Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    atd - uruchom zadania kolejkowane do poniejszego wykonania

SK/LADNIA

    atd [-l load_avg] [-b batch_interval] [-d] [-s]

OPIS

    atd uruchamia zadania kolejkowane przez at(1).

OPCJE

    -l   Okrela ograniczenie wskanika obcienia (load factor), powyej
       ktorego zadania wsadowe nie powinny by uruchamiane, zamiast
       wyboru wbudowanego wskanika 0.8.  Dla systemow SMP z n CPU,
       zechcesz zapewne ustawi go wyej ni n-1.

    -b   Okrela minimalny odstp w sekundach pomidzy startem dwu zada
       wsadowych (domylnie 60).

    -d   Debug; wywietla komunikaty o bldach na standardowe wyjcie bldow
       zamiast wykorzystywania syslog(3).

    -s   Przetwarza kolejk at/batch tylko jednokrotnie. Sluy glownie do
       uzyskania zgodnoci ze starszymi wersjami at; atd -s jest
       rownowane staremu poleceniu atrun. Dla celow wstecznej zgodnoci
       jako /usr/sbin/atrun instalowany jest skrypt wywolujcy atd -s.

OSTRZEENIE

    atd nie bdzie dzial jeli katalog do przechowywania wynikow jest
    zamontowany poprzez NFS, nawet jeeli ustawiono no_root_squash.

PLIKI

    /var/spool/atjobs Katalog przechowujcy zadania; powinien posiada prawa
    dostpu 700 i wlaciciela at.

    /var/spool/atspool  Katalog przechowujcy wyniki (wyjcie); powinien
    posiada prawa dostpu 700 i wlaciciela at.

    /etc/at.allow, /etc/at.deny okrelaj, kto moe poslugiwa si systemem at.

ZOBACZ TAKE

    at(1),  atrun(1),  cron(8),  crontab(1),  syslog(3),  at_deny(5),
    at_allow(5).

B/LDY

    Funkcjonalno atd powinna by wcielona do cron(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.