Provided by: aptitude_0.6.6-1ubuntu1_i386 bug

NAZWA

    aptitude - interfejs wysokiego poziomu do menedżera pakietów.

SKŁADNIA

    aptitude [<opcje>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update}

    aptitude [<opcje>...] {full-upgrade | safe-upgrade} [<pakiety>...]

    aptitude [<opcje>...] {build-dep | build-depends | changelog | download
        | forbid-version | hold | install | markauto | purge |
        reinstall | remove | show | unhold | unmarkauto | versions}
        <pakiety>...

    aptitude extract-cache-subset <katalog-wyjciowy> <pakiety>...

    aptitude [<opcje>...] search <wzorce>...

    aptitude [<opcje>...] {add-user-tag | remove-user-tag} <znacznik>
        <pakiety>...

    aptitude [<opcje>...] {why | why-not} [<wzorce>...] <pakiet>

    aptitude [-S <nazwa pliku>] [--autoclean-on-startup |
        --clean-on-startup | -i | -u]

    aptitude help

OPIS

    Program aptitude jest tekstowym interfejsem do systemu pakietów
    dystrybucji Debian GNU/Linux.

    Pozwala użytkownikowi przeglądać listę pakietów i wykonywać zadania
    związane z zarządzaniem nimi, takie jak instalowanie, uaktualnianie i
    usuwanie. Zadania te można wykonywać w trybie wizualnym lub z wiersza
    poleceń.

WIERSZ POLECEń

    Pierwszy argument nie zaczynający się dywizem („-”) jest traktowany
    jako akcja, którą ma wykonać program. Jeśli akcja nie zostanie podana w
    wierszu poleceń, aptitude uruchomi się w trybie wizualnym.

    Dostępne są następujące akcje:

    install
      Instaluje jeden lub więcej pakietów. Nazwy pakietów należy podać po
      poleceniu „install”; jeśli zawiera ona znak tyldy („~”) lub znak
      zapytania („?”), będzie traktowana jako wzorzec wyszukiwania i
      zostaną zainstalowane wszystkie pakiety, które go spełniają (proszę
      zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku
      aptitude).

      Aby wybrać określoną wersję pakietu, należy dodać do nazwy
      „=<wersja>” np. „aptitude install apt=0.3.1”. Analogicznie, aby
      wybrać pakiet z określonego archiwum, należy dodać „/<archiwum>”
      np. „aptitude install apt/experimental”. Nie można jednak podać
      nazwy archiwum i wersji pakietu jednocześnie.

      Nie każdy pakiet podany w linii poleceń musi być zainstalowany;
      można nakazać aptitude wykonać inne działanie związane z pakietem
      przez dodanie „operatora nadpisania” do jego nazwy. Przykładowo,
      aptitude remove wesnoth+ zainstaluje wesnoth, zamiast go usunąć.
      Dostępne są następujące operatory nadpisania:

      <pakiet>+
        Instaluje <pakiet>.

      <pakiet>+M
        Instaluje <pakiet> i natychmiast oznacza go jako automatycznie
        zainstalowany (proszę zauważyć, że jeśli nic nie jest zależne
        od <pakietu>, spowoduje to jego natychmiastowe usunięcie).

      <pakiet>-
        Usuwa <pakiet>.

      <pakiet>_
        Czyści <pakiet> - usuwa go wraz ze wszystkimi związanymi z nim
        plikami z danymi oraz plikami konfiguracyjnymi.

      <pakiet>=
        Wstrzymuje <pakiet> - odwołuje wszystkie aktywne instalacje,
        uaktualnienia lub usunięcia i zapobiega automatycznym
        aktualizacjom w przyszłości.

      <pakiet>:
        Zatrzymuje <pakiet> w obecnej wersji - odwołuje wszystkie
        instalacje, usunięcia lub uaktualnienia. W przeciwieństwie do
        „hold” (powyżej) to polecenie nie zapobiega automatycznym
        aktualizacjom w przyszłości.

      <pakiet>&M
        Oznacza <pakiet> jako zainstalowany automatycznie.

      <pakiet>&m
        Oznacza <pakiet> jako zainstalowany ręcznie.

      Jako szczególny przypadek, „install” bez dodatkowych argumentów
      przeprowadzi wszystkie zaplanowane wcześniej akcje.

        Uwaga
        Po wpisaniu Y jako ostateczne potwierdzenie, polecenie
        „install” zmodyfikuje przechowywane przez aptitude informacje o
        akcjach do wykonania. Co za tym idzie, po wpisaniu polecenia
        (np.) „aptitude install foo bar” i przerwaniu instalacji po
        rozpoczęciu pobierania i instalowania pakietów przez aptitude,
        należy wykonać „aptitude remove foo bar” aby odwołać to
        polecenie.

    remove, purge, hold, unhold, keep, reinstall
      Te polecenia są podobne do „install”, ale przeprowadzają nazwaną
      akcję na wszystkich pakietach podanych w linii poleceń, które nie
      są nadpisane. Różnica pomiędzy hold a keep polega na tym, że hold
      spowoduje zignorowanie pakietu przy poleceniach safe-upgrade i
      full-upgrade, podczas gdy keep jedynie odwołuje zaplanowaną akcję
      związaną z pakietem. Z kolei unhold pozwoli pakietowi być
      uaktualnianym za pomocą poleceń safe-upgrade i full-upgrade, bez
      kolejnego zmieniania ich stanu.

      Przykładowo, „aptitude remove '~ndeity'” usunie wszystkie pakiety
      zawierające w swej nazwie ciąg „deity”.

    markauto, unmarkauto
      Oznacza pakiety jako zainstalowane, odpowiednio: automatycznie lub
      ręcznie, korzystając z tej samej składni co w poleceniu „install”.
      Przykładowo, „aptitude markauto '~slibs'” oznaczy wszystkie pakiety
      z sekcji „libs”, jako zainstalowane automatycznie.

      Aby uzyskać więcej informacji o pakietach zainstalowanych
      automatycznie, proszę zapoznać się z rozdziałem „Managing
      Automatically Installed Packages” w podręczniku aptitude.

    build-depends, build-dep
      Uzupełnia zależności na czas budowania pakietu. Każda nazwa pakietu
      może być pakietem źródłowym, w takim przypadku instalowane są
      zależności na czas budowania pakietu źródłowego; w przeciwnym
      razie, pakiety binarne są znajdywane według wzoru używanego w
      poleceniu „install”, a uzupełniane są zależności na czas budowania
      pakietu, będącego pakietem źródłowym dla danego pakietu binarnego.

      W połączeniu z parametrem --arch-only aptitude uzupełnia tylko
      zależności na czas budowania zależne od architektury (tzn. nie
      Build-Depends-Indep, ani Build-Conflicts-Indep).

    forbid-version
      Zabrania pakietowi uaktualnienia do danej wersji. Zapobiegnie to
      automatycznej aktualizacji do tej wersji, ale pozwoli na
      automatyczne aktualizacje do przyszłych. Domyślnie to aptitude
      wybierze wersję do której pakiet będzie mógł być normalnie
      uaktualniony, można to nadpisać przez dodanie „=<wersja>” do nazwy
      pakietu, np. „aptitude forbid-version vim=1.2.3.broken-4”.

      This command is useful for avoiding broken versions of packages
      without having to set and clear manual holds. If you decide you
      really want the forbidden version after all, „aptitude install
      <package>” will remove the ban.

    update
      Uaktualnia listę dostępnych pakietów ze źródeł apt (jest to
      odpowiednik „apt-get update”)

    safe-upgrade
      Uaktualnia zainstalowane pakiety do najnowszych wersji.
      Zainstalowane pakiety nie będą usunięte, chyba że nie są używane
      (proszę zapoznać się z rozdziałem „Managing Automatically Installed
      Packages” w podręczniku aptitude). Pakiety które nie są aktualnie
      zainstalowane, mogą zostać zainstalowane aby rozwiązać zależności,
      chyba że użyto także polecenia --no-new-installs.

      Jeśli nie podano żadnych <pakiet>ów w wierszu poleceń, aptitude
      spróbuje zaktualizować wszystkie pakiety, dające się uaktualnić. W
      przeciwnym wypadku aptitude uaktualni tylko pakiety, których nazwy
      podano w poleceniu. Nazwy <pakiet>ów mogą być rozszerzone przez
      przyrostki (na tej samej zasadzie, jak argumenty aptitude install),
      więc można przekazać tutaj aptitude dodatkowe polecenie np.
      aptitude safe-upgrade bash dash- spowoduje uaktualnienie pakietu
      bash i usunięcie pakietu dash.

      Czasami istnieje potrzeba usunięcia jednego pakietu, aby
      zaktualizować inny; to polecenie nie jest w stanie uaktualniać
      pakietów w takich przypadkach. Aby wykonać wszystkie możliwe
      aktualizacje, należy użyć polecenia full-upgrade.

    full-upgrade
      Uaktualnia zainstalowane pakiety do najnowszych wersji, w razie
      potrzeby usuwając lub instalując inne pakiety. To polecenie jest
      mniej konserwatywne od safe-upgrade i w związku z tym, bardziej
      prawdopodobne jest aby przeprowadziło niepożądaną akcję. Ma jednak
      możliwość uaktualniania pakietów, których nie jest w stanie
      zaktualizować polecenie safe-upgrade.

      Jeśli nie podano żadnych <pakiet>ów w wierszu poleceń, aptitude
      spróbuje zaktualizować wszystkie pakiety, dające się uaktualnić. W
      przeciwnym wypadku aptitude uaktualni tylko pakiety, których nazwy
      podano w poleceniu. Nazwy <pakiet>ów mogą być rozszerzone przez
      przyrostki (na tej samej zasadzie, jak argumenty aptitude install),
      więc można przekazać tutaj aptitude dodatkowe polecenie np.
      aptitude safe-upgrade bash dash- spowoduje uaktualnienie pakietu
      bash i usunięcie pakietu dash.

        Uwaga
        To polecenie było pierwotnie nazwane dist-upgrade z powodów
        historycznych i aptitude wciąż rozpoznaje dist-upgrade jako
        synonim do full-upgrade.

    keep-all
      Odwołuje wszystkie zaplanowane akcje na wszystkich pakietach;
      każdemu pakietowi, który był oznaczony jako do instalacji,
      usunięcia lub uaktualnienia, to oznaczenie zostanie usunięte.

    forget-new
      Usuwa wszystkie wewnętrzne informacje o tym, które pakiety są
      „nowe” (równoważne wciśnięciu „f” w trybie wizualnym).

    search
      Wyszukuje pakiety pasujące do jednego z wzorców podanych po
      poleceniu. Zostaną wypisane wszystkie pakiety pasujące do
      któregokolwiek z tych wzorców, np. „aptitude search '~N' edit”
      wypisze „nowe” pakiety i wszystkie pakiety, których nazwa zawiera
      „edit”. Aby uzyskać więcej informacji o wzorcach wyszukiwania,
      proszę zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku
      aptitude.

        Uwaga
        W powyższym przykładzie „aptitude search '~N' edit” ma dwa
        argumenty po poleceniu search i dlatego wyszukiwanie jest
        prowadzone dla dwch wzorców: „~N” i „edit”. Jak opisano w
        dokumentacji wyszukiwania, pojedynczy wzorzec składający się z
        dwóch podwzorców oddzielonych spacją (np. „~N edit”), jest
        dopasowywany tylko jeśli pasują oba podwzorce. Dlatego
        polecenie „aptitude search '~N edit'” pokaże wyłącznie „nowe”
        pakiety, których nazwa zawiera „edit”.
      Jeśli nie zostanie podana opcja -F, wynik polecenia aptitude search
      będzie wyglądać podobnie jak poniżej:

        i  apt               - Zaawansowana nakładka na dpkg
        pi apt-build            - Nakładka apt do budowania, optymalizowani
        cp apt-file            - Wyszukiwanie plików wewnątrz pakietów Deb
        ihA raptor-utils          - Raptor RDF parser and serializer utilitie

      Każde wyszukiwanie jest wypisane w osobnym wierszu. Pierwszy znak
      każdego wiersza oznacza obecny stan pakietu: najpopularniejsze to:
      p oznaczający, że nie ma śladu po istnieniu tego pakietu w
      systemie; c - pakiet został usunięty, ale jego pliki konfiguracyjne
      pozostały w systemie; i - pakiet jest zainstalowany oraz v - pakiet
      jest pakietem wirtualnym. Drugi znak pokazuje zapisaną akcję (jeśli
      istnieje, w przeciwnym wypadku wyświetlana jest tu spacja), która
      ma być wykonana na tym pakiecie, najczęściej spotykane akcje to: i
      - pakiet ma zostać zainstalowany; d - pakiet będzie usunięty oraz p
      - pakiet i jego pliki konfiguracyjne mają zostać usunięte. Jeśli
      trzecim znakiem jest A, to pakiet był zainstalowany automatycznie.

      Aby poznać pełną listę możliwych oznaczeń stanów i akcji, zapoznaj
      się z rozdziałem „Accessing Package Information” w podręczniku
      aptitude. Aby dostosować wynik polecenia search, proszę zapoznać
      się z opcjami -F i --sort wiersza poleceń.

    show
      Wyświetla szczegółowe informacje o jednym lub więcej pakiecie,
      podanym po poleceniu. Jeśli nazwa pakietu zawiera znak tyldy („~”)
      lub znak zapytania („?”), będzie traktowana jako wzorzec
      wyszukiwania i zostaną wyświetlone wszystkie pakiety które go
      spełniają, (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w
      podręczniku aptitude).

      Jeśli poziom szczegółowości jest ustawiony na 1 lub wyżej (tzn.
      wpisano przynajmniej jedno -v w wierszu poleceń), wyświetlane są
      informacje o wszystkich wersjach pakietów. W przeciwnym wypadku,
      wyświetlana jest informacja o „wersji kandydującej” (wersji którą
      pobrałoby polecenie „aptitude install”).

      Można wyświetlić informacje o różnych wersjach pakietów, przez
      dodanie do nazwy pakietu =<wersja>; aby wyświetlić wersję z
      określonego archiwum, do nazwy pakietu należy dopisać /<archiwum>
      lub /<wydanie>, np. /unstable lub /sid. Jeśli użyto jednej z tych
      opcji, zostanie wyświetlona tylko żądana wersja, bez względu na
      poziom szczegółowości.

      Jeśli ustawiono poziom szczegółowości 1 lub wyższy, wyświetlane są
      pola architektury pakietu, skompresowanego rozmiaru, nazwy pliku i
      sumy kontrolnej md5. Przy poziomie 2 lub wyższym, wyświetlana jest
      wybrana wersja/wersje dla każdego archiwum, w którym się ona
      znajduje.

    versions
      Wyświetla wersje pakietów podanych w wierszu poleceń.

        $ aptitude versions wesnoth
        p  1:1.4.5-1                               100
        p  1:1.6.5-1                  unstable         500
        p  1:1.7.14-1                  experimental       1

      Każda wersja jest wyświetlana w osobnym wierszu. Trzy znaku po
      lewej stronie oznaczają obecny status, planowaną akcję (jeśli
      istnieje) i czy pakiet został zainstalowany automatyczne; aby
      dowiedzieć się więcej o ich znaczeniach, przejdź do informacji o
      poleceniu aptitude search. Na prawo od wersji wyświetlone są
      informacje o wydaniu z którego dana wersja jest dostępna oraz jej
      priorytet przypięć (ang. pin priority).

      Jeśli nazwa pakietu zawiera znak tyldy („~”) lub znak zapytania
      („?”), będzie ona traktowana jako wzorzec wyszukiwania i zostaną
      wyświetlone wszystkie wersje które go spełniają (proszę zapoznać
      się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku aptitude), np.
      aptitude versions '~i' wyświetli wszystkie wersje, które są obecnie
      zainstalowane i tylko tyle, bez innych wersji tych samych pakietów.

        $ aptitude versions '~nexim4-daemon-light'
        Pakiet exim4-daemon-light:
        i  4.71-3                                100
        p  4.71-4                    unstable         500

        Pakiet exim4-daemon-light-dbg:
        p  4.71-4                    unstable         500

      Jeśli wejście jest wzorcem wyszukiwania lub jeśli wyświetli się
      więcej niż jedna wersja pakietu, aptitude automatycznie pogrupuje
      wyjście wg pakietów, jak wyżej. Można to wyłączyć opcją
      --group-by=none; aptitude wyświetli wtedy pojedynczą listę
      wszystkich znalezionych wersji i automatycznie dołączy nazwę
      pakietu w każdym wierszu:

        $ aptitude versions --group-by=none '~nexim4-daemon-light'
        i  exim4-daemon-light 4.71-3                       100
        p  exim4-daemon-light 4.71-4          unstable         500
        p  exim4-daemon-light-dbg 4.71-4        unstable         500

      Aby wyłączyć wyświetlanie nazw pakietów, wpisz
      --show-package-names=never:

        $ aptitude versions --show-package-names=never --group-by=none '~nexim4-daemon-light'
        i  4.71-3                                100
        p  4.71-4                    unstable         500
        p  4.71-4                    unstable         500

      Oprócz powyższych opcji, wyświetlanie informacji o każdej wersji
      można kontrolować opcją -F. Kolejność w których wyświetlane są
      wersje można zmienić opcją --sort. Aby zapobiec formatowaniu wyniku
      przez aptitude w kolumny, należy użyć --disable-columns.

    add-user-tag, remove-user-tag
      Dodaje znacznik użytkownika lub usuwa go z wybranej grupy pakietów.
      Jeśli nazwa pakietu zawiera znak tyldy(„~”) lub znak zapytania
      („?”), będzie traktowana jako wzorzec wyszukiwania i znacznik
      będzie dodany lub usunięty z wszystkich pakietów które go spełniają
      (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search Patterns” w podręczniku
      aptitude).

      Znaczniki użytkownika są określonymi ciągami znaków, powiązanych z
      pakietem. Mogą zostać użyte z poleceniem wyszukiwawczym
      ?user-tag(<znacznik>), które wybierze wszystkie pakiety mające
      pasujący znacznik użytkownika <znacznik>.

    why, why-not
      Wyjaśnia powód, dla którego dany pakiet powinien lub nie może być
      zainstalowany w systemie.

      To polecenie szuka pakietów, które są wymagane przez podany pakiet
      lub konfliktują z nim. Wyświetla sekwencję zależności dotyczących
      pakietu docelowego, łącznie z informacją o stanie zainstalowania
      każdego pakietu w łańcuchu zależności:

        $ aptitude why kdepim
        i  nautilus-data Poleca  nautilus
        i A nautilus   Poleca  desktop-base (>= 0.2)
        i A desktop-base Sugeruje gnome | kde | xfce4 | wmaker
        p  kde      Wymaga  kdepim (>= 4:3.4.3)

      Polecenie why znajduje łańcuch zależności, który stoi za instalacją
      danego pakietu, jak na powyższym przykładzie. Proszę zauważyć, że
      pokazane przez aptitude zależności są, w tym przypadku, jedynie
      sugestią. Wynika to z faktu, że żaden z aktualnie zainstalowanych
      pakietów nie jest wymagany ani polecany przez pakiet kdepim; gdyby
      była dostępna silniejsza zależność, aptitude wyświetliłoby ją.

      Dla odmiany, polecenie why-not znajduje łańcuch zależności, będący
      przyczyną konfliktu z danym pakietem:

        $ aptitude why-not textopo
        i  ocaml-core     Wymaga     ocamlweb
        i A ocamlweb      Wymaga     tetex-extra | texlive-latex-extra
        i A texlive-latex-extra W konflikcie z textopo

      Jeśli podano przynajmniej jeden <wzorzec>, aptitude zacznie
      wyszukiwanie od tych wzorców; pierwszy pakiet w wyświetlonym
      łańcuchu będzie pakietem pasującym do wzorca użytego w zapytaniu.
      Wzorce są nazwami pakietów, o ile nie zawierają znaku tyldy („~”)
      lub znaku zapytania („?”), kiedy są traktowane jako wzorce
      wyszukiwania (zapoznaj się z rozdziałem „Search Patterns” w
      podręczniku aptitude).

      Jeśli nie podano żadnego wzorca, aptitude będzie rozpoczynać
      wyszukiwanie od pakietów zainstalowanych ręcznie. Pokazuje to
      pakiety, które spowodowały lub mogą spowodować zainstalowanie
      danego pakietu.

        Uwaga
        aptitude why nie przeprowadza pełnej analizy zależności;
        wyświetla jedynie bezpośrednie relacje pomiędzy pakietami, np.
        jeśli A wymaga B, C wymaga D, a B i C są w konflikcie,
        „aptitude why-not D” nie wyświetli odpowiedzi „A wymaga B, B
        jest w konflikcie z C, a D wymaga C”.
      aptitude wyświetla domyślnie jedynie „najbardziej zainstalowane,
      najmocniejsze, najściślejsze, najkrótsze” łańcuchy zależności.
      Szuka więc tylko pakietów zainstalowanych lub mających zostać
      zainstalowane; szuka najmocniejszych możliwych, pasujących
      zależności; szuka łańcuchów bez zależności typu Lub i Udostępnia;
      szuka najkrótszych łańcuchów zależności spełniających powyższe
      kryteria. Te zasady są stopniowo osłabiane, dopóki nie zostanie
      znaleziony odpowiedni łańcuch.

      Jeśli poziom szczegółowości wynosi 1 lub więcej, to wyświetlane są
      wszystkie rozwiązania, jakie znalazło aptitude, posortowane w
      odwrotnej kolejności wg trafności. Jeśli poziom szczegółowości jest
      ustawiony na 2 lub więcej, na standardowe wyjście wyświetlana jest,
      w istocie, nadmierna ilość informacji do debugowania.

      Polecenie zwraca 0 jeśli zakończy się powodzeniem, 1 jeśli nie
      znalazło żadnych rozwiązań i -1 w przypadku błędu.

    clean
      Usuwa wszystkie uprzednio pobrane pliki .deb z katalogu pamięci
      podręcznej pakietów (zwykle /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Usuwa wszystkie pakiety, które nie mogą być dłużej pobrane. Pozwala
      to na zapobiegnięcie stopniowemu, nadmiernemu rozrostowi pamięci
      podręcznej, bez potrzeby jej całkowitego opróżniania.

    changelog
      Pobiera i wyświetla dziennik zmian Debiana do każdego z podanych
      pakietów binarnych lub źródłowych.

      Domyślnie pobierany jest dziennik zmian dla wersji pakietu, która
      byłaby zainstalowana poleceniem „aptitude install”. Można wybrać
      określoną wersję pakietu, dodając =<wersja> do jego nazwy; można
      wybrać wersję z określonego archiwum lub wydania, dodając
      odpowiednio„/<archiwum>” lub /<wydanie> (np. /unstable lub /sid).

    download
      Pobiera plik .deb określonego pakietu do bieżącego katalogu. Jeśli
      nazwa zawiera znak tyldy („~”) lub znak zapytania („?”), będzie ona
      traktowana jako wzorzec wyszukiwania i zostaną pobrane wszystkie
      pasujące pakiety (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search
      Patterns” w podręczniku aptitude).

      Domyślnie pobierana jest wersja, która byłaby zainstalowana
      poleceniem „aptitude install”. Można wybrać określoną wersję
      pakietu, dodając =<wersja> do jego nazwy; można wybrać wersję z
      określonego archiwum lub wydania, dodając odpowiednio /<archiwum>
      lub /<wydanie> (np. /unstable lub /sid).

    extract-cache-subset
      Kopiuje katalog konfiguracji programu apt (/etc/apt) i podzbiór
      bazy danych pakietu do podanego katalogu. Jeśli nie podano pakietu,
      kopiowana jest cała baza danych; w przeciwnym wypadku kopiowane są
      tylko wpisy odnoszące się do nazwy pakietu. Każda nazwa może być
      wzorcem wyszukiwania, co spowoduje wybranie wszystkich pasujących
      do niego pakietów (proszę zapoznać się z rozdziałem „Search
      Patterns” w podręczniku aptitude). Wszystkie, już istniejące w
      podanym katalogu, pliki baz danych pakietów zostaną nadpisane.

      Zależności w pakietach binarnych zostaną przepisane, aby usunąć
      odniesienia do pakietów, które nie znalazły się w wybranym zbiorze.

    help
      Wyświetla krótkie podsumowanie dostępnych poleceń i opcji.

OPCJE

    Poniższe opcje mogą być użyte do zmodyfikowania zachowania akcji
    opisanych powyżej. Proszę zauważyć, że choć we wszystkich poleceniach
    są akceptowane wszystkie opcje, to niektóre z nich nie mają
    zastosowania w konkretnych poleceniach i są w takich przypadkach
    ignorowane.

    --add-user-tag <znacznik>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install,
      keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i
      unmarkauto: dodaje znacznik użytkownika <znacznik> do wszystkich
      pakietów które są instalowane, usuwane lub uaktualniane z tym
      poleceniem, jak w poleceniu add-user-tag.

    --add-user-tag-to <znacznik>,<wzorzec>
      Do full-upgrade, safe-upgrade forbid-version, hold, install,
      keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold i
      unmarkauto: dodaje znacznik użytkownika <znacznik> do wszystkich
      pakietów pasujących do <wzorca>, jak w poleceniu add-user-tag.
      Wzorzec jest wzorcem wyszukiwania opisanym w rozdziale „Search
      Patterns” w podręczniku aptitude.

      Przykładowo aptitude safe-upgrade --add-user-tag-to
      "nowo-zainstalowane,?action(install)" doda znacznik
      nowo-zainstalowane do wszystkich pakietów zainstalowanych
      poleceniem safe-upgrade.

    --allow-new-upgrades
      Jeśli używane jest bezpieczne rozwiązywanie zależności (tzn. użyto
      opcji --safe-resolver, akcją było safe-upgrade lub
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawione na true), pozwala
      na takie rozwiązywanie zależności, aby umożliwić uaktualnianie
      pakietów, niezależnie od wartości
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --allow-new-installs
      Pozwala poleceniu safe-upgrade na instalowanie nowych pakietów;
      jeśli używane jest bezpieczne rozwiązywanie zależności (tzn. użyto
      opcji --safe-resolver, akcją było safe-upgrade lub
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawione na true), pozwala
      na takie rozwiązywanie zależności, aby umożliwić instalowanie
      nowych pakietów. Opcja działa niezależnie od wartości
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

    --allow-untrusted
      Instaluje pakiety z niezaufanych źródeł bez pytania. Powinno się
      używać tej opcji tylko jeśli wie się co się robi, jako że można w
      ten sposób łatwo naruszyć bezpieczeństwo systemu.

