Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-config - Program odpytywania konfiguracji APT

SYNOPSIS

    apt-config [-hv] [-o=opcja konfiguracji] [-c=plik] {[shell] | [dump]}

OPIS

    apt-config jest wewnętrznym programem używanym przez różne części
    pakietu APT w celu zapewnienia spójności konfiguracji. Uzyskuje dostęp
    do głównego pliku konfiguracyjnego /etc/apt/apt.conf w sposób łatwy do
    użycia w programach skryptowych.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana
    opcja -h albo --help.

    shell
      shell pozwala skryptom powłoki na uzyskanie informacji o
      konfiguracji. Wymaga podania pary argumentów: pierwszym z nich jest
      zmienna powłoki, a drugim nazwa zmiennej konfiguracyjnej do
      odczytania. Wyjściem jest lista przypisań zmiennych powłoki dla
      każdej odczytanej wartości konfiguracji. Przykład użycia w skrypcie
      powłoki:

        OPTS="-f"
        RES=`apt-config shell OPTS MojaAplikacja::opcje`
        eval $RES
      Powyższe ustawi wartość zmiennej środowiskowej powłoki $OPTS na
      wartość zmiennej MojaAplikacja::opcje, z domyślną wartością -f.

      Do zmienna konfiguracji można dołączyć /[fbdi]. f zwraca nazwy
      plików, d - katalogi, b - true lub false, a i - liczbę. Każda ze
      zwracanych wartości jest ujednolicana i weryfikowana.

    dump
      Wyświetla zawartość przestrzeni konfiguracji.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku
    konfiguracyjnym. Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku
    konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można
    unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję
      konfiguracji. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i
      --option można podać wielokrotnie - do ustawiania różnych opcji.

ZOBACZ TAKżE

    apt.conf(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-config zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku
    błędu.

BUGS

    Strona błędów APT[1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty
    nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a
    tłumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zespół APT

NOTES

    1. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt