Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-cache - query the APT cache

SYNOPSIS

    apt-cache [-hvsn] [-o=config string] [-c=file] {[gencaches] |
         [showpkg pkg...] | [showsrc pkg...] | [stats] | [dump] |
         [dumpavail] | [unmet] | [search regex] | [show pkg...] |
         [depends pkg...] | [rdepends pkg...] | [pkgnames prefix] |
         [dotty pkg...] | [xvcg pkg...] | [policy pkgs...] |
         [madison pkgs...]}

OPIS

    apt-cache wykonuje różnorodne operacje na buforze (cache) pakietów
    programu APT. apt-cache nie zmienia stanu systemu, ale dostarcza
    mechanizmów przeszukiwania metadanych pakietów i generowania
    interesującego wyjścia.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana
    opcja -h albo --help.

    gencaches
      gencaches wykonuje te same operacje, co apt-get check. Buduje bufor
      pakietów oraz źródeł pakietów na podstawie źródeł wymienionych w
      sources.list(5) oraz pliku /var/lib/dpkg/status.

    showpkg pakiet(y)
      showpkg wyświetla informacje na temat pakietów podanych w linii
      poleceń. Pozostałymi argumentami są nazwy pakietów. Wyświetlane są
      dostępne wersje oraz odwrotne zależności każdego z podanych
      pakietów, jak również zwykłe zależności dla każdej z wersji
      Normalne (zwykłe) zależności to są pakiety, od których dany pakiet
      zależy, odwrotne zależności stanowią te pakiety, które zależą od
      danego pakietu. Tak więc, pakiet musi spełniać normalne zależności,
      ale odwrotnych zależności - nie musi. Na przykład, apt-cache
      showpkg libreadline2 wypisze wyjście podobne do poniższego:

        Package: libreadline2
        Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),
        Reverse Depends:
         libreadlineg2,libreadline2
         libreadline2-altdev,libreadline2
        Dependencies:
        2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))
        Provides:
        2.1-12 -
        Reverse Provides:
      Jak widać libreadline2 w wersji 2.1-12 zależy od libc5 i
      ncurses3.0, które muszą być zainstalowane, aby libreadline2
      działała. Z kolei libreadlineg2 i libreadline2-altdev zależą od
      libreadline2. Jeżeli libreadline2 jest zainstalowany, to libc5 i
      ncurses3.0 (i ldso) muszą być także zainstalowane; natomiast
      libreadlineg2 oraz libreadline2-altdev nie muszą być zainstalowane.
      W celu zrozumienia, co oznaczają pozostałe linie, najlepiej
      przejrzeć kod źródłowy programu apt.

    stats
      stats wyświetla statystyki dotyczące bufora pakietów. Nie wymaga
      żadnych argumentów. Wypisywane są następujące statystyki:

      ·  Całkowita liczba nazw pakietów (Total package names) - liczba
        nazw pakietów znajdujących się w buforze.

      ·  Zwykłe pakiety (Normal packages) jest to liczba zwykłych,
        regularnych nazw pakietów; są to pakiety, dla których istnieje
        relacja "jeden do jednego" między ich nazwami a nazwami
        używanymi przez inne pakiety jako zależności. Większość
        pakietów należy do tej kategorii.

      ·  Czyste pakiety wirtualne (Pure virtual packages) określa liczbę
        pakietów, które istnieją tylko jako nazwa pakietu wirtualnego;
        to jest pewne pakiety "dostarczają" tej nazwy wirtualnej, ale
        żaden pakiet nie używa tej nazwy. Na przykład
        "mail-transport-agent" w systemie Debian GNU/Linux jest czystym
        pakietem wirtualnym; kilka pakietów dostarcza
        "mail-transport-agenta", ale żaden pakiet nie nazywa się
        "mail-transport-agent".

      ·  Pojedyncze pakiety wirtualne (Single virtual packages) - liczba
        pakietów, dla których istnieje tylko jeden pakiet, który
        dostarcza danego pakietu wirtualnego. Na przykład, w systemie
        Debian GNU/Linux "X11-text-viewer" jest pakietem wirtualnym,
        ale tylko jeden pakiet - xless - dostarcza "X11-text-viewer".

      ·  Mieszane pakiety wirtualne (Mixed virtual packages) - liczba
        pakietów, które albo dostarczają poszczególnych pakietów
        wirtualnych, albo nazywają się tak, jak nazwa pakietu
        wirtualnego. Na przykład w systemie Debian GNU/Linux "debconf"
        jest zarówno zwykłym pakietem, jak i jest pakietem dostarczanym
        przez pakiet debconf-tiny.

      ·  Brakujące (Missing) jest liczbą nazw pakietów, do których
        odnoszą się jakieś zależności, ale które nie są spełnione przez
        żaden z dostępnych pakietów. Brakujące pakiety mogą być
        dowodem, że nie ma dostępu do całej dystrybucji albo że pakiet
        (rzeczywisty lub wirtualny) został usunięty z dystrybucji.
        Zazwyczaj odniesienia takie znajdują się w zależnościach typu
        "Conflicts" lub "Breaks".

      ·  Całkowita liczba różnych wersji (Total distinct versions) jest
        to liczba wersji pakietów znajdujących się w buforze, tak więc
        ta wartość jest co najmniej równa liczbie wszystkich nazw
        pakietów. Jeżeli pobierane są pakiety z więcej niż jednej
        dystrybucji (na przykład zarówno "stable", jak i "unstable"),
        wartość ta może być znacznie większa niż liczba wszystkich nazw
        pakietów.

      ·  Całkowite zależności (Total dependencies) to liczba więzów
        zależności wymaganych przez wszystkie pakiety w buforze.

    showsrc pakiet(y)
      showsrc wyświetla wszystkie pakiety źródłowe, które odpowiadają
      podanym nazwom pakietów. Wyświetlone zostaną wszystkie wersje tych
      pakietów oraz pakiety binarne, które są z tych pakietów budowane.

    dump
      dump pokazuje krótką listę wszystkich pakietów w buforze. Jest
      używany głównie w celu odpluskwiania.

    dumpavail
      dumpavail wypisuje na standardowe wyjście (stdout) listę dostępnych
      pakietów. Jest to polecenie odpowiednie do użycia z programem
      dpkg(1) i jest używane w metodzie dselect(1) tego programu.

    unmet
      unmet pokazuje podsumowanie wszystkich niespełnionych zależności w
      buforze pakietów

    show pakiet(y)
      show spełnia funkcje podobne do dpkg --print-avail; pokazuje
      szczegółowe informacje o podanych pakietach.

    search wyraenie regularne [ wyraenie regularne ... ]
      search wykonuje pełne wyszukiwanie podanego wzorca będącego
      wyrażeniem regularnym POSIX (patrz regex(7)) we wszystkich
      dostępnych listach pakietów. Przeszukuje nazwy pakietów (w tym
      pakietów wirtualnych) i ich szczegółowe (długie) opisy, szukając w
      nich podanego wyrażenia regularnego i wypisuje nazwę pakietu i jego
      krótki opis. Jeżeli podana jest opcja --full, to wtedy dla każdego
      znalezionego pakietu informacje na wyjściu są podobne do tego, co
      pokazuje akcja show. Jeżeli podano opcję --names-only, to są
      przeszukiwane tylko nazwy pakietów, bez ich długich opisów.

      Oddzielne argumenty mogą być używane do podania kilku wzorców,
      które będą traktowane jakby były połączone spójnikiem logicznym
      "i".

    depends pakiet(y)
      depends wyświetla listę wszystkich zależności danego pakietu i
      wszystkie możliwe pakiety, które mogą spełnić te zależności.

    rdepends pakiet(y)
      rdepends pokazuje listę wszystkich odwrotnych zależności danego
      pakietu.

    pkgnames [ prefiks ]
      To polecenie wyświetla nazwy wszystkich pakietów znanych systemowi
      APT. Opcjonalnym argumentem jest przedrostek nazwy pakietów. Wynik
      jest odpowiedni do użycia z funkcją powłoki (shella) uzupełniania
      nazw za pomocą klawisza tabulacji i jest wypisywany bardzo szybko.
      Tego polecenia najlepiej używać z opcją --generate.

      Proszę zauważyć, że to, iż pakiet jest znany systemowi APT,
      niekoniecznie oznacza, że jest dostępny do pobrania i
      zainstalowania albo zainstalowany. Może być np. pakietem
      wirtualnym, które także są wypisane w wygenerowanej liście.

    dotty pakiet(y)
      dotty bierze jako argument listę pakietów i generuje wyjście
      odpowiednie dla programu dotty z pakietu GraphViz[1]. Wynikiem
      będzie zbiór wierzchołków i krawędzi reprezentujących powiązania
      między pakietami. Domyślnie podane pakiety wyśledzą wszystkie
      pakiety zależne. Może to spowodować wypisanie bardzo dużego grafu.
      Aby wypisać powiązania tylko pomiędzy pakietami podanymi w linii
      poleceń, należy użyć opcji APT::Cache::GivenOnly.

      Wynikowe wierzchołki będą miały różnorakie kształty: zwykłe pakiety
      są prostokątami, czyste pakiety wirtualne to trójkąty, mieszane
      pakiety wirtualne są rombami, sześciokąty oznaczają brakujące
      pakiety . Pomarańczowe prostokąty oznaczają koniec rekurencji
      (liście), niebieskie linie to pre-zależności, linie zielone to
      konflikty.

      Uwaga: dotty nie potrafi narysować większego zbioru pakietów.

    xvcg pakiet(y)
      Robi to samo, co dotty, tylko dla xvcg z narzędzia VCG[2].

    policy [ pakiet(y) ]
      policy jest pomyślane w celu debugowania zagadnień związanych z
      plikiem preferencji. Jeżeli nie podano żadnych opcji, wypisane
      zostaną informacje o priorytecie każdego źródła. W przeciwnym
      wypadku, wypisuje szczegółowe informacje o priorytecie danego
      pakietu.

    madison [ pakiet(y) ]
      polecenie madison z apt-cache próbuje naśladować format wyjścia i
      część funkcjonalności programu madison - narzędzia zarządzania
      archiwum Debiana. Wyświetla dostępne wersje pakietów w formacie
      tabeli. W przeciwieństwie do oryginału, może wyświetlić informacje
      tylko dla tych architektur, dla których APT pobrało listy pakietów
      (APT::Architecture).

OPCJE

    Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku
    konfiguracyjnym. Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku
    konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można
    unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -p, --pkg-cache
      Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora pakietów, który jest
      podstawowym buforem używanym we wszystkich operacjach. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: Dir::Cache::pkgcache.

    -s, --src-cache
      Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora źródeł. Jest używany
      tylko przez akcję gencaches i przechowuje sparsowaną wersję
      informacji o pakietach pobraną ze zdalnych źródeł. Podczas
      budowania bufora pakietów, bufor źródeł jest używany w celu
      uniknięcia ponownego parsowania wszystkich plików pakietów. Pozycja
      w pliku konfiguracyjnym: Dir::Cache::srcpkgcache.

    -q, --quiet
      Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania,
      opuszczając wskaźniki postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze
      bardziej ciche wyjście, maksimum jest 2. Można także ustawić poziom
      cichości za pomocą -q=#,nadpisując tym samym opcję z pliku
      konfiguracyjnego. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: quiet.

    -i, --important
      Wyświetla tylko ważne zależności; do używania z akcją unmet.
      Powoduje wypisanie tylko zależności typu Depends i Pre-Depends.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::Important.

    --no-pre-depends, --no-depends, --no-recommends, --no-suggests,
    --no-conflicts, --no-breaks, --no-replaces, --no-enhances
      Per default the depends and rdepends print all dependencies. This
      can be tweaked with these flags which will omit the specified
      dependency type. Configuration Item: APT::Cache::ShowDependencyType
      e.g. APT::Cache::ShowRecommends.

    -f, --full
      Podczas szukania wypisuj pełną informację o pakiecie. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::ShowFull.

    -a, --all-versions
      Akcja show wypisuje wszystkie rekordy dla wszystkich dostępnych
      wersji. Jest to opcja domyślna, aby ją wyłączyć, proszę użyć
      --no-all-versions. Jeżeli podano --no-all-versions, to będzie
      wyświetlana tylko wersja-kandydat (czyli ta, która byłaby wybrana
      do instalacji). Ta opcja ma znaczenie tylko dla polecenia show.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::AllVersions.

    -g, --generate
      Automatycznie odbudowuje bufor pakietów, zamiast używać
      istniejącego bufora. Ta opcja jest domyślnie włączona, aby ją
      wyłączyć, należy użyć --no-generate. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Cache::Generate.

    --names-only, -n
      Przeszukaj tylko nazwy pakietów, pomijając szczegółowe opisy.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::NamesOnly.

    --all-names
      Powoduje, że akcja pkgnames wypisze nazwy wszystkich pakietów,
      łącznie z pakietami wirtualnymi oraz pakietami mającymi brakujące
      zależności. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::AllNames.

    --recurse
      Powoduje, że zależności w poleceniach depends i rdepends będą
      zależnościami rekurencyjnymi, tak że wszystkie wymienione pakiety
      zostaną wypisane tylko raz. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Cache::RecurseDepends.

    --installed
      Ogranicza wyjście poleceń depends i rdepends tylko do pakietów,
      które są obecnie zainstalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Cache::Installed.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję
      konfiguracji. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i
      --option można podać wielokrotnie - do ustawiania różnych opcji.

PLIKI

    /etc/apt/sources.list
      Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/sources.list.d/
      Części pliku zawierającego lokalizacje, z której są pobierane
      pakiety. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceParts.

    /var/lib/apt/lists/
      Składnica zawierająca informacje o każdym zasobie pakietów podanym
      w sources.list(5) Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
      Składnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietów. Pozycja
      w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (implikuje partial).

ZOBACZ TAKżE

    apt.conf(5), sources.list(5), apt-get(8)

DIAGNOSTYKA

    apt-cache zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku
    błędu.

BUGS

    Strona błędów APT[3]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty
    nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a
    tłumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zespół APT

NOTES

    1. GraphViz
      http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/

    2. narzędzia VCG
      http://rw4.cs.uni-sb.de/users/sander/html/gsvcg1.html

    3. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt