Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_amd64 bug

NAME

    apt-key - Narzędzie zarządzanie kluczami APT

SYNOPSIS

    apt-key [--keyring nazwa_pliku] [polecenie] [argumenty]

OPIS

    apt-key jest używane do zarządzania listami kluczy używanych przez APT do sprawdzania
    autentyczności pakietów. Pakiety, których autentyczność została sprawdzona przy użyciu
    tych kluczy, są uznawane za zaufane.

POLECENIA

    add nazwa_pliku
      Dodaje nowy klucz do listy zaufanych kluczy.Klucz jest czytany z podanej nazwy_pliku
      lub ze standardowego wejścia, jeśli zamiast nazwy_pliku podano -.

    del id_klucza
      Usuwa klucz z listy zaufanych kluczy.

    export id_klucza
      Wyświetla klucz o podanym id_klucza na standardowe wyjście.

    exportall
      Wypisuje na standardowe wyjście wszystkie zaufane klucze.

    list
      Wyświetla listę zaufanych kluczy.

    finger
      Wyświetla listę odcisków zaufanych kluczy.

    adv
      Przekazuje zaawansowane opcje do gpg. Na przykład adv --recv-key umożliwia pobranie
      klucza publicznego.

    update
      Update the local keyring with the archive keyring and remove from the local keyring
      the archive keys which are no longer valid. The archive keyring is shipped in the
      archive-keyring package of your distribution, e.g. the ubuntu-archive-keyring package
      in Ubuntu.

    net-update
      Work similar to the update command above, but get the archive keyring from an URI
      instead and validate it against a master key. This requires an installed wget(1) and
      an APT build configured to have a server to fetch from and a master keyring to
      validate. APT in Debian does not support this command and relies on update instead,
      but Ubuntu's APT does.

OPCJE

    Proszę zauważyć, że poniższe opcje muszą być podane przed poleceniami opisanymi w
    poprzednim rozdziale.

    --keyring nazwa_pliku
      With this option it is possible to specify a specific keyring file the command should
      operate on. The default is that a command is executed on the trusted.gpg file as well
      as on all parts in the trusted.gpg.d directory, though trusted.gpg is the primary
      keyring which means that e.g. new keys are added to this one.

PLIKI

    /etc/apt/trusted.gpg
      Składnica lokalnych zaufanych kluczy gpg; będą tu dodawane nowe klucze. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::Trusted.

    /etc/apt/trusted.gpg.d/
      Fragmenty plików zawierających zaufane klucze gpg, można tu składować dodatkowe klucze
      (dodane przez administratora bądź inne pakiety). Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      Dir::Etc::TrustedParts.

    /etc/apt/trustdb.gpg
      Lokalna składnica zaufanych kluczy archiwum.

    /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
      Keyring of Ubuntu archive trusted keys.

    /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-removed-keys.gpg
      Keyring of Ubuntu archive removed trusted keys.

ZOBACZ TAKżE

    apt-get(8), apt-secure(8)

BUGS

    Strona błędów APT[1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

AUTOR

    APT zostało napisane przez zespół APT <apt@packages.debian.org>.

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>, 2000-2010. Tłumaczenie
    przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma
    to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie
    zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTHOR

    Jason Gunthorpe

COPYRIGHT

    Copyright © 1998-2001 Jason Gunthorpe

NOTES

    1. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt