Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-cdrom - Narzdzie APT do zarzdzania rodlami typu CDROM

SYNOPSIS

    apt-cdrom [-hvrmfan] [-d=punkt montowania CD-ROM-u]
         [-o=opcja konfiguracji] [-c=plik] [[add] | [identyfikator]]

OPIS

    apt-cdrom jest uywany w celu dodania nowego CD-ROM-u do listy dostpnych
    rodel programu APT. apt-cdrom okrela struktur dysku, poprawia
    ewentualne bldy powstale podczas produkcji CD-ROM-u i weryfikuje pliki
    indeksow.

    Dodanie nowych CD do systemu APT nie moe by zrobione rcznie, tak wic
    uywanie apt-cdrom jest konieczne. Co wicej, kady dysk w wielodyskowym
    archiwum musi by wloony i zeskanowany oddzielnie.

    Jedno z poniszych polece musi by uyte, chyba e zostala podana opcja -h
    lub --help.

    add
      add is used to add a new disc to the source list. It will unmount
      the CDROM device, prompt for a disk to be inserted and then proceed
      to scan it and copy the index files. If the disc does not have a
      proper disk directory you will be prompted for a descriptive title.

      APT uywa identyfikatora CDROM-u do okrelenia, ktory dysk obecnie
      znajduje si w napdzie, oraz przechowuje baz tych identyfikatorow w
      pliku /var/lib/apt/cdroms.list

    ident
      Narzdzie debugujce, wywietlajce identyfikator wloonego dysku oraz
      nazw pliku, w ktorym jest przechowywany.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii polece mog by ustawione w pliku konfiguracyjnym.
    Ponisze opisy wskazuj, ktor opcj w pliku konfiguracyjnym naley ustawi.
    W przypadku opcji logicznych, mona uniewani ustawienia pliku
    konfiguracyjnego, uywajc -f-, --no-f, -f=no albo czego podobnego.

    -d, --cdrom
      Punkt montowania. Podaje lokalizacj katalogu, w ktorym bdzie
      zamontowany cdrom. Musi istnie odpowiednia konfiguracja dla tego
      punktu montowania w pliku /etc/fstab. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Acquire::cdrom::mount.

    -r, --rename
      Przemianuj dysk. Zmienia etykiet dysku lub uniewania etykiet
      wczeniej dan dyskowi. Podanie tej opcji spowoduje, e apt-cdrom
      spyta si o now etykiet. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::CDROM::Rename.

    -m, --no-mount
      Nie montuj. Uniemoliwia programowi apt-cdrom montowanie i
      odmontowywanie CDROM-u. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::CDROM::NoMount.

    -f, --fast
      Szybkie kopiowanie. Zaklada, e pliki z pakietami s poprawne i nie
      sprawdza kadego pakietu. Ta opcja powinna by uywana tylko wtedy,
      jeeli apt-cdrom byl ju uruchomiony na danym dysku i nie wykryl na
      nim adnych bldow. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::CDROM::Fast.

    -a, --thorough
      Gruntowne przegldanie pakietow. Ta opcja moe by potrzebna do
      indeksowania starych dyskow z Debianem 1.1/1.2, w ktorych pliki
      Package byly umieszczone w dziwnych miejscach. Indeksowanie calego
      CD zabiera wicej czasu, ale znajdzie wszystkie takie pliki.

    -n, --just-print, --recon, --no-act
      Bez zmian. Nie zmienia pliku sources.list(5) i nie zapisuje pikow
      indeksowych. Jednake nadal wszystko jest sprawdzane. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::NoAct.

    -h, --help
      Wywietla krotkie informacje o uyciu.

    -v, --version
      Wywietla wersj programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcj konfiguracji. Pozwala ustawi dowoln opcj konfiguracji.
      Skladnia jest nastpujca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option mona poda
      wielokrotnie - do ustawiania ronych opcji.

ZOBACZ TAKE

    apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-cdrom zwraca zero, gdy zakoczylo si pomylnie, 100 - w przypadku
    bldu.

BUGS

    Strona b/ld'ow APT[1]. Aby zglosi bld w APT, prosz przeczyta
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

T/LUMACZENIE

    Tlumaczenie stron podrcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tlumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Prosz zauway, e przetlumaczony dokument moe zawiera fragmenty
    nieprzetlumaczone. Ma to na celu uniknicie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginal zostanie zaktualizowany, a
    tlumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zesp'o/l APT

NOTES

    1. Strona bldow APT
      http://bugs.debian.org/src:apt