Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-cache - query the APT cache

SYNOPSIS

    apt-cache [-hvsn] [-o=config string] [-c=file] {[gencaches] |
         [showpkg pkg...] | [showsrc pkg...] | [stats] | [dump] |
         [dumpavail] | [unmet] | [search regex] | [show pkg...] |
         [depends pkg...] | [rdepends pkg...] | [pkgnames prefix] |
         [dotty pkg...] | [xvcg pkg...] | [policy pkgs...] |
         [madison pkgs...]}

OPIS

    apt-cache wykonuje ronorodne operacje na buforze (cache) pakietow
    programu APT. apt-cache nie zmienia stanu systemu, ale dostarcza
    mechanizmow przeszukiwania metadanych pakietow i generowania
    interesujcego wyjcia.

    Jedno z poniszych polece musi by uyte, chyba e zostala podana opcja -h
    albo --help.

    gencaches
      gencaches wykonuje te same operacje, co apt-get check. Buduje bufor
      pakietow oraz rodel pakietow na podstawie rodel wymienionych w
      sources.list(5) oraz pliku /var/lib/dpkg/status.

    showpkg pakiet(y)
      showpkg wywietla informacje na temat pakietow podanych w linii
      polece. Pozostalymi argumentami s nazwy pakietow. Wywietlane s
      dostpne wersje oraz odwrotne zalenoci kadego z podanych pakietow,
      jak rownie zwykle zalenoci dla kadej z wersji Normalne (zwykle)
      zalenoci to s pakiety, od ktorych dany pakiet zaley, odwrotne
      zalenoci stanowi te pakiety, ktore zale od danego pakietu. Tak wic,
      pakiet musi spelnia normalne zalenoci, ale odwrotnych zalenoci -
      nie musi. Na przyklad, apt-cache showpkg libreadline2 wypisze
      wyjcie podobne do poniszego:

        Package: libreadline2
        Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),
        Reverse Depends:
         libreadlineg2,libreadline2
         libreadline2-altdev,libreadline2
        Dependencies:
        2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))
        Provides:
        2.1-12 -
        Reverse Provides:
      Jak wida libreadline2 w wersji 2.1-12 zaley od libc5 i ncurses3.0,
      ktore musz by zainstalowane, aby libreadline2 dzialala. Z kolei
      libreadlineg2 i libreadline2-altdev zale od libreadline2. Jeeli
      libreadline2 jest zainstalowany, to libc5 i ncurses3.0 (i ldso)
      musz by take zainstalowane; natomiast libreadlineg2 oraz
      libreadline2-altdev nie musz by zainstalowane. W celu zrozumienia,
      co oznaczaj pozostale linie, najlepiej przejrze kod rodlowy
      programu apt.

    stats
      stats wywietla statystyki dotyczce bufora pakietow. Nie wymaga
      adnych argumentow. Wypisywane s nastpujce statystyki:

      o  Calkowita liczba nazw pakietow (Total package names) - liczba
        nazw pakietow znajdujcych si w buforze.

      o  Zwykle pakiety (Normal packages) jest to liczba zwyklych,
        regularnych nazw pakietow; s to pakiety, dla ktorych istnieje
        relacja "jeden do jednego" midzy ich nazwami a nazwami uywanymi
        przez inne pakiety jako zalenoci. Wikszo pakietow naley do tej
        kategorii.

      o  Czyste pakiety wirtualne (Pure virtual packages) okrela liczb
        pakietow, ktore istniej tylko jako nazwa pakietu wirtualnego;
        to jest pewne pakiety "dostarczaj" tej nazwy wirtualnej, ale
        aden pakiet nie uywa tej nazwy. Na przyklad
        "mail-transport-agent" w systemie Debian GNU/Linux jest czystym
        pakietem wirtualnym; kilka pakietow dostarcza
        "mail-transport-agenta", ale aden pakiet nie nazywa si
        "mail-transport-agent".

      o  Pojedyncze pakiety wirtualne (Single virtual packages) - liczba
        pakietow, dla ktorych istnieje tylko jeden pakiet, ktory
        dostarcza danego pakietu wirtualnego. Na przyklad, w systemie
        Debian GNU/Linux "X11-text-viewer" jest pakietem wirtualnym,
        ale tylko jeden pakiet - xless - dostarcza "X11-text-viewer".

      o  Mieszane pakiety wirtualne (Mixed virtual packages) - liczba
        pakietow, ktore albo dostarczaj poszczegolnych pakietow
        wirtualnych, albo nazywaj si tak, jak nazwa pakietu
        wirtualnego. Na przyklad w systemie Debian GNU/Linux "debconf"
        jest zarowno zwyklym pakietem, jak i jest pakietem dostarczanym
        przez pakiet debconf-tiny.

      o  Brakujce (Missing) jest liczb nazw pakietow, do ktorych odnosz
        si jakie zalenoci, ale ktore nie s spelnione przez aden z
        dostpnych pakietow. Brakujce pakiety mog by dowodem, e nie ma
        dostpu do calej dystrybucji albo e pakiet (rzeczywisty lub
        wirtualny) zostal usunity z dystrybucji. Zazwyczaj odniesienia
        takie znajduj si w zalenociach typu "Conflicts" lub "Breaks".

      o  Calkowita liczba ronych wersji (Total distinct versions) jest
        to liczba wersji pakietow znajdujcych si w buforze, tak wic ta
        warto jest co najmniej rowna liczbie wszystkich nazw pakietow.
        Jeeli pobierane s pakiety z wicej ni jednej dystrybucji (na
        przyklad zarowno "stable", jak i "unstable"), warto ta moe by
        znacznie wiksza ni liczba wszystkich nazw pakietow.

      o  Calkowite zalenoci (Total dependencies) to liczba wizow
        zalenoci wymaganych przez wszystkie pakiety w buforze.

    showsrc pakiet(y)
      showsrc wywietla wszystkie pakiety rodlowe, ktore odpowiadaj
      podanym nazwom pakietow. Wywietlone zostan wszystkie wersje tych
      pakietow oraz pakiety binarne, ktore s z tych pakietow budowane.

    dump
      dump pokazuje krotk list wszystkich pakietow w buforze. Jest uywany
      glownie w celu odpluskwiania.

    dumpavail
      dumpavail wypisuje na standardowe wyjcie (stdout) list dostpnych
      pakietow. Jest to polecenie odpowiednie do uycia z programem
      dpkg(1) i jest uywane w metodzie dselect(1) tego programu.

    unmet
      unmet pokazuje podsumowanie wszystkich niespelnionych zalenoci w
      buforze pakietow

    show pakiet(y)
      show spelnia funkcje podobne do dpkg --print-avail; pokazuje
      szczegolowe informacje o podanych pakietach.

    search wyraenie regularne [ wyraenie regularne ... ]
      search wykonuje pelne wyszukiwanie podanego wzorca bdcego wyraeniem
      regularnym POSIX (patrz regex(7)) we wszystkich dostpnych listach
      pakietow. Przeszukuje nazwy pakietow (w tym pakietow wirtualnych) i
      ich szczegolowe (dlugie) opisy, szukajc w nich podanego wyraenia
      regularnego i wypisuje nazw pakietu i jego krotki opis. Jeeli
      podana jest opcja --full, to wtedy dla kadego znalezionego pakietu
      informacje na wyjciu s podobne do tego, co pokazuje akcja show.
      Jeeli podano opcj --names-only, to s przeszukiwane tylko nazwy
      pakietow, bez ich dlugich opisow.

      Oddzielne argumenty mog by uywane do podania kilku wzorcow, ktore
      bd traktowane jakby byly polczone spojnikiem logicznym "i".

    depends pakiet(y)
      depends wywietla list wszystkich zalenoci danego pakietu i
      wszystkie moliwe pakiety, ktore mog spelni te zalenoci.

    rdepends pakiet(y)
      rdepends pokazuje list wszystkich odwrotnych zalenoci danego
      pakietu.

    pkgnames [ prefiks ]
      To polecenie wywietla nazwy wszystkich pakietow znanych systemowi
      APT. Opcjonalnym argumentem jest przedrostek nazwy pakietow. Wynik
      jest odpowiedni do uycia z funkcj powloki (shella) uzupelniania
      nazw za pomoc klawisza tabulacji i jest wypisywany bardzo szybko.
      Tego polecenia najlepiej uywa z opcj --generate.

      Prosz zauway, e to, i pakiet jest znany systemowi APT,
      niekoniecznie oznacza, e jest dostpny do pobrania i zainstalowania
      albo zainstalowany. Moe by np. pakietem wirtualnym, ktore take s
      wypisane w wygenerowanej licie.

    dotty pakiet(y)
      dotty bierze jako argument list pakietow i generuje wyjcie
      odpowiednie dla programu dotty z pakietu GraphViz[1]. Wynikiem
      bdzie zbior wierzcholkow i krawdzi reprezentujcych powizania midzy
      pakietami. Domylnie podane pakiety wyledz wszystkie pakiety zalene.
      Moe to spowodowa wypisanie bardzo duego grafu. Aby wypisa powizania
      tylko pomidzy pakietami podanymi w linii polece, naley uy opcji
      APT::Cache::GivenOnly.

      Wynikowe wierzcholki bd mialy ronorakie ksztalty: zwykle pakiety s
      prostoktami, czyste pakiety wirtualne to trojkty, mieszane pakiety
      wirtualne s rombami, szeciokty oznaczaj brakujce pakiety .
      Pomaraczowe prostokty oznaczaj koniec rekurencji (licie),
      niebieskie linie to pre-zalenoci, linie zielone to konflikty.

      Uwaga: dotty nie potrafi narysowa wikszego zbioru pakietow.

    xvcg pakiet(y)
      Robi to samo, co dotty, tylko dla xvcg z narzdzia VCG[2].

    policy [ pakiet(y) ]
      policy jest pomylane w celu debugowania zagadnie zwizanych z
      plikiem preferencji. Jeeli nie podano adnych opcji, wypisane zostan
      informacje o priorytecie kadego rodla. W przeciwnym wypadku,
      wypisuje szczegolowe informacje o priorytecie danego pakietu.

    madison [ pakiet(y) ]
      polecenie madison z apt-cache probuje naladowa format wyjcia i cz
      funkcjonalnoci programu madison - narzdzia zarzdzania archiwum
      Debiana. Wywietla dostpne wersje pakietow w formacie tabeli. W
      przeciwiestwie do oryginalu, moe wywietli informacje tylko dla tych
      architektur, dla ktorych APT pobralo listy pakietow
      (APT::Architecture).

OPCJE

    Wszystkie opcje linii polece mog by ustawione w pliku konfiguracyjnym.
    Ponisze opisy wskazuj, ktor opcj w pliku konfiguracyjnym naley ustawi.
    W przypadku opcji logicznych, mona uniewani ustawienia pliku
    konfiguracyjnego, uywajc -f-, --no-f, -f=no albo czego podobnego.

    -p, --pkg-cache
      Podaje nazw pliku to przechowywania bufora pakietow, ktory jest
      podstawowym buforem uywanym we wszystkich operacjach. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: Dir::Cache::pkgcache.

    -s, --src-cache
      Podaje nazw pliku to przechowywania bufora rodel. Jest uywany tylko
      przez akcj gencaches i przechowuje sparsowan wersj informacji o
      pakietach pobran ze zdalnych rodel. Podczas budowania bufora
      pakietow, bufor rodel jest uywany w celu uniknicia ponownego
      parsowania wszystkich plikow pakietow. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Cache::srcpkgcache.

    -q, --quiet
      Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania, opuszczajc
      wskaniki postpu. Wicej znakow q spowoduje jeszcze bardziej ciche
      wyjcie, maksimum jest 2. Mona take ustawi poziom cichoci za pomoc
      -q=#,nadpisujc tym samym opcj z pliku konfiguracyjnego. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: quiet.

    -i, --important
      Wywietla tylko wane zalenoci; do uywania z akcj unmet. Powoduje
      wypisanie tylko zalenoci typu Depends i Pre-Depends. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::Important.

    --no-pre-depends, --no-depends, --no-recommends, --no-suggests,
    --no-conflicts, --no-breaks, --no-replaces, --no-enhances
      Per default the depends and rdepends print all dependencies. This
      can be tweaked with these flags which will omit the specified
      dependency type. Configuration Item: APT::Cache::ShowDependencyType
      e.g. APT::Cache::ShowRecommends.

    -f, --full
      Podczas szukania wypisuj peln informacj o pakiecie. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Cache::ShowFull.

    -a, --all-versions
      Akcja show wypisuje wszystkie rekordy dla wszystkich dostpnych
      wersji. Jest to opcja domylna, aby j wylczy, prosz uy
      --no-all-versions. Jeeli podano --no-all-versions, to bdzie
      wywietlana tylko wersja-kandydat (czyli ta, ktora bylaby wybrana do
      instalacji). Ta opcja ma znaczenie tylko dla polecenia show.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::AllVersions.

    -g, --generate
      Automatycznie odbudowuje bufor pakietow, zamiast uywa istniejcego
      bufora. Ta opcja jest domylnie wlczona, aby j wylczy, naley uy
      --no-generate. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Cache::Generate.

    --names-only, -n
      Przeszukaj tylko nazwy pakietow, pomijajc szczegolowe opisy.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::NamesOnly.

    --all-names
      Powoduje, e akcja pkgnames wypisze nazwy wszystkich pakietow,
      lcznie z pakietami wirtualnymi oraz pakietami majcymi brakujce
      zalenoci. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::AllNames.

    --recurse
      Powoduje, e zalenoci w poleceniach depends i rdepends bd
      zalenociami rekurencyjnymi, tak e wszystkie wymienione pakiety
      zostan wypisane tylko raz. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Cache::RecurseDepends.

    --installed
      Ogranicza wyjcie polece depends i rdepends tylko do pakietow, ktore
      s obecnie zainstalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Cache::Installed.

    -h, --help
      Wywietla krotkie informacje o uyciu.

    -v, --version
      Wywietla wersj programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcj konfiguracji. Pozwala ustawi dowoln opcj konfiguracji.
      Skladnia jest nastpujca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option mona poda
      wielokrotnie - do ustawiania ronych opcji.

PLIKI

    /etc/apt/sources.list
      Lokalizacje, z ktorych bd cigane pakiety. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/sources.list.d/
      Czci pliku zawierajcego lokalizacje, z ktorej s pobierane pakiety.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceParts.

    /var/lib/apt/lists/
      Skladnica zawierajca informacje o kadym zasobie pakietow podanym w
      sources.list(5) Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
      Skladnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietow. Pozycja
      w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (implikuje partial).

ZOBACZ TAKE

    apt.conf(5), sources.list(5), apt-get(8)

DIAGNOSTYKA

    apt-cache zwraca zero, gdy zakoczylo si pomylnie, 100 - w przypadku
    bldu.

BUGS

    Strona b/ld'ow APT[3]. Aby zglosi bld w APT, prosz przeczyta
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

T/LUMACZENIE

    Tlumaczenie stron podrcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tlumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Prosz zauway, e przetlumaczony dokument moe zawiera fragmenty
    nieprzetlumaczone. Ma to na celu uniknicie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginal zostanie zaktualizowany, a
    tlumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zesp'o/l APT

NOTES

    1. GraphViz
      http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/

    2. narzdzia VCG
      http://rw4.cs.uni-sb.de/users/sander/html/gsvcg1.html

    3. Strona bldow APT
      http://bugs.debian.org/src:apt