Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAZWA

    adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupę do systemu

SKŁADNIA

    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID] [--firstuid
    ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login]
    [--gecos GECOS] [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser --system [opcje] [--home KATALOG] [--shell POWŁOKA] [--no-create-home] [--uid ID]
    [--group | --ingroup GRUPA | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos
    GECOS] użytkownik

    addgroup [opcje] [--gid ID] grupa

    addgroup --system [opcje] [--gid ID] grupa

    adduser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÓLNE OPCJE
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf PLIK]

OPIS

    adduser i addgroup dodają użytkowników i grupy do systemu zgodnie z opcjami wymienionymi w
    linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku /etc/adduser.conf. Programy te są bardziej
    przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów useradd, groupadd i usermod
    wybierającymi zgodne ze standardami Debiana wartości identyfikatora użytkownika (UID) i
    identyfikatora grupy (GID), tworzącymi katalogi domowe, uruchamiającymi lokalne skrypty i
    mającymi inne dodatkowe funkcje. adduser i addgroup mogą być użyte w jednym z pięciu
    trybów:

  Dodawanie zwykłych użytkowników
    adduser, wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji --system lub
    --group, doda zwykłego użytkownika.

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu przeznaczonego dla zwykłych użytkowników w
    pliku konfiguracyjnym. Ten UID może zostać nadpisany za pomocą opcji --uid.

    Zakres określony w pliku konfiguracyjnym również może zostać nadpisany opcjami --firstuid
    i --lastuid.

    Domyślnie każdemu użytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje przypisana grupa
    mająca tę samą nazwę i identyfikator, co użytkownik. Umieszczanie każdego użytkownika w
    grupie o tej samej nazwie pozwala na łatwe zarządzanie katalogami dostępnymi do zapisu dla
    grupy  poprzez dodanie odpowiednich użytkowników do nowej grupy, ustawienie flagi
    set-group-ID na katalogu i ustawienie każdemu użytkownikowi wartości umask równej 002.
    Jeżeli ta opcja zostanie wyłączona przez ustawienie USERGROUPS na no, wszyscy nowo
    tworzeni użytkownicy będą mieli identyfikator grupy ustawiony na USERS_GID. Podstawowe
    grupy użytkowników mogą zostać również nadpisane przez podanie w linii poleceń opcji --gid
    lub --ingroup, które ustawiają grupę przez podanie, odpowiednio, jej id lub nazwy. Ponadto
    użytkowników można dodać do jednej lub większej liczby grup zdefiniowanych w adduser.conf
    albo przez ustawienie ADD_EXTRA_GROUPS na 1 w adduser.conf, albo przez podanie opcji linii
    poleceń --add_extra_groups.

    adduser utworzy katalog domowy użytkownika zgodnie z ustawieniami DHOME, GROUPHOMES,
    LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy może zostać nadpisany przez opcję
    linii poleceń --home, a powłoka - przez opcję --shell. Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na
    yes, to katalogowi domowemu użytkownika zostanie nadany bit set-group-ID, co powoduje, że
    jakikolwiek plik utworzony w tym katalogu będzie miał przydzieloną właściwą grupę.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt for finger (gecos)
    information and a password. The gecos may also be set with the --gecos option. With the
    --disabled-login option, the account will be created but will be disabled until a password
    is set. The --disabled-password option will not set a password, but login is still
    possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted home directory for the
    new user, add the --encrypt-home option. For more information, refer to the -b option of
    ecryptfs-setup-private(1).

    Po  utworzeniu  i  ustawieniu  konta  użytkownika,  jeżeli  istnieje  plik
    /usr/local/sbin/adduser.local, to zostanie on uruchomiony w celu wykonania lokalnych
    ustawień. Argumenty przekazywane do adduser.local są nastepujące:
    nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy
    Zmienna środowiskowa VERBOSE jest ustawiana na:

    0, jeśli podano opcję --quiet

    1, jeśli nie podano żadnej z opcji --quiet i --debug

    2, jeśli podano opcję --debug

       (To samo dotyczy zmiennej DEBUG, jednak ta zmienna jest przestarzała i zostanie
       usunięta w którejś z przyszłych wesji programu adduser).

  Dodawanie użytkowników systemowych
    adduser, gdy zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie będącym opcją, oraz z opcją
    --system,  doda  użytkownika systemowego. Jeżeli taki użytkownik z identyfikatorem
    użytkownika (uid) mieszczącym się w zakresie identyfikatorów użytkowników systemowych (lub
    jeżeli uid jest podany w linii poleceń, to z tym identyfikatorem) już istnieje, adduser
    wyświetli ostrzeżenie i zakończy działanie. Ostrzeżenie to można wyłączyć, używając opcji
    "--quiet"

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu identyfikatorów systemowych określonych w
    pliku konfiguracyjnym (FIRST_SYSTEM_UID iLAST_SYSTEM_UID). Aby podać ściśle określony UID,
    należy użyć opcji --uid.

    Domyślnie użytkownicy systemowi mają przypisaną grupę nogroup. Aby przypisać nowego
    użytkownika systemowego do istniejącej grupy, należy użyć opcji --gid lub --ingroup. Aby
    nowemu  użytkownikowi  systemowemu  została  przypisana  nowa  grupa  z tym samym
    identyfikatorem, trzeba użyć opcji --group.

    Katalog domowy jest tworzony zgodnie z tymi samymi zasadami, co dla zwykłych użytkowników.
    Nowy użytkownik systemowy będzie miał powłokę /bin/false (chyba że zostanie to nadpisane
    opcją --shell) oraz wyłączone hasło. Pliki z katalogu SKEL nie zostaną skopiowane.

  Dodawanie zwykłych grup
    Jeżeli adduser zostanie uruchomiony z opcją --group, ale bez opcji --system, lub jako
    program addgroup, to zostanie dodana grupa dla zwykłych użytkowników.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w pliku konfiguracyjnym
    dla identyfikatorów zwykłych grup (FIRST_GID, LAST_GID), jednakże może zostać nadpisany
    opcją --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

  Dodawanie grup systemowych
    Jeżeli addgroup zostanie wywołany z opcją --system, to będzie utworzona nowa grupa
    systemowa.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w pliku konfiguracyjnym
    dla identyfikatorów użytkowników systemowych (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID), jednakże
    może zostać nadpisany opcją --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

  Przydzielanie istniejącego użytkownika do istniejącej grupy
    adduser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami doda istniejącego użytkownika do
    istniejącej grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Użyje pliku PLIK zamiast /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasła. Użytkownik nie będzie mógł
       używać swojego konta, dopóki hasło nie zostanie nadane.

    --disabled-password
       Jak --disabled-login, ale dostęp użytkownika do systemu będzie wciąż możliwy (na
       przykład przez użycie kluczy SSH RSA), ale bez autoryzacji za pomocą hasła.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the configurable regular
       expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM if --system is specified) specified in
       the configuration file. This option forces adduser and addgroup to apply only a
       weak check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Ustawia pole z informacjami GECOS dla nowego użytkownika. Jeśli ta opcja jest
       użyta, to adduser nie będzie prosił o podanie tych informacji.

    --gid ID
       Przy tworzeniu nowej grupy, ta opcja ustawia identyfikator grupy na podaną wartość.
       Przy tworzeniu użytkownika, użycie tej opcji spowoduje umieszczenie użytkownika w
       zadanej grupie.

    --group
       Użyte razem z --system, spowoduje utworzenie grupy o takiej samej nazwie i
       identyfikatorze, jak nowo tworzony użytkownik systemowy. Jeżeli nie zostanie użyte
       razem z opcją --system, to zostanie utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest
       opcją domyślną, jeżeli program został wywołany jako addgroup.

    --help Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

    --home KATALOG
       Używa katalogu KATALOG jako katalogu domowego użytkownika, nadpisując tym samym
       domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli ten katalog nie
       istnieje, to będzie utworzony i zostaną skopiowane pliki z katalogu SKEL.

    --shell POWŁOKA
       Ustawia POWŁOKĘ jako powłokę logowania użytkownika, nadpisując domyślną wartość
       określoną w pliku konfiguracyjnym.

    --ingroup GRUPA
       Umieszcza nowego użytkownika w grupie GRUPA, zamiast w grupie określonej przez
       opcję USERS_GID w pliku adduser.conf. Dotyczy to tylko  podstawowej  grupy
       użytkownika. Aby dodać użytkownika do dodatkowych grup, prosimy zobaczyć opis opcji
       add_extra_groups.

    --no-create-home
       Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeżeli on nie istnieje.

    --quiet
       Pomija informacje, pokazuje tylko ostrzeżenia i błędy.

    --debug
       Tryb gadatliwy, przydatny w czasie rozwiązywania problemów w programie adduser.

    --system
       Tworzy użytkownika systemowego lub grupę systemową.

    --uid ID
       Ustawia identyfikator nowego użytkownika na podaną wartość. adduser zakończy się
       błędem, jeżeli taki identyfikator jest już zajęty.

    --firstuid ID
       Nadpisuje wartość pierwszego dostępnego identyfikatora użytkownika (nadpisuje
       FIRST_UID podany w pliku konfiguracyjnym).

    --lastuid ID
       Nadpisuje wartość pierwszego ostatniego identyfikatora użytkownika (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Dodaje nowego  użytkownika  do  grup  dodatkowych  zdefiniowanych  w  pliku
       konfiguracyjnym.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚCI ZWRACANE

    0   Podany użytkownik istnieje - albo został utworzony przez adduser, albo istniał w
       systemie przed wywołaniem adduder. Jeżeli adduser zwrócił 0, to uruchomienie
       programu adduser po raz drugi z tymi samymi parametrami także zwróci 0.

    1   Tworzenie użytkownika lub grupy nie powiodło się, ponieważ użytkownik bądź grupa
       już istniały z innym identyfikatorem UID/GID niż podany. Nazwa użytkownika lub
       grupy została odrzucona ponieważ nie pasowała do skonfigurowanego wyrażenia
       regularnego, patrz adduser.conf(5). Adduser został zabity sygnałem.
       Albo z wielu innych jeszcze nieudokumentowanych przyczyn, które w takim wypadku są
       wypisywane na konsoli - można rozważyć niepodawanie opcji --quiet, aby adduser
       wypisał więcej informacji.

PLIKI

    /etc/adduser.conf
       Domyślny plik konfiguracyjny programów adduser i addgroup.

ZOBACZ TAKŻE

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8), usermod(8), punkt 9.2.2 dokumentu
    Debian Policy.

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda Bauerschmidta i Marca
    Habera. Dodatkowe łaty autorstwa Joerga Hoha i Stephena Grana.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem, warunki licencji -
    patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.