ta zmienna  jest
       przestarzała i zostanie usunięta w którejś z przyszłych wesji
       programu adduser).

  Dodawanie użytkowników systemowych
    adduser, gdy zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie będącym
    opcją, oraz z opcją --system, doda użytkownika systemowego. Jeżeli taki
    użytkownik z identyfikatorem użytkownika (uid) mieszczącym się w
    zakresie identyfikatorów użytkowników systemowych (lub jeżeli uid jest
    podany w linii poleceń, to z tym identyfikatorem) już istnieje, adduser
    wyświetli ostrzeżenie i zakończy działanie. Ostrzeżenie to można
    wyłączyć, używając opcji "--quiet"

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu  identyfikatorów
    systemowych  określonych w pliku konfiguracyjnym (FIRST_SYSTEM_UID
    iLAST_SYSTEM_UID). Aby podać ściśle określony UID, należy użyć opcji
    --uid.

    Domyślnie użytkownicy systemowi mają przypisaną grupę nogroup. Aby
    przypisać nowego użytkownika systemowego do istniejącej grupy, należy
    użyć opcji --gid lub --ingroup. Aby nowemu użytkownikowi systemowemu
    została przypisana nowa grupa z tym samym identyfikatorem, trzeba użyć
    opcji --group.

    Katalog domowy jest tworzony zgodnie z tymi samymi zasadami, co dla
    zwykłych użytkowników. Nowy użytkownik systemowy będzie miał powłokę
    /bin/false  (chyba że zostanie to nadpisane opcją --shell) oraz
    wyłączone hasło. Pliki z katalogu SKEL nie zostaną skopiowane.

  Dodawanie zwykłych grup
    Jeżeli adduser zostanie uruchomiony z opcją --group, ale bez opcji
    --system, lub jako program addgroup, to zostanie dodana grupa dla
    zwykłych użytkowników.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w
    pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów zwykłych grup (FIRST_GID,
    LAST_GID), jednakże może zostać nadpisany opcją --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

  Dodawanie grup systemowych
    Jeżeli addgroup zostanie wywołany z opcją --system, to będzie utworzona
    nowa grupa systemowa.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w
    pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów użytkowników systemowych
    (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID), jednakże może zostać nadpisany
    opcją --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

  Przydzielanie istniejącego użytkownika do istniejącej grupy
    adduser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami  doda
    istniejącego użytkownika do istniejącej grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Użyje pliku PLIK zamiast /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasła. Użytkownik
       nie będzie mógł używać swojego konta, dopóki hasło nie zostanie
       nadane.

    --disabled-password
       Jak --disabled-login, ale dostęp użytkownika do systemu będzie
       wciąż możliwy (na przykład przez użycie kluczy SSH RSA), ale bez
       autoryzacji za pomocą hasła.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the
       configurable regular expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM
       if --system is specified) specified in the configuration file.
       This option forces adduser and addgroup to apply only a weak
       check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Ustawia pole z informacjami GECOS dla nowego użytkownika. Jeśli
       ta opcja jest użyta, to adduser nie będzie prosił o podanie tych
       informacji.

    --gid ID
       Przy tworzeniu nowej grupy, ta opcja ustawia identyfikator grupy
       na podaną wartość. Przy tworzeniu użytkownika, użycie tej opcji
       spowoduje umieszczenie użytkownika w zadanej grupie.

    --group
       Użyte razem z --system, spowoduje utworzenie grupy o takiej
       samej nazwie i identyfikatorze, jak nowo tworzony użytkownik
       systemowy. Jeżeli nie zostanie użyte razem z opcją --system, to
       zostanie utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest opcją
       domyślną, jeżeli program został wywołany jako addgroup.

    --help Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

    --home KATALOG
       Używa katalogu KATALOG jako katalogu domowego użytkownika,
       nadpisując tym samym domyślną wartość określoną  w  pliku
       konfiguracyjnym. Jeżeli ten katalog nie istnieje, to będzie
       utworzony i zostaną skopiowane pliki z katalogu SKEL.

    --shell POWŁOKA
       Ustawia POWŁOKĘ jako powłokę logowania użytkownika, nadpisując
       domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym.

    --ingroup GRUPA
       Umieszcza nowego użytkownika w grupie GRUPA, zamiast w grupie
       określonej przez opcję USERS_GID w pliku adduser.conf. Dotyczy
       to tylko podstawowej grupy użytkownika. Aby dodać użytkownika do
       dodatkowych grup, prosimy zobaczyć opis opcji add_extra_groups.

    --no-create-home
       Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeżeli on nie istnieje.

    --quiet
       Pomija informacje, pokazuje tylko ostrzeżenia i błędy.

    --debug
       Tryb gadatliwy, przydatny w czasie rozwiązywania problemów w
       programie adduser.

    --system
       Tworzy użytkownika systemowego lub grupę systemową.

    --uid ID
       Ustawia identyfikator nowego użytkownika na podaną wartość.
       adduser zakończy się błędem, jeżeli taki identyfikator jest już
       zajęty.

    --firstuid ID
       Nadpisuje  wartość  pierwszego  dostępnego  identyfikatora
       użytkownika  (nadpisuje  FIRST_UID  podany   w   pliku
       konfiguracyjnym).

    --lastuid ID
       Nadpisuje  wartość  pierwszego  ostatniego  identyfikatora
       użytkownika (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Dodaje nowego użytkownika do grup dodatkowych zdefiniowanych w
       pliku konfiguracyjnym.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚCI ZWRACANE

    0   Podany  użytkownik istnieje - albo został utworzony przez
       adduser, albo istniał w systemie przed wywołaniem adduder.
       Jeżeli adduser zwrócił 0, to uruchomienie programu adduser po
       raz drugi z tymi samymi parametrami także zwróci 0.

    1   Tworzenie użytkownika lub grupy nie powiodło się, ponieważ
       użytkownik bądź grupa już istniały z innym identyfikatorem
       UID/GID niż podany. Nazwa użytkownika lub  grupy  została
       odrzucona ponieważ nie pasowała do skonfigurowanego wyrażenia
       regularnego, patrz adduser.conf(5). Adduser  został  zabity
       sygnałem.
       Albo z wielu innych jeszcze nieudokumentowanych przyczyn, które
       w takim wypadku są wypisywane na konsoli - można rozważyć
       niepodawanie  opcji  --quiet,  aby  adduser wypisał więcej
       informacji.

PLIKI

    /etc/adduser.conf
       Domyślny plik konfiguracyjny programów adduser i addgroup.

ZOBACZ TAKŻE

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8), usermod(8), punkt
    9.2.2 dokumentu Debian Policy.

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda
    Bauerschmidta i Marca Habera. Dodatkowe łaty autorstwa Joerga Hoha i
    Stephena Grana.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyższej. Nie ma adnych gwarancji.