Provided by: aptitude_0.6.6-1ubuntu1_amd64 bug

NAZWA

    aptitude - interfejs wysokiego poziomu do menedżera pakietów.

SKŁADNIA

    aptitude [<opcje>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all | update}

    aptitude [<opcje>...] {full-upgrade | safe-upgrade} [<pakiety>...]

    aptitude [<opcje>...] {build-dep | build-depends | changelog | download | forbid-version |
        hold | install | markauto | purge | reinstall | remove | show | unhold |
        unmarkauto | versions} <pakiety>...

    aptitude extract-cache-subset <katalog-wyjściowy> <pakiety>...

    aptitude [<opcje>...] search <wzorce>...

    aptitude [<opcje>...] {add-user-tag | remove-user-tag} <znacznik> <pakiety>...

    aptitude [<opcje>...] {why | why-not} [<wzorce>...] <pakiet>

    aptitude [-S <nazwa pliku>] [--autoclean-on-startup | --clean-on-startup | -i | -u]

    aptitude help

OPIS

    Program aptitude jest tekstowym interfejsem do systemu pakietów dystrybucji Debian
    GNU/Linux.

    Pozwala użytkownikowi przeglądać listę pakietów i wykonywać zadania związane z
    zarządzaniem nimi, takie jak instalowanie, uaktualnianie i usuwanie. Zadania te można
    wykonywać w trybie wizualnym lub z wiersza poleceń.

WIERSZ POLECEń

    Pierwszy argument nie zaczynający się dywizem („-”) jest traktowany jako akcja, którą ma
    wykonać program. Jeśli akcja nie zostanie podana w wierszu poleceń, aptitude uruchomi się
    w trybie wizualnym.

    Dostępne są następujące akcje:

    install
      Instaluje jeden lub więcej pakietów. Nazwy pakietów należy podać po poleceniu
      „install”; jeśli zawiera ona znak tyldy („~”) lub znak zapytania („?”), będzie
      traktowana jako wzorzec wyszukiwania i zostaną zainstalowane wszystkie pakiety, które
      go spełniają (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku
      aptitude).

      Aby wybrać określoną wersję pakietu, należy dodać do nazwy „=<wersja>” np. „aptitude
      install apt=0.3.1”. Analogicznie, aby wybrać pakiet z określonego archiwum, należy
      dodać „/<archiwum>” np. „aptitude install apt/experimental”. Nie można jednak podać
      nazwy archiwum i wersji pakietu jednocześnie.

      Nie każdy pakiet podany w linii poleceń musi być zainstalowany; można nakazać aptitude
      wykonać inne działanie związane z pakietem przez dodanie „operatora nadpisania” do
      jego nazwy. Przykładowo, aptitude remove wesnoth+ zainstaluje wesnoth, zamiast go
      usunąć. Dostępne są następujące operatory nadpisania:

      <pakiet>+
        Instaluje <pakiet>.

      <pakiet>+M
        Instaluje <pakiet> i natychmiast oznacza go jako automatycznie zainstalowany
        (proszę zauważyć, że jeśli nic nie jest zależne od <pakietu>, spowoduje to jego
        natychmiastowe usunięcie).

      <pakiet>-
        Usuwa <pakiet>.

      <pakiet>_
        Czyści <pakiet> - usuwa go wraz ze wszystkimi związanymi z nim plikami z danymi
        oraz plikami konfiguracyjnymi.

      <pakiet>=
        Wstrzymuje <pakiet> - odwołuje wszystkie aktywne instalacje, uaktualnienia lub
        usunięcia i zapobiega automatycznym aktualizacjom w przyszłości.

      <pakiet>:
        Zatrzymuje <pakiet> w obecnej wersji - odwołuje wszystkie instalacje, usunięcia
        lub uaktualnienia. W przeciwieństwie do „hold” (powyżej) to polecenie nie
        zapobiega automatycznym aktualizacjom w przyszłości.

      <pakiet>&M
        Oznacza <pakiet> jako zainstalowany automatycznie.

      <pakiet>&m
        Oznacza <pakiet> jako zainstalowany ręcznie.

      Jako szczególny przypadek, „install” bez dodatkowych argumentów przeprowadzi wszystkie
      zaplanowane wcześniej akcje.

        Uwaga
        Po wpisaniu Y jako ostateczne potwierdzenie, polecenie „install” zmodyfikuje
        przechowywane przez aptitude informacje o akcjach do wykonania. Co za tym idzie,
        po wpisaniu polecenia (np.) „aptitude install foo bar” i przerwaniu instalacji po
        rozpoczęciu pobierania i instalowania pakietów przez aptitude, należy wykonać
        „aptitude remove foo bar” aby odwołać to polecenie.

    remove, purge, hold, unhold, keep, reinstall
      Te polecenia są podobne do „install”, ale przeprowadzają nazwaną akcję na wszystkich
      pakietach podanych w linii poleceń, które nie są nadpisane. Różnica pomiędzy hold a
      keep polega na tym, że hold spowoduje zignorowanie pakietu przy poleceniach
      safe-upgrade i full-upgrade, podczas gdy keep jedynie odwołuje zaplanowaną akcję
      związaną z pakietem. Z kolei unhold pozwoli pakietowi być uaktualnianym za pomocą
      poleceń safe-upgrade i full-upgrade, bez kolejnego zmieniania ich stanu.

      Przykładowo, „aptitude remove '~ndeity'” usunie wszystkie pakiety zawierające w swej
      nazwie ciąg „deity”.

    markauto, unmarkauto
      Oznacza pakiety jako zainstalowane, odpowiednio: automatycznie lub ręcznie,
      korzystając z tej samej składni co w poleceniu „install”. Przykładowo, „aptitude
      markauto '~slibs'” oznaczy wszystkie pakiety z sekcji „libs”, jako zainstalowane
      automatycznie.

      Aby uzyskać więcej informacji o pakietach zainstalowanych automatycznie, proszę
      zapoznać się z rozdziałem „Managing Automatically Installed Packages” w podręczniku
      aptitude.

    build-depends, build-dep
      Uzupełnia zależności na czas budowania pakietu. Każda nazwa pakietu może być pakietem
      źródłowym, w takim przypadku instalowane są zależności na czas budowania pakietu
      źródłowego; w przeciwnym razie, pakiety binarne są znajdywane według wzoru używanego w
      poleceniu „install”, a uzupełniane są zależności na czas budowania pakietu, będącego
      pakietem źródłowym dla danego pakietu binarnego.

      W połączeniu z parametrem --arch-only aptitude uzupełnia tylko zależności na czas
      budowania zależne od architektury (tzn. nie Build-Depends-Indep, ani
      Build-Conflicts-Indep).

    forbid-version
      Zabrania pakietowi uaktualnienia do danej wersji. Zapobiegnie to automatycznej
      aktualizacji do tej wersji, ale pozwoli na automatyczne aktualizacje do przyszłych.
      Domyślnie to aptitude wybierze wersję do której pakiet będzie mógł być normalnie
      uaktualniony, można to nadpisać przez dodanie „=<wersja>” do nazwy pakietu, np.
      „aptitude forbid-version vim=1.2.3.broken-4”.

      This command is useful for avoiding broken versions of packages without having to set
      and clear manual holds. If you decide you really want the forbidden version after all,
      „aptitude install <package>” will remove the ban.

    update
      Uaktualnia listę dostępnych pakietów ze źródeł apt (jest to odpowiednik „apt-get
      update”)

    safe-upgrade
      Uaktualnia zainstalowane pakiety do najnowszych wersji. Zainstalowane pakiety nie będą
      usunięte, chyba że nie są używane (proszę zapoznać się z rozdziałem „Managing
      Automatically Installed Packages” w podręczniku aptitude). Pakiety które nie są
      aktualnie zainstalowane, mogą zostać zainstalowane aby rozwiązać zależności, chyba że
      użyto także polecenia --no-new-installs.

      Jeśli nie podano żadnych <pakiet>ów w wierszu poleceń, aptitude spróbuje zaktualizować
      wszystkie pakiety, dające się uaktualnić. W przeciwnym wypadku aptitude uaktualni
      tylko pakiety, których nazwy podano w poleceniu. Nazwy <pakiet>ów mogą być rozszerzone
      przez przyrostki (na tej samej zasadzie, jak argumenty aptitude install), więc można
      przekazać tutaj aptitude dodatkowe polecenie np. aptitude safe-upgrade bash dash-
      spowoduje uaktualnienie pakietu bash i usunięcie pakietu dash.

      Czasami istnieje potrzeba usunięcia jednego pakietu, aby zaktualizować inny; to
      polecenie nie jest w stanie uaktualniać pakietów w takich przypadkach. Aby wykonać
      wszystkie możliwe aktualizacje, należy użyć polecenia full-upgrade.

    full-upgrade
      Uaktualnia zainstalowane pakiety do najnowszych wersji, w razie potrzeby usuwając lub
      instalując inne pakiety. To polecenie jest mniej konserwatywne od safe-upgrade i w
      związku z tym, bardziej prawdopodobne jest aby przeprowadziło niepożądaną akcję. Ma
      jednak możliwość uaktualniania pakietów, których nie jest w stanie zaktualizować
      polecenie safe-upgrade.

      Jeśli nie podano żadnych <pakiet>ów w wierszu poleceń, aptitude spróbuje zaktualizować
      wszystkie pakiety, dające się uaktualnić. W przeciwnym wypadku aptitude uaktualni
      tylko pakiety, których nazwy podano w poleceniu. Nazwy <pakiet>ów mogą być rozszerzone
      przez przyrostki (na tej samej zasadzie, jak argumenty aptitude install), więc można
      przekazać tutaj aptitude dodatkowe polecenie np. aptitude safe-upgrade bash dash-
      spowoduje uaktualnienie pakietu bash i usunięcie pakietu dash.

        Uwaga
        To polecenie było pierwotnie nazwane dist-upgrade z powodów historycznych i
        aptitude wciąż rozpoznaje dist-upgrade jako synonim do full-upgrade.

    keep-all
      Odwołuje wszystkie zaplanowane akcje na wszystkich pakietach; każdemu pakietowi, który
      był oznaczony jako do instalacji, usunięcia lub uaktualnienia, to oznaczenie zostanie
      usunięte.

    forget-new
      Usuwa wszystkie wewnętrzne informacje o tym, które pakiety są „nowe” (równoważne
      wciśnięciu „f” w trybie wizualnym).

    search
      Wyszukuje pakiety pasujące do jednego z wzorców podanych po poleceniu. Zostaną
      wypisane wszystkie pakiety pasujące do któregokolwiek z tych wzorców, np. „aptitude
      search '~N' edit” wypisze „nowe” pakiety i wszystkie pakiety, których nazwa zawiera
      „edit”. Aby uzyskać więcej informacji o wzorcach wyszukiwania, proszę zapoznać się z
      rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku aptitude.

        Uwaga
        W powyższym przykładzie „aptitude search '~N' edit” ma dwa argumenty po poleceniu
        search i dlatego wyszukiwanie jest prowadzone dla dwóch wzorców: „~N” i „edit”.
        Jak opisano w dokumentacji wyszukiwania, pojedynczy wzorzec składający się z dwóch
        podwzorców oddzielonych spacją (np. „~N edit”), jest dopasowywany tylko jeśli
        pasują oba podwzorce. Dlatego polecenie „aptitude search '~N edit'” pokaże
        wyłącznie „nowe” pakiety, których nazwa zawiera „edit”.
      Jeśli nie zostanie podana opcja -F, wynik polecenia aptitude search będzie wyglądać
      podobnie jak poniżej:

        i  apt               - Zaawansowana nakładka na dpkg
        pi apt-build            - Nakładka apt do budowania, optymalizowani
        cp apt-file            - Wyszukiwanie plików wewnątrz pakietów Deb
        ihA raptor-utils          - Raptor RDF parser and serializer utilitie

      Każde wyszukiwanie jest wypisane w osobnym wierszu. Pierwszy znak każdego wiersza
      oznacza obecny stan pakietu: najpopularniejsze to: p oznaczający, że nie ma śladu po
      istnieniu tego pakietu w systemie; c - pakiet został usunięty, ale jego pliki
      konfiguracyjne pozostały w systemie; i - pakiet jest zainstalowany oraz v - pakiet
      jest pakietem wirtualnym. Drugi znak pokazuje zapisaną akcję (jeśli istnieje, w
      przeciwnym wypadku wyświetlana jest tu spacja), która ma być wykonana na tym pakiecie,
      najczęściej spotykane akcje to: i - pakiet ma zostać zainstalowany; d - pakiet będzie
      usunięty oraz p - pakiet i jego pliki konfiguracyjne mają zostać usunięte. Jeśli
      trzecim znakiem jest A, to pakiet był zainstalowany automatycznie.

      Aby poznać pełną listę możliwych oznaczeń stanów i akcji, zapoznaj się z rozdziałem
      „Accessing Package Information” w podręczniku aptitude. Aby dostosować wynik polecenia
      search, proszę zapoznać się z opcjami -F i --sort wiersza poleceń.

    show
      Wyświetla szczegółowe informacje o jednym lub więcej pakiecie, podanym po poleceniu.
      Jeśli nazwa pakietu zawiera znak tyldy („~”) lub znak zapytania („?”), będzie
      traktowana jako wzorzec wyszukiwania i zostaną wyświetlone wszystkie pakiety które go
      spełniają, (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku
      aptitude).

      Jeśli poziom szczegółowości jest ustawiony na 1 lub wyżej (tzn. wpisano przynajmniej
      jedno -v w wierszu poleceń), wyświetlane są informacje o wszystkich wersjach pakietów.
      W przeciwnym wypadku, wyświetlana jest informacja o „wersji kandydującej” (wersji
      którą pobrałoby polecenie „aptitude install”).

      Można wyświetlić informacje o różnych wersjach pakietów, przez dodanie do nazwy
      pakietu =<wersja>; aby wyświetlić wersję z określonego archiwum, do nazwy pakietu
      należy dopisać /<archiwum> lub /<wydanie>, np. /unstable lub /sid. Jeśli użyto jednej
      z tych opcji, zostanie wyświetlona tylko żądana wersja, bez względu na poziom
      szczegółowości.

      Jeśli ustawiono poziom szczegółowości 1 lub wyższy, wyświetlane są pola architektury
      pakietu, skompresowanego rozmiaru, nazwy pliku i sumy kontrolnej md5. Przy poziomie 2
      lub wyższym, wyświetlana jest wybrana wersja/wersje dla każdego archiwum, w którym się
      ona znajduje.

    versions
      Wyświetla wersje pakietów podanych w wierszu poleceń.

        $ aptitude versions wesnoth
        p  1:1.4.5-1                               100
        p  1:1.6.5-1                  unstable         500
        p  1:1.7.14-1                  experimental       1

      Każda wersja jest wyświetlana w osobnym wierszu. Trzy znaku po lewej stronie oznaczają
      obecny status, planowaną akcję (jeśli istnieje) i czy pakiet został zainstalowany
      automatyczne; aby dowiedzieć się więcej o ich znaczeniach, przejdź do informacji o
      poleceniu aptitude search. Na prawo od wersji wyświetlone są informacje o wydaniu z
      którego dana wersja jest dostępna oraz jej priorytet przypięć (ang. pin priority).

      Jeśli nazwa pakietu zawiera znak tyldy („~”) lub znak zapytania („?”), będzie ona
      traktowana jako wzorzec wyszukiwania i zostaną wyświetlone wszystkie wersje które go
      spełniają (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku aptitude),
      np. aptitude versions '~i' wyświetli wszystkie wersje, które są obecnie zainstalowane
      i tylko tyle, bez innych wersji tych samych pakietów.

        $ aptitude versions '~nexim4-daemon-light'
        Pakiet exim4-daemon-light:
        i  4.71-3                                100
        p  4.71-4                    unstable         500

        Pakiet exim4-daemon-light-dbg:
        p  4.71-4                    unstable         500

      Jeśli wejście jest wzorcem wyszukiwania lub jeśli wyświetli się więcej niż jedna
      wersja pakietu, aptitude automatycznie pogrupuje wyjście wg pakietów, jak wyżej. Można
      to wyłączyć opcją --group-by=none; aptitude wyświetli wtedy pojedynczą listę
      wszystkich znalezionych wersji i automatycznie dołączy nazwę pakietu w każdym wierszu:

        $ aptitude versions --group-by=none '~nexim4-daemon-light'
        i  exim4-daemon-light 4.71-3                       100
        p  exim4-daemon-light 4.71-4          unstable         500
        p  exim4-daemon-light-dbg 4.71-4        unstable         500

      Aby wyłączyć wyświetlanie nazw pakietów, wpisz --show-package-names=never:

        $ aptitude versions --show-package-names=never --group-by=none '~nexim4-daemon-light'
        i  4.71-3                                100
        p  4.71-4                    unstable         500
        p  4.71-4                    unstable         500

      Oprócz powyższych opcji, wyświetlanie informacji o każdej wersji można kontrolować
      opcją -F. Kolejność w których wyświetlane są wersje można zmienić opcją --sort. Aby
      zapobiec formatowaniu wyniku przez aptitude w kolumny, należy użyć --disable-columns.

    add-user-tag, remove-user-tag
      Dodaje znacznik użytkownika lub usuwa go z wybranej grupy pakietów. Jeśli nazwa
      pakietu zawiera znak tyldy(„~”) lub znak zapytania („?”), będzie traktowana jako
      wzorzec wyszukiwania i znacznik będzie dodany lub usunięty z wszystkich pakietów które
      go spełniają (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku
      aptitude).

      Znaczniki użytkownika są określonymi ciągami znaków, powiązanych z pakietem. Mogą
      zostać użyte z poleceniem wyszukiwawczym ?user-tag(<znacznik>), które wybierze
      wszystkie pakiety mające pasujący znacznik użytkownika <znacznik>.

    why, why-not
      Wyjaśnia powód, dla którego dany pakiet powinien lub nie może być zainstalowany w
      systemie.

      To polecenie szuka pakietów, które są wymagane przez podany pakiet lub konfliktują z
      nim. Wyświetla sekwencję zależności dotyczących pakietu docelowego, łącznie z
      informacją o stanie zainstalowania każdego pakietu w łańcuchu zależności:

        $ aptitude why kdepim
        i  nautilus-data Poleca  nautilus
        i A nautilus   Poleca  desktop-base (>= 0.2)
        i A desktop-base Sugeruje gnome | kde | xfce4 | wmaker
        p  kde      Wymaga  kdepim (>= 4:3.4.3)

      Polecenie why znajduje łańcuch zależności, który stoi za instalacją danego pakietu,
      jak na powyższym przykładzie. Proszę zauważyć, że pokazane przez aptitude zależności
      są, w tym przypadku, jedynie sugestią. Wynika to z faktu, że żaden z aktualnie
      zainstalowanych pakietów nie jest wymagany ani polecany przez pakiet kdepim; gdyby
      była dostępna silniejsza zależność, aptitude wyświetliłoby ją.

      Dla odmiany, polecenie why-not znajduje łańcuch zależności, będący przyczyną konfliktu
      z danym pakietem:

        $ aptitude why-not textopo
        i  ocaml-core     Wymaga     ocamlweb
        i A ocamlweb      Wymaga     tetex-extra | texlive-latex-extra
        i A texlive-latex-extra W konflikcie z textopo

      Jeśli podano przynajmniej jeden <wzorzec>, aptitude zacznie wyszukiwanie od tych
      wzorców; pierwszy pakiet w wyświetlonym łańcuchu będzie pakietem pasującym do wzorca
      użytego w zapytaniu. Wzorce są nazwami pakietów, o ile nie zawierają znaku tyldy („~”)
      lub znaku zapytania („?”), kiedy są traktowane jako wzorce wyszukiwania (zapoznaj się
      z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku aptitude).

      Jeśli nie podano żadnego wzorca, aptitude będzie rozpoczynać wyszukiwanie od pakietów
      zainstalowanych ręcznie. Pokazuje to pakiety, które spowodowały lub mogą spowodować
      zainstalowanie danego pakietu.

        Uwaga
        aptitude why nie przeprowadza pełnej analizy zależności; wyświetla jedynie
        bezpośrednie relacje pomiędzy pakietami, np. jeśli A wymaga B, C wymaga D, a B i C
        są w konflikcie, „aptitude why-not D” nie wyświetli odpowiedzi „A wymaga B, B jest
        w konflikcie z C, a D wymaga C”.
      aptitude wyświetla domyślnie jedynie „najbardziej zainstalowane, najmocniejsze,
      najściślejsze, najkrótsze” łańcuchy zależności. Szuka więc tylko pakietów
      zainstalowanych lub mających zostać zainstalowane; szuka najmocniejszych możliwych,
      pasujących zależności; szuka łańcuchów bez zależności typu Lub i Udostępnia; szuka
      najkrótszych łańcuchów zależności spełniających powyższe kryteria. Te zasady są
      stopniowo osłabiane, dopóki nie zostanie znaleziony odpowiedni łańcuch.

      Jeśli poziom szczegółowości wynosi 1 lub więcej, to wyświetlane są wszystkie
      rozwiązania, jakie znalazło aptitude, posortowane w odwrotnej kolejności wg trafności.
      Jeśli poziom szczegółowości jest ustawiony na 2 lub więcej, na standardowe wyjście
      wyświetlana jest, w istocie, nadmierna ilość informacji do debugowania.

      Polecenie zwraca 0 jeśli zakończy się powodzeniem, 1 jeśli nie znalazło żadnych
      rozwiązań i -1 w przypadku błędu.

    clean
      Usuwa wszystkie uprzednio pobrane pliki .deb z katalogu pamięci podręcznej pakietów
      (zwykle /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Usuwa wszystkie pakiety, które nie mogą być dłużej pobrane. Pozwala to na
      zapobiegnięcie stopniowemu, nadmiernemu rozrostowi pamięci podręcznej, bez potrzeby
      jej całkowitego opróżniania.

    changelog
      Pobiera i wyświetla dziennik zmian Debiana do każdego z podanych pakietów binarnych
      lub źródłowych.

      Domyślnie pobierany jest dziennik zmian dla wersji pakietu, która byłaby zainstalowana
      poleceniem „aptitude install”. Można wybrać określoną wersję pakietu, dodając
      =<wersja> do jego nazwy; można wybrać wersję z określonego archiwum lub wydania,
      dodając odpowiednio„/<archiwum>” lub /<wydanie> (np. /unstable lub /sid).

    download
      Pobiera plik .deb określonego pakietu do bieżącego katalogu. Jeśli nazwa zawiera znak
      tyldy („~”) lub znak zapytania („?”), będzie ona traktowana jako wzorzec wyszukiwania
      i zostaną pobrane wszystkie pasujące pakiety (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search
      Patterns” w podręczniku aptitude).

      Domyślnie pobierana jest wersja, która byłaby zainstalowana poleceniem „aptitude
      install”. Można wybrać określoną wersję pakietu, dodając =<wersja> do jego nazwy;
      można wybrać wersję z określonego archiwum lub wydania, dodając odpowiednio
      /<archiwum> lub /<wydanie> (np. /unstable lub /sid).

    extract-cache-subset
      Kopiuje katalog konfiguracji programu apt (/etc/apt) i podzbiór bazy danych pakietu do
      podanego katalogu. Jeśli nie podano pakietu, kopiowana jest cała baza danych; w
      przeciwnym wypadku kopiowane są tylko wpisy odnoszące się do nazwy pakietu. Każda
      nazwa może być wzorcem wyszukiwania, co spowoduje wybranie wszystkich pasujących do
      niego pakietów (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku
      aptitude). Wszystkie, już istniejące w podanym katalogu, pliki baz danych pakietów
      zostaną nadpisane.

      Zależności w pakietach binarnych zostaną przepisane, aby usunąć odniesienia do
      pakietów, które nie znalazły się w wybranym zbiorze.

    help
      Wyświetla krótkie podsumowanie dostępnych poleceń i opcji.

OPCJE

    Poniższe opcje mogą być użyte do zmodyfikowania zachowania akcji opisanych powyżej. Proszę
    zauważyć, że choć we wszystkich poleceniach są akceptowane wszystkie opcje, to niektóre z
    nich nie mają zastosowania w konkretnych poleceniach i są w takich przypadkach ignorowane.

    --add-user-tag <znacznik>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all, markauto,
      unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i unmarkauto: dodaje znacznik
      użytkownika <znacznik> do wszystkich pakietów które są instalowane, usuwane lub
      uaktualniane z tym poleceniem, jak w poleceniu add-user-tag.

    --add-user-tag-to <znacznik>,<wzorzec>
      Do full-upgrade, safe-upgrade forbid-version, hold, install, keep-all, markauto,
      unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold i unmarkauto: dodaje znacznik użytkownika
      <znacznik> do wszystkich pakietów pasujących do <wzorca>, jak w poleceniu
      add-user-tag. Wzorzec jest wzorcem wyszukiwania opisanym w rozdziale „Search Patterns”
      w podręczniku aptitude.

      Przykładowo aptitude safe-upgrade --add-user-tag-to
      "nowo-zainstalowane,?action(install)" doda znacznik nowo-zainstalowane do wszystkich
      pakietów zainstalowanych poleceniem safe-upgrade.

    --allow-new-upgrades
      Jeśli używane jest bezpieczne rozwiązywanie zależności (tzn. użyto opcji
      --safe-resolver, akcją było safe-upgrade lub Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest
      ustawione na true), pozwala na takie rozwiązywanie zależności, aby umożliwić
      uaktualnianie pakietów, niezależnie od wartości
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --allow-new-installs
      Pozwala poleceniu safe-upgrade na instalowanie nowych pakietów; jeśli używane jest
      bezpieczne rozwiązywanie zależności (tzn. użyto opcji --safe-resolver, akcją było
      safe-upgrade lub Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawione na true), pozwala
      na takie rozwiązywanie zależności, aby umożliwić instalowanie nowych pakietów. Opcja
      działa niezależnie od wartości Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

    --allow-untrusted
      Instaluje pakiety z niezaufanych źródeł bez pytania. Powinno się używać tej opcji
      tylko jeśli wie się co się robi, jako że można w ten sposób łatwo naruszyć
      bezpieczeństwo systemu.

    --disable-columns
      Opcja nakazuje poleceniom aptitude search i aptitude version wyświetlać wyniki bez
      specjalnego formatowania. W szczególności: zwykle aptitude dodaje białe znaki lub
      ucina wyniki, próbując wpasować wyniki wyszukiwania w „kolumny”. Z tą flagą, każdy
      wiersz będzie wypisywany przez zastąpienie znaków modyfikacji formatu przez odpowiedni
      tekst; szerokość kolumn zostanie zignorowana.

      Dla przykładu, oto kilka pierwszych linii będących wynikiem polecenia „aptitude search
      -F '%p %V' --disable-columns libedataserver”:

        disksearch 1.2.1-3
        hp-search-mac 0.1.3
        libbsearch-ruby 1.5-5
        libbsearch-ruby1.8 1.5-5
        libclass-dbi-abstractsearch-perl 0.07-2
        libdbix-fulltextsearch-perl 0.73-10

      Jak w powyższym przykładzie, --disable-columns jest często używane w połączeniu z
      określonym formatem wyświetlania, ustawionego opcją -F.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Disable-Columns.

    -D, --show-deps
      Do komend które zainstalują lub usuną pakiety (install, full-upgrade itd.), pokazuje
      krótkie wytłumaczenie automatycznych instalacji lub usunięć.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Pobiera pakiety do pamięci podręcznej pakietów jeśli zachodzi taka potrzeba, ale
      niczego nie instaluje, ani nie usuwa. Domyślnie pamięć podręczna pakietów jest
      przechowywana w /var/cache/apt/archives.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <format>, --display-format <format>
      Określa format, który powinien być użyty do wyświetlenia wyniku poleceń search i
      version. Dla przykładu, wpisanie „%p %V %v” dla <format>u wyświetli kolejno: nazwę
      pakietu, aktualnie zainstalowaną wersję i dostępne wersje (proszę zapoznać się z
      rozdziałem „Customizing how packages are displayed” w podręczniku aptitude aby uzyskać
      więcej informacji).

      Opcja --disable-columns często jest użyteczna w połączeniu z -F.

      Dla search jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format; dla versions odpowiada to opcji
      Aptitude::CmdLine::Version-Display-Format.

    -f
      Wymuś naprawienie popsutych zależności pakietów, nawet jeśli spowoduje to zignorowanie
      akcji podanej w wierszu poleceń.

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    --full-resolver
      Jeśli pojawiają się problemy z zależnościami, użyj domyślnie „pełnego” mechanizmu
      rozwiązywania zależności, aby je rozwiązać. W przeciwieństwie do „bezpiecznego”
      mechanizmu, włączanego opcją --safe-resolver, pełny usunie pakiety aby spełnić
      zależności. Może on rozwiązać więcej sytuacji niż algorytm bezpieczny, ale jest
      bardziej prawdopodobne, że rozwiązania te będą nieodpowiednie.

      Ta opcja może być użyta, aby wymusić użycie pełnego mechanizmu rozwiązywania
      zależności, nawet gdy Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawiona na true.
      Polecenie safe-upgrade nigdy nie używa pełnego rozwiązywania zależności i nie
      akceptuje opcji --full-resolver.

    --group-by <tryb-grupowania>
      Kontroluje, jak pogrupowany jest wynik polecenia versions. Rozpoznawane są następujące
      wartości:

      ·  archive - grupuje pakiety wg występowania w archiwach („stable”, „unstable”,
        itd.), jeśli pakiet pojawia się w kilku archiwach, będzie wyświetlony w każdym z
        nich;

      ·  auto - grupuje wersje wg pakietów, chyba że podano dokładnie jeden argument i nie
        jest to wzorzec wyszukiwania;

      ·  none - wyświetla wszystkie wersje w jednej liście, nie dokonując żadnego
        grupowania;

      ·  package - grupuje wersje wg pakietów;

      ·  source-package - grupuje wersje wg ich pakietu źródłowego;

      ·  source-version - grupuje wersje wg ich pakietów źródłowych i ich wersji;

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Versions-Group-By.

    -h, --help
      Wyświetla zwięzłą pomoc. Identyczne z akcją help.

    --log-file=<plik>
      Jeśli <plik> jest niepustym ciągiem znaków, jest do niego zapisywany dziennik,
      wyłączając sytuację gdy jako <plik> podano „-” - wtedy informacje wypisywane są na
      standardowe wyjście. Jeśli opcja pojawia się kilka razy, brane jest pod uwagę jej
      ostatnie wystąpienie.

      Nie ma to wpływu na dziennik instalacji, prowadzony przez aptitude
      (/var/log/aptitude); dziennik zapisywany przy użyciu tej opcji zawiera wewnętrzne
      zdarzenia programu, błędy i komunikaty debugowania. Zobacz również opcję wiersza
      poleceń --log-level, aby zyskać większą kontrolę nad tym, co jest wypisywane.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Logging::File.

    --log-level=<poziom>, --log-level=<kategoria>:<poziom>

      --log-level=<poziom> powoduje, że aptitude zapisuje w dzienniku jedynie komunikaty o
      poziomie <poziom> lub wyższym. Dla przykładu, ustawienie poziomu dziennika na error,
      spowoduje wyświetlanie wyłącznie komunikatów error i fatal; wszystkie pozostałe będą
      ukryte. Prawidłowe poziomy dziennika to (w kolejności malejącej): off, fatal, error,
      warn, info, debug, i trace. Domyślnym poziomem dziennika jest warn.

      --log-level=<kategoria>:<poziom> wyświetli wiadomości w kategorii <kategoria>, tylko
      jeśli ich poziom wyniesie <poziom> lub wyżej.

      --log-level może pojawiać się w wierszu poleceń wielokrotnie, pod uwagę będzie wówczas
      brane najbardziej szczegółowe ustawienie. Tak więc po podaniu
      --log-level=aptitude.resolver:fatal i --log-level=aptitude.resolver.hints.match:trace,
      komunikaty z aptitude.resolver.hints.parse będą wyświetlane tylko jeśli ich poziom
      wyniesie fatal, ale pokazywane będą wszystkie wiadomości z
      aptitude.resolver.hints.match. Jeśli ustawi się poziom dla tej samej kategorii dwa lub
      więcej razy, stosowane będzie ostatnie z ustawień.

      Nie ma to wpływu na dziennik instalacji, prowadzony przez aptitude
      (/var/log/aptitude); dziennik zapisywany przy użyciu tej opcji zawiera wewnętrzne
      zdarzenia programu, błędy i komunikaty debugowania. Zobacz opcję wiersza poleceń
      --log-file, aby zmienić miejsce gdzie pojawia się dziennik.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Logging::Levels.

    --log-resolver
      Ustawia domyślny poziom dzienników związanych z mechanizmem rozwiązywania zależności,
      aby jego efekty były odpowiedniejsze do przetwarzania zautomatyzowanymi narzędziami.
      Jest to odpowiednik opcji wiersza poleceń --log-level=aptitude.resolver.search:trace
      --log-level=aptitude.resolver.search.tiers:info.

    --no-new-installs
      Zabrania poleceniu safe-upgrade instalowania nowych pakietów; jeśli używany jest
      bezpieczny mechanizm rozwiązywania zależności (tzn. użyto opcji --safe-resolver lub
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawiona na true), zabrania mu instalować
      nowe pakiety. Opcja działa niezależnie od wartości
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

      Naśladuje to dawne zachowanie apt-get upgrade.

    --no-new-upgrades
      Jeśli używane jest bezpieczne rozwiązywanie zależności (tzn. użyto opcji
      --safe-resolver lub Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawione na true),
      zabrania takiego rozwiązywania zależności, które umożliwiałobyuaktualnianie pakietów,
      niezależnie od wartości Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --no-show-resolver-actions
      Nie wyświetla działań „bezpiecznego” mechanizmu rozwiązywania zależności, nadpisując
      wszystkie opcje konfiguracyjne lub wcześniejsze --show-resolver-actions.

    -O <kolejność>, --sort <kolejność>
      Określa kolejność wyświetlania wyniku poleceń search i versions. Przykładowo, wpisanie
      „installsize” jako <kolejności> pokaże pakiety w kolejności odzwierciedlającej ich
      rozmiar po zainstalowaniu (proszę zapoznać się z rozdziałem „Customizing how packages
      are sorted” w podręczniku aptitude.

      Domyślną kolejnością sortowania jest name,version.

    -o <klucz>=<wartość>
      Ustaw bezpośrednio opcję konfiguracyjną np. użyj -o Aptitude::Log=/tmp/my-log aby
      zapisać dziennik działań aptitude do /tmp/my-log. Aby uzyskać więcej informacji o
      opcjach pliku konfiguracyjnego, proszę zapoznać się z rozdziałem „Configuration file
      reference” w podręczniku aptitude.

    -P, --prompt
      Zawsze wyświetlaj pytanie o potwierdzenie przed pobieraniem, instalowaniem i usuwaniem
      pakietów, nawet jeśli nie zostanie wykonana żadna inna akcja, niż ściśle odpowiadająca
      żądaniu użytkownika.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    --purge-unused
      Jeśli Aptitude::Delete-Unused jest ustawione na „true” (tak jest domyślnie), to oprócz
      usuwania pakietów niewymaganych przez żaden inny, zainstalowany pakiet, aptitude
      będzie również usuwało jego pliki konfiguracyjne i - prawdopodobnie - inne ważne dane.
      Aby uzyskać więcej informacji, które pakiety są uważane za „nieużywane”, zapoznaj się
      z rozdziałem „Managing Automatically Installed Packages” w podręczniku aptitude.
      TA OPCJA MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ DANYCH! NIE UŻYWAJ JEJ, CHYBA ŻE WIESZ CO ROBISZ!

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Purge-Unused.

    -q[=<n>], --quiet[=<n>]
      Wyłącza wszystkie przyrostowe wskaźniki postępu, czyniąc wyjście dającym się zapisać
      do pliku. Opcja może być podana wiele razy aby stopniowo uciszać program, ale w
      odróżnieniu od apt-get, aptitude nie włącza -y, gdy -q zastosowano więcej niż jeden
      raz.

      Opcjonalny parametr =<n> może być użyty, aby ustawić bezpośrednio liczbę odpowiadającą
      za uciszenie (np. aby nadpisać ustawienie w /etc/apt/apt.conf); powoduje ona, że
      program zachowuje się tak, jak gdyby podano opcję -q dokładnie <n> razy.

    -R, --without-recommends

      Nie traktuje pakietów polecanych jako zależności, podczas instalowania nowych pakietów
      (nadpisuje ustawienie w /etc/apt/apt.conf i ~/.aptitude/config). Pakiety zainstalowane
      uprzednio w związku z zależnością polecania nie będą usunięte.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnych Apt::Install-Recommends i
      Apt::AutoRemove::InstallRecommends.

    -r, --with-recommends
      Traktuje polecane pakiety jako zależności, podczas instalowania nowych pakietów
      (nadpisuje ustawienie w /etc/apt/apt.conf i ~/.aptitude/config).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Apt::Install-Recommends

    --remove-user-tag <znacznik>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all, markauto,
      unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i unmarkauto: usuwa znacznik użytkownika
      <znacznik> ze wszystkich pakietów będących zainstalowanymi, usuniętymi lub
      uaktualnianymi tą komendą (podobnie jak w przypadku polecenia add-user-tag).

    --remove-user-tag-from <znacznik>,<wzorzec>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all, markauto,
      unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i unmarkauto: usuwa znacznik użytkownika
      <znacznik> ze wszystkich pakietów pasujących do wzorca <wzorzec> (podobnie jak w
      przypadku polecenia remove-user-tag). Wzorzec jest wzorcem wyszukiwania, jak opisano w
      rozdziale „Search Patterns” podręcznika aptitude.

      Dla przykładu, aptitude safe-upgrade --remove-user-tag-from
      "nie-uaktualnione,?action(upgrade)" usunie wszystkie znaczniki nie-uaktualnione ze
      wszystkich pakietów, które jest w stanie uaktualnić polecenie safe-upgrade.

    -s, --simulate
      W trybie wiersza poleceń, wypisuje wszystkie akcje które byłyby normalnie wykonane,
      ale nie wykonuje ich. Nie wymaga uprawnień użytkownika root. W interfejsie wizualnym
      zawsze otwiera pamięć podręczną w trybie tylko do odczytu, niezależnie czy użytkownik
      jest rootem.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Simulate.

    --safe-resolver
      Jeśli wystąpiły problemy z zależnościami pakietów, używa do ich rozwiązania algorytmu
      „bezpiecznego”. Próbuje on uszanować jak najwięcej wyborów użytkownika; nigdy nie
      usuwa pakietu, ani nie instaluje innej wersji pakietu, niż domyślna wersja
      kandydująca. Jest to ten sam algorytm, który używa polecenie safe-upgrade; w
      szczególności aptitude --safe-resolver full-upgrade jest odpowiednikiem aptitude
      safe-upgrade. Ponieważ safe-upgrade zawsze używa bezpiecznego mechanizmu rozwiązywania
      zależności, nie akceptuje ono opcji --safe-resolver.

      Jest to odpowiednik ustawienia zmiennej
      konfiguracyjnejAptitude::Always-Use-Safe-Resolver na true.

    --schedule-only
      Do poleceń modyfikujących stan pakietów: zapisuje operacje do wykonania w przyszłości,
      ale nie przeprowadza ich. Można wykonać zaplanowane operacje przez uruchomienie
      aptitude install bez żadnych argumentów. Jest to odpowiednik wykonania odpowiednich
      zaznaczeń w trybie wizualnym, a następnie normalnym opuszczeniu programu.

      Na przykład aptitude --schedule-only install evolution zaplanuje przyszłą instalację
      pakietu evolution.

    --show-package-names <kiedy>
      Kontroluje, kiedy polecenie versions wyświetla nazwy pakietów. Dozwolone są
      następujące ustawienia:

      ·  always - wyświetla nazwy pakietów za każdym uruchomieniem polecenia aptitude
        versions;

      ·  auto - wyświetla nazwy pakietów, gdy uruchomiono aptitude versions, a wyniki nie
        zostały pogrupowane wg pakietów i: albo istnieje pasujący do wzorca argument, albo
        podano więcej niż jeden argument;

      ·  never - nigdy nie wyświetla nazw pakietów w wyniku polecenia aptitude versions.

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego
      Aptitude::CmdLine::Versions-Show-Package-Names.

    --show-resolver-actions
      Nie wyświetla działań „bezpiecznego” mechanizmu rozwiązywania zależności i
      safe-upgrade.

      Podczas wykonywania poleceń safe-upgrade, lub gdy podano opcję --safe-resolver,
      aptitude będzie wyświetlać podsumowanie akcji wykonywanych przez mechanizm
      rozwiązywania zależności, przed wyświetlaniem podglądu instalacji. Jest to odpowiednik
      opcji konfiguracyjnej Aptitude::Safe-Resolver::Show-Resolver-Actions.

    --show-summary[=<TRYB>]
      Zmienia zachowanie polecenia „aptitude why”, aby wyświetlić podsumowania każdego
      łańcucha zależności, zamiast wyświetlania ich w długiej formie. Jeśli użyto tej opcji
      i <TRYB>EM nie jest „no-summary”, łańcuchy zawierające zależności Sugeruje nie będą
      wyświetlane; można połączyć --show-summary z -v, aby zobaczyć podsumowanie wszystkich
      powodów, dla których ma być zainstalowany dany pakiet.

      <TRYB> może być jednym z następujących:

      1. no-summary - nie wyświetla podsumowania (domyślne zachowanie, jeśli nie użyto
        opcji --show-summary);

      2. first-package - wyświetla pierwszy pakiet w każdym łańcuchu (jest to domyślne
        zachowanie jeśli nie podano <TRYBU>);

      3. first-package-and-type: wyświetla pierwszy pakiet w każdym łańcuchu, łącznie z
        siłą najsłabszej zależności w łańcuchu;

      4. all-packages: zwięźle wyświetla każdy łańcuch zależności dotyczący danego
        pakietu;

      5. all-packages-with-dep-versions - zwięźle wyświetla każdy łańcuch zależności
        dotyczący danego pakietu, łącznie z wersją docelową każdej zależności.

      Opcja jest związana z wpisem konfiguracyjnym Aptitude::CmdLine::Show-Summary; jeśli
      podano opcję --show-summary w wierszu poleceń, nadpisze ona
      Aptitude::CmdLine::Show-Summary.

      Przykład - użycie opcji --show-summary

      --show-summary użyte z -v aby wyświetlić wszystkie powody zainstalowania pakietu:

        $ aptitude -v --show-summary why foomatic-db
        Pakiety wymagające foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint
         foomatic-db-engine
         foomatic-db-gutenprint
         foomatic-db-hpijs
         foomatic-filters-ppds
         foomatic-gui
         kde
         printconf
         wine

        $ aptitude -v --show-summary=first-package-and-type why foomatic-db
        Pakiety wymagające foomatic-db:
         [Wymaga] cupsys-driver-gutenprint
         [Wymaga] foomatic-db-engine
         [Wymaga] foomatic-db-gutenprint
         [Wymaga] foomatic-db-hpijs
         [Wymaga] foomatic-filters-ppds
         [Wymaga] foomatic-gui
         [Wymaga] kde
         [Wymaga] printconf
         [Wymaga] wine

        $ aptitude -v --show-summary=all-packages why foomatic-db
        Pakiety wymagające foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint W: cups-driver-gutenprint W: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-filters-ppds W: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         kde W: kdeadmin P: system-config-printer-kde W: system-config-printer P: hal-cups-utils W: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         wine W: libwine-print W: cups-bsd P: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-gutenprint W: foomatic-db
         foomatic-db-hpijs W: foomatic-db
         foomatic-gui W: python-foomatic W: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         printconf W: foomatic-db

        $ aptitude -v --show-summary=all-packages-with-dep-versions why foomatic-db
        Pakiety wymagające foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint W: cups-driver-gutenprint (>= 5.0.2-4) W: cups (>= 1.3.0) P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         foomatic-filters-ppds W: foomatic-filters P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         kde W: kdeadmin (>= 4:3.5.5) P: system-config-printer-kde (>= 4:4.2.2-1) W: system-config-printer (>= 1.0.0) P: hal-cups-utils W: cups P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         wine W: libwine-print (= 1.1.15-1) W: cups-bsd P: cups P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-gutenprint W: foomatic-db
         foomatic-db-hpijs W: foomatic-db
         foomatic-gui W: python-foomatic (>= 0.7.9.2) W: foomatic-db-engine W: foomatic-db (>= 20090301)
         printconf W: foomatic-db

      --show-summary użyte do wypisania łańcucha w jednej linii

        $ aptitude --show-summary=all-packages why aptitude-gtk libglib2.0-data
        Pakiety wymagające libglib2.0-data:
         aptitude-gtk W: libglib2.0-0 P: libglib2.0-data

    -t <wydanie>, --target-release <wydanie>
      Ustawia wydanie z którego powinny zostać zainstalowane pakiety. Na przykład „aptitude
      -t experimental ...” zainstaluje pakiety z dystrybucji eksperymentalnej, chyba że
      użytkownik określi inaczej. Dla akcji wiersza poleceń „changelog”, „download” i
      „show”, jest to odpowiednik dodania /<wydanie> do każdego pakietu podanego w wierszu
      poleceń; w innych poleceniach zmienia to domyślną wersję kandydującą pakietów, zgodnie
      z regułami opisanymi w apt_preferences(5).

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego APT::Default-Release.

    -V, --show-versions
      Pokazuje, które wersje pakietów będą zainstalowane.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
      Powoduje, że niektóre polecenia (np. show) wyświetlają dodatkowe informacje. Opcja
      może być podana kilkukrotnie, aby uzyskiwać coraz więcej informacji (od tłumacza:
      ilekroć w podręczniku jest mowa o poziomie szczegółowości, tyczy się to tej opcji).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Wyświetla wersję aptitude i kilka informacji na temat sposobu kompilacji programu.

    --visual-preview
      Podczas instalowania lub usuwania pakietów z wiersza poleceń, zamiast wyświetlania
      zwykłego potwierdzenia instalacji, uruchamia interfejs wizualny i wyświetla jego ekran
      podglądu.

    -W, --show-why
      W podglądzie wyświetlanym przed instalacją lub usuwaniem pakietów pokazuje, które
      pakiety zainstalowane ręcznie wymagają poszczególnych pakietów instalowanych
      automatycznie np.:

        $ aptitude --show-why install mediawiki
        ...
        Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
         libapache2-mod-php5{a} (for mediawiki) mediawiki php5{a} (for mediawiki)
         php5-cli{a} (for mediawiki) php5-common{a} (for mediawiki)
         php5-mysql{a} (for mediawiki)

      Gdy opcja jest łączona z -v lub niezerową wartością Aptitude::CmdLine::Verbose,
      wyświetla cały łańcuch zależności, będący powodem instalacji każdego pakietu np.:

        $ aptitude -v --show-why install libdb4.2-dev
        Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
         libdb4.2{a} (libdb4.2-dev W: libdb4.2) libdb4.2-dev
        Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
         libdb4.4-dev{a} (libdb4.2-dev K: libdb-dev P<- libdb-dev)

      Opcja opisuje również powód usuwania pakietów, jak pokazano powyżej. W tym przykładzie
      libdb4.2-dev jest w konflikcie z libdb-dev, który dostarcza libdb-dev.

      Ten argument jest związany z opcją konfiguracyjną Aptitude::CmdLine::Show-Why i
      wyświetla te same instalacje, co polecenia aptitude why i aptitude why-not.

    -w <szerokość>, --width <szerokość>
      Ustal szerokość ekranu, która powinna być użyta do wyświetlania polecenia search
      (domyślnie używana jest szerokość terminala).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Kiedy wyświetlane są pytania tak/nie, przyjmuje że użytkownik wpisał „tak”. W
      szczególności, nie wyświetla pytania pojawiającego się przy instalacji, uaktualnianiu
      i usuwaniu pakietów. Program wciąż pyta o działania „niebezpieczne”, takie jak
      usuwanie pakietów istotnych (ang. essential). Ta opcja nadpisuje -P.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      Pokazuje jak dużo miejsca na dysku użyje lub zwolni każdy instalowany, uaktualniany
      lub usuwany pakiet.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Poniższe opcje dotyczą trybu wizualnego, ale są przeznaczone głównie do użycia
    wewnętrznego; użytkownik zwykle nie ma potrzeby korzystania z nich.

    --autoclean-on-startup
      Usuwa stare, pobrane pliki, podczas uruchomienia programu (jest to odpowiednik
      uruchomienia programu i natychmiastowego wybrania Akcje → Usuń nieaktualne pliki). Nie
      można użyć tej opcji łącznie z „--autoclean-on-startup”, „-i” lub „-u”.

    --clean-on-startup
      Czyści archiwum pakietów podczas uruchomienia programu (jest to odpowiednik
      uruchomienia programu i natychmiastowego wybrania Akcje → Wyczyść archiwum pakietów).
      Nie można użyć tej opcji łącznie z „--autoclean-on-startup”, „-i” lub „-u”.

    -i
      Wyświetla podgląd pobieranych pakietów podczas uruchamiania programu (odpowiednik
      uruchomienia programu i natychmiastowego wciśnięcia „g”). Nie można użyć tej opcji
      łącznie z „--autoclean-on-startup”, „--clean-on-startup” lub „-u”.

    -S <nazwa-pliku>
      Ładuje rozszerzone informacje o stanie z pliku <nazwa-pliku>, zamiast ze standardowego
      pliku stanu.

    -u
      Rozpoczyna uaktualnianie listy pakietów zaraz po starcie programu. Nie można użyć tej
      opcji łącznie z „--autoclean-on-startup”, „--clean-on-startup” lub „-i”.

ŚRODOWISKO

    HOME
      Jeśli $HOME/.aptitude istnieje, aptitude będzie przechowywać swój plik konfiguracyjny
      w $HOME/.aptitude/config. W przeciwnym wypadku, wyszuka katalog domowy bieżącego
      użytkownika przy użyciu getpwuid(2) i utworzy w nim swój plik konfiguracyjny.

    PAGER
      Jeśli ta zmienna środowiskowa jest ustawiona, aptitude użyje jej do wyświetlenia
      dzienników zmian po przywołaniu polecenia „aptitude changelog”. Jeśli nie jest
      ustawiona, domyślnym ustawieniem jest program more.

    TMP
      Jeśli TMPDIR nie jest ustawiony, aptitude przechowa swoje pliki tymczasowe w TMP,
      jeśli ta zmienna została ustawiona. Jeśli nie, przechowa je w katalogu /tmp.

    TMPDIR

      aptitude przechowa swoje pliki tymczasowe w katalogu określonym przez tą zmienną
      środowiskową. Jeśli TMPDIR nie jest ustawiony, użyje TMP; jeśli TMP również nie jest
      ustawiony, aptitude użyje /tmp.

PLIKI

    /var/lib/aptitude/pkgstates
      Plik w którym przechowywane są informacje o stanach pakietów i niektóre ich flagi.

    /etc/apt/apt.conf, /etc/apt/apt.conf.d/*, ~/.aptitude/config
      Pliki konfiguracyjne do aptitude. ~/.aptitude/config nadpisuje /etc/apt/apt.conf.
      Proszę zapoznać się z apt.conf(5) aby poznać dokumentację formatu i zawartości tych
      plików.

ZOBACZ TEż

    apt-get(8), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/html/<język>/index.html z pakietu
    aptitude-doc-<język> (od tłumacza: niestety nie ma polskiej wersji tego pakietu)

AUTOR

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Autor.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright 2004-2011 Daniel Burrows.

    This manual page is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
    terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
    either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

    This manual page is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
    WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program;
    if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
    Boston, MA 02110-1301 USA.

TŁUMACZENIE

    Pierwsze tłumaczenie wykonał w 2002 roku Michał Politkowski <l10n@mp.pl.eu.org>. W 2012
    tłumaczenie zaktualizował Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.