Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_amd64 bug

NAME

    apt-config - Program odpytywania konfiguracji APT

SYNOPSIS

    apt-config [-hv] [-o=opcja konfiguracji] [-c=plik] {[shell] | [dump]}

OPIS

    apt-config jest wewnętrznym programem używanym przez różne części pakietu APT w celu
    zapewnienia spójności konfiguracji. Uzyskuje dostęp do głównego pliku konfiguracyjnego
    /etc/apt/apt.conf w sposób łatwy do użycia w programach skryptowych.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja -h albo --help.

    shell
      shell pozwala skryptom powłoki na uzyskanie informacji o konfiguracji. Wymaga podania
      pary argumentów: pierwszym z nich jest zmienna powłoki, a drugim nazwa zmiennej
      konfiguracyjnej do odczytania. Wyjściem jest lista przypisań zmiennych powłoki dla
      każdej odczytanej wartości konfiguracji. Przykład użycia w skrypcie powłoki:

        OPTS="-f"
        RES=`apt-config shell OPTS MojaAplikacja::opcje`
        eval $RES
      Powyższe ustawi wartość zmiennej środowiskowej powłoki $OPTS na wartość zmiennej
      MojaAplikacja::opcje, z domyślną wartością -f.

      Do zmienna konfiguracji można dołączyć /[fbdi]. f zwraca nazwy plików, d - katalogi, b
      - true lub false, a i - liczbę. Każda ze zwracanych wartości jest ujednolicana i
      weryfikowana.

    dump
      Wyświetla zawartość przestrzeni konfiguracji.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym. Poniższe opisy
    wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji
    logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the
      default configuration file and then this configuration file. If configuration settings
      need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with
      the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

    -o, --option
      Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję konfiguracji. Składnia jest
      następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option można podać wielokrotnie - do ustawiania
      różnych opcji.

ZOBACZ TAKżE

    apt.conf(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-config zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.

BUGS

    Strona błędów APT[1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>, 2000-2010. Tłumaczenie
    przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma
    to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie
    zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zespół APT

NOTES

    1. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt