Provided by: apt-forktracer_0.4_all bug

NAZWA

    apt-forktracer - narzdzie wspomagajce zarzdzanie wersjami pakietow

SK/LADNIA

    apt-forktracer [ -v ]

OPIS

  Wprowadzenie
    Utrzymanie systemu Debian w wersji stabilnej czsto wymaga instalacji
    nieoficjalnych wersji programow:

    backporty
       Nowsze wersje pakietow, przystosowane do wersji stabilnej,
       zawierajce now funkcjonalno niedostpn w danej edycji stabilnej.
       W tym przypadku wersja pakietu najczciej jest nowsza ni wersja
       dostpna w edycji stabilnej. Oznacza to, e teoretycznie nie
       trzeba "przypina" pakietu do tej wersji, poniewa APT wybierze j
       domylnie.

    lokalne zmiany wersji oficjalnej
       Najczciej  s  to  drobne  zmiany, wic wystarcza niewielka
       modyfikacja numeru wersji pakietu. Mona to zrobi na dwa sposoby:

       Sprobowa wymyli taki numer wersji, ktory bylby nowszy ni obecny
       oficjalny, ale starszy ni nastpny oficjalny. Sposob ten nie
       wymaga "przypinania" pakietu, ale w praktyce moe latwo zawie w
       nieoczekiwanym momencie - nigdy nie wiadomo tak naprawd jaki
       bdzie nastpny oficjalny numer wersji pakietu - moe okaza si
       starszy, ni wymylony przez nas.

       Drugi sposob polega na takiej modyfikacji numeru wersji, aby
       byla ona starsza od oficjalnej.  Bardzo przydatny tutaj jest
       znak tyldy, ktory dpkg traktuje w specjalny sposob: wystarczy
       "doklejenie" do numeru wersji napisu zaczynajcego si od tyldy,
       na przyklad 1.2 -> 1.2~sl.1. Ten sposob wymaga jednoczesnego
       "przypicia" pakietu do danej wersji lub rodla, ale jest bardziej
       niezawodny, bo dziala niezalenie od tego jaka bdzie kolejna
       wersja oficjalna.

    W obu powyszych przypadkach mamy jednak do czynienia z tym samym
    problemem: APT nie pinie ani slowkiem, jeli pojawi si jaka nowsza
    oficjalna wersja pakietu (np. poprawka dotyczca bezpieczestwa, lub inna
    poprawka w edycji stabilnej). Oznacza to, e mona przegapi jak istotn
    zmian.

    apt-forktracer to narzdzie ulatwiajce ledzenie oficjalnych wersji
    pakietow, ktore zainstalowano lokalnie w innej wersji.

  Definicja oficjalnej wersji pakietu
    Jest to taka wersja pakietu, ktora jest dostpny ze rodla, ktorego plik
    Release zawiera naglowek Origin o wartoci takiej, jak identyfikator
    dystrybutora systemu, okrelony przez wynik komendy lsb_release --id lub
    przez pole DISTRIB_ID w pliku /etc/lsb-release.

  Dzia/lanie programu
    apt-forktracer analizuje kady zainstalowany pakiet z osobna, wypisujc
    na wyjciu te, ktore s w "niestandardowym" stanie. Znaczenie stanu
    "niestandardowego" zaley od trybu w jakim dziala program:

    tryb domylny (nie-gadatliwy)
       stan ten oznacza pakiety w niepoprawnym stanie (na przyklad brak
       wersji kandydujcej), oraz takie, ktorych kandydujca wersja jest
       inna ni najnowsza dostpna oficjalna wersja.

    tryb gadatliwy
       stan ten oznacza dodatkowo pakiety ktorych zainstalowana wersja
       roni si od kandydujcej.

    W trybie domylnym dodatkowo czytane s pliki konfiguracyjne, ktore
    umoliwiaj nakazanie programowi ignorowanie wybranych "niestandardowych"
    pakietow, o ile spelniaj pewne warunki. Jeli dla danego pakietu nie ma
    konfiguracji, to obowizuje dla niego konfiguracja domylna.  Wicej
    informacji mona znale w forktracer.conf(5).

  Format komunikat'ow
    Program wypisuje komunikaty takie jak nastpujcy:

      foobar (1.2.3->1.2.4) [Debian: 1.2.3 1.2.4] [Other origin: 1.2.2]

    Gdzie:

    foobar nazwa pakietu

    1.2.3 zainstalowana wersja pakietu

    1.2.4 kandydujca wersja pakietu - patrz apt-cache(8).

    Debian warto pola "Origin" jednego ze rodel pakietu. Po dwukropku s
       wymienione dostpne z tego rodla wersje.

    Other origin
       nazwa innego rodla.

OPCJE

    -v   Wlcza tryb "gadatliwy".

PLIKI

    /etc/apt/forktracer.conf
    /etc/apt/forktracer.d/*.conf

PATRZ TE

    forktracer.conf(5), apt_preferences(5), apt-cache(8).