Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-key - Narzędzie zarządzanie kluczami APT

SYNOPSIS

    apt-key [--keyring nazwa_pliku] [polecenie] [argumenty]

OPIS

    apt-key jest używane do zarządzania listami kluczy używanych przez APT
    do sprawdzania autentyczności pakietów. Pakiety, których autentyczność
    została sprawdzona przy użyciu tych kluczy, są uznawane za zaufane.

POLECENIA

    add nazwa_pliku
      Dodaje nowy klucz do listy zaufanych kluczy.Klucz jest czytany z
      podanej nazwy_pliku lub ze standardowego wejścia, jeśli zamiast
      nazwy_pliku podano -.

    del id_klucza
      Usuwa klucz z listy zaufanych kluczy.

    export id_klucza
      Wyświetla klucz o podanym id_klucza na standardowe wyjście.

    exportall
      Wypisuje na standardowe wyjście wszystkie zaufane klucze.

    list
      Wyświetla listę zaufanych kluczy.

    finger
      Wyświetla listę odcisków zaufanych kluczy.

    adv
      Przekazuje zaawansowane opcje do gpg. Na przykład adv --recv-key
      umożliwia pobranie klucza publicznego.

    update
      Update the local keyring with the archive keyring and remove from
      the local keyring the archive keys which are no longer valid. The
      archive keyring is shipped in the archive-keyring package of your
      distribution, e.g. the ubuntu-archive-keyring package in Ubuntu.

    net-update
      Work similar to the update command above, but get the archive
      keyring from an URI instead and validate it against a master key.
      This requires an installed wget(1) and an APT build configured to
      have a server to fetch from and a master keyring to validate. APT
      in Debian does not support this command and relies on update
      instead, but Ubuntu's APT does.

OPCJE

    Proszę zauważyć, że poniższe opcje muszą być podane przed poleceniami
    opisanymi w poprzednim rozdziale.

    --keyring nazwa_pliku
      With this option it is possible to specify a specific keyring file
      the command should operate on. The default is that a command is
      executed on the trusted.gpg file as well as on all parts in the
      trusted.gpg.d directory, though trusted.gpg is the primary keyring
      which means that e.g. new keys are added to this one.

PLIKI

    /etc/apt/trusted.gpg
      Składnica lokalnych zaufanych kluczy gpg; będą tu dodawane nowe
      klucze. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::Trusted.

    /etc/apt/trusted.gpg.d/
      Fragmenty plików zawierających zaufane klucze gpg, można tu
      składować dodatkowe klucze (dodane przez administratora bądź inne
      pakiety). Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::TrustedParts.

    /etc/apt/trustdb.gpg
      Lokalna składnica zaufanych kluczy archiwum.

    /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
      Keyring of Ubuntu archive trusted keys.

    /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-removed-keys.gpg
      Keyring of Ubuntu archive removed trusted keys.

ZOBACZ TAKżE

    apt-get(8), apt-secure(8)

BUGS

    Strona błędów APT[1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

AUTOR

    APT zostało napisane przez zespół APT <apt@packages.debian.org>.

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty
    nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a
    tłumaczenie - nie.

AUTHOR

    Jason Gunthorpe

COPYRIGHT

    Copyright © 1998-2001 Jason Gunthorpe

NOTES

    1. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt