Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-key - Narzdzie zarzdzanie kluczami APT

SYNOPSIS

    apt-key [--keyring nazwa_pliku] [polecenie] [argumenty]

OPIS

    apt-key jest uywane do zarzdzania listami kluczy uywanych przez APT do
    sprawdzania autentycznoci pakietow. Pakiety, ktorych autentyczno
    zostala sprawdzona przy uyciu tych kluczy, s uznawane za zaufane.

POLECENIA

    add nazwa_pliku
      Dodaje nowy klucz do listy zaufanych kluczy.Klucz jest czytany z
      podanej nazwy_pliku lub ze standardowego wejcia, jeli zamiast
      nazwy_pliku podano -.

    del id_klucza
      Usuwa klucz z listy zaufanych kluczy.

    export id_klucza
      Wywietla klucz o podanym id_klucza na standardowe wyjcie.

    exportall
      Wypisuje na standardowe wyjcie wszystkie zaufane klucze.

    list
      Wywietla list zaufanych kluczy.

    finger
      Wywietla list odciskow zaufanych kluczy.

    adv
      Przekazuje zaawansowane opcje do gpg. Na przyklad adv --recv-key
      umoliwia pobranie klucza publicznego.

    update
      Update the local keyring with the archive keyring and remove from
      the local keyring the archive keys which are no longer valid. The
      archive keyring is shipped in the archive-keyring package of your
      distribution, e.g. the ubuntu-archive-keyring package in Ubuntu.

    net-update
      Work similar to the update command above, but get the archive
      keyring from an URI instead and validate it against a master key.
      This requires an installed wget(1) and an APT build configured to
      have a server to fetch from and a master keyring to validate. APT
      in Debian does not support this command and relies on update
      instead, but Ubuntu's APT does.

OPCJE

    Prosz zauway, e ponisze opcje musz by podane przed poleceniami
    opisanymi w poprzednim rozdziale.

    --keyring nazwa_pliku
      With this option it is possible to specify a specific keyring file
      the command should operate on. The default is that a command is
      executed on the trusted.gpg file as well as on all parts in the
      trusted.gpg.d directory, though trusted.gpg is the primary keyring
      which means that e.g. new keys are added to this one.

PLIKI

    /etc/apt/trusted.gpg
      Skladnica lokalnych zaufanych kluczy gpg; bd tu dodawane nowe
      klucze. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::Trusted.

    /etc/apt/trusted.gpg.d/
      Fragmenty plikow zawierajcych zaufane klucze gpg, mona tu skladowa
      dodatkowe klucze (dodane przez administratora bd inne pakiety).
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::TrustedParts.

    /etc/apt/trustdb.gpg
      Lokalna skladnica zaufanych kluczy archiwum.

    /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
      Keyring of Ubuntu archive trusted keys.

    /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-removed-keys.gpg
      Keyring of Ubuntu archive removed trusted keys.

ZOBACZ TAKE

    apt-get(8), apt-secure(8)

BUGS

    Strona b/ld'ow APT[1]. Aby zglosi bld w APT, prosz przeczyta
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

AUTOR

    APT zostalo napisane przez zespol APT <apt@packages.debian.org>.

T/LUMACZENIE

    Tlumaczenie stron podrcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tlumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Prosz zauway, e przetlumaczony dokument moe zawiera fragmenty
    nieprzetlumaczone. Ma to na celu uniknicie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginal zostanie zaktualizowany, a
    tlumaczenie - nie.

AUTHOR

    Jason Gunthorpe

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1998-2001 Jason Gunthorpe

NOTES

    1. Strona bldow APT
      http://bugs.debian.org/src:apt