Provided by: aptitude_0.6.6-1ubuntu1_i386 bug

NAZWA

    aptitude - interfejs wysokiego poziomu do menedera pakietow.

SK/LADNIA

    aptitude [<opcje>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update}

    aptitude [<opcje>...] {full-upgrade | safe-upgrade} [<pakiety>...]

    aptitude [<opcje>...] {build-dep | build-depends | changelog | download
        | forbid-version | hold | install | markauto | purge |
        reinstall | remove | show | unhold | unmarkauto | versions}
        <pakiety>...

    aptitude extract-cache-subset <katalog-wyjciowy> <pakiety>...

    aptitude [<opcje>...] search <wzorce>...

    aptitude [<opcje>...] {add-user-tag | remove-user-tag} <znacznik>
        <pakiety>...

    aptitude [<opcje>...] {why | why-not} [<wzorce>...] <pakiet>

    aptitude [-S <nazwa pliku>] [--autoclean-on-startup |
        --clean-on-startup | -i | -u]

    aptitude help

OPIS

    Program aptitude jest tekstowym interfejsem do systemu pakietow
    dystrybucji Debian GNU/Linux.

    Pozwala uytkownikowi przeglda list pakietow i wykonywa zadania zwizane
    z zarzdzaniem nimi, takie jak instalowanie, uaktualnianie i usuwanie.
    Zadania te mona wykonywa w trybie wizualnym lub z wiersza polece.

WIERSZ POLECE

    Pierwszy argument nie zaczynajcy si dywizem (,,-") jest traktowany jako
    akcja, ktor ma wykona program. Jeli akcja nie zostanie podana w wierszu
    polece, aptitude uruchomi si w trybie wizualnym.

    Dostpne s nastpujce akcje:

    install
      Instaluje jeden lub wicej pakietow. Nazwy pakietow naley poda po
      poleceniu ,,install"; jeli zawiera ona znak tyldy (,,~") lub znak
      zapytania (,,?"), bdzie traktowana jako wzorzec wyszukiwania i
      zostan zainstalowane wszystkie pakiety, ktore go spelniaj (prosz
      zapozna si z rozdzialem ,,Search Patterns" w podrczniku aptitude).

      Aby wybra okrelon wersj pakietu, naley doda do nazwy ,,=<wersja>"
      np. ,,aptitude install apt=0.3.1". Analogicznie, aby wybra pakiet
      z okrelonego archiwum, naley doda ,,/<archiwum>" np. ,,aptitude
      install apt/experimental". Nie mona jednak poda nazwy archiwum i
      wersji pakietu jednoczenie.

      Nie kady pakiet podany w linii polece musi by zainstalowany; mona
      nakaza aptitude wykona inne dzialanie zwizane z pakietem przez
      dodanie ,,operatora nadpisania" do jego nazwy. Przykladowo,
      aptitude remove wesnoth+ zainstaluje wesnoth, zamiast go usun.
      Dostpne s nastpujce operatory nadpisania:

      <pakiet>+
        Instaluje <pakiet>.

      <pakiet>+M
        Instaluje <pakiet> i natychmiast oznacza go jako automatycznie
        zainstalowany (prosz zauway, e jeli nic nie jest zalene od
        <pakietu>, spowoduje to jego natychmiastowe usunicie).

      <pakiet>-
        Usuwa <pakiet>.

      <pakiet>_
        Czyci <pakiet> - usuwa go wraz ze wszystkimi zwizanymi z nim
        plikami z danymi oraz plikami konfiguracyjnymi.

      <pakiet>=
        Wstrzymuje <pakiet> - odwoluje wszystkie aktywne instalacje,
        uaktualnienia lub usunicia i zapobiega automatycznym
        aktualizacjom w przyszloci.

      <pakiet>:
        Zatrzymuje <pakiet> w obecnej wersji - odwoluje wszystkie
        instalacje, usunicia lub uaktualnienia. W przeciwiestwie do
        ,,hold" (powyej) to polecenie nie zapobiega automatycznym
        aktualizacjom w przyszloci.

      <pakiet>&M
        Oznacza <pakiet> jako zainstalowany automatycznie.

      <pakiet>&m
        Oznacza <pakiet> jako zainstalowany rcznie.

      Jako szczegolny przypadek, ,,install" bez dodatkowych argumentow
      przeprowadzi wszystkie zaplanowane wczeniej akcje.

        Uwaga
        Po wpisaniu Y jako ostateczne potwierdzenie, polecenie
        ,,install" zmodyfikuje przechowywane przez aptitude informacje
        o akcjach do wykonania. Co za tym idzie, po wpisaniu polecenia
        (np.) ,,aptitude install foo bar" i przerwaniu instalacji po
        rozpoczciu pobierania i instalowania pakietow przez aptitude,
        naley wykona ,,aptitude remove foo bar" aby odwola to
        polecenie.

    remove, purge, hold, unhold, keep, reinstall
      Te polecenia s podobne do ,,install", ale przeprowadzaj nazwan akcj
      na wszystkich pakietach podanych w linii polece, ktore nie s
      nadpisane. Ronica pomidzy hold a keep polega na tym, e hold
      spowoduje zignorowanie pakietu przy poleceniach safe-upgrade i
      full-upgrade, podczas gdy keep jedynie odwoluje zaplanowan akcj
      zwizan z pakietem. Z kolei unhold pozwoli pakietowi by
      uaktualnianym za pomoc polece safe-upgrade i full-upgrade, bez
      kolejnego zmieniania ich stanu.

      Przykladowo, ,,aptitude remove '~ndeity'" usunie wszystkie pakiety
      zawierajce w swej nazwie cig ,,deity".

    markauto, unmarkauto
      Oznacza pakiety jako zainstalowane, odpowiednio: automatycznie lub
      rcznie, korzystajc z tej samej skladni co w poleceniu ,,install".
      Przykladowo, ,,aptitude markauto '~slibs'" oznaczy wszystkie
      pakiety z sekcji ,,libs", jako zainstalowane automatycznie.

      Aby uzyska wicej informacji o pakietach zainstalowanych
      automatycznie, prosz zapozna si z rozdzialem ,,Managing
      Automatically Installed Packages" w podrczniku aptitude.

    build-depends, build-dep
      Uzupelnia zalenoci na czas budowania pakietu. Kada nazwa pakietu
      moe by pakietem rodlowym, w takim przypadku instalowane s zalenoci
      na czas budowania pakietu rodlowego; w przeciwnym razie, pakiety
      binarne s znajdywane wedlug wzoru uywanego w poleceniu ,,install",
      a uzupelniane s zalenoci na czas budowania pakietu, bdcego pakietem
      rodlowym dla danego pakietu binarnego.

      W polczeniu z parametrem --arch-only aptitude uzupelnia tylko
      zalenoci na czas budowania zalene od architektury (tzn. nie
      Build-Depends-Indep, ani Build-Conflicts-Indep).

    forbid-version
      Zabrania pakietowi uaktualnienia do danej wersji. Zapobiegnie to
      automatycznej aktualizacji do tej wersji, ale pozwoli na
      automatyczne aktualizacje do przyszlych. Domylnie to aptitude
      wybierze wersj do ktorej pakiet bdzie mogl by normalnie
      uaktualniony, mona to nadpisa przez dodanie ,,=<wersja>" do nazwy
      pakietu, np. ,,aptitude forbid-version vim=1.2.3.broken-4".

      This command is useful for avoiding broken versions of packages
      without having to set and clear manual holds. If you decide you
      really want the forbidden version after all, ,,aptitude install
      <package>" will remove the ban.

    update
      Uaktualnia list dostpnych pakietow ze rodel apt (jest to
      odpowiednik ,,apt-get update")

    safe-upgrade
      Uaktualnia zainstalowane pakiety do najnowszych wersji.
      Zainstalowane pakiety nie bd usunite, chyba e nie s uywane (prosz
      zapozna si z rozdzialem ,,Managing Automatically Installed
      Packages" w podrczniku aptitude). Pakiety ktore nie s aktualnie
      zainstalowane, mog zosta zainstalowane aby rozwiza zalenoci, chyba
      e uyto take polecenia --no-new-installs.

      Jeli nie podano adnych <pakiet>ow w wierszu polece, aptitude
      sprobuje zaktualizowa wszystkie pakiety, dajce si uaktualni. W
      przeciwnym wypadku aptitude uaktualni tylko pakiety, ktorych nazwy
      podano w poleceniu. Nazwy <pakiet>ow mog by rozszerzone przez
      przyrostki (na tej samej zasadzie, jak argumenty aptitude install),
      wic mona przekaza tutaj aptitude dodatkowe polecenie np. aptitude
      safe-upgrade bash dash- spowoduje uaktualnienie pakietu bash i
      usunicie pakietu dash.

      Czasami istnieje potrzeba usunicia jednego pakietu, aby
      zaktualizowa inny; to polecenie nie jest w stanie uaktualnia
      pakietow w takich przypadkach. Aby wykona wszystkie moliwe
      aktualizacje, naley uy polecenia full-upgrade.

    full-upgrade
      Uaktualnia zainstalowane pakiety do najnowszych wersji, w razie
      potrzeby usuwajc lub instalujc inne pakiety. To polecenie jest
      mniej konserwatywne od safe-upgrade i w zwizku z tym, bardziej
      prawdopodobne jest aby przeprowadzilo niepodan akcj. Ma jednak
      moliwo uaktualniania pakietow, ktorych nie jest w stanie
      zaktualizowa polecenie safe-upgrade.

      Jeli nie podano adnych <pakiet>ow w wierszu polece, aptitude
      sprobuje zaktualizowa wszystkie pakiety, dajce si uaktualni. W
      przeciwnym wypadku aptitude uaktualni tylko pakiety, ktorych nazwy
      podano w poleceniu. Nazwy <pakiet>ow mog by rozszerzone przez
      przyrostki (na tej samej zasadzie, jak argumenty aptitude install),
      wic mona przekaza tutaj aptitude dodatkowe polecenie np. aptitude
      safe-upgrade bash dash- spowoduje uaktualnienie pakietu bash i
      usunicie pakietu dash.

        Uwaga
        To polecenie bylo pierwotnie nazwane dist-upgrade z powodow
        historycznych i aptitude wci rozpoznaje dist-upgrade jako
        synonim do full-upgrade.

    keep-all
      Odwoluje wszystkie zaplanowane akcje na wszystkich pakietach;
      kademu pakietowi, ktory byl oznaczony jako do instalacji, usunicia
      lub uaktualnienia, to oznaczenie zostanie usunite.

    forget-new
      Usuwa wszystkie wewntrzne informacje o tym, ktore pakiety s ,,nowe"
      (rownowane wciniciu ,,f" w trybie wizualnym).

    search
      Wyszukuje pakiety pasujce do jednego z wzorcow podanych po
      poleceniu. Zostan wypisane wszystkie pakiety pasujce do
      ktoregokolwiek z tych wzorcow, np. ,,aptitude search '~N' edit"
      wypisze ,,nowe" pakiety i wszystkie pakiety, ktorych nazwa zawiera
      ,,edit". Aby uzyska wicej informacji o wzorcach wyszukiwania, prosz
      zapozna si z rozdzialem ,,Search Patterns" w podrczniku aptitude.

        Uwaga
        W powyszym przykladzie ,,aptitude search '~N' edit" ma dwa
        argumenty po poleceniu search i dlatego wyszukiwanie jest
        prowadzone dla dw'och wzorcow: ,,~N" i ,,edit". Jak opisano w
        dokumentacji wyszukiwania, pojedynczy wzorzec skladajcy si z
        dwoch podwzorcow oddzielonych spacj (np. ,,~N edit"), jest
        dopasowywany tylko jeli pasuj oba podwzorce. Dlatego polecenie
        ,,aptitude search '~N edit'" pokae wylcznie ,,nowe" pakiety,
        ktorych nazwa zawiera ,,edit".
      Jeli nie zostanie podana opcja -F, wynik polecenia aptitude search
      bdzie wyglda podobnie jak poniej:

        i  apt               - Zaawansowana nakladka na dpkg
        pi apt-build            - Nakladka apt do budowania, optymalizowani
        cp apt-file            - Wyszukiwanie plikow wewntrz pakietow Deb
        ihA raptor-utils          - Raptor RDF parser and serializer utilitie

      Kade wyszukiwanie jest wypisane w osobnym wierszu. Pierwszy znak
      kadego wiersza oznacza obecny stan pakietu: najpopularniejsze to: p
      oznaczajcy, e nie ma ladu po istnieniu tego pakietu w systemie; c -
      pakiet zostal usunity, ale jego pliki konfiguracyjne pozostaly w
      systemie; i - pakiet jest zainstalowany oraz v - pakiet jest
      pakietem wirtualnym. Drugi znak pokazuje zapisan akcj (jeli
      istnieje, w przeciwnym wypadku wywietlana jest tu spacja), ktora ma
      by wykonana na tym pakiecie, najczciej spotykane akcje to: i -
      pakiet ma zosta zainstalowany; d - pakiet bdzie usunity oraz p -
      pakiet i jego pliki konfiguracyjne maj zosta usunite. Jeli trzecim
      znakiem jest A, to pakiet byl zainstalowany automatycznie.

      Aby pozna peln list moliwych oznacze stanow i akcji, zapoznaj si z
      rozdzialem ,,Accessing Package Information" w podrczniku aptitude.
      Aby dostosowa wynik polecenia search, prosz zapozna si z opcjami -F
      i --sort wiersza polece.

    show
      Wywietla szczegolowe informacje o jednym lub wicej pakiecie,
      podanym po poleceniu. Jeli nazwa pakietu zawiera znak tyldy (,,~")
      lub znak zapytania (,,?"), bdzie traktowana jako wzorzec
      wyszukiwania i zostan wywietlone wszystkie pakiety ktore go
      spelniaj, (prosz zapozna si z rozdzialem ,,Search Patterns" w
      podrczniku aptitude).

      Jeli poziom szczegolowoci jest ustawiony na 1 lub wyej (tzn.
      wpisano przynajmniej jedno -v w wierszu polece), wywietlane s
      informacje o wszystkich wersjach pakietow. W przeciwnym wypadku,
      wywietlana jest informacja o ,,wersji kandydujcej" (wersji ktor
      pobraloby polecenie ,,aptitude install").

      Mona wywietli informacje o ronych wersjach pakietow, przez dodanie
      do nazwy pakietu =<wersja>; aby wywietli wersj z okrelonego
      archiwum, do nazwy pakietu naley dopisa /<archiwum> lub /<wydanie>,
      np. /unstable lub /sid. Jeli uyto jednej z tych opcji, zostanie
      wywietlona tylko dana wersja, bez wzgldu na poziom szczegolowoci.

      Jeli ustawiono poziom szczegolowoci 1 lub wyszy, wywietlane s pola
      architektury pakietu, skompresowanego rozmiaru, nazwy pliku i sumy
      kontrolnej md5. Przy poziomie 2 lub wyszym, wywietlana jest wybrana
      wersja/wersje dla kadego archiwum, w ktorym si ona znajduje.

    versions
      Wywietla wersje pakietow podanych w wierszu polece.

        $ aptitude versions wesnoth
        p  1:1.4.5-1                               100
        p  1:1.6.5-1                  unstable         500
        p  1:1.7.14-1                  experimental       1

      Kada wersja jest wywietlana w osobnym wierszu. Trzy znaku po lewej
      stronie oznaczaj obecny status, planowan akcj (jeli istnieje) i czy
      pakiet zostal zainstalowany automatyczne; aby dowiedzie si wicej o
      ich znaczeniach, przejd do informacji o poleceniu aptitude search.
      Na prawo od wersji wywietlone s informacje o wydaniu z ktorego dana
      wersja jest dostpna oraz jej priorytet przypi (ang. pin priority).

      Jeli nazwa pakietu zawiera znak tyldy (,,~") lub znak zapytania
      (,,?"), bdzie ona traktowana jako wzorzec wyszukiwania i zostan
      wywietlone wszystkie wersje ktore go spelniaj (prosz zapozna si z
      rozdzialem ,,Search Patterns" w podrczniku aptitude), np. aptitude
      versions '~i' wywietli wszystkie wersje, ktore s obecnie
      zainstalowane i tylko tyle, bez innych wersji tych samych pakietow.

        $ aptitude versions '~nexim4-daemon-light'
        Pakiet exim4-daemon-light:
        i  4.71-3                                100
        p  4.71-4                    unstable         500

        Pakiet exim4-daemon-light-dbg:
        p  4.71-4                    unstable         500

      Jeli wejcie jest wzorcem wyszukiwania lub jeli wywietli si wicej ni
      jedna wersja pakietu, aptitude automatycznie pogrupuje wyjcie wg
      pakietow, jak wyej. Mona to wylczy opcj --group-by=none; aptitude
      wywietli wtedy pojedyncz list wszystkich znalezionych wersji i
      automatycznie dolczy nazw pakietu w kadym wierszu:

        $ aptitude versions --group-by=none '~nexim4-daemon-light'
        i  exim4-daemon-light 4.71-3                       100
        p  exim4-daemon-light 4.71-4          unstable         500
        p  exim4-daemon-light-dbg 4.71-4        unstable         500

      Aby wylczy wywietlanie nazw pakietow, wpisz
      --show-package-names=never:

        $ aptitude versions --show-package-names=never --group-by=none '~nexim4-daemon-light'
        i  4.71-3                                100
        p  4.71-4                    unstable         500
        p  4.71-4                    unstable         500

      Oprocz powyszych opcji, wywietlanie informacji o kadej wersji mona
      kontrolowa opcj -F. Kolejno w ktorych wywietlane s wersje mona
      zmieni opcj --sort. Aby zapobiec formatowaniu wyniku przez aptitude
      w kolumny, naley uy --disable-columns.

    add-user-tag, remove-user-tag
      Dodaje znacznik uytkownika lub usuwa go z wybranej grupy pakietow.
      Jeli nazwa pakietu zawiera znak tyldy(,,~") lub znak zapytania
      (,,?"), bdzie traktowana jako wzorzec wyszukiwania i znacznik bdzie
      dodany lub usunity z wszystkich pakietow ktore go spelniaj (prosz
      zapozna si z rozdzialem ,,Search Patterns" w podrczniku aptitude).

      Znaczniki uytkownika s okrelonymi cigami znakow, powizanych z
      pakietem. Mog zosta uyte z poleceniem wyszukiwawczym
      ?user-tag(<znacznik>), ktore wybierze wszystkie pakiety majce
      pasujcy znacznik uytkownika <znacznik>.

    why, why-not
      Wyjania powod, dla ktorego dany pakiet powinien lub nie moe by
      zainstalowany w systemie.

      To polecenie szuka pakietow, ktore s wymagane przez podany pakiet
      lub konfliktuj z nim. Wywietla sekwencj zalenoci dotyczcych pakietu
      docelowego, lcznie z informacj o stanie zainstalowania kadego
      pakietu w lacuchu zalenoci:

        $ aptitude why kdepim
        i  nautilus-data Poleca  nautilus
        i A nautilus   Poleca  desktop-base (>= 0.2)
        i A desktop-base Sugeruje gnome | kde | xfce4 | wmaker
        p  kde      Wymaga  kdepim (>= 4:3.4.3)

      Polecenie why znajduje lacuch zalenoci, ktory stoi za instalacj
      danego pakietu, jak na powyszym przykladzie. Prosz zauway, e
      pokazane przez aptitude zalenoci s, w tym przypadku, jedynie
      sugesti. Wynika to z faktu, e aden z aktualnie zainstalowanych
      pakietow nie jest wymagany ani polecany przez pakiet kdepim; gdyby
      byla dostpna silniejsza zaleno, aptitude wywietliloby j.

      Dla odmiany, polecenie why-not znajduje lacuch zalenoci, bdcy
      przyczyn konfliktu z danym pakietem:

        $ aptitude why-not textopo
        i  ocaml-core     Wymaga     ocamlweb
        i A ocamlweb      Wymaga     tetex-extra | texlive-latex-extra
        i A texlive-latex-extra W konflikcie z textopo

      Jeli podano przynajmniej jeden <wzorzec>, aptitude zacznie
      wyszukiwanie od tych wzorcow; pierwszy pakiet w wywietlonym lacuchu
      bdzie pakietem pasujcym do wzorca uytego w zapytaniu. Wzorce s
      nazwami pakietow, o ile nie zawieraj znaku tyldy (,,~") lub znaku
      zapytania (,,?"), kiedy s traktowane jako wzorce wyszukiwania
      (zapoznaj si z rozdzialem ,,Search Patterns" w podrczniku
      aptitude).

      Jeli nie podano adnego wzorca, aptitude bdzie rozpoczyna
      wyszukiwanie od pakietow zainstalowanych rcznie. Pokazuje to
      pakiety, ktore spowodowaly lub mog spowodowa zainstalowanie danego
      pakietu.

        Uwaga
        aptitude why nie przeprowadza pelnej analizy zalenoci; wywietla
        jedynie bezporednie relacje pomidzy pakietami, np. jeli A
        wymaga B, C wymaga D, a B i C s w konflikcie, ,,aptitude
        why-not D" nie wywietli odpowiedzi ,,A wymaga B, B jest w
        konflikcie z C, a D wymaga C".
      aptitude wywietla domylnie jedynie ,,najbardziej zainstalowane,
      najmocniejsze, najcilejsze, najkrotsze" lacuchy zalenoci. Szuka wic
      tylko pakietow zainstalowanych lub majcych zosta zainstalowane;
      szuka najmocniejszych moliwych, pasujcych zalenoci; szuka lacuchow
      bez zalenoci typu Lub i Udostpnia; szuka najkrotszych lacuchow
      zalenoci spelniajcych powysze kryteria. Te zasady s stopniowo
      oslabiane, dopoki nie zostanie znaleziony odpowiedni lacuch.

      Jeli poziom szczegolowoci wynosi 1 lub wicej, to wywietlane s
      wszystkie rozwizania, jakie znalazlo aptitude, posortowane w
      odwrotnej kolejnoci wg trafnoci. Jeli poziom szczegolowoci jest
      ustawiony na 2 lub wicej, na standardowe wyjcie wywietlana jest, w
      istocie, nadmierna ilo informacji do debugowania.

      Polecenie zwraca 0 jeli zakoczy si powodzeniem, 1 jeli nie znalazlo
      adnych rozwiza i -1 w przypadku bldu.

    clean
      Usuwa wszystkie uprzednio pobrane pliki .deb z katalogu pamici
      podrcznej pakietow (zwykle /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Usuwa wszystkie pakiety, ktore nie mog by dluej pobrane. Pozwala to
      na zapobiegnicie stopniowemu, nadmiernemu rozrostowi pamici
      podrcznej, bez potrzeby jej calkowitego oproniania.

    changelog
      Pobiera i wywietla dziennik zmian Debiana do kadego z podanych
      pakietow binarnych lub rodlowych.

      Domylnie pobierany jest dziennik zmian dla wersji pakietu, ktora
      bylaby zainstalowana poleceniem ,,aptitude install". Mona wybra
      okrelon wersj pakietu, dodajc =<wersja> do jego nazwy; mona wybra
      wersj z okrelonego archiwum lub wydania, dodajc
      odpowiednio,,/<archiwum>" lub /<wydanie> (np. /unstable lub /sid).

    download
      Pobiera plik .deb okrelonego pakietu do biecego katalogu. Jeli
      nazwa zawiera znak tyldy (,,~") lub znak zapytania (,,?"), bdzie
      ona traktowana jako wzorzec wyszukiwania i zostan pobrane wszystkie
      pasujce pakiety (prosz zapozna si z rozdzialem ,,Search Patterns" w
      podrczniku aptitude).

      Domylnie pobierana jest wersja, ktora bylaby zainstalowana
      poleceniem ,,aptitude install". Mona wybra okrelon wersj pakietu,
      dodajc =<wersja> do jego nazwy; mona wybra wersj z okrelonego
      archiwum lub wydania, dodajc odpowiednio /<archiwum> lub /<wydanie>
      (np. /unstable lub /sid).

    extract-cache-subset
      Kopiuje katalog konfiguracji programu apt (/etc/apt) i podzbior
      bazy danych pakietu do podanego katalogu. Jeli nie podano pakietu,
      kopiowana jest cala baza danych; w przeciwnym wypadku kopiowane s
      tylko wpisy odnoszce si do nazwy pakietu. Kada nazwa moe by wzorcem
      wyszukiwania, co spowoduje wybranie wszystkich pasujcych do niego
      pakietow (prosz zapozna si z rozdzialem ,,Search Patterns" w
      podrczniku aptitude). Wszystkie, ju istniejce w podanym katalogu,
      pliki baz danych pakietow zostan nadpisane.

      Zalenoci w pakietach binarnych zostan przepisane, aby usun
      odniesienia do pakietow, ktore nie znalazly si w wybranym zbiorze.

    help
      Wywietla krotkie podsumowanie dostpnych polece i opcji.

OPCJE

    Ponisze opcje mog by uyte do zmodyfikowania zachowania akcji opisanych
    powyej. Prosz zauway, e cho we wszystkich poleceniach s akceptowane
    wszystkie opcje, to niektore z nich nie maj zastosowania w konkretnych
    poleceniach i s w takich przypadkach ignorowane.

    --add-user-tag <znacznik>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install,
      keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i
      unmarkauto: dodaje znacznik uytkownika <znacznik> do wszystkich
      pakietow ktore s instalowane, usuwane lub uaktualniane z tym
      poleceniem, jak w poleceniu add-user-tag.

    --add-user-tag-to <znacznik>,<wzorzec>
      Do full-upgrade, safe-upgrade forbid-version, hold, install,
      keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold i
      unmarkauto: dodaje znacznik uytkownika <znacznik> do wszystkich
      pakietow pasujcych do <wzorca>, jak w poleceniu add-user-tag.
      Wzorzec jest wzorcem wyszukiwania opisanym w rozdziale ,,Search
      Patterns" w podrczniku aptitude.

      Przykladowo aptitude safe-upgrade --add-user-tag-to
      "nowo-zainstalowane,?action(install)" doda znacznik
      nowo-zainstalowane do wszystkich pakietow zainstalowanych
      poleceniem safe-upgrade.

    --allow-new-upgrades
      Jeli uywane jest bezpieczne rozwizywanie zalenoci (tzn. uyto opcji
      --safe-resolver, akcj bylo safe-upgrade lub
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawione na true), pozwala
      na takie rozwizywanie zalenoci, aby umoliwi uaktualnianie pakietow,
      niezalenie od wartoci Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --allow-new-installs
      Pozwala poleceniu safe-upgrade na instalowanie nowych pakietow;
      jeli uywane jest bezpieczne rozwizywanie zalenoci (tzn. uyto opcji
      --safe-resolver, akcj bylo safe-upgrade lub
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawione na true), pozwala
      na takie rozwizywanie zalenoci, aby umoliwi instalowanie nowych
      pakietow. Opcja dziala niezalenie od wartoci
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

    --allow-untrusted
      Instaluje pakiety z niezaufanych rodel bez pytania. Powinno si uywa
      tej opcji tylko jeli wie si co si robi, jako e mona w ten sposob
      latwo naruszy bezpieczestwo systemu.

    --disable-columns
      Opcja nakazuje poleceniom aptitude search i aptitude version
      wywietla wyniki bez specjalnego formatowania. W szczegolnoci:
      zwykle aptitude dodaje biale znaki lub ucina wyniki, probujc
      wpasowa wyniki wyszukiwania w ,,kolumny". Z t flag, kady wiersz
      bdzie wypisywany przez zastpienie znakow modyfikacji formatu przez
      odpowiedni tekst; szeroko kolumn zostanie zignorowana.

      Dla przykladu, oto kilka pierwszych linii bdcych wynikiem polecenia
      ,,aptitude search -F '%p %V' --disable-columns libedataserver":

        disksearch 1.2.1-3
        hp-search-mac 0.1.3
        libbsearch-ruby 1.5-5
        libbsearch-ruby1.8 1.5-5
        libclass-dbi-abstractsearch-perl 0.07-2
        libdbix-fulltextsearch-perl 0.73-10

      Jak w powyszym przykladzie, --disable-columns jest czsto uywane w
      polczeniu z okrelonym formatem wywietlania, ustawionego opcj -F.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Disable-Columns.

    -D, --show-deps
      Do komend ktore zainstaluj lub usun pakiety (install, full-upgrade
      itd.), pokazuje krotkie wytlumaczenie automatycznych instalacji lub
      usuni.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Pobiera pakiety do pamici podrcznej pakietow jeli zachodzi taka
      potrzeba, ale niczego nie instaluje, ani nie usuwa. Domylnie pami
      podrczna pakietow jest przechowywana w /var/cache/apt/archives.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <format>, --display-format <format>
      Okrela format, ktory powinien by uyty do wywietlenia wyniku polece
      search i version. Dla przykladu, wpisanie ,,%p %V %v" dla <format>u
      wywietli kolejno: nazw pakietu, aktualnie zainstalowan wersj i
      dostpne wersje (prosz zapozna si z rozdzialem ,,Customizing how
      packages are displayed" w podrczniku aptitude aby uzyska wicej
      informacji).

      Opcja --disable-columns czsto jest uyteczna w polczeniu z -F.

      Dla search jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format; dla versions odpowiada
      to opcji Aptitude::CmdLine::Version-Display-Format.

    -f
      Wymu naprawienie popsutych zalenoci pakietow, nawet jeli spowoduje
      to zignorowanie akcji podanej w wierszu polece.

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego
      Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    --full-resolver
      Jeli pojawiaj si problemy z zalenociami, uyj domylnie ,,pelnego"
      mechanizmu rozwizywania zalenoci, aby je rozwiza. W przeciwiestwie
      do ,,bezpiecznego" mechanizmu, wlczanego opcj --safe-resolver,
      pelny usunie pakiety aby spelni zalenoci. Moe on rozwiza wicej
      sytuacji ni algorytm bezpieczny, ale jest bardziej prawdopodobne, e
      rozwizania te bd nieodpowiednie.

      Ta opcja moe by uyta, aby wymusi uycie pelnego mechanizmu
      rozwizywania zalenoci, nawet gdy Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver
      jest ustawiona na true. Polecenie safe-upgrade nigdy nie uywa
      pelnego rozwizywania zalenoci i nie akceptuje opcji
      --full-resolver.

    --group-by <tryb-grupowania>
      Kontroluje, jak pogrupowany jest wynik polecenia versions.
      Rozpoznawane s nastpujce wartoci:

      o  archive - grupuje pakiety wg wystpowania w archiwach
        (,,stable", ,,unstable", itd.), jeli pakiet pojawia si w kilku
        archiwach, bdzie wywietlony w kadym z nich;

      o  auto - grupuje wersje wg pakietow, chyba e podano dokladnie
        jeden argument i nie jest to wzorzec wyszukiwania;

      o  none - wywietla wszystkie wersje w jednej licie, nie dokonujc
        adnego grupowania;

      o  package - grupuje wersje wg pakietow;

      o  source-package - grupuje wersje wg ich pakietu rodlowego;

      o  source-version - grupuje wersje wg ich pakietow rodlowych i
        ich wersji;

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Versions-Group-By.

    -h, --help
      Wywietla zwizl pomoc. Identyczne z akcj help.

    --log-file=<plik>
      Jeli <plik> jest niepustym cigiem znakow, jest do niego zapisywany
      dziennik, wylczajc sytuacj gdy jako <plik> podano ,,-" - wtedy
      informacje wypisywane s na standardowe wyjcie. Jeli opcja pojawia
      si kilka razy, brane jest pod uwag jej ostatnie wystpienie.

      Nie ma to wplywu na dziennik instalacji, prowadzony przez aptitude
      (/var/log/aptitude); dziennik zapisywany przy uyciu tej opcji
      zawiera wewntrzne zdarzenia programu, bldy i komunikaty
      debugowania. Zobacz rownie opcj wiersza polece --log-level, aby
      zyska wiksz kontrol nad tym, co jest wypisywane.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Logging::File.

    --log-level=<poziom>, --log-level=<kategoria>:<poziom>

      --log-level=<poziom> powoduje, e aptitude zapisuje w dzienniku
      jedynie komunikaty o poziomie <poziom> lub wyszym. Dla przykladu,
      ustawienie poziomu dziennika na error, spowoduje wywietlanie
      wylcznie komunikatow error i fatal; wszystkie pozostale bd ukryte.
      Prawidlowe poziomy dziennika to (w kolejnoci malejcej): off, fatal,
      error, warn, info, debug, i trace. Domylnym poziomem dziennika jest
      warn.

      --log-level=<kategoria>:<poziom> wywietli wiadomoci w kategorii
      <kategoria>, tylko jeli ich poziom wyniesie <poziom> lub wyej.

      --log-level moe pojawia si w wierszu polece wielokrotnie, pod uwag
      bdzie wowczas brane najbardziej szczegolowe ustawienie. Tak wic po
      podaniu --log-level=aptitude.resolver:fatal i
      --log-level=aptitude.resolver.hints.match:trace, komunikaty z
      aptitude.resolver.hints.parse bd wywietlane tylko jeli ich poziom
      wyniesie fatal, ale pokazywane bd wszystkie wiadomoci z
      aptitude.resolver.hints.match. Jeli ustawi si poziom dla tej samej
      kategorii dwa lub wicej razy, stosowane bdzie ostatnie z ustawie.

      Nie ma to wplywu na dziennik instalacji, prowadzony przez aptitude
      (/var/log/aptitude); dziennik zapisywany przy uyciu tej opcji
      zawiera wewntrzne zdarzenia programu, bldy i komunikaty
      debugowania. Zobacz opcj wiersza polece --log-file, aby zmieni
      miejsce gdzie pojawia si dziennik.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::Logging::Levels.

    --log-resolver
      Ustawia domylny poziom dziennikow zwizanych z mechanizmem
      rozwizywania zalenoci, aby jego efekty byly odpowiedniejsze do
      przetwarzania zautomatyzowanymi narzdziami. Jest to odpowiednik
      opcji wiersza polece --log-level=aptitude.resolver.search:trace
      --log-level=aptitude.resolver.search.tiers:info.

    --no-new-installs
      Zabrania poleceniu safe-upgrade instalowania nowych pakietow; jeli
      uywany jest bezpieczny mechanizm rozwizywania zalenoci (tzn. uyto
      opcji --safe-resolver lub Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest
      ustawiona na true), zabrania mu instalowa nowe pakiety. Opcja
      dziala niezalenie od wartoci
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

      Naladuje to dawne zachowanie apt-get upgrade.

    --no-new-upgrades
      Jeli uywane jest bezpieczne rozwizywanie zalenoci (tzn. uyto opcji
      --safe-resolver lub Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest
      ustawione na true), zabrania takiego rozwizywania zalenoci, ktore
      umoliwialobyuaktualnianie pakietow, niezalenie od wartoci
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --no-show-resolver-actions
      Nie wywietla dziala ,,bezpiecznego" mechanizmu rozwizywania
      zalenoci, nadpisujc wszystkie opcje konfiguracyjne lub wczeniejsze
      --show-resolver-actions.

    -O <kolejno>, --sort <kolejno>
      Okrela kolejno wywietlania wyniku polece search i versions.
      Przykladowo, wpisanie ,,installsize" jako <kolejnoci> pokae pakiety
      w kolejnoci odzwierciedlajcej ich rozmiar po zainstalowaniu (prosz
      zapozna si z rozdzialem ,,Customizing how packages are sorted" w
      podrczniku aptitude.

      Domyln kolejnoci sortowania jest name,version.

    -o <klucz>=<warto>
      Ustaw bezporednio opcj konfiguracyjn np. uyj -o
      Aptitude::Log=/tmp/my-log aby zapisa dziennik dziala aptitude do
      /tmp/my-log. Aby uzyska wicej informacji o opcjach pliku
      konfiguracyjnego, prosz zapozna si z rozdzialem ,,Configuration
      file reference" w podrczniku aptitude.

    -P, --prompt
      Zawsze wywietlaj pytanie o potwierdzenie przed pobieraniem,
      instalowaniem i usuwaniem pakietow, nawet jeli nie zostanie
      wykonana adna inna akcja, ni cile odpowiadajca daniu uytkownika.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    --purge-unused
      Jeli Aptitude::Delete-Unused jest ustawione na ,,true" (tak jest
      domylnie), to oprocz usuwania pakietow niewymaganych przez aden
      inny, zainstalowany pakiet, aptitude bdzie rownie usuwalo jego
      pliki konfiguracyjne i - prawdopodobnie - inne wane dane. Aby
      uzyska wicej informacji, ktore pakiety s uwaane za ,,nieuywane",
      zapoznaj si z rozdzialem ,,Managing Automatically Installed
      Packages" w podrczniku aptitude. TA OPCJA MOE SPOWODOWA UTRAT
      DANYCH! NIE UYWAJ JEJ, CHYBA E WIESZ CO ROBISZ!

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Purge-Unused.

    -q[=<n>], --quiet[=<n>]
      Wylcza wszystkie przyrostowe wskaniki postpu, czynic wyjcie dajcym
      si zapisa do pliku. Opcja moe by podana wiele razy aby stopniowo
      ucisza program, ale w odronieniu od apt-get, aptitude nie wlcza -y,
      gdy -q zastosowano wicej ni jeden raz.

      Opcjonalny parametr =<n> moe by uyty, aby ustawi bezporednio liczb
      odpowiadajc za uciszenie (np. aby nadpisa ustawienie w
      /etc/apt/apt.conf); powoduje ona, e program zachowuje si tak, jak
      gdyby podano opcj -q dokladnie <n> razy.

    -R, --without-recommends

      Nie traktuje pakietow polecanych jako zalenoci, podczas
      instalowania nowych pakietow (nadpisuje ustawienie w
      /etc/apt/apt.conf i ~/.aptitude/config). Pakiety zainstalowane
      uprzednio w zwizku z zalenoci polecania nie bd usunite.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnych Apt::Install-Recommends
      i Apt::AutoRemove::InstallRecommends.

    -r, --with-recommends
      Traktuje polecane pakiety jako zalenoci, podczas instalowania
      nowych pakietow (nadpisuje ustawienie w /etc/apt/apt.conf i
      ~/.aptitude/config).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Apt::Install-Recommends

    --remove-user-tag <znacznik>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install,
      keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i
      unmarkauto: usuwa znacznik uytkownika <znacznik> ze wszystkich
      pakietow bdcych zainstalowanymi, usunitymi lub uaktualnianymi t
      komend (podobnie jak w przypadku polecenia add-user-tag).

    --remove-user-tag-from <znacznik>,<wzorzec>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install,
      keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i
      unmarkauto: usuwa znacznik uytkownika <znacznik> ze wszystkich
      pakietow pasujcych do wzorca <wzorzec> (podobnie jak w przypadku
      polecenia remove-user-tag). Wzorzec jest wzorcem wyszukiwania, jak
      opisano w rozdziale ,,Search Patterns" podrcznika aptitude.

      Dla przykladu, aptitude safe-upgrade --remove-user-tag-from
      "nie-uaktualnione,?action(upgrade)" usunie wszystkie znaczniki
      nie-uaktualnione ze wszystkich pakietow, ktore jest w stanie
      uaktualni polecenie safe-upgrade.

    -s, --simulate
      W trybie wiersza polece, wypisuje wszystkie akcje ktore bylyby
      normalnie wykonane, ale nie wykonuje ich. Nie wymaga uprawnie
      uytkownika root. W interfejsie wizualnym zawsze otwiera pami
      podrczn w trybie tylko do odczytu, niezalenie czy uytkownik jest
      rootem.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Simulate.

    --safe-resolver
      Jeli wystpily problemy z zalenociami pakietow, uywa do ich
      rozwizania algorytmu ,,bezpiecznego". Probuje on uszanowa jak
      najwicej wyborow uytkownika; nigdy nie usuwa pakietu, ani nie
      instaluje innej wersji pakietu, ni domylna wersja kandydujca. Jest
      to ten sam algorytm, ktory uywa polecenie safe-upgrade; w
      szczegolnoci aptitude --safe-resolver full-upgrade jest
      odpowiednikiem aptitude safe-upgrade. Poniewa safe-upgrade zawsze
      uywa bezpiecznego mechanizmu rozwizywania zalenoci, nie akceptuje
      ono opcji --safe-resolver.

      Jest to odpowiednik ustawienia zmiennej
      konfiguracyjnejAptitude::Always-Use-Safe-Resolver na true.

    --schedule-only
      Do polece modyfikujcych stan pakietow: zapisuje operacje do
      wykonania w przyszloci, ale nie przeprowadza ich. Mona wykona
      zaplanowane operacje przez uruchomienie aptitude install bez adnych
      argumentow. Jest to odpowiednik wykonania odpowiednich zaznacze w
      trybie wizualnym, a nastpnie normalnym opuszczeniu programu.

      Na przyklad aptitude --schedule-only install evolution zaplanuje
      przyszl instalacj pakietu evolution.

    --show-package-names <kiedy>
      Kontroluje, kiedy polecenie versions wywietla nazwy pakietow.
      Dozwolone s nastpujce ustawienia:

      o  always - wywietla nazwy pakietow za kadym uruchomieniem
        polecenia aptitude versions;

      o  auto - wywietla nazwy pakietow, gdy uruchomiono aptitude
        versions, a wyniki nie zostaly pogrupowane wg pakietow i: albo
        istnieje pasujcy do wzorca argument, albo podano wicej ni jeden
        argument;

      o  never - nigdy nie wywietla nazw pakietow w wyniku polecenia
        aptitude versions.

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego
      Aptitude::CmdLine::Versions-Show-Package-Names.

    --show-resolver-actions
      Nie wywietla dziala ,,bezpiecznego" mechanizmu rozwizywania
      zalenoci i safe-upgrade.

      Podczas wykonywania polece safe-upgrade, lub gdy podano opcj
      --safe-resolver, aptitude bdzie wywietla podsumowanie akcji
      wykonywanych przez mechanizm rozwizywania zalenoci, przed
      wywietlaniem podgldu instalacji. Jest to odpowiednik opcji
      konfiguracyjnej Aptitude::Safe-Resolver::Show-Resolver-Actions.

    --show-summary[=<TRYB>]
      Zmienia zachowanie polecenia ,,aptitude why", aby wywietli
      podsumowania kadego lacucha zalenoci, zamiast wywietlania ich w
      dlugiej formie. Jeli uyto tej opcji i <TRYB>EM nie jest
      ,,no-summary", lacuchy zawierajce zalenoci Sugeruje nie bd
      wywietlane; mona polczy --show-summary z -v, aby zobaczy
      podsumowanie wszystkich powodow, dla ktorych ma by zainstalowany
      dany pakiet.

      <TRYB> moe by jednym z nastpujcych:

      1. no-summary - nie wywietla podsumowania (domylne zachowanie,
        jeli nie uyto opcji --show-summary);

      2. first-package - wywietla pierwszy pakiet w kadym lacuchu (jest
        to domylne zachowanie jeli nie podano <TRYBU>);

      3. first-package-and-type: wywietla pierwszy pakiet w kadym
        lacuchu, lcznie z sil najslabszej zalenoci w lacuchu;

      4. all-packages: zwile wywietla kady lacuch zalenoci dotyczcy
        danego pakietu;

      5. all-packages-with-dep-versions - zwile wywietla kady lacuch
        zalenoci dotyczcy danego pakietu, lcznie z wersj docelow kadej
        zalenoci.

      Opcja jest zwizana z wpisem konfiguracyjnym
      Aptitude::CmdLine::Show-Summary; jeli podano opcj --show-summary w
      wierszu polece, nadpisze ona Aptitude::CmdLine::Show-Summary.

      Przyk/lad - uycie opcji --show-summary

      --show-summary uyte z -v aby wywietli wszystkie powody
      zainstalowania pakietu:

        $ aptitude -v --show-summary why foomatic-db
        Pakiety wymagajce foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint
         foomatic-db-engine
         foomatic-db-gutenprint
         foomatic-db-hpijs
         foomatic-filters-ppds
         foomatic-gui
         kde
         printconf
         wine

        $ aptitude -v --show-summary=first-package-and-type why foomatic-db
        Pakiety wymagajce foomatic-db:
         [Wymaga] cupsys-driver-gutenprint
         [Wymaga] foomatic-db-engine
         [Wymaga] foomatic-db-gutenprint
         [Wymaga] foomatic-db-hpijs
         [Wymaga] foomatic-filters-ppds
         [Wymaga] foomatic-gui
         [Wymaga] kde
         [Wymaga] printconf
         [Wymaga] wine

        $ aptitude -v --show-summary=all-packages why foomatic-db
        Pakiety wymagajce foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint W: cups-driver-gutenprint W: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-filters-ppds W: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         kde W: kdeadmin P: system-config-printer-kde W: system-config-printer P: hal-cups-utils W: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         wine W: libwine-print W: cups-bsd P: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-gutenprint W: foomatic-db
         foomatic-db-hpijs W: foomatic-db
         foomatic-gui W: python-foomatic W: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         printconf W: foomatic-db

        $ aptitude -v --show-summary=all-packages-with-dep-versions why foomatic-db
        Pakiety wymagajce foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint W: cups-driver-gutenprint (>= 5.0.2-4) W: cups (>= 1.3.0) P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         foomatic-filters-ppds W: foomatic-filters P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         kde W: kdeadmin (>= 4:3.5.5) P: system-config-printer-kde (>= 4:4.2.2-1) W: system-config-printer (>= 1.0.0) P: hal-cups-utils W: cups P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         wine W: libwine-print (= 1.1.15-1) W: cups-bsd P: cups P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-gutenprint W: foomatic-db
         foomatic-db-hpijs W: foomatic-db
         foomatic-gui W: python-foomatic (>= 0.7.9.2) W: foomatic-db-engine W: foomatic-db (>= 20090301)
         printconf W: foomatic-db

      --show-summary uyte do wypisania lacucha w jednej linii

        $ aptitude --show-summary=all-packages why aptitude-gtk libglib2.0-data
        Pakiety wymagajce libglib2.0-data:
         aptitude-gtk W: libglib2.0-0 P: libglib2.0-data

    -t <wydanie>, --target-release <wydanie>
      Ustawia wydanie z ktorego powinny zosta zainstalowane pakiety. Na
      przyklad ,,aptitude -t experimental ..." zainstaluje pakiety z
      dystrybucji eksperymentalnej, chyba e uytkownik okreli inaczej. Dla
      akcji wiersza polece ,,changelog", ,,download" i ,,show", jest to
      odpowiednik dodania /<wydanie> do kadego pakietu podanego w wierszu
      polece; w innych poleceniach zmienia to domyln wersj kandydujc
      pakietow, zgodnie z regulami opisanymi w apt_preferences(5).

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego APT::Default-Release.

    -V, --show-versions
      Pokazuje, ktore wersje pakietow bd zainstalowane.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
      Powoduje, e niektore polecenia (np. show) wywietlaj dodatkowe
      informacje. Opcja moe by podana kilkukrotnie, aby uzyskiwa coraz
      wicej informacji (od tlumacza: ilekro w podrczniku jest mowa o
      poziomie szczegolowoci, tyczy si to tej opcji).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Wywietla wersj aptitude i kilka informacji na temat sposobu
      kompilacji programu.

    --visual-preview
      Podczas instalowania lub usuwania pakietow z wiersza polece,
      zamiast wywietlania zwyklego potwierdzenia instalacji, uruchamia
      interfejs wizualny i wywietla jego ekran podgldu.

    -W, --show-why
      W podgldzie wywietlanym przed instalacj lub usuwaniem pakietow
      pokazuje, ktore pakiety zainstalowane rcznie wymagaj poszczegolnych
      pakietow instalowanych automatycznie np.:

        $ aptitude --show-why install mediawiki
        ...
        Nastpujce NOWE pakiety zostan zainstalowane:
         libapache2-mod-php5{a} (for mediawiki) mediawiki php5{a} (for mediawiki)
         php5-cli{a} (for mediawiki) php5-common{a} (for mediawiki)
         php5-mysql{a} (for mediawiki)

      Gdy opcja jest lczona z -v lub niezerow wartoci
      Aptitude::CmdLine::Verbose, wywietla caly lacuch zalenoci, bdcy
      powodem instalacji kadego pakietu np.:

        $ aptitude -v --show-why install libdb4.2-dev
        Nastpujce NOWE pakiety zostan zainstalowane:
         libdb4.2{a} (libdb4.2-dev W: libdb4.2) libdb4.2-dev
        Nastpujce pakiety zostan USUNITE:
         libdb4.4-dev{a} (libdb4.2-dev K: libdb-dev P<- libdb-dev)

      Opcja opisuje rownie powod usuwania pakietow, jak pokazano powyej.
      W tym przykladzie libdb4.2-dev jest w konflikcie z libdb-dev, ktory
      dostarcza libdb-dev.

      Ten argument jest zwizany z opcj konfiguracyjn
      Aptitude::CmdLine::Show-Why i wywietla te same instalacje, co
      polecenia aptitude why i aptitude why-not.

    -w <szeroko>, --width <szeroko>
      Ustal szeroko ekranu, ktora powinna by uyta do wywietlania
      polecenia search (domylnie uywana jest szeroko terminala).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Kiedy wywietlane s pytania tak/nie, przyjmuje e uytkownik wpisal
      ,,tak". W szczegolnoci, nie wywietla pytania pojawiajcego si przy
      instalacji, uaktualnianiu i usuwaniu pakietow. Program wci pyta o
      dzialania ,,niebezpieczne", takie jak usuwanie pakietow istotnych
      (ang. essential). Ta opcja nadpisuje -P.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      Pokazuje jak duo miejsca na dysku uyje lub zwolni kady instalowany,
      uaktualniany lub usuwany pakiet.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Ponisze opcje dotycz trybu wizualnego, ale s przeznaczone glownie do
    uycia wewntrznego; uytkownik zwykle nie ma potrzeby korzystania z nich.

    --autoclean-on-startup
      Usuwa stare, pobrane pliki, podczas uruchomienia programu (jest to
      odpowiednik uruchomienia programu i natychmiastowego wybrania Akcje
      -> Usu nieaktualne pliki). Nie mona uy tej opcji lcznie z
      ,,--autoclean-on-startup", ,,-i" lub ,,-u".

    --clean-on-startup
      Czyci archiwum pakietow podczas uruchomienia programu (jest to
      odpowiednik uruchomienia programu i natychmiastowego wybrania Akcje
      -> Wyczy archiwum pakietow). Nie mona uy tej opcji lcznie z
      ,,--autoclean-on-startup", ,,-i" lub ,,-u".

    -i
      Wywietla podgld pobieranych pakietow podczas uruchamiania programu
      (odpowiednik uruchomienia programu i natychmiastowego wcinicia
      ,,g"). Nie mona uy tej opcji lcznie z ,,--autoclean-on-startup",
      ,,--clean-on-startup" lub ,,-u".

    -S <nazwa-pliku>
      Laduje rozszerzone informacje o stanie z pliku <nazwa-pliku>,
      zamiast ze standardowego pliku stanu.

    -u
      Rozpoczyna uaktualnianie listy pakietow zaraz po starcie programu.
      Nie mona uy tej opcji lcznie z ,,--autoclean-on-startup",
      ,,--clean-on-startup" lub ,,-i".

RODOWISKO

    HOME
      Jeli $HOME/.aptitude istnieje, aptitude bdzie przechowywa swoj plik
      konfiguracyjny w $HOME/.aptitude/config. W przeciwnym wypadku,
      wyszuka katalog domowy biecego uytkownika przy uyciu getpwuid(2) i
      utworzy w nim swoj plik konfiguracyjny.

    PAGER
      Jeli ta zmienna rodowiskowa jest ustawiona, aptitude uyje jej do
      wywietlenia dziennikow zmian po przywolaniu polecenia ,,aptitude
      changelog". Jeli nie jest ustawiona, domylnym ustawieniem jest
      program more.

    TMP
      Jeli TMPDIR nie jest ustawiony, aptitude przechowa swoje pliki
      tymczasowe w TMP, jeli ta zmienna zostala ustawiona. Jeli nie,
      przechowa je w katalogu /tmp.

    TMPDIR

      aptitude przechowa swoje pliki tymczasowe w katalogu okrelonym
      przez t zmienn rodowiskow. Jeli TMPDIR nie jest ustawiony, uyje
      TMP; jeli TMP rownie nie jest ustawiony, aptitude uyje /tmp.

PLIKI

    /var/lib/aptitude/pkgstates
      Plik w ktorym przechowywane s informacje o stanach pakietow i
      niektore ich flagi.

    /etc/apt/apt.conf, /etc/apt/apt.conf.d/*, ~/.aptitude/config
      Pliki konfiguracyjne do aptitude. ~/.aptitude/config nadpisuje
      /etc/apt/apt.conf. Prosz zapozna si z apt.conf(5) aby pozna
      dokumentacj formatu i zawartoci tych plikow.

ZOBACZ TE

    apt-get(8), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/html/<jzyk>/index.html z
    pakietu aptitude-doc-<jzyk> (od tlumacza: niestety nie ma polskiej
    wersji tego pakietu)

AUTOR

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Autor.

PRAWAAUTORSKIE

    Copyright 2004-2011 Daniel Burrows.

    This manual page is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public License as
    published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
    License, or (at your option) any later version.

    This manual page is distributed in the hope that it will be useful, but
    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
    General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along
    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

T/LUMACZENIE

    Pierwsze tlumaczenie wykonal w 2002 roku Michal Politkowski
    <l10n@mp.pl.eu.org>. W 2012 tlumaczenie zaktualizowal Michal Kulach
    <michal.kulach@gmail.com>.