    --disable-columns
      Opcja nakazuje poleceniom aptitude search i aptitude version
      wyświetlać wyniki bez specjalnego formatowania. W szczególności:
      zwykle aptitude dodaje białe znaki lub ucina wyniki, próbując
      wpasować wyniki wyszukiwania w „kolumny”. Z tą flagą, każdy wiersz
      będzie wypisywany przez zastąpienie znaków modyfikacji formatu
      przez odpowiedni tekst; szerokość kolumn zostanie zignorowana.

      Dla przykładu, oto kilka pierwszych linii będących wynikiem
      polecenia „aptitude search -F '%p %V' --disable-columns
      libedataserver”:

        disksearch 1.2.1-3
        hp-search-mac 0.1.3
        libbsearch-ruby 1.5-5
        libbsearch-ruby1.8 1.5-5
        libclass-dbi-abstractsearch-perl 0.07-2
        libdbix-fulltextsearch-perl 0.73-10

      Jak w powyższym przykładzie, --disable-columns jest często używane
      w połączeniu z określonym formatem wyświetlania, ustawionego opcją
      -F.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Disable-Columns.

    -D, --show-deps
      Do komend które zainstalują lub usuną pakiety (install,
      full-upgrade itd.), pokazuje krótkie wytłumaczenie automatycznych
      instalacji lub usunięć.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Pobiera pakiety do pamięci podręcznej pakietów jeśli zachodzi taka
      potrzeba, ale niczego nie instaluje, ani nie usuwa. Domyślnie
      pamięć podręczna pakietów jest przechowywana w
      /var/cache/apt/archives.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <format>, --display-format <format>
      Określa format, który powinien być użyty do wyświetlenia wyniku
      poleceń search i version. Dla przykładu, wpisanie „%p %V %v” dla
      <format>u wyświetli kolejno: nazwę pakietu, aktualnie zainstalowaną
      wersję i dostępne wersje (proszę zapoznać się z rozdziałem
      „Customizing how packages are displayed” w podręczniku aptitude aby
      uzyskać więcej informacji).

      Opcja --disable-columns często jest użyteczna w połączeniu z -F.

      Dla search jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format; dla versions odpowiada
      to opcji Aptitude::CmdLine::Version-Display-Format.

    -f
      Wymuś naprawienie popsutych zależności pakietów, nawet jeśli
      spowoduje to zignorowanie akcji podanej w wierszu poleceń.

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego
      Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    --full-resolver
      Jeśli pojawiają się problemy z zależnościami, użyj domyślnie
      „pełnego” mechanizmu rozwiązywania zależności, aby je rozwiązać. W
      przeciwieństwie do „bezpiecznego” mechanizmu, włączanego opcją
      --safe-resolver, pełny usunie pakiety aby spełnić zależności. Może
      on rozwiązać więcej sytuacji niż algorytm bezpieczny, ale jest
      bardziej prawdopodobne, że rozwiązania te będą nieodpowiednie.

      Ta opcja może być użyta, aby wymusić użycie pełnego mechanizmu
      rozwiązywania zależności, nawet gdy
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest ustawiona na true.
      Polecenie safe-upgrade nigdy nie używa pełnego rozwiązywania
      zależności i nie akceptuje opcji --full-resolver.

    --group-by <tryb-grupowania>
      Kontroluje, jak pogrupowany jest wynik polecenia versions.
      Rozpoznawane są następujące wartości:

      ·  archive - grupuje pakiety wg występowania w archiwach
        („stable”, „unstable”, itd.), jeśli pakiet pojawia się w kilku
        archiwach, będzie wyświetlony w każdym z nich;

      ·  auto - grupuje wersje wg pakietów, chyba że podano dokładnie
        jeden argument i nie jest to wzorzec wyszukiwania;

      ·  none - wyświetla wszystkie wersje w jednej liście, nie
        dokonując żadnego grupowania;

      ·  package - grupuje wersje wg pakietów;

      ·  source-package - grupuje wersje wg ich pakietu źródłowego;

      ·  source-version - grupuje wersje wg ich pakietów źródłowych i
        ich wersji;

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Versions-Group-By.

    -h, --help
      Wyświetla zwięzłą pomoc. Identyczne z akcją help.

    --log-file=<plik>
      Jeśli <plik> jest niepustym ciągiem znaków, jest do niego
      zapisywany dziennik, wyłączając sytuację gdy jako <plik> podano „-”
      - wtedy informacje wypisywane są na standardowe wyjście. Jeśli
      opcja pojawia się kilka razy, brane jest pod uwagę jej ostatnie
      wystąpienie.

      Nie ma to wpływu na dziennik instalacji, prowadzony przez aptitude
      (/var/log/aptitude); dziennik zapisywany przy użyciu tej opcji
      zawiera wewnętrzne zdarzenia programu, błędy i komunikaty
      debugowania. Zobacz również opcję wiersza poleceń --log-level, aby
      zyskać większą kontrolę nad tym, co jest wypisywane.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Logging::File.

    --log-level=<poziom>, --log-level=<kategoria>:<poziom>

      --log-level=<poziom> powoduje, że aptitude zapisuje w dzienniku
      jedynie komunikaty o poziomie <poziom> lub wyższym. Dla przykładu,
      ustawienie poziomu dziennika na error, spowoduje wyświetlanie
      wyłącznie komunikatów error i fatal; wszystkie pozostałe będą
      ukryte. Prawidłowe poziomy dziennika to (w kolejności malejącej):
      off, fatal, error, warn, info, debug, i trace. Domyślnym poziomem
      dziennika jest warn.

      --log-level=<kategoria>:<poziom> wyświetli wiadomości w kategorii
      <kategoria>, tylko jeśli ich poziom wyniesie <poziom> lub wyżej.

      --log-level może pojawiać się w wierszu poleceń wielokrotnie, pod
      uwagę będzie wówczas brane najbardziej szczegółowe ustawienie. Tak
      więc po podaniu --log-level=aptitude.resolver:fatal i
      --log-level=aptitude.resolver.hints.match:trace, komunikaty z
      aptitude.resolver.hints.parse będą wyświetlane tylko jeśli ich
      poziom wyniesie fatal, ale pokazywane będą wszystkie wiadomości z
      aptitude.resolver.hints.match. Jeśli ustawi się poziom dla tej
      samej kategorii dwa lub więcej razy, stosowane będzie ostatnie z
      ustawień.

      Nie ma to wpływu na dziennik instalacji, prowadzony przez aptitude
      (/var/log/aptitude); dziennik zapisywany przy użyciu tej opcji
      zawiera wewnętrzne zdarzenia programu, błędy i komunikaty
      debugowania. Zobacz opcję wiersza poleceń --log-file, aby zmienić
      miejsce gdzie pojawia się dziennik.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::Logging::Levels.

    --log-resolver
      Ustawia domyślny poziom dzienników związanych z mechanizmem
      rozwiązywania zależności, aby jego efekty były odpowiedniejsze do
      przetwarzania zautomatyzowanymi narzędziami. Jest to odpowiednik
      opcji wiersza poleceń --log-level=aptitude.resolver.search:trace
      --log-level=aptitude.resolver.search.tiers:info.

    --no-new-installs
      Zabrania poleceniu safe-upgrade instalowania nowych pakietów; jeśli
      używany jest bezpieczny mechanizm rozwiązywania zależności (tzn.
      użyto opcji --safe-resolver lub Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver
      jest ustawiona na true), zabrania mu instalować nowe pakiety. Opcja
      działa niezależnie od wartości
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

      Naśladuje to dawne zachowanie apt-get upgrade.

    --no-new-upgrades
      Jeśli używane jest bezpieczne rozwiązywanie zależności (tzn. użyto
      opcji --safe-resolver lub Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver jest
      ustawione na true), zabrania takiego rozwiązywania zależności,
      które umożliwiałobyuaktualnianie pakietów, niezależnie od wartości
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --no-show-resolver-actions
      Nie wyświetla działań „bezpiecznego” mechanizmu rozwiązywania
      zależności, nadpisując wszystkie opcje konfiguracyjne lub
      wcześniejsze --show-resolver-actions.

    -O <kolejno>, --sort <kolejno>
      Określa kolejność wyświetlania wyniku poleceń search i versions.
      Przykładowo, wpisanie „installsize” jako <kolejnoci> pokaże
      pakiety w kolejności odzwierciedlającej ich rozmiar po
      zainstalowaniu (proszę zapoznać się z rozdziałem „Customizing how
      packages are sorted” w podręczniku aptitude.

      Domyślną kolejnością sortowania jest name,version.

    -o <klucz>=<warto>
      Ustaw bezpośrednio opcję konfiguracyjną np. użyj -o
      Aptitude::Log=/tmp/my-log aby zapisać dziennik działań aptitude do
      /tmp/my-log. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach pliku
      konfiguracyjnego, proszę zapoznać się z rozdziałem „Configuration
      file reference” w podręczniku aptitude.

    -P, --prompt
      Zawsze wyświetlaj pytanie o potwierdzenie przed pobieraniem,
      instalowaniem i usuwaniem pakietów, nawet jeśli nie zostanie
      wykonana żadna inna akcja, niż ściśle odpowiadająca żądaniu
      użytkownika.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    --purge-unused
      Jeśli Aptitude::Delete-Unused jest ustawione na „true” (tak jest
      domyślnie), to oprócz usuwania pakietów niewymaganych przez żaden
      inny, zainstalowany pakiet, aptitude będzie również usuwało jego
      pliki konfiguracyjne i - prawdopodobnie - inne ważne dane. Aby
      uzyskać więcej informacji, które pakiety są uważane za
      „nieużywane”, zapoznaj się z rozdziałem „Managing Automatically
      Installed Packages” w podręczniku aptitude. TA OPCJA MOE
      SPOWODOWA UTRAT DANYCH! NIE UYWAJ JEJ, CHYBA E WIESZ CO ROBISZ!

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Purge-Unused.

    -q[=<n>], --quiet[=<n>]
      Wyłącza wszystkie przyrostowe wskaźniki postępu, czyniąc wyjście
      dającym się zapisać do pliku. Opcja może być podana wiele razy aby
      stopniowo uciszać program, ale w odróżnieniu od apt-get, aptitude
      nie włącza -y, gdy -q zastosowano więcej niż jeden raz.

      Opcjonalny parametr =<n> może być użyty, aby ustawić bezpośrednio
      liczbę odpowiadającą za uciszenie (np. aby nadpisać ustawienie w
      /etc/apt/apt.conf); powoduje ona, że program zachowuje się tak, jak
      gdyby podano opcję -q dokładnie <n> razy.

    -R, --without-recommends

      Nie traktuje pakietów polecanych jako zależności, podczas
      instalowania nowych pakietów (nadpisuje ustawienie w
      /etc/apt/apt.conf i ~/.aptitude/config). Pakiety zainstalowane
      uprzednio w związku z zależnością polecania nie będą usunięte.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnych Apt::Install-Recommends
      i Apt::AutoRemove::InstallRecommends.

    -r, --with-recommends
      Traktuje polecane pakiety jako zależności, podczas instalowania
      nowych pakietów (nadpisuje ustawienie w /etc/apt/apt.conf i
      ~/.aptitude/config).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Apt::Install-Recommends

    --remove-user-tag <znacznik>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install,
      keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i
      unmarkauto: usuwa znacznik użytkownika <znacznik> ze wszystkich
      pakietów będących zainstalowanymi, usuniętymi lub uaktualnianymi tą
      komendą (podobnie jak w przypadku polecenia add-user-tag).

    --remove-user-tag-from <znacznik>,<wzorzec>
      Do full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install,
      keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, i
      unmarkauto: usuwa znacznik użytkownika <znacznik> ze wszystkich
      pakietów pasujących do wzorca <wzorzec> (podobnie jak w przypadku
      polecenia remove-user-tag). Wzorzec jest wzorcem wyszukiwania, jak
      opisano w rozdziale „Search Patterns” podręcznika aptitude.

      Dla przykładu, aptitude safe-upgrade --remove-user-tag-from
      "nie-uaktualnione,?action(upgrade)" usunie wszystkie znaczniki
      nie-uaktualnione ze wszystkich pakietów, które jest w stanie
      uaktualnić polecenie safe-upgrade.

    -s, --simulate
      W trybie wiersza poleceń, wypisuje wszystkie akcje które byłyby
      normalnie wykonane, ale nie wykonuje ich. Nie wymaga uprawnień
      użytkownika root. W interfejsie wizualnym zawsze otwiera pamięć
      podręczną w trybie tylko do odczytu, niezależnie czy użytkownik
      jest rootem.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej Aptitude::Simulate.

    --safe-resolver
      Jeśli wystąpiły problemy z zależnościami pakietów, używa do ich
      rozwiązania algorytmu „bezpiecznego”. Próbuje on uszanować jak
      najwięcej wyborów użytkownika; nigdy nie usuwa pakietu, ani nie
      instaluje innej wersji pakietu, niż domyślna wersja kandydująca.
      Jest to ten sam algorytm, który używa polecenie safe-upgrade; w
      szczególności aptitude --safe-resolver full-upgrade jest
      odpowiednikiem aptitude safe-upgrade. Ponieważ safe-upgrade zawsze
      używa bezpiecznego mechanizmu rozwiązywania zależności, nie
      akceptuje ono opcji --safe-resolver.

      Jest to odpowiednik ustawienia zmiennej
      konfiguracyjnejAptitude::Always-Use-Safe-Resolver na true.

    --schedule-only
      Do poleceń modyfikujących stan pakietów: zapisuje operacje do
      wykonania w przyszłości, ale nie przeprowadza ich. Można wykonać
      zaplanowane operacje przez uruchomienie aptitude install bez
      żadnych argumentów. Jest to odpowiednik wykonania odpowiednich
      zaznaczeń w trybie wizualnym, a następnie normalnym opuszczeniu
      programu.

      Na przykład aptitude --schedule-only install evolution zaplanuje
      przyszłą instalację pakietu evolution.

    --show-package-names <kiedy>
      Kontroluje, kiedy polecenie versions wyświetla nazwy pakietów.
      Dozwolone są następujące ustawienia:

      ·  always - wyświetla nazwy pakietów za każdym uruchomieniem
        polecenia aptitude versions;

      ·  auto - wyświetla nazwy pakietów, gdy uruchomiono aptitude
        versions, a wyniki nie zostały pogrupowane wg pakietów i: albo
        istnieje pasujący do wzorca argument, albo podano więcej niż
        jeden argument;

      ·  never - nigdy nie wyświetla nazw pakietów w wyniku polecenia
        aptitude versions.

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego
      Aptitude::CmdLine::Versions-Show-Package-Names.

    --show-resolver-actions
      Nie wyświetla działań „bezpiecznego” mechanizmu rozwiązywania
      zależności i safe-upgrade.

      Podczas wykonywania poleceń safe-upgrade, lub gdy podano opcję
      --safe-resolver, aptitude będzie wyświetlać podsumowanie akcji
      wykonywanych przez mechanizm rozwiązywania zależności, przed
      wyświetlaniem podglądu instalacji. Jest to odpowiednik opcji
      konfiguracyjnej Aptitude::Safe-Resolver::Show-Resolver-Actions.

    --show-summary[=<TRYB>]
      Zmienia zachowanie polecenia „aptitude why”, aby wyświetlić
      podsumowania każdego łańcucha zależności, zamiast wyświetlania ich
      w długiej formie. Jeśli użyto tej opcji i <TRYB>EM nie jest
      „no-summary”, łańcuchy zawierające zależności Sugeruje nie będą
      wyświetlane; można połączyć --show-summary z -v, aby zobaczyć
      podsumowanie wszystkich powodów, dla których ma być zainstalowany
      dany pakiet.

      <TRYB> może być jednym z następujących:

      1. no-summary - nie wyświetla podsumowania (domyślne zachowanie,
        jeśli nie użyto opcji --show-summary);

      2. first-package - wyświetla pierwszy pakiet w każdym łańcuchu
        (jest to domyślne zachowanie jeśli nie podano <TRYBU>);

      3. first-package-and-type: wyświetla pierwszy pakiet w każdym
        łańcuchu, łącznie z siłą najsłabszej zależności w łańcuchu;

      4. all-packages: zwięźle wyświetla każdy łańcuch zależności
        dotyczący danego pakietu;

      5. all-packages-with-dep-versions - zwięźle wyświetla każdy
        łańcuch zależności dotyczący danego pakietu, łącznie z wersją
        docelową każdej zależności.

      Opcja jest związana z wpisem konfiguracyjnym
      Aptitude::CmdLine::Show-Summary; jeśli podano opcję --show-summary
      w wierszu poleceń, nadpisze ona Aptitude::CmdLine::Show-Summary.

      Przykład - użycie opcji --show-summary

      --show-summary użyte z -v aby wyświetlić wszystkie powody
      zainstalowania pakietu:

        $ aptitude -v --show-summary why foomatic-db
        Pakiety wymagające foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint
         foomatic-db-engine
         foomatic-db-gutenprint
         foomatic-db-hpijs
         foomatic-filters-ppds
         foomatic-gui
         kde
         printconf
         wine

        $ aptitude -v --show-summary=first-package-and-type why foomatic-db
        Pakiety wymagające foomatic-db:
         [Wymaga] cupsys-driver-gutenprint
         [Wymaga] foomatic-db-engine
         [Wymaga] foomatic-db-gutenprint
         [Wymaga] foomatic-db-hpijs
         [Wymaga] foomatic-filters-ppds
         [Wymaga] foomatic-gui
         [Wymaga] kde
         [Wymaga] printconf
         [Wymaga] wine

        $ aptitude -v --show-summary=all-packages why foomatic-db
        Pakiety wymagające foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint W: cups-driver-gutenprint W: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-filters-ppds W: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         kde W: kdeadmin P: system-config-printer-kde W: system-config-printer P: hal-cups-utils W: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         wine W: libwine-print W: cups-bsd P: cups P: foomatic-filters P: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-gutenprint W: foomatic-db
         foomatic-db-hpijs W: foomatic-db
         foomatic-gui W: python-foomatic W: foomatic-db-engine W: foomatic-db
         printconf W: foomatic-db

        $ aptitude -v --show-summary=all-packages-with-dep-versions why foomatic-db
        Pakiety wymagające foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint W: cups-driver-gutenprint (>= 5.0.2-4) W: cups (>= 1.3.0) P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         foomatic-filters-ppds W: foomatic-filters P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         kde W: kdeadmin (>= 4:3.5.5) P: system-config-printer-kde (>= 4:4.2.2-1) W: system-config-printer (>= 1.0.0) P: hal-cups-utils W: cups P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         wine W: libwine-print (= 1.1.15-1) W: cups-bsd P: cups P: foomatic-filters (>= 4.0) P: foomatic-db-engine (>= 4.0) W: foomatic-db (>= 20090301)
         foomatic-db-engine W: foomatic-db
         foomatic-db-gutenprint W: foomatic-db
         foomatic-db-hpijs W: foomatic-db
         foomatic-gui W: python-foomatic (>= 0.7.9.2) W: foomatic-db-engine W: foomatic-db (>= 20090301)
         printconf W: foomatic-db

      --show-summary użyte do wypisania łańcucha w jednej linii

        $ aptitude --show-summary=all-packages why aptitude-gtk libglib2.0-data
        Pakiety wymagające libglib2.0-data:
         aptitude-gtk W: libglib2.0-0 P: libglib2.0-data

    -t <wydanie>, --target-release <wydanie>
      Ustawia wydanie z którego powinny zostać zainstalowane pakiety. Na
      przykład „aptitude -t experimental ...” zainstaluje pakiety z
      dystrybucji eksperymentalnej, chyba że użytkownik określi inaczej.
      Dla akcji wiersza poleceń „changelog”, „download” i „show”, jest to
      odpowiednik dodania /<wydanie> do każdego pakietu podanego w
      wierszu poleceń; w innych poleceniach zmienia to domyślną wersję
      kandydującą pakietów, zgodnie z regułami opisanymi w
      apt_preferences(5).

      Jest to odpowiednik wpisu konfiguracyjnego APT::Default-Release.

    -V, --show-versions
      Pokazuje, które wersje pakietów będą zainstalowane.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
      Powoduje, że niektóre polecenia (np. show) wyświetlają dodatkowe
      informacje. Opcja może być podana kilkukrotnie, aby uzyskiwać coraz
      więcej informacji (od tłumacza: ilekroć w podręczniku jest mowa o
      poziomie szczegółowości, tyczy się to tej opcji).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Wyświetla wersję aptitude i kilka informacji na temat sposobu
      kompilacji programu.

    --visual-preview
      Podczas instalowania lub usuwania pakietów z wiersza poleceń,
      zamiast wyświetlania zwykłego potwierdzenia instalacji, uruchamia
      interfejs wizualny i wyświetla jego ekran podglądu.

    -W, --show-why
      W podglądzie wyświetlanym przed instalacją lub usuwaniem pakietów
      pokazuje, które pakiety zainstalowane ręcznie wymagają
      poszczególnych pakietów instalowanych automatycznie np.:

        $ aptitude --show-why install mediawiki
        ...
        Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
         libapache2-mod-php5{a} (for mediawiki) mediawiki php5{a} (for mediawiki)
         php5-cli{a} (for mediawiki) php5-common{a} (for mediawiki)
         php5-mysql{a} (for mediawiki)

      Gdy opcja jest łączona z -v lub niezerową wartością
      Aptitude::CmdLine::Verbose, wyświetla cały łańcuch zależności,
      będący powodem instalacji każdego pakietu np.:

        $ aptitude -v --show-why install libdb4.2-dev
        Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
         libdb4.2{a} (libdb4.2-dev W: libdb4.2) libdb4.2-dev
        Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
         libdb4.4-dev{a} (libdb4.2-dev K: libdb-dev P<- libdb-dev)

      Opcja opisuje również powód usuwania pakietów, jak pokazano
      powyżej. W tym przykładzie libdb4.2-dev jest w konflikcie z
      libdb-dev, który dostarcza libdb-dev.

      Ten argument jest związany z opcją konfiguracyjną
      Aptitude::CmdLine::Show-Why i wyświetla te same instalacje, co
      polecenia aptitude why i aptitude why-not.

    -w <szeroko>, --width <szeroko>
      Ustal szerokość ekranu, która powinna być użyta do wyświetlania
      polecenia search (domyślnie używana jest szerokość terminala).

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Kiedy wyświetlane są pytania tak/nie, przyjmuje że użytkownik
      wpisał „tak”. W szczególności, nie wyświetla pytania pojawiającego
      się przy instalacji, uaktualnianiu i usuwaniu pakietów. Program
      wciąż pyta o działania „niebezpieczne”, takie jak usuwanie pakietów
      istotnych (ang. essential). Ta opcja nadpisuje -P.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      Pokazuje jak dużo miejsca na dysku użyje lub zwolni każdy
      instalowany, uaktualniany lub usuwany pakiet.

      Jest to odpowiednik opcji konfiguracyjnej
      Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Poniższe opcje dotyczą trybu wizualnego, ale są przeznaczone głównie do
    użycia wewnętrznego; użytkownik zwykle nie ma potrzeby korzystania z
    nich.

    --autoclean-on-startup
      Usuwa stare, pobrane pliki, podczas uruchomienia programu (jest to
      odpowiednik uruchomienia programu i natychmiastowego wybrania Akcje
      → Usuń nieaktualne pliki). Nie można użyć tej opcji łącznie z
      „--autoclean-on-startup”, „-i” lub „-u”.

    --clean-on-startup
      Czyści archiwum pakietów podczas uruchomienia programu (jest to
      odpowiednik uruchomienia programu i natychmiastowego wybrania Akcje
      → Wyczyść archiwum pakietów). Nie można użyć tej opcji łącznie z
      „--autoclean-on-startup”, „-i” lub „-u”.

    -i
      Wyświetla podgląd pobieranych pakietów podczas uruchamiania
      programu (odpowiednik uruchomienia programu i natychmiastowego
      wciśnięcia „g”). Nie można użyć tej opcji łącznie z
      „--autoclean-on-startup”, „--clean-on-startup” lub „-u”.

    -S <nazwa-pliku>
      Ładuje rozszerzone informacje o stanie z pliku <nazwa-pliku>,
      zamiast ze standardowego pliku stanu.

    -u
      Rozpoczyna uaktualnianie listy pakietów zaraz po starcie programu.
      Nie można użyć tej opcji łącznie z „--autoclean-on-startup”,
      „--clean-on-startup” lub „-i”.

ŚRODOWISKO

    HOME
      Jeśli $HOME/.aptitude istnieje, aptitude będzie przechowywać swój
      plik konfiguracyjny w $HOME/.aptitude/config. W przeciwnym wypadku,
      wyszuka katalog domowy bieżącego użytkownika przy użyciu
      getpwuid(2) i utworzy w nim swój plik konfiguracyjny.

    PAGER
      Jeśli ta zmienna środowiskowa jest ustawiona, aptitude użyje jej do
      wyświetlenia dzienników zmian po przywołaniu polecenia „aptitude
      changelog”. Jeśli nie jest ustawiona, domyślnym ustawieniem jest
      program more.

    TMP
      Jeśli TMPDIR nie jest ustawiony, aptitude przechowa swoje pliki
      tymczasowe w TMP, jeśli ta zmienna została ustawiona. Jeśli nie,
      przechowa je w katalogu /tmp.

    TMPDIR

      aptitude przechowa swoje pliki tymczasowe w katalogu określonym
      przez tą zmienną środowiskową. Jeśli TMPDIR nie jest ustawiony,
      użyje TMP; jeśli TMP również nie jest ustawiony, aptitude użyje
      /tmp.

PLIKI

    /var/lib/aptitude/pkgstates
      Plik w którym przechowywane są informacje o stanach pakietów i
      niektóre ich flagi.

    /etc/apt/apt.conf, /etc/apt/apt.conf.d/*, ~/.aptitude/config
      Pliki konfiguracyjne do aptitude. ~/.aptitude/config nadpisuje
      /etc/apt/apt.conf. Proszę zapoznać się z apt.conf(5) aby poznać
      dokumentację formatu i zawartości tych plików.

ZOBACZ TEż

    apt-get(8), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/html/<jzyk>/index.html z
    pakietu aptitude-doc-<jzyk> (od tłumacza: niestety nie ma polskiej
    wersji tego pakietu)

AUTOR

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Autor.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright 2004-2011 Daniel Burrows.

    This manual page is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public License as
    published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
    License, or (at your option) any later version.

    This manual page is distributed in the hope that it will be useful, but
    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
    General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along
    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

TŁUMACZENIE

    Pierwsze tłumaczenie wykonał w 2002 roku Michał Politkowski
    <l10n@mp.pl.eu.org>. W 2012 tłumaczenie zaktualizował Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.