Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-get - Narzędzie zarządzania pakietami APT -- interfejs linii
    poleceń

SYNOPSIS

    apt-get [-sqdyfmubV] [-o= config_string ] [-c= config_file ]
        [-t= target_release] [-a= default_architecture] {update |
        upgrade | dselect-upgrade | dist-upgrade |
        install pkg [ { =pkg_version_number | /target_release } ] ...
        | remove pkg... | purge pkg... |
        source pkg [ { =pkg_version_number | /target_release } ] ... |
        build-dep pkg... | check | clean | autoclean | autoremove |
        {-v | --version} | {-h | --help}}

OPIS

    apt-get is the command-line tool for handling packages, and may be
    considered the user's "back-end" to other tools using the APT library.
    Several "front-end" interfaces exist, such as dselect(1), aptitude(8),
    synaptic(8) and wajig(1).

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana
    opcja -h albo --help.

    update
      update jest używane do zsynchronizowania zawartości plików indeksu
      pakietów z ich źródłami. Lista dostępnych pakietów jest pobierana z
      lokalizacji określonych w pliku /etc/apt/sources.list. Na przykład,
      gdy używane jest archiwum Debiana, to polecenie pobiera i przegląda
      pliki Packages.gz, tak żeby udostępnić informacje o nowych i
      uaktualnionych pakietach. Polecenie update powinno być użyte zawsze
      przed upgrade lub dist-upgrade. Należy zauważyć, że licznik
      całkowitego postępu operacji jest błędny, ponieważ rozmiar plików
      Packages.gz nie jest wcześniej znany.

    upgrade
      upgrade instaluje najnowsze wersje wszystkich pakietów, obecnie
      zainstalowanych w systemie, na podstawie źródeł wymienionych w
      pliku /etc/apt/sources.list. Zainstalowane pakiety, których nowsza
      wersja jest dostępna, są ściągane i uaktualniane; w żadnym wypadku
      podanie tej opcji nie spowoduje usunięcia zainstalowanego pakietu
      czy zainstalowania nowego pakietu, wcześniej nie zainstalowanego.
      Pakiety, których nowa wersja wymaga zmiany statusu (np.
      zainstalowania bądź usunięcia) innego pakietu, będą pozostawione
      bez zmian. Aby apt-get wiedział, że są dostępne nowe wersje
      pakietów, należy wcześniej wykonać update.

    dselect-upgrade
      dselect-upgrade jest używane w połączeniu z programem dselect(1),
      tradycyjnym narzędziem do zarządzania pakietami w systemie Debian.
      dselect-upgrade uwzględnia zmiany zrobione programem dselect(1) w
      polu Status pliku zawierającego informacje o dostępnych pakietach i
      wykonuje akcje potrzebne do zrealizowania tych zmian (na przykład:
      usunięcie starych pakietów i dodanie nowych).

    dist-upgrade
      dist-upgrade wykonuje to samo, co upgrade, jednakże w inteligentny
      sposób wykrywa zmiany zależności w nowych wersjach pakietów.
      apt-get ma wbudowany "sprytny" system rozwiązywania konfliktów i
      jeśli będzie to potrzebne, podejmie próbę zaktualizowania
      najważniejszych pakietów, kosztem tych mniej ważnych. Tak więc
      dist-upgrade może usunąć niektóre pakiety.Plik
      /etc/apt/sources.list zawiera listę adresów, z których będą
      pobierane żądane pakiety. Zobacz również do apt_preferences(5) -
      znajduje się tam opis mechanizmu nadpisywania globalnych ustawień
      dla poszczególnych pakietów.

    install
      Po install musi występować nazwa jednego lub więcej pakietów
      przeznaczonych do zainstalowania. Każdy argument jest nazwą
      pakietu, a nie pełną nazwą pliku, w którym się znajduje (na
      przykład w systemie Debian GNU/Linux, tym argumentem byłoby libc6,
      a nie libc6_1.9.6-2.deb). Wszystkie pakiety, które są potrzebne do
      zainstalowania żądanego(-ych) pakietu(-ów), będą także ściągnięte i
      zainstalowane. Plik /etc/apt/sources.list zawiera listę adresów, z
      których będą pobierane żądane pakiety. Jeżeli po nazwie pakietu
      pojawi się minus (bez spacji pomiędzy minusem a nazwą pakietu), to
      ten pakiet zostanie usunięty, o ile oczywiście jest zainstalowany.
      Podobnie znak plusa może być użyty w celu zainstalowania pakietu.
      Ta ostatnia właściwość może być użyta do nadpisania decyzji
      podjętych przez system rozwiązywania konfliktów programu apt-get.

      Konkretna wersja pakietu może być wybrana do zainstalowania przez
      umieszczenie po nazwie pakietu znaku równości, a za nim wybranej
      wersji pakietu. Podana wersja zostanie wyszukana i wybrana do
      zainstalowania. Również konkretna dystrybucja może być wybrana
      przez umieszczenie po nazwie pakietu znaku ukośnika, po którym
      następuje wersja dystrybucji bądź nazwa archiwum (stable, testing,
      unstable).

      Oba mechanizmy wyboru pakietów mogą zainstalować wcześniejsze
      wersje pakietów niż są już zainstalowane w systemie, dlatego muszą
      być używane ostrożnie.

      Jest to także akcja, której należy użyć, aby zaktualizować jeden
      lub więcej spośród pakietów już zainstalowanych, bez aktualizowania
      wszystkich pozostałych pakietów. W przeciwieństwie do polecenia
      "upgrade", które instaluje najnowsze wersje wszystkich obecnie
      zainstalowanych pakietów, "install" zainstaluje najnowsze wersje
      pakietu (pakietów) podanego (podanych) w linii poleceń. Wystarczy
      podać nazwę pakietu (pakietów) do zaktualizowania i jeśli nowsze
      wersje są dostępna, to zostaną pobrane i zainstalowane (łączne z
      zależnościami, tak jak to opisano powyżej).

      W końcu, mechanizm apt_preferences(5) pozwala określić alternatywny
      sposób instalacji poszczególnych pakietów.

      Jeżeli żaden pakiet nie pasuje do podanego wyrażenia, a to
      wyrażenie zawiera jeden z następujących znaków: ".", "?" albo "*",
      to zakłada się, że jest to wyrażenie regularne zgodne z POSIX-em i
      jest ono stosowane do wszystkich nazw pakietów w bazie. Pakiety,
      których nazwy pasują do tego wyrażenia regularnego, są instalowane
      (bądź usuwane). Należy zwrócić uwagę na to, że dopasowywany jest
      podciąg, tak więc "lo*" pasuje zarówno do "how-lo", jak i do
      "lowest". Jeśli jest to niepożądane, można określić początek lub
      koniec dopasowania wyrażenia regularnego, używając znaków "^| lub
      "$", można też stworzyć bardziej specyficzne wyrażenie regularne.

    remove
      remove odpowiada poleceniu install z tą różnicą, że pakiety są
      usuwane, a nie instalowane. Jeżeli nazwa pakietu zostanie
      poprzedzona znakiem plusa (bez rozdzielającej spacji), wskazany
      pakiet zostanie zainstalowany zamiast zostać usunięty.

    purge
      purge działa tak, jak remove, z tą różnicą, że pakiety są po
      usunięciu czyszczone (czyli usuwane są również wszystkie pliki
      konfiguracyjne).

    source
      source powoduje, że apt-get ściąga pakiety ze źródłami. APT na
      podstawie listy dostępnych pakietów decyduje, który pakiet źródłowy
      ściągnąć. Następnie szuka najnowszej dostępnej wersji pakietu
      źródłowego i pobiera ją do bieżącego katalogu. Jeśli jest to
      możliwe, to APT bierze pod uwagę domyślne wydanie, ustawione w
      APT::Default-Release w pliku konfiguracyjnym albo określone w opcji
      -t, albo podane przy użyciu składni pakiet/wydanie.

      Pakiety źródłowe są znajdowane inaczej niż pakiety binarne: przez
      linie z identyfikatorem deb-src w pliku sources.list(5). Oznacza
      to, że w pliku tym należy umieścić taką linię dla każdego
      repozytorium, z którego będą pobierane źródła. W przeciwnym wypadku
      może zostać pobrany pakiet źródłowy w innej wersji (nowszej,
      starszej albo żadnej) niż ta, który jest zainstalowana lub możliwa
      do zainstalowania.

      If the --compile option is specified then the package will be
      compiled to a binary .deb using dpkg-buildpackage for the
      architecture as defined by the --host-architecture option. If
      --download-only is specified then the source package will not be
      unpacked.

      Konkretną wersję pakietu źródłowego można ściągnąć, umieszczając po
      nazwie pakietu źródłowego znak równości, a za nim numer wersji do
      ściągnięcia. Działa tu taki sam mechanizm jak w przypadku pakietów
      binarnych. Włączone zostaje dokładne dopasowywanie nazw i wersji
      pakietów źródłowych i pośrednio włączona zostaje opcja
      APT::Get::Only-Source

      Uwaga. Pakiety źródłowe nie są traktowane tak samo, jak pakiety
      binarne - są przechowywane tylko w bieżącym katalogu, mniej więcej
      tak, jakby zostały ściągnięte oryginalne źródła programu ze strony
      jego autorów.

    build-dep
      build-dep causes apt-get to install/remove packages in an attempt
      to satisfy the build dependencies for a source package. By default
      the dependencies are satisfied to build the package natively. If
      desired a host-architecture can be specified with the
      --host-architecture option instead.

    check
      check jest poleceniem diagnostycznym, które odświeża bufor (cache)
      pakietów i szuka zepsutych pakietów.

    download
      download will download the given binary package into the current
      directory.

    clean
      clean czyści lokalne repozytorium ściągniętych plików z pakietami.
      Usuwa wszystko z wyjątkiem pliku blokady /var/cache/apt/archives/
      oraz katalogu /var/cache/apt/archives/partial/. Gdy APT jest
      używane jako metoda programu dselect(1), clean jest uruchamiane
      automatycznie. Osoby nie używające dselect, powinny od czasu do
      czasu uruchamiać apt-get clean, aby zwolnić trochę miejsca na
      dysku.

    autoclean
      Podobnie jak clean, autoclean czyści lokalne repozytorium pobranych
      plików z pakietami. Różnica jest taka, że autoclean usuwa tylko te
      pliki pakietów, które już nie mogą być ściągnięte i w większości są
      bezużyteczne. Pozwala to na utrzymywanie bufora (cache'a) przed
      długi czas i na uniknięcie niekontrolowanego jego wzrostu.
      Wyłączenie opcji konfiguracyjnej APT::Clean-Installed zapobiegnie
      usuwaniu plików zawierających zainstalowane pakiety.

    autoremove
      autoremove is used to remove packages that were automatically
      installed to satisfy dependencies for other packages and are now no
      longer needed.

    changelog
      changelog downloads a package changelog and displays it through
      sensible-pager. The server name and base directory is defined in
      the APT::Changelogs::Server variable (e. g.
      http://packages.debian.org/changelogs for Debian or
      http://changelogs.ubuntu.com/changelogs for Ubuntu). By default it
      displays the changelog for the version that is installed. However,
      you can specify the same options as for the install command.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku
    konfiguracyjnym. Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku
    konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można
    unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    --no-install-recommends
      Nie rozpatruje rekomendowanych pakietów jako zależności do
      instalacji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Install-Recommends.

    --install-suggests
      Consider suggested packages as a dependency for installing.
      Configuration Item: APT::Install-Suggests.

    -d, --download-only
      Tylko pobieranie; pliki z pakietami są tylko ściągane, ale nie
      rozpakowywane czy instalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Download-Only.

    -f, --fix-broken
      Popraw; podejmuje próbę poprawienia zepsutych zależności. Używanie
      tej opcji z install/remove może spowodować pominięcie
      któregokolwiek z pakietów podanych w linii poleceń, co pozwoli
      programowi APT znaleźć właściwe rozwiązanie problemu. Ta opcja jest
      czasami potrzebna przy pierwszym uruchomieniu APT, który nie
      pozwala, aby w systemie istniały zepsute zależności. Jest również
      prawdopodobne, że systemowa struktura zależności może być tak
      zepsuta, że będzie wymagała ręcznej naprawy (co zazwyczaj oznacza
      użycie dselect(1) lub dpkg --removew celu usunięcia niektórych
      naruszonych pakietów). W pewnych sytuacjach użycie tej opcji
      łącznie z -m może spowodować błąd. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Fix-Broken.

    -m, --ignore-missing, --fix-missing
      Ignoruj brakujące pakiety. Pakiety, które nie mogą być pobrane lub
      nie powiedzie się test spójności pakietu po jego pobraniu (plik z
      pakietem jest uszkodzony), zostają wstrzymane. W pewnych sytuacjach
      użycie tej opcji łącznie z -f może spowodować błąd. Pakiet, który
      jest wybrany do instalacji (w szczególności jest on wymieniony w
      linii poleceń), ale nie może zostać pobrany, zostanie pominięty.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Fix-Missing.

    --no-download
      Wyłącza pobierania pakietów. Najlepiej stosować z --ignore-missing,
      aby wymusić na APT używanie tylko tych plików .deb, które zostały
      wcześniej ściągnięte. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Download.

    -q, --quiet
      Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania,
      opuszczając wskaźniki postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze
      bardziej ciche wyjście, maksimum jest 2. Można także ustawić poziom
      cichości za pomocą -q=#, nadpisując tym samym opcję z pliku
      konfiguracyjnego. Należy zauważyć, że poziom cichości równy 2
      implikuje -y, dlatego -qq nigdy nie powinno być używane bez opcji
      typu -d, --print-uris lub -s, gdyż APT może zadecydować o zrobieniu
      czegoś, czego użytkownik się nie spodziewa. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: quiet.

    -s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act
      Brak akcji; wykonuje symulację zdarzeń, które mogłyby się
      przytrafić, ale nic nie zmienia w systemie. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Simulate.

      Symulacja uruchomiona przez zwykłego użytkownika automatycznie
      wyłączy blokady (Debug::NoLocking) . Jeżeli jest ustawiona opcja
      APT::Get::Show-User-Simulation-Note (a domyślnie jest ona
      ustawiona), to zostanie wyświetlona informacja o tym, że to jest
      tylko symulacja. W przypadku uruchomienia przez administratora
      systemu, blokada nie zostanie wyłączona, ani informacja nie będzie
      pokazana (użytkownik root powinien wiedzieć, co robi,bez
      dodatkowych ostrzeżeń ze strony apt-get).

      Symulacja powoduje wypisanie serii linii, z których każda
      reprezentuje operację programu dpkg: konfigurowanie (Conf),
      usunięcie (Remv), rozpakowanie (Inst). Nawiasy kwadratowe oznaczają
      zepsute pakiety, przy czym puste nawiasy kwadratowe oznaczają, że
      przyczyna zepsucia pakietu nie jest znana (rzadkość).

    -y, --yes, --assume-yes
      Automatycznie odpowiada "tak" na pytania. Zakładając odpowiedź
      "tak" na wszelkie pytania, uruchamia się w trybie nieinteraktywnym.
      Jeśli wystąpi jakaś niepożądana sytuacja, na przykład zmiana
      wstrzymanego pakietu lub usunięcie pakietu mającego status
      Essential, apt-get przerwie działanie. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Assume-Yes.

    --assume-no
      Automatic "no" to all prompts. Configuration Item:
      APT::Get::Assume-No.

    -u, --show-upgraded
      Pokazuje uaktualnione pakiety. Wypisuje listę wszystkich pakietów,
      które będą uaktualnione. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Show-Upgraded.

    -V, --verbose-versions
      Wyświetla pełne wersje aktualizowanych pakietów Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Show-Versions.

    -a, --host-architecture
      This option controls the architecture packages are built for by
      apt-get source --compile and how cross-builddependencies are
      satisfied. By default is it not set which means that the host
      architecture is the same as the build architecture (which is
      defined by APT::Architecture). Configuration Item:
      APT::Get::Host-Architecture

    -b, --compile, --build
      Skompiluj pakiety źródłowe po ich ściągnięciu. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Compile.

    --ignore-hold
      Ignoruje status hold (wstrzymany) pakietów. Ta opcja powoduje, że
      apt-get zignoruje status hold pakietów. Może to być użyteczne w
      połączeniu z dist-upgrade do unieważnienia dużej liczby
      niepożądanych wstrzymań. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Ignore-Hold.

    --no-upgrade
      Nie aktualizuje pakietów. Użyte w połączeniu z install, no-upgrade
      spowoduje, że pakiety, które są już zainstalowane, nie zostaną
      zaktualizowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Upgrade.

    --only-upgrade
      Do not install new packages; When used in conjunction with install,
      only-upgrade will prevent packages on the command line from being
      upgraded if they are not already installed. Configuration Item:
      APT::Get::Only-Upgrade.

    --force-yes
      Wymuszenie. Jest to niebezpieczna opcja, która powoduje, że apt-get
      kontynuuje swoje działanie bez żadnej interakcji z użytkownikiem,
      nawet jeśli robi coś, co może być szkodliwe. Nie powinna być
      używana, z wyjątkiem bardzo szczególnych sytuacji. Używanie
      force-yes może zniszczyć Twój system! Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::force-yes.

    --print-uris
      Nie ściąga pakietów do zainstalowania, tylko wypisuje ich URI.
      Każdy URI składa się z lokalizacji, nazwy pliku przeznaczenia,
      rozmiaru oraz oczekiwanej sumy kontrolnej md5. Należy zauważyć, że
      nazwa pliku przeznaczenia nie musi być taka sama jak nazwa zdalnego
      pliku! Działa to także z poleceniami source i update. Używane z
      poleceniem update, nie wypisuje sum MD5 i rozmiaru, a także w
      gestii użytkownika leży wtedy rozpakowywanie spakowanych plików.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Print-URIs.

    --purge
      Używa polecenia purge (wyczyść), zamiast remove (usuń) dla
      wszystkiego, co miałoby zostać usunięte. Obok pakietów, które są
      przeznaczone do wyczyszczenia, wyświetlana jest gwiazdka ("*").
      remove --purge jest odpowiednikiem polecenia purge. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Purge.

    --reinstall
      Ponownie instaluje pakiety, których najnowsza wersja już jest
      zainstalowana Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::ReInstall.

    --list-cleanup
      Ta opcja jest domyślnie włączona, można ją wyłączyć używając
      --no-list-cleanup. Jeżeli jest włączona, apt-get będzie
      automatycznie zarządzał zawartością /var/lib/apt/lists,tak aby
      przestarzałe pliki były usuwane. Jedynym powodem dla jej wyłączenia
      mogłyby być częste zmiany w sources.list. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::List-Cleanup.

    -t, --target-release, --default-release
      Ta opcja tworzy domyślny pin o priorytecie 990, używając podanego
      łańcucha znaków oznaczającego wersję dystrybucji. Nadpisuje to
      ogólne ustawienia z pliku /etc/apt/preferences. Opcja nie zmienia
      pinu pakietów, które mają własne (szczegółowe) ustawienia w
      powyższym pliku preferencji. W skrócie - ta opcja pozwala pozwala
      na prostą kontrolę, z których dystrybucji będą pobierane pakiety.
      Przykłady: -t '2.1*', -t unstable lub -t sid Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Default-Release; zobacz także stronę
      podręcznika apt_preferences(5).

    --trivial-only
      Wykonuje tylko "banalne" (ang. "trivial") operacje. Tę opcję można
      porównać z --assume-yes, ale tam gdzie --assume-yes odpowiedziałoby
      "tak" na pytanie, --trivial-only odpowie "nie". Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Trivial-Only.

    --no-remove
      Jeżeli jakikolwiek pakiet miałby zostać usunięty, apt-get
      natychmiast kończy działanie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Remove.

    --auto-remove
      Jeżeli polecenie to albo install, albo remove, to ta opcja działa
      tak, jak uruchomienie polecenia autoremove i usuwa pakiety mające
      nieużywane już zależności. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::AutomaticRemove.

    --only-source
      Ma znaczenie tylko dla poleceń source i build-dep. Wskazuje na to,
      że podane nazwy pakietów źródłowych nie powinny być mapowane w
      tabeli pakietów binarnych. Oznacza to, że gdy podano tę opcję, to
      powyższe polecenia zaakceptują tylko nazwy pakietów źródłowych.Nie
      będą akceptować nazw pakietów binarnych ani wyszukiwać
      odpowiadających im pakietów źródłowych. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Only-Source.

    --diff-only, --dsc-only, --tar-only
      Ściągnij tylko plik diff, dsc albo tar pakietu źródłowego. Pozycje
      w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Diff-Only, APT::Get::Dsc-Only
      oraz APT::Get::Tar-Only.

    --arch-only
      Przetwarza tylko te pakiety z zależnościami wymaganymi do
      zbudowania pakietu ze źródeł (build-dependencies), które są
      zależnie od architektury komputera. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Arch-Only.

    --allow-unauthenticated
      Ignorowanie sytuacji, w których nie powiedzie się autentykacja
      pakietów i nieostrzeganie o tym. Jest to użyteczne dla programów
      typu pbuilder. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::AllowUnauthenticated.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję
      konfiguracji. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i
      --option można podać wielokrotnie - do ustawiania różnych opcji.

PLIKI

    /etc/apt/sources.list
      Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/sources.list.d/
      Części pliku zawierającego lokalizacje, z której są pobierane
      pakiety. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceParts.

    /etc/apt/apt.conf
      Plik konfiguracyjny APT. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Etc::Main.

    /etc/apt/apt.conf.d/
      Części pliku konfiguracyjnego. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Etc::Parts.

    /etc/apt/preferences
      Plik zawierający preferencje wyboru wersji. Jest to miejsce, w
      którym określa się tzw. "pinning", tj. preferencje, skąd brać pewne
      pakiety - z innego źródła, z innej dystrybucji lub o innej wersji.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym:Dir::Etc::Preferences.

    /etc/apt/preferences.d/
      Części pliku preferencji wyboru wersji. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Etc::PreferencesParts.

    /var/cache/apt/archives/
      Składnica pobranych plików pakietów. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Cache::Archives.

    /var/cache/apt/archives/partial/
      Składnica obecnie pobieranych plików pakietów. Pozycja w pliki
      konfiguracyjnym: Dir::Cache::Archives (implikuje partial).

    /var/lib/apt/lists/
      Składnica zawierająca informacje o każdym zasobie pakietów podanym
      w sources.list(5) Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
      Składnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietów. Pozycja
      w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (implikuje partial).

ZOBACZ TAKżE

    apt-cache(8), apt-cdrom(8), dpkg(1), dselect(1), sources.list(5),
    apt.conf(5), apt-config(8), apt-secure(8), Przewodnik APT dla
    użytkowników w /usr/share/doc/apt-doc/, apt_preferences(5), APT Howto.

DIAGNOSTYKA

    apt-get zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku
    błędu.

AUTORZY ORYGINAŁU

    Jason Gunthorpe

OBECNI AUTORZY

    zespół APT

    Strona QA[3]

BUGS

    Strona błędów APT[4]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty
    nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a
    tłumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zespół APT

NOTES

    1. http://packages.debian.org/changelogs

    2. http://changelogs.ubuntu.com/changelogs

    3. Strona QA
      http://packages.qa.debian.org/a/apt.html

    4. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt