Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-get - Narzdzie zarzdzania pakietami APT -- interfejs linii polece

SYNOPSIS

    apt-get [-sqdyfmubV] [-o= config_string ] [-c= config_file ]
        [-t= target_release] [-a= default_architecture] {update |
        upgrade | dselect-upgrade | dist-upgrade |
        install pkg [ { =pkg_version_number | /target_release } ] ...
        | remove pkg... | purge pkg... |
        source pkg [ { =pkg_version_number | /target_release } ] ... |
        build-dep pkg... | check | clean | autoclean | autoremove |
        {-v | --version} | {-h | --help}}

OPIS

    apt-get is the command-line tool for handling packages, and may be
    considered the user's "back-end" to other tools using the APT library.
    Several "front-end" interfaces exist, such as dselect(1), aptitude(8),
    synaptic(8) and wajig(1).

    Jedno z poniszych polece musi by uyte, chyba e zostala podana opcja -h
    albo --help.

    update
      update jest uywane do zsynchronizowania zawartoci plikow indeksu
      pakietow z ich rodlami. Lista dostpnych pakietow jest pobierana z
      lokalizacji okrelonych w pliku /etc/apt/sources.list. Na przyklad,
      gdy uywane jest archiwum Debiana, to polecenie pobiera i przeglda
      pliki Packages.gz, tak eby udostpni informacje o nowych i
      uaktualnionych pakietach. Polecenie update powinno by uyte zawsze
      przed upgrade lub dist-upgrade. Naley zauway, e licznik calkowitego
      postpu operacji jest bldny, poniewa rozmiar plikow Packages.gz nie
      jest wczeniej znany.

    upgrade
      upgrade instaluje najnowsze wersje wszystkich pakietow, obecnie
      zainstalowanych w systemie, na podstawie rodel wymienionych w pliku
      /etc/apt/sources.list. Zainstalowane pakiety, ktorych nowsza wersja
      jest dostpna, s cigane i uaktualniane; w adnym wypadku podanie tej
      opcji nie spowoduje usunicia zainstalowanego pakietu czy
      zainstalowania nowego pakietu, wczeniej nie zainstalowanego.
      Pakiety, ktorych nowa wersja wymaga zmiany statusu (np.
      zainstalowania bd usunicia) innego pakietu, bd pozostawione bez
      zmian. Aby apt-get wiedzial, e s dostpne nowe wersje pakietow,
      naley wczeniej wykona update.

    dselect-upgrade
      dselect-upgrade jest uywane w polczeniu z programem dselect(1),
      tradycyjnym narzdziem do zarzdzania pakietami w systemie Debian.
      dselect-upgrade uwzgldnia zmiany zrobione programem dselect(1) w
      polu Status pliku zawierajcego informacje o dostpnych pakietach i
      wykonuje akcje potrzebne do zrealizowania tych zmian (na przyklad:
      usunicie starych pakietow i dodanie nowych).

    dist-upgrade
      dist-upgrade wykonuje to samo, co upgrade, jednake w inteligentny
      sposob wykrywa zmiany zalenoci w nowych wersjach pakietow. apt-get
      ma wbudowany "sprytny" system rozwizywania konfliktow i jeli bdzie
      to potrzebne, podejmie prob zaktualizowania najwaniejszych
      pakietow, kosztem tych mniej wanych. Tak wic dist-upgrade moe usun
      niektore pakiety.Plik /etc/apt/sources.list zawiera list adresow, z
      ktorych bd pobierane dane pakiety. Zobacz rownie do
      apt_preferences(5) - znajduje si tam opis mechanizmu nadpisywania
      globalnych ustawie dla poszczegolnych pakietow.

    install
      Po install musi wystpowa nazwa jednego lub wicej pakietow
      przeznaczonych do zainstalowania. Kady argument jest nazw pakietu,
      a nie peln nazw pliku, w ktorym si znajduje (na przyklad w systemie
      Debian GNU/Linux, tym argumentem byloby libc6, a nie
      libc6_1.9.6-2.deb). Wszystkie pakiety, ktore s potrzebne do
      zainstalowania danego(-ych) pakietu(-ow), bd take cignite i
      zainstalowane. Plik /etc/apt/sources.list zawiera list adresow, z
      ktorych bd pobierane dane pakiety. Jeeli po nazwie pakietu pojawi
      si minus (bez spacji pomidzy minusem a nazw pakietu), to ten pakiet
      zostanie usunity, o ile oczywicie jest zainstalowany. Podobnie znak
      plusa moe by uyty w celu zainstalowania pakietu. Ta ostatnia
      wlaciwo moe by uyta do nadpisania decyzji podjtych przez system
      rozwizywania konfliktow programu apt-get.

      Konkretna wersja pakietu moe by wybrana do zainstalowania przez
      umieszczenie po nazwie pakietu znaku rownoci, a za nim wybranej
      wersji pakietu. Podana wersja zostanie wyszukana i wybrana do
      zainstalowania. Rownie konkretna dystrybucja moe by wybrana przez
      umieszczenie po nazwie pakietu znaku ukonika, po ktorym nastpuje
      wersja dystrybucji bd nazwa archiwum (stable, testing, unstable).

      Oba mechanizmy wyboru pakietow mog zainstalowa wczeniejsze wersje
      pakietow ni s ju zainstalowane w systemie, dlatego musz by uywane
      ostronie.

      Jest to take akcja, ktorej naley uy, aby zaktualizowa jeden lub
      wicej sporod pakietow ju zainstalowanych, bez aktualizowania
      wszystkich pozostalych pakietow. W przeciwiestwie do polecenia
      "upgrade", ktore instaluje najnowsze wersje wszystkich obecnie
      zainstalowanych pakietow, "install" zainstaluje najnowsze wersje
      pakietu (pakietow) podanego (podanych) w linii polece. Wystarczy
      poda nazw pakietu (pakietow) do zaktualizowania i jeli nowsze
      wersje s dostpna, to zostan pobrane i zainstalowane (lczne z
      zalenociami, tak jak to opisano powyej).

      W kocu, mechanizm apt_preferences(5) pozwala okreli alternatywny
      sposob instalacji poszczegolnych pakietow.

      Jeeli aden pakiet nie pasuje do podanego wyraenia, a to wyraenie
      zawiera jeden z nastpujcych znakow: ".", "?" albo "*", to zaklada
      si, e jest to wyraenie regularne zgodne z POSIX-em i jest ono
      stosowane do wszystkich nazw pakietow w bazie. Pakiety, ktorych
      nazwy pasuj do tego wyraenia regularnego, s instalowane (bd
      usuwane). Naley zwroci uwag na to, e dopasowywany jest podcig, tak
      wic "lo*" pasuje zarowno do "how-lo", jak i do "lowest". Jeli jest
      to niepodane, mona okreli pocztek lub koniec dopasowania wyraenia
      regularnego, uywajc znakow "^| lub "$", mona te stworzy bardziej
      specyficzne wyraenie regularne.

    remove
      remove odpowiada poleceniu install z t ronic, e pakiety s usuwane,
      a nie instalowane. Jeeli nazwa pakietu zostanie poprzedzona znakiem
      plusa (bez rozdzielajcej spacji), wskazany pakiet zostanie
      zainstalowany zamiast zosta usunity.

    purge
      purge dziala tak, jak remove, z t ronic, e pakiety s po usuniciu
      czyszczone (czyli usuwane s rownie wszystkie pliki konfiguracyjne).

    source
      source powoduje, e apt-get ciga pakiety ze rodlami. APT na
      podstawie listy dostpnych pakietow decyduje, ktory pakiet rodlowy
      cign. Nastpnie szuka najnowszej dostpnej wersji pakietu rodlowego i
      pobiera j do biecego katalogu. Jeli jest to moliwe, to APT bierze
      pod uwag domylne wydanie, ustawione w APT::Default-Release w pliku
      konfiguracyjnym albo okrelone w opcji -t, albo podane przy uyciu
      skladni pakiet/wydanie.

      Pakiety rodlowe s znajdowane inaczej ni pakiety binarne: przez
      linie z identyfikatorem deb-src w pliku sources.list(5). Oznacza
      to, e w pliku tym naley umieci tak lini dla kadego repozytorium, z
      ktorego bd pobierane rodla. W przeciwnym wypadku moe zosta pobrany
      pakiet rodlowy w innej wersji (nowszej, starszej albo adnej) ni ta,
      ktory jest zainstalowana lub moliwa do zainstalowania.

      If the --compile option is specified then the package will be
      compiled to a binary .deb using dpkg-buildpackage for the
      architecture as defined by the --host-architecture option. If
      --download-only is specified then the source package will not be
      unpacked.

      Konkretn wersj pakietu rodlowego mona cign, umieszczajc po nazwie
      pakietu rodlowego znak rownoci, a za nim numer wersji do cignicia.
      Dziala tu taki sam mechanizm jak w przypadku pakietow binarnych.
      Wlczone zostaje dokladne dopasowywanie nazw i wersji pakietow
      rodlowych i porednio wlczona zostaje opcja APT::Get::Only-Source

      Uwaga. Pakiety rodlowe nie s traktowane tak samo, jak pakiety
      binarne - s przechowywane tylko w biecym katalogu, mniej wicej tak,
      jakby zostaly cignite oryginalne rodla programu ze strony jego
      autorow.

    build-dep
      build-dep causes apt-get to install/remove packages in an attempt
      to satisfy the build dependencies for a source package. By default
      the dependencies are satisfied to build the package natively. If
      desired a host-architecture can be specified with the
      --host-architecture option instead.

    check
      check jest poleceniem diagnostycznym, ktore odwiea bufor (cache)
      pakietow i szuka zepsutych pakietow.

    download
      download will download the given binary package into the current
      directory.

    clean
      clean czyci lokalne repozytorium cignitych plikow z pakietami.
      Usuwa wszystko z wyjtkiem pliku blokady /var/cache/apt/archives/
      oraz katalogu /var/cache/apt/archives/partial/. Gdy APT jest uywane
      jako metoda programu dselect(1), clean jest uruchamiane
      automatycznie. Osoby nie uywajce dselect, powinny od czasu do czasu
      uruchamia apt-get clean, aby zwolni troch miejsca na dysku.

    autoclean
      Podobnie jak clean, autoclean czyci lokalne repozytorium pobranych
      plikow z pakietami. Ronica jest taka, e autoclean usuwa tylko te
      pliki pakietow, ktore ju nie mog by cignite i w wikszoci s
      bezuyteczne. Pozwala to na utrzymywanie bufora (cache'a) przed
      dlugi czas i na uniknicie niekontrolowanego jego wzrostu. Wylczenie
      opcji konfiguracyjnej APT::Clean-Installed zapobiegnie usuwaniu
      plikow zawierajcych zainstalowane pakiety.

    autoremove
      autoremove is used to remove packages that were automatically
      installed to satisfy dependencies for other packages and are now no
      longer needed.

    changelog
      changelog downloads a package changelog and displays it through
      sensible-pager. The server name and base directory is defined in
      the APT::Changelogs::Server variable (e. g.
      http://packages.debian.org/changelogs for Debian or
      http://changelogs.ubuntu.com/changelogs for Ubuntu). By default it
      displays the changelog for the version that is installed. However,
      you can specify the same options as for the install command.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii polece mog by ustawione w pliku konfiguracyjnym.
    Ponisze opisy wskazuj, ktor opcj w pliku konfiguracyjnym naley ustawi.
    W przypadku opcji logicznych, mona uniewani ustawienia pliku
    konfiguracyjnego, uywajc -f-, --no-f, -f=no albo czego podobnego.

    --no-install-recommends
      Nie rozpatruje rekomendowanych pakietow jako zalenoci do
      instalacji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Install-Recommends.

    --install-suggests
      Consider suggested packages as a dependency for installing.
      Configuration Item: APT::Install-Suggests.

    -d, --download-only
      Tylko pobieranie; pliki z pakietami s tylko cigane, ale nie
      rozpakowywane czy instalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Download-Only.

    -f, --fix-broken
      Popraw; podejmuje prob poprawienia zepsutych zalenoci. Uywanie tej
      opcji z install/remove moe spowodowa pominicie ktoregokolwiek z
      pakietow podanych w linii polece, co pozwoli programowi APT znale
      wlaciwe rozwizanie problemu. Ta opcja jest czasami potrzebna przy
      pierwszym uruchomieniu APT, ktory nie pozwala, aby w systemie
      istnialy zepsute zalenoci. Jest rownie prawdopodobne, e systemowa
      struktura zalenoci moe by tak zepsuta, e bdzie wymagala rcznej
      naprawy (co zazwyczaj oznacza uycie dselect(1) lub dpkg --removew
      celu usunicia niektorych naruszonych pakietow). W pewnych
      sytuacjach uycie tej opcji lcznie z -m moe spowodowa bld. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Fix-Broken.

    -m, --ignore-missing, --fix-missing
      Ignoruj brakujce pakiety. Pakiety, ktore nie mog by pobrane lub nie
      powiedzie si test spojnoci pakietu po jego pobraniu (plik z
      pakietem jest uszkodzony), zostaj wstrzymane. W pewnych sytuacjach
      uycie tej opcji lcznie z -f moe spowodowa bld. Pakiet, ktory jest
      wybrany do instalacji (w szczegolnoci jest on wymieniony w linii
      polece), ale nie moe zosta pobrany, zostanie pominity. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Fix-Missing.

    --no-download
      Wylcza pobierania pakietow. Najlepiej stosowa z --ignore-missing,
      aby wymusi na APT uywanie tylko tych plikow .deb, ktore zostaly
      wczeniej cignite. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Download.

    -q, --quiet
      Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania, opuszczajc
      wskaniki postpu. Wicej znakow q spowoduje jeszcze bardziej ciche
      wyjcie, maksimum jest 2. Mona take ustawi poziom cichoci za pomoc
      -q=#, nadpisujc tym samym opcj z pliku konfiguracyjnego. Naley
      zauway, e poziom cichoci rowny 2 implikuje -y, dlatego -qq nigdy
      nie powinno by uywane bez opcji typu -d, --print-uris lub -s, gdy
      APT moe zadecydowa o zrobieniu czego, czego uytkownik si nie
      spodziewa. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: quiet.

    -s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act
      Brak akcji; wykonuje symulacj zdarze, ktore moglyby si przytrafi,
      ale nic nie zmienia w systemie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Simulate.

      Symulacja uruchomiona przez zwyklego uytkownika automatycznie
      wylczy blokady (Debug::NoLocking) . Jeeli jest ustawiona opcja
      APT::Get::Show-User-Simulation-Note (a domylnie jest ona
      ustawiona), to zostanie wywietlona informacja o tym, e to jest
      tylko symulacja. W przypadku uruchomienia przez administratora
      systemu, blokada nie zostanie wylczona, ani informacja nie bdzie
      pokazana (uytkownik root powinien wiedzie, co robi,bez dodatkowych
      ostrzee ze strony apt-get).

      Symulacja powoduje wypisanie serii linii, z ktorych kada
      reprezentuje operacj programu dpkg: konfigurowanie (Conf), usunicie
      (Remv), rozpakowanie (Inst). Nawiasy kwadratowe oznaczaj zepsute
      pakiety, przy czym puste nawiasy kwadratowe oznaczaj, e przyczyna
      zepsucia pakietu nie jest znana (rzadko).

    -y, --yes, --assume-yes
      Automatycznie odpowiada "tak" na pytania. Zakladajc odpowied "tak"
      na wszelkie pytania, uruchamia si w trybie nieinteraktywnym. Jeli
      wystpi jaka niepodana sytuacja, na przyklad zmiana wstrzymanego
      pakietu lub usunicie pakietu majcego status Essential, apt-get
      przerwie dzialanie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Assume-Yes.

    --assume-no
      Automatic "no" to all prompts. Configuration Item:
      APT::Get::Assume-No.

    -u, --show-upgraded
      Pokazuje uaktualnione pakiety. Wypisuje list wszystkich pakietow,
      ktore bd uaktualnione. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Show-Upgraded.

    -V, --verbose-versions
      Wywietla pelne wersje aktualizowanych pakietow Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Show-Versions.

    -a, --host-architecture
      This option controls the architecture packages are built for by
      apt-get source --compile and how cross-builddependencies are
      satisfied. By default is it not set which means that the host
      architecture is the same as the build architecture (which is
      defined by APT::Architecture). Configuration Item:
      APT::Get::Host-Architecture

    -b, --compile, --build
      Skompiluj pakiety rodlowe po ich cigniciu. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Compile.

    --ignore-hold
      Ignoruje status hold (wstrzymany) pakietow. Ta opcja powoduje, e
      apt-get zignoruje status hold pakietow. Moe to by uyteczne w
      polczeniu z dist-upgrade do uniewanienia duej liczby niepodanych
      wstrzyma. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Ignore-Hold.

    --no-upgrade
      Nie aktualizuje pakietow. Uyte w polczeniu z install, no-upgrade
      spowoduje, e pakiety, ktore s ju zainstalowane, nie zostan
      zaktualizowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Upgrade.

    --only-upgrade
      Do not install new packages; When used in conjunction with install,
      only-upgrade will prevent packages on the command line from being
      upgraded if they are not already installed. Configuration Item:
      APT::Get::Only-Upgrade.

    --force-yes
      Wymuszenie. Jest to niebezpieczna opcja, ktora powoduje, e apt-get
      kontynuuje swoje dzialanie bez adnej interakcji z uytkownikiem,
      nawet jeli robi co, co moe by szkodliwe. Nie powinna by uywana, z
      wyjtkiem bardzo szczegolnych sytuacji. Uywanie force-yes moe
      zniszczy Twoj system! Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::force-yes.

    --print-uris
      Nie ciga pakietow do zainstalowania, tylko wypisuje ich URI. Kady
      URI sklada si z lokalizacji, nazwy pliku przeznaczenia, rozmiaru
      oraz oczekiwanej sumy kontrolnej md5. Naley zauway, e nazwa pliku
      przeznaczenia nie musi by taka sama jak nazwa zdalnego pliku!
      Dziala to take z poleceniami source i update. Uywane z poleceniem
      update, nie wypisuje sum MD5 i rozmiaru, a take w gestii uytkownika
      ley wtedy rozpakowywanie spakowanych plikow. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Print-URIs.

    --purge
      Uywa polecenia purge (wyczy), zamiast remove (usu) dla wszystkiego,
      co mialoby zosta usunite. Obok pakietow, ktore s przeznaczone do
      wyczyszczenia, wywietlana jest gwiazdka ("*"). remove --purge jest
      odpowiednikiem polecenia purge. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Purge.

    --reinstall
      Ponownie instaluje pakiety, ktorych najnowsza wersja ju jest
      zainstalowana Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::ReInstall.

    --list-cleanup
      Ta opcja jest domylnie wlczona, mona j wylczy uywajc
      --no-list-cleanup. Jeeli jest wlczona, apt-get bdzie automatycznie
      zarzdzal zawartoci /var/lib/apt/lists,tak aby przestarzale pliki
      byly usuwane. Jedynym powodem dla jej wylczenia moglyby by czste
      zmiany w sources.list. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::List-Cleanup.

    -t, --target-release, --default-release
      Ta opcja tworzy domylny pin o priorytecie 990, uywajc podanego
      lacucha znakow oznaczajcego wersj dystrybucji. Nadpisuje to ogolne
      ustawienia z pliku /etc/apt/preferences. Opcja nie zmienia pinu
      pakietow, ktore maj wlasne (szczegolowe) ustawienia w powyszym
      pliku preferencji. W skrocie - ta opcja pozwala pozwala na prost
      kontrol, z ktorych dystrybucji bd pobierane pakiety. Przyklady: -t
      '2.1*', -t unstable lub -t sid Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Default-Release; zobacz take stron podrcznika
      apt_preferences(5).

    --trivial-only
      Wykonuje tylko "banalne" (ang. "trivial") operacje. T opcj mona
      porowna z --assume-yes, ale tam gdzie --assume-yes odpowiedzialoby
      "tak" na pytanie, --trivial-only odpowie "nie". Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Trivial-Only.

    --no-remove
      Jeeli jakikolwiek pakiet mialby zosta usunity, apt-get natychmiast
      koczy dzialanie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Remove.

    --auto-remove
      Jeeli polecenie to albo install, albo remove, to ta opcja dziala
      tak, jak uruchomienie polecenia autoremove i usuwa pakiety majce
      nieuywane ju zalenoci. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::AutomaticRemove.

    --only-source
      Ma znaczenie tylko dla polece source i build-dep. Wskazuje na to, e
      podane nazwy pakietow rodlowych nie powinny by mapowane w tabeli
      pakietow binarnych. Oznacza to, e gdy podano t opcj, to powysze
      polecenia zaakceptuj tylko nazwy pakietow rodlowych.Nie bd
      akceptowa nazw pakietow binarnych ani wyszukiwa odpowiadajcych im
      pakietow rodlowych. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Only-Source.

    --diff-only, --dsc-only, --tar-only
      cignij tylko plik diff, dsc albo tar pakietu rodlowego. Pozycje w
      pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Diff-Only, APT::Get::Dsc-Only oraz
      APT::Get::Tar-Only.

    --arch-only
      Przetwarza tylko te pakiety z zalenociami wymaganymi do zbudowania
      pakietu ze rodel (build-dependencies), ktore s zalenie od
      architektury komputera. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Arch-Only.

    --allow-unauthenticated
      Ignorowanie sytuacji, w ktorych nie powiedzie si autentykacja
      pakietow i nieostrzeganie o tym. Jest to uyteczne dla programow
      typu pbuilder. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::AllowUnauthenticated.

    -h, --help
      Wywietla krotkie informacje o uyciu.

    -v, --version
      Wywietla wersj programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcj konfiguracji. Pozwala ustawi dowoln opcj konfiguracji.
      Skladnia jest nastpujca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option mona poda
      wielokrotnie - do ustawiania ronych opcji.

PLIKI

    /etc/apt/sources.list
      Lokalizacje, z ktorych bd cigane pakiety. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/sources.list.d/
      Czci pliku zawierajcego lokalizacje, z ktorej s pobierane pakiety.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceParts.

    /etc/apt/apt.conf
      Plik konfiguracyjny APT. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Etc::Main.

    /etc/apt/apt.conf.d/
      Czci pliku konfiguracyjnego. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Etc::Parts.

    /etc/apt/preferences
      Plik zawierajcy preferencje wyboru wersji. Jest to miejsce, w
      ktorym okrela si tzw. "pinning", tj. preferencje, skd bra pewne
      pakiety - z innego rodla, z innej dystrybucji lub o innej wersji.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym:Dir::Etc::Preferences.

    /etc/apt/preferences.d/
      Czci pliku preferencji wyboru wersji. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Etc::PreferencesParts.

    /var/cache/apt/archives/
      Skladnica pobranych plikow pakietow. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Cache::Archives.

    /var/cache/apt/archives/partial/
      Skladnica obecnie pobieranych plikow pakietow. Pozycja w pliki
      konfiguracyjnym: Dir::Cache::Archives (implikuje partial).

    /var/lib/apt/lists/
      Skladnica zawierajca informacje o kadym zasobie pakietow podanym w
      sources.list(5) Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
      Skladnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietow. Pozycja
      w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (implikuje partial).

ZOBACZ TAKE

    apt-cache(8), apt-cdrom(8), dpkg(1), dselect(1), sources.list(5),
    apt.conf(5), apt-config(8), apt-secure(8), Przewodnik APT dla
    uytkownikow w /usr/share/doc/apt-doc/, apt_preferences(5), APT Howto.

DIAGNOSTYKA

    apt-get zwraca zero, gdy zakoczylo si pomylnie, 100 - w przypadku bldu.

AUTORZY ORYGINA/LU

    Jason Gunthorpe

OBECNI AUTORZY

    zespol APT

    Strona QA[3]

BUGS

    Strona b/ld'ow APT[4]. Aby zglosi bld w APT, prosz przeczyta
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

T/LUMACZENIE

    Tlumaczenie stron podrcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tlumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Prosz zauway, e przetlumaczony dokument moe zawiera fragmenty
    nieprzetlumaczone. Ma to na celu uniknicie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginal zostanie zaktualizowany, a
    tlumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zesp'o/l APT

NOTES

    1. http://packages.debian.org/changelogs

    2. http://changelogs.ubuntu.com/changelogs

    3. Strona QA
      http://packages.qa.debian.org/a/apt.html

    4. Strona bldow APT
      http://bugs.debian.org/src:apt