Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_amd64 bug

NAME

    apt-get - Narzędzie zarządzania pakietami APT -- interfejs linii poleceń

SYNOPSIS

    apt-get [-sqdyfmubV] [-o= config_string ] [-c= config_file ] [-t= target_release]
        [-a= default_architecture] {update | upgrade | dselect-upgrade | dist-upgrade |
        install pkg [ { =pkg_version_number | /target_release } ] ... | remove pkg... |
        purge pkg... | source pkg [ { =pkg_version_number | /target_release } ] ... |
        build-dep pkg... | check | clean | autoclean | autoremove | {-v | --version} |
        {-h | --help}}

OPIS

    apt-get is the command-line tool for handling packages, and may be considered the user's
    "back-end" to other tools using the APT library. Several "front-end" interfaces exist,
    such as dselect(1), aptitude(8), synaptic(8) and wajig(1).

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja -h albo --help.

    update
      update jest używane do zsynchronizowania zawartości plików indeksu pakietów z ich
      źródłami. Lista dostępnych pakietów jest pobierana z lokalizacji określonych w pliku
      /etc/apt/sources.list. Na przykład, gdy używane jest archiwum Debiana, to polecenie
      pobiera i przegląda pliki Packages.gz, tak żeby udostępnić informacje o nowych i
      uaktualnionych pakietach. Polecenie update powinno być użyte zawsze przed upgrade lub
      dist-upgrade. Należy zauważyć, że licznik całkowitego postępu operacji jest błędny,
      ponieważ rozmiar plików Packages.gz nie jest wcześniej znany.

    upgrade
      upgrade instaluje najnowsze wersje wszystkich pakietów, obecnie zainstalowanych w
      systemie, na podstawie źródeł wymienionych w pliku /etc/apt/sources.list.
      Zainstalowane pakiety, których nowsza wersja jest dostępna, są ściągane i
      uaktualniane; w żadnym wypadku podanie tej opcji nie spowoduje usunięcia
      zainstalowanego pakietu czy zainstalowania nowego pakietu, wcześniej nie
      zainstalowanego. Pakiety, których nowa wersja wymaga zmiany statusu (np.
      zainstalowania bądź usunięcia) innego pakietu, będą pozostawione bez zmian. Aby
      apt-get wiedział, że są dostępne nowe wersje pakietów, należy wcześniej wykonać
      update.

    dselect-upgrade
      dselect-upgrade jest używane w połączeniu z programem dselect(1), tradycyjnym
      narzędziem do zarządzania pakietami w systemie Debian. dselect-upgrade uwzględnia
      zmiany zrobione programem dselect(1) w polu Status pliku zawierającego informacje o
      dostępnych pakietach i wykonuje akcje potrzebne do zrealizowania tych zmian (na
      przykład: usunięcie starych pakietów i dodanie nowych).

    dist-upgrade
      dist-upgrade wykonuje to samo, co upgrade, jednakże w inteligentny sposób wykrywa
      zmiany zależności w nowych wersjach pakietów. apt-get ma wbudowany "sprytny" system
      rozwiązywania konfliktów i jeśli będzie to potrzebne, podejmie próbę zaktualizowania
      najważniejszych pakietów, kosztem tych mniej ważnych. Tak więc dist-upgrade może
      usunąć niektóre pakiety.Plik /etc/apt/sources.list zawiera listę adresów, z których
      będą pobierane żądane pakiety. Zobacz również do apt_preferences(5) - znajduje się tam
      opis mechanizmu nadpisywania globalnych ustawień dla poszczególnych pakietów.

    install
      Po install musi występować nazwa jednego lub więcej pakietów przeznaczonych do
      zainstalowania. Każdy argument jest nazwą pakietu, a nie pełną nazwą pliku, w którym
      się znajduje (na przykład w systemie Debian GNU/Linux, tym argumentem byłoby libc6, a
      nie libc6_1.9.6-2.deb). Wszystkie pakiety, które są potrzebne do zainstalowania
      żądanego(-ych) pakietu(-ów), będą także ściągnięte i zainstalowane. Plik
      /etc/apt/sources.list zawiera listę adresów, z których będą pobierane żądane pakiety.
      Jeżeli po nazwie pakietu pojawi się minus (bez spacji pomiędzy minusem a nazwą
      pakietu), to ten pakiet zostanie usunięty, o ile oczywiście jest zainstalowany.
      Podobnie znak plusa może być użyty w celu zainstalowania pakietu. Ta ostatnia
      właściwość może być użyta do nadpisania decyzji podjętych przez system rozwiązywania
      konfliktów programu apt-get.

      Konkretna wersja pakietu może być wybrana do zainstalowania przez umieszczenie po
      nazwie pakietu znaku równości, a za nim wybranej wersji pakietu. Podana wersja
      zostanie wyszukana i wybrana do zainstalowania. Również konkretna dystrybucja może być
      wybrana przez umieszczenie po nazwie pakietu znaku ukośnika, po którym następuje
      wersja dystrybucji bądź nazwa archiwum (stable, testing, unstable).

      Oba mechanizmy wyboru pakietów mogą zainstalować wcześniejsze wersje pakietów niż są
      już zainstalowane w systemie, dlatego muszą być używane ostrożnie.

      Jest to także akcja, której należy użyć, aby zaktualizować jeden lub więcej spośród
      pakietów już zainstalowanych, bez aktualizowania wszystkich pozostałych pakietów. W
      przeciwieństwie do polecenia "upgrade", które instaluje najnowsze wersje wszystkich
      obecnie zainstalowanych pakietów, "install" zainstaluje najnowsze wersje pakietu
      (pakietów) podanego (podanych) w linii poleceń. Wystarczy podać nazwę pakietu
      (pakietów) do zaktualizowania i jeśli nowsze wersje są dostępna, to zostaną pobrane i
      zainstalowane (łączne z zależnościami, tak jak to opisano powyżej).

      W końcu, mechanizm apt_preferences(5) pozwala określić alternatywny sposób instalacji
      poszczególnych pakietów.

      Jeżeli żaden pakiet nie pasuje do podanego wyrażenia, a to wyrażenie zawiera jeden z
      następujących znaków: ".", "?" albo "*", to zakłada się, że jest to wyrażenie
      regularne zgodne z POSIX-em i jest ono stosowane do wszystkich nazw pakietów w bazie.
      Pakiety, których nazwy pasują do tego wyrażenia regularnego, są instalowane (bądź
      usuwane). Należy zwrócić uwagę na to, że dopasowywany jest podciąg, tak więc "lo*"
      pasuje zarówno do "how-lo", jak i do "lowest". Jeśli jest to niepożądane, można
      określić początek lub koniec dopasowania wyrażenia regularnego, używając znaków "^|
      lub "$", można też stworzyć bardziej specyficzne wyrażenie regularne.

    remove
      remove odpowiada poleceniu install z tą różnicą, że pakiety są usuwane, a nie
      instalowane. Jeżeli nazwa pakietu zostanie poprzedzona znakiem plusa (bez
      rozdzielającej spacji), wskazany pakiet zostanie zainstalowany zamiast zostać
      usunięty.

    purge
      purge działa tak, jak remove, z tą różnicą, że pakiety są po usunięciu czyszczone
      (czyli usuwane są również wszystkie pliki konfiguracyjne).

    source
      source powoduje, że apt-get ściąga pakiety ze źródłami. APT na podstawie listy
      dostępnych pakietów decyduje, który pakiet źródłowy ściągnąć. Następnie szuka
      najnowszej dostępnej wersji pakietu źródłowego i pobiera ją do bieżącego katalogu.
      Jeśli jest to możliwe, to APT bierze pod uwagę domyślne wydanie, ustawione w
      APT::Default-Release w pliku konfiguracyjnym albo określone w opcji -t, albo podane
      przy użyciu składni pakiet/wydanie.

      Pakiety źródłowe są znajdowane inaczej niż pakiety binarne: przez linie z
      identyfikatorem deb-src w pliku sources.list(5). Oznacza to, że w pliku tym należy
      umieścić taką linię dla każdego repozytorium, z którego będą pobierane źródła. W
      przeciwnym wypadku może zostać pobrany pakiet źródłowy w innej wersji (nowszej,
      starszej albo żadnej) niż ta, który jest zainstalowana lub możliwa do zainstalowania.

      If the --compile option is specified then the package will be compiled to a binary
      .deb using dpkg-buildpackage for the architecture as defined by the
      --host-architecture option. If --download-only is specified then the source package
      will not be unpacked.

      Konkretną wersję pakietu źródłowego można ściągnąć, umieszczając po nazwie pakietu
      źródłowego znak równości, a za nim numer wersji do ściągnięcia. Działa tu taki sam
      mechanizm jak w przypadku pakietów binarnych. Włączone zostaje dokładne dopasowywanie
      nazw i wersji pakietów źródłowych i pośrednio włączona zostaje opcja
      APT::Get::Only-Source

      Uwaga. Pakiety źródłowe nie są traktowane tak samo, jak pakiety binarne - są
      przechowywane tylko w bieżącym katalogu, mniej więcej tak, jakby zostały ściągnięte
      oryginalne źródła programu ze strony jego autorów.

    build-dep
      build-dep causes apt-get to install/remove packages in an attempt to satisfy the build
      dependencies for a source package. By default the dependencies are satisfied to build
      the package natively. If desired a host-architecture can be specified with the
      --host-architecture option instead.

    check
      check jest poleceniem diagnostycznym, które odświeża bufor (cache) pakietów i szuka
      zepsutych pakietów.

    download
      download will download the given binary package into the current directory.

    clean
      clean czyści lokalne repozytorium ściągniętych plików z pakietami. Usuwa wszystko z
      wyjątkiem pliku blokady /var/cache/apt/archives/ oraz katalogu
      /var/cache/apt/archives/partial/. Gdy APT jest używane jako metoda programu
      dselect(1), clean jest uruchamiane automatycznie. Osoby nie używające dselect, powinny
      od czasu do czasu uruchamiać apt-get clean, aby zwolnić trochę miejsca na dysku.

    autoclean
      Podobnie jak clean, autoclean czyści lokalne repozytorium pobranych plików z
      pakietami. Różnica jest taka, że autoclean usuwa tylko te pliki pakietów, które już
      nie mogą być ściągnięte i w większości są bezużyteczne. Pozwala to na utrzymywanie
      bufora (cache'a) przed długi czas i na uniknięcie niekontrolowanego jego wzrostu.
      Wyłączenie opcji konfiguracyjnej APT::Clean-Installed zapobiegnie usuwaniu plików
      zawierających zainstalowane pakiety.

    autoremove
      autoremove is used to remove packages that were automatically installed to satisfy
      dependencies for other packages and are now no longer needed.

    changelog
      changelog downloads a package changelog and displays it through sensible-pager. The
      server name and base directory is defined in the APT::Changelogs::Server variable (e.
      g. http://packages.debian.org/changelogs for Debian or
      http://changelogs.ubuntu.com/changelogs for Ubuntu). By default it displays the
      changelog for the version that is installed. However, you can specify the same options
      as for the install command.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym. Poniższe opisy
    wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji
    logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    --no-install-recommends
      Nie rozpatruje rekomendowanych pakietów jako zależności do instalacji. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Install-Recommends.

    --install-suggests
      Consider suggested packages as a dependency for installing. Configuration Item:
      APT::Install-Suggests.

    -d, --download-only
      Tylko pobieranie; pliki z pakietami są tylko ściągane, ale nie rozpakowywane czy
      instalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Download-Only.

    -f, --fix-broken
      Popraw; podejmuje próbę poprawienia zepsutych zależności. Używanie tej opcji z
      install/remove może spowodować pominięcie któregokolwiek z pakietów podanych w linii
      poleceń, co pozwoli programowi APT znaleźć właściwe rozwiązanie problemu. Ta opcja
      jest czasami potrzebna przy pierwszym uruchomieniu APT, który nie pozwala, aby w
      systemie istniały zepsute zależności. Jest również prawdopodobne, że systemowa
      struktura zależności może być tak zepsuta, że będzie wymagała ręcznej naprawy (co
      zazwyczaj oznacza użycie dselect(1) lub dpkg --removew celu usunięcia niektórych
      naruszonych pakietów). W pewnych sytuacjach użycie tej opcji łącznie z -m może
      spowodować błąd. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Fix-Broken.

    -m, --ignore-missing, --fix-missing
      Ignoruj brakujące pakiety. Pakiety, które nie mogą być pobrane lub nie powiedzie się
      test spójności pakietu po jego pobraniu (plik z pakietem jest uszkodzony), zostają
      wstrzymane. W pewnych sytuacjach użycie tej opcji łącznie z -f może spowodować błąd.
      Pakiet, który jest wybrany do instalacji (w szczególności jest on wymieniony w linii
      poleceń), ale nie może zostać pobrany, zostanie pominięty. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Fix-Missing.

    --no-download
      Wyłącza pobierania pakietów. Najlepiej stosować z --ignore-missing, aby wymusić na APT
      używanie tylko tych plików .deb, które zostały wcześniej ściągnięte. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Download.

    -q, --quiet
      Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania, opuszczając wskaźniki
      postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze bardziej ciche wyjście, maksimum jest 2.
      Można także ustawić poziom cichości za pomocą -q=#, nadpisując tym samym opcję z pliku
      konfiguracyjnego. Należy zauważyć, że poziom cichości równy 2 implikuje -y, dlatego
      -qq nigdy nie powinno być używane bez opcji typu -d, --print-uris lub -s, gdyż APT
      może zadecydować o zrobieniu czegoś, czego użytkownik się nie spodziewa. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: quiet.

    -s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act
      Brak akcji; wykonuje symulację zdarzeń, które mogłyby się przytrafić, ale nic nie
      zmienia w systemie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Simulate.

      Symulacja uruchomiona przez zwykłego użytkownika automatycznie wyłączy blokady
      (Debug::NoLocking) . Jeżeli jest ustawiona opcja APT::Get::Show-User-Simulation-Note
      (a domyślnie jest ona ustawiona), to zostanie wyświetlona informacja o tym, że to jest
      tylko symulacja. W przypadku uruchomienia przez administratora systemu, blokada nie
      zostanie wyłączona, ani informacja nie będzie pokazana (użytkownik root powinien
      wiedzieć, co robi,bez dodatkowych ostrzeżeń ze strony apt-get).

      Symulacja powoduje wypisanie serii linii, z których każda reprezentuje operację
      programu dpkg: konfigurowanie (Conf), usunięcie (Remv), rozpakowanie (Inst). Nawiasy
      kwadratowe oznaczają zepsute pakiety, przy czym puste nawiasy kwadratowe oznaczają, że
      przyczyna zepsucia pakietu nie jest znana (rzadkość).

    -y, --yes, --assume-yes
      Automatycznie odpowiada "tak" na pytania. Zakładając odpowiedź "tak" na wszelkie
      pytania, uruchamia się w trybie nieinteraktywnym. Jeśli wystąpi jakaś niepożądana
      sytuacja, na przykład zmiana wstrzymanego pakietu lub usunięcie pakietu mającego
      status Essential, apt-get przerwie działanie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Assume-Yes.

    --assume-no
      Automatic "no" to all prompts. Configuration Item: APT::Get::Assume-No.

    -u, --show-upgraded
      Pokazuje uaktualnione pakiety. Wypisuje listę wszystkich pakietów, które będą
      uaktualnione. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Show-Upgraded.

    -V, --verbose-versions
      Wyświetla pełne wersje aktualizowanych pakietów Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Show-Versions.

    -a, --host-architecture
      This option controls the architecture packages are built for by apt-get source
      --compile and how cross-builddependencies are satisfied. By default is it not set
      which means that the host architecture is the same as the build architecture (which is
      defined by APT::Architecture). Configuration Item: APT::Get::Host-Architecture

    -b, --compile, --build
      Skompiluj pakiety źródłowe po ich ściągnięciu. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Compile.

    --ignore-hold
      Ignoruje status hold (wstrzymany) pakietów. Ta opcja powoduje, że apt-get zignoruje
      status hold pakietów. Może to być użyteczne w połączeniu z dist-upgrade do
      unieważnienia dużej liczby niepożądanych wstrzymań. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Ignore-Hold.

    --no-upgrade
      Nie aktualizuje pakietów. Użyte w połączeniu z install, no-upgrade spowoduje, że
      pakiety, które są już zainstalowane, nie zostaną zaktualizowane. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Upgrade.

    --only-upgrade
      Do not install new packages; When used in conjunction with install, only-upgrade will
      prevent packages on the command line from being upgraded if they are not already
      installed. Configuration Item: APT::Get::Only-Upgrade.

    --force-yes
      Wymuszenie. Jest to niebezpieczna opcja, która powoduje, że apt-get kontynuuje swoje
      działanie bez żadnej interakcji z użytkownikiem, nawet jeśli robi coś, co może być
      szkodliwe. Nie powinna być używana, z wyjątkiem bardzo szczególnych sytuacji. Używanie
      force-yes może zniszczyć Twój system! Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::force-yes.

    --print-uris
      Nie ściąga pakietów do zainstalowania, tylko wypisuje ich URI. Każdy URI składa się z
      lokalizacji, nazwy pliku przeznaczenia, rozmiaru oraz oczekiwanej sumy kontrolnej md5.
      Należy zauważyć, że nazwa pliku przeznaczenia nie musi być taka sama jak nazwa
      zdalnego pliku! Działa to także z poleceniami source i update. Używane z poleceniem
      update, nie wypisuje sum MD5 i rozmiaru, a także w gestii użytkownika leży wtedy
      rozpakowywanie spakowanych plików. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::Print-URIs.

    --purge
      Używa polecenia purge (wyczyść), zamiast remove (usuń) dla wszystkiego, co miałoby
      zostać usunięte. Obok pakietów, które są przeznaczone do wyczyszczenia, wyświetlana
      jest gwiazdka ("*"). remove --purge jest odpowiednikiem polecenia purge. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Purge.

    --reinstall
      Ponownie instaluje pakiety, których najnowsza wersja już jest zainstalowana Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::Get::ReInstall.

    --list-cleanup
      Ta opcja jest domyślnie włączona, można ją wyłączyć używając --no-list-cleanup. Jeżeli
      jest włączona, apt-get będzie automatycznie zarządzał zawartością
      /var/lib/apt/lists,tak aby przestarzałe pliki były usuwane. Jedynym powodem dla jej
      wyłączenia mogłyby być częste zmiany w sources.list. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::Get::List-Cleanup.

    -t, --target-release, --default-release
      Ta opcja tworzy domyślny pin o priorytecie 990, używając podanego łańcucha znaków
      oznaczającego wersję dystrybucji. Nadpisuje to ogólne ustawienia z pliku
      /etc/apt/preferences. Opcja nie zmienia pinu pakietów, które mają własne (szczegółowe)
      ustawienia w powyższym pliku preferencji. W skrócie - ta opcja pozwala pozwala na
      prostą kontrolę, z których dystrybucji będą pobierane pakiety. Przykłady: -t '2.1*',
      -t unstable lub -t sid Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Default-Release; zobacz
      także stronę podręcznika apt_preferences(5).

    --trivial-only
      Wykonuje tylko "banalne" (ang. "trivial") operacje. Tę opcję można porównać z
      --assume-yes, ale tam gdzie --assume-yes odpowiedziałoby "tak" na pytanie,
      --trivial-only odpowie "nie". Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Trivial-Only.

    --no-remove
      Jeżeli jakikolwiek pakiet miałby zostać usunięty, apt-get natychmiast kończy
      działanie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Remove.

    --auto-remove
      Jeżeli polecenie to albo install, albo remove, to ta opcja działa tak, jak
      uruchomienie polecenia autoremove i usuwa pakiety mające nieużywane już zależności.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::AutomaticRemove.

    --only-source
      Ma znaczenie tylko dla poleceń source i build-dep. Wskazuje na to, że podane nazwy
      pakietów źródłowych nie powinny być mapowane w tabeli pakietów binarnych. Oznacza to,
      że gdy podano tę opcję, to powyższe polecenia zaakceptują tylko nazwy pakietów
      źródłowych.Nie będą akceptować nazw pakietów binarnych ani wyszukiwać odpowiadających
      im pakietów źródłowych. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Get::Only-Source.

    --diff-only, --dsc-only, --tar-only
      Ściągnij tylko plik diff, dsc albo tar pakietu źródłowego. Pozycje w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Diff-Only, APT::Get::Dsc-Only oraz APT::Get::Tar-Only.

    --arch-only
      Przetwarza tylko te pakiety z zależnościami wymaganymi do zbudowania pakietu ze źródeł
      (build-dependencies), które są zależnie od architektury komputera. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::Arch-Only.

    --allow-unauthenticated
      Ignorowanie sytuacji, w których nie powiedzie się autentykacja pakietów i
      nieostrzeganie o tym. Jest to użyteczne dla programów typu pbuilder. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::Get::AllowUnauthenticated.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the
      default configuration file and then this configuration file. If configuration settings
      need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with
      the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

    -o, --option
      Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję konfiguracji. Składnia jest
      następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option można podać wielokrotnie - do ustawiania
      różnych opcji.

PLIKI

    /etc/apt/sources.list
      Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/sources.list.d/
      Części pliku zawierającego lokalizacje, z której są pobierane pakiety. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceParts.

    /etc/apt/apt.conf
      Plik konfiguracyjny APT. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::Main.

    /etc/apt/apt.conf.d/
      Części pliku konfiguracyjnego. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::Parts.

    /etc/apt/preferences
      Plik zawierający preferencje wyboru wersji. Jest to miejsce, w którym określa się tzw.
      "pinning", tj. preferencje, skąd brać pewne pakiety - z innego źródła, z innej
      dystrybucji lub o innej wersji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:Dir::Etc::Preferences.

    /etc/apt/preferences.d/
      Części pliku preferencji wyboru wersji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Etc::PreferencesParts.

    /var/cache/apt/archives/
      Składnica pobranych plików pakietów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Cache::Archives.

    /var/cache/apt/archives/partial/
      Składnica obecnie pobieranych plików pakietów. Pozycja w pliki konfiguracyjnym:
      Dir::Cache::Archives (implikuje partial).

    /var/lib/apt/lists/
      Składnica zawierająca informacje o każdym zasobie pakietów podanym w sources.list(5)
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
      Składnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietów. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (implikuje partial).

ZOBACZ TAKżE

    apt-cache(8), apt-cdrom(8), dpkg(1), dselect(1), sources.list(5), apt.conf(5), apt-
    config(8), apt-secure(8), Przewodnik APT dla użytkowników w /usr/share/doc/apt-doc/,
    apt_preferences(5), APT Howto.

DIAGNOSTYKA

    apt-get zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.

AUTORZY ORYGINAŁU

    Jason Gunthorpe

OBECNI AUTORZY

    zespół APT

    Strona QA[3]

BUGS

    Strona błędów APT[4]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>, 2000-2010. Tłumaczenie
    przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma
    to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie
    zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zespół APT

NOTES

    1. http://packages.debian.org/changelogs

    2. http://changelogs.ubuntu.com/changelogs

    3. Strona QA
      http://packages.qa.debian.org/a/apt.html

    4. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt