Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-config - Program odpytywania konfiguracji APT

SYNOPSIS

    apt-config [-hv] [-o=opcja konfiguracji] [-c=plik] {[shell] | [dump]}

OPIS

    apt-config jest wewntrznym programem uywanym przez rone czci pakietu
    APT w celu zapewnienia spojnoci konfiguracji. Uzyskuje dostp do
    glownego pliku konfiguracyjnego /etc/apt/apt.conf w sposob latwy do
    uycia w programach skryptowych.

    Jedno z poniszych polece musi by uyte, chyba e zostala podana opcja -h
    albo --help.

    shell
      shell pozwala skryptom powloki na uzyskanie informacji o
      konfiguracji. Wymaga podania pary argumentow: pierwszym z nich jest
      zmienna powloki, a drugim nazwa zmiennej konfiguracyjnej do
      odczytania. Wyjciem jest lista przypisa zmiennych powloki dla kadej
      odczytanej wartoci konfiguracji. Przyklad uycia w skrypcie powloki:

        OPTS="-f"
        RES=`apt-config shell OPTS MojaAplikacja::opcje`
        eval $RES
      Powysze ustawi warto zmiennej rodowiskowej powloki $OPTS na warto
      zmiennej MojaAplikacja::opcje, z domyln wartoci -f.

      Do zmienna konfiguracji mona dolczy /[fbdi]. f zwraca nazwy plikow,
      d - katalogi, b - true lub false, a i - liczb. Kada ze zwracanych
      wartoci jest ujednolicana i weryfikowana.

    dump
      Wywietla zawarto przestrzeni konfiguracji.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii polece mog by ustawione w pliku konfiguracyjnym.
    Ponisze opisy wskazuj, ktor opcj w pliku konfiguracyjnym naley ustawi.
    W przypadku opcji logicznych, mona uniewani ustawienia pliku
    konfiguracyjnego, uywajc -f-, --no-f, -f=no albo czego podobnego.

    -h, --help
      Wywietla krotkie informacje o uyciu.

    -v, --version
      Wywietla wersj programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcj konfiguracji. Pozwala ustawi dowoln opcj konfiguracji.
      Skladnia jest nastpujca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option mona poda
      wielokrotnie - do ustawiania ronych opcji.

ZOBACZ TAKE

    apt.conf(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-config zwraca zero, gdy zakoczylo si pomylnie, 100 - w przypadku
    bldu.

BUGS

    Strona b/ld'ow APT[1]. Aby zglosi bld w APT, prosz przeczyta
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

T/LUMACZENIE

    Tlumaczenie stron podrcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tlumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Prosz zauway, e przetlumaczony dokument moe zawiera fragmenty
    nieprzetlumaczone. Ma to na celu uniknicie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginal zostanie zaktualizowany, a
    tlumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zesp'o/l APT

NOTES

    1. Strona bldow APT
      http://bugs.debian.org/src:apt