Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_amd64 bug

NAME

    apt-cache - query the APT cache

SYNOPSIS

    apt-cache [-hvsn] [-o=config string] [-c=file] {[gencaches] | [showpkg pkg...] |
         [showsrc pkg...] | [stats] | [dump] | [dumpavail] | [unmet] | [search regex] |
         [show pkg...] | [depends pkg...] | [rdepends pkg...] | [pkgnames prefix] |
         [dotty pkg...] | [xvcg pkg...] | [policy pkgs...] | [madison pkgs...]}

OPIS

    apt-cache wykonuje różnorodne operacje na buforze (cache) pakietów programu APT.
    apt-cache nie zmienia stanu systemu, ale dostarcza mechanizmów przeszukiwania metadanych
    pakietów i generowania interesującego wyjścia.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja -h albo --help.

    gencaches
      gencaches wykonuje te same operacje, co apt-get check. Buduje bufor pakietów oraz
      źródeł pakietów na podstawie źródeł wymienionych w sources.list(5) oraz pliku
      /var/lib/dpkg/status.

    showpkg pakiet(y)
      showpkg wyświetla informacje na temat pakietów podanych w linii poleceń. Pozostałymi
      argumentami są nazwy pakietów. Wyświetlane są dostępne wersje oraz odwrotne zależności
      każdego z podanych pakietów, jak również zwykłe zależności dla każdej z wersji
      Normalne (zwykłe) zależności to są pakiety, od których dany pakiet zależy, odwrotne
      zależności stanowią te pakiety, które zależą od danego pakietu. Tak więc, pakiet musi
      spełniać normalne zależności, ale odwrotnych zależności - nie musi. Na przykład,
      apt-cache showpkg libreadline2 wypisze wyjście podobne do poniższego:

        Package: libreadline2
        Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),
        Reverse Depends:
         libreadlineg2,libreadline2
         libreadline2-altdev,libreadline2
        Dependencies:
        2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))
        Provides:
        2.1-12 -
        Reverse Provides:
      Jak widać libreadline2 w wersji 2.1-12 zależy od libc5 i ncurses3.0, które muszą być
      zainstalowane, aby libreadline2 działała. Z kolei libreadlineg2 i libreadline2-altdev
      zależą od libreadline2. Jeżeli libreadline2 jest zainstalowany, to libc5 i ncurses3.0
      (i ldso) muszą być także zainstalowane; natomiast libreadlineg2 oraz
      libreadline2-altdev nie muszą być zainstalowane. W celu zrozumienia, co oznaczają
      pozostałe linie, najlepiej przejrzeć kod źródłowy programu apt.

    stats
      stats wyświetla statystyki dotyczące bufora pakietów. Nie wymaga żadnych argumentów.
      Wypisywane są następujące statystyki:

      ·  Całkowita liczba nazw pakietów (Total package names) - liczba nazw pakietów
        znajdujących się w buforze.

      ·  Zwykłe pakiety (Normal packages) jest to liczba zwykłych, regularnych nazw
        pakietów; są to pakiety, dla których istnieje relacja "jeden do jednego" między
        ich nazwami a nazwami używanymi przez inne pakiety jako zależności. Większość
        pakietów należy do tej kategorii.

      ·  Czyste pakiety wirtualne (Pure virtual packages) określa liczbę pakietów, które
        istnieją tylko jako nazwa pakietu wirtualnego; to jest pewne pakiety "dostarczają"
        tej nazwy wirtualnej, ale żaden pakiet nie używa tej nazwy. Na przykład
        "mail-transport-agent" w systemie Debian GNU/Linux jest czystym pakietem
        wirtualnym; kilka pakietów dostarcza "mail-transport-agenta", ale żaden pakiet nie
        nazywa się "mail-transport-agent".

      ·  Pojedyncze pakiety wirtualne (Single virtual packages) - liczba pakietów, dla
        których istnieje tylko jeden pakiet, który dostarcza danego pakietu wirtualnego.
        Na przykład, w systemie Debian GNU/Linux "X11-text-viewer" jest pakietem
        wirtualnym, ale tylko jeden pakiet - xless - dostarcza "X11-text-viewer".

      ·  Mieszane pakiety wirtualne (Mixed virtual packages) - liczba pakietów, które albo
        dostarczają poszczególnych pakietów wirtualnych, albo nazywają się tak, jak nazwa
        pakietu wirtualnego. Na przykład w systemie Debian GNU/Linux "debconf" jest
        zarówno zwykłym pakietem, jak i jest pakietem dostarczanym przez pakiet
        debconf-tiny.

      ·  Brakujące (Missing) jest liczbą nazw pakietów, do których odnoszą się jakieś
        zależności, ale które nie są spełnione przez żaden z dostępnych pakietów.
        Brakujące pakiety mogą być dowodem, że nie ma dostępu do całej dystrybucji albo że
        pakiet (rzeczywisty lub wirtualny) został usunięty z dystrybucji. Zazwyczaj
        odniesienia takie znajdują się w zależnościach typu "Conflicts" lub "Breaks".

      ·  Całkowita liczba różnych wersji (Total distinct versions) jest to liczba wersji
        pakietów znajdujących się w buforze, tak więc ta wartość jest co najmniej równa
        liczbie wszystkich nazw pakietów. Jeżeli pobierane są pakiety z więcej niż jednej
        dystrybucji (na przykład zarówno "stable", jak i "unstable"), wartość ta może być
        znacznie większa niż liczba wszystkich nazw pakietów.

      ·  Całkowite zależności (Total dependencies) to liczba więzów zależności wymaganych
        przez wszystkie pakiety w buforze.

    showsrc pakiet(y)
      showsrc wyświetla wszystkie pakiety źródłowe, które odpowiadają podanym nazwom
      pakietów. Wyświetlone zostaną wszystkie wersje tych pakietów oraz pakiety binarne,
      które są z tych pakietów budowane.

    dump
      dump pokazuje krótką listę wszystkich pakietów w buforze. Jest używany głównie w celu
      odpluskwiania.

    dumpavail
      dumpavail wypisuje na standardowe wyjście (stdout) listę dostępnych pakietów. Jest to
      polecenie odpowiednie do użycia z programem dpkg(1) i jest używane w metodzie
      dselect(1) tego programu.

    unmet
      unmet pokazuje podsumowanie wszystkich niespełnionych zależności w buforze pakietów

    show pakiet(y)
      show spełnia funkcje podobne do dpkg --print-avail; pokazuje szczegółowe informacje o
      podanych pakietach.

    search wyrażenie regularne [ wyrażenie regularne ... ]
      search wykonuje pełne wyszukiwanie podanego wzorca będącego wyrażeniem regularnym
      POSIX (patrz regex(7)) we wszystkich dostępnych listach pakietów. Przeszukuje nazwy
      pakietów (w tym pakietów wirtualnych) i ich szczegółowe (długie) opisy, szukając w
      nich podanego wyrażenia regularnego i wypisuje nazwę pakietu i jego krótki opis.
      Jeżeli podana jest opcja --full, to wtedy dla każdego znalezionego pakietu informacje
      na wyjściu są podobne do tego, co pokazuje akcja show. Jeżeli podano opcję
      --names-only, to są przeszukiwane tylko nazwy pakietów, bez ich długich opisów.

      Oddzielne argumenty mogą być używane do podania kilku wzorców, które będą traktowane
      jakby były połączone spójnikiem logicznym "i".

    depends pakiet(y)
      depends wyświetla listę wszystkich zależności danego pakietu i wszystkie możliwe
      pakiety, które mogą spełnić te zależności.

    rdepends pakiet(y)
      rdepends pokazuje listę wszystkich odwrotnych zależności danego pakietu.

    pkgnames [ prefiks ]
      To polecenie wyświetla nazwy wszystkich pakietów znanych systemowi APT. Opcjonalnym
      argumentem jest przedrostek nazwy pakietów. Wynik jest odpowiedni do użycia z funkcją
      powłoki (shella) uzupełniania nazw za pomocą klawisza tabulacji i jest wypisywany
      bardzo szybko. Tego polecenia najlepiej używać z opcją --generate.

      Proszę zauważyć, że to, iż pakiet jest znany systemowi APT, niekoniecznie oznacza, że
      jest dostępny do pobrania i zainstalowania albo zainstalowany. Może być np. pakietem
      wirtualnym, które także są wypisane w wygenerowanej liście.

    dotty pakiet(y)
      dotty bierze jako argument listę pakietów i generuje wyjście odpowiednie dla programu
      dotty z pakietu GraphViz[1]. Wynikiem będzie zbiór wierzchołków i krawędzi
      reprezentujących powiązania między pakietami. Domyślnie podane pakiety wyśledzą
      wszystkie pakiety zależne. Może to spowodować wypisanie bardzo dużego grafu. Aby
      wypisać powiązania tylko pomiędzy pakietami podanymi w linii poleceń, należy użyć
      opcji APT::Cache::GivenOnly.

      Wynikowe wierzchołki będą miały różnorakie kształty: zwykłe pakiety są prostokątami,
      czyste pakiety wirtualne to trójkąty, mieszane pakiety wirtualne są rombami,
      sześciokąty oznaczają brakujące pakiety . Pomarańczowe prostokąty oznaczają koniec
      rekurencji (liście), niebieskie linie to pre-zależności, linie zielone to konflikty.

      Uwaga: dotty nie potrafi narysować większego zbioru pakietów.

    xvcg pakiet(y)
      Robi to samo, co dotty, tylko dla xvcg z narzędzia VCG[2].

    policy [ pakiet(y) ]
      policy jest pomyślane w celu debugowania zagadnień związanych z plikiem preferencji.
      Jeżeli nie podano żadnych opcji, wypisane zostaną informacje o priorytecie każdego
      źródła. W przeciwnym wypadku, wypisuje szczegółowe informacje o priorytecie danego
      pakietu.

    madison [ pakiet(y) ]
      polecenie madison z apt-cache próbuje naśladować format wyjścia i część
      funkcjonalności programu madison - narzędzia zarządzania archiwum Debiana. Wyświetla
      dostępne wersje pakietów w formacie tabeli. W przeciwieństwie do oryginału, może
      wyświetlić informacje tylko dla tych architektur, dla których APT pobrało listy
      pakietów (APT::Architecture).

OPCJE

    Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym. Poniższe opisy
    wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji
    logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -p, --pkg-cache
      Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora pakietów, który jest podstawowym buforem
      używanym we wszystkich operacjach. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Cache::pkgcache.

    -s, --src-cache
      Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora źródeł. Jest używany tylko przez akcję
      gencaches i przechowuje sparsowaną wersję informacji o pakietach pobraną ze zdalnych
      źródeł. Podczas budowania bufora pakietów, bufor źródeł jest używany w celu uniknięcia
      ponownego parsowania wszystkich plików pakietów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Cache::srcpkgcache.

    -q, --quiet
      Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania, opuszczając wskaźniki
      postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze bardziej ciche wyjście, maksimum jest 2.
      Można także ustawić poziom cichości za pomocą -q=#,nadpisując tym samym opcję z pliku
      konfiguracyjnego. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: quiet.

    -i, --important
      Wyświetla tylko ważne zależności; do używania z akcją unmet. Powoduje wypisanie tylko
      zależności typu Depends i Pre-Depends. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Cache::Important.

    --no-pre-depends, --no-depends, --no-recommends, --no-suggests, --no-conflicts,
    --no-breaks, --no-replaces, --no-enhances
      Per default the depends and rdepends print all dependencies. This can be tweaked with
      these flags which will omit the specified dependency type. Configuration Item:
      APT::Cache::ShowDependencyType e.g. APT::Cache::ShowRecommends.

    -f, --full
      Podczas szukania wypisuj pełną informację o pakiecie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Cache::ShowFull.

    -a, --all-versions
      Akcja show wypisuje wszystkie rekordy dla wszystkich dostępnych wersji. Jest to opcja
      domyślna, aby ją wyłączyć, proszę użyć --no-all-versions. Jeżeli podano
      --no-all-versions, to będzie wyświetlana tylko wersja-kandydat (czyli ta, która byłaby
      wybrana do instalacji). Ta opcja ma znaczenie tylko dla polecenia show. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::AllVersions.

    -g, --generate
      Automatycznie odbudowuje bufor pakietów, zamiast używać istniejącego bufora. Ta opcja
      jest domyślnie włączona, aby ją wyłączyć, należy użyć --no-generate. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Cache::Generate.

    --names-only, -n
      Przeszukaj tylko nazwy pakietów, pomijając szczegółowe opisy. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Cache::NamesOnly.

    --all-names
      Powoduje, że akcja pkgnames wypisze nazwy wszystkich pakietów, łącznie z pakietami
      wirtualnymi oraz pakietami mającymi brakujące zależności. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Cache::AllNames.

    --recurse
      Powoduje, że zależności w poleceniach depends i rdepends będą zależnościami
      rekurencyjnymi, tak że wszystkie wymienione pakiety zostaną wypisane tylko raz.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::RecurseDepends.

    --installed
      Ogranicza wyjście poleceń depends i rdepends tylko do pakietów, które są obecnie
      zainstalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::Installed.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the
      default configuration file and then this configuration file. If configuration settings
      need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with
      the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

    -o, --option
      Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję konfiguracji. Składnia jest
      następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option można podać wielokrotnie - do ustawiania
      różnych opcji.

PLIKI

    /etc/apt/sources.list
      Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/sources.list.d/
      Części pliku zawierającego lokalizacje, z której są pobierane pakiety. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceParts.

    /var/lib/apt/lists/
      Składnica zawierająca informacje o każdym zasobie pakietów podanym w sources.list(5)
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
      Składnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietów. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (implikuje partial).

ZOBACZ TAKżE

    apt.conf(5), sources.list(5), apt-get(8)

DIAGNOSTYKA

    apt-cache zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.

BUGS

    Strona błędów APT[3]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>, 2000-2010. Tłumaczenie
    przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma
    to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie
    zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zespół APT

NOTES

    1. GraphViz
      http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/

    2. narzędzia VCG
      http://rw4.cs.uni-sb.de/users/sander/html/gsvcg1.html

    3. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt