Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    autoexecd - demon dla blondynek

SK/LADNIA

    autoexecd [-sV]

OPCJE

    autoexecd:

    -V   Drukuje wersj i nie robi nic wicej.

    -s   Drukuje informacj o aktualnych ustawieniach (sprawdza plik
       konfiguracyjny) i koczy prac.

OPIS

    Demon autoexecd przeznaczony jest do uruchamiania plikow uytkownikow w
    czasie startu systemu. Najczciej wywolywany jest z poziomu skryptow
    startowych rc, na samym pocztku pracy. Zaraz po uruchomieniu autoexecd
    zaczyna skanowa obecne procesy czekajc na pojawienie si procesu o
    nazwie getty.

    To czy getty jest obecny jest dla demona informacj, e zakoczone zostaly
    wszelkie robocze ladowania i mona zacz uruchamia pliki uytkownikow
    (ktore mog przecie korzysta z jakich uslug uruchomionych po autoexecd i
    przed getty).  Okres czekania na proces wynosi domylnie 80 sekund.
    Jeli oczekiwany proces nie pojawi si w tym czasie to demon koczy sw
    prac i nie podejmuje ju adnych dziala.

    Gdy szukany proces zostanie wykryty to autoexecd odczeka 2 sekundy i
    rozpocznie skanowanie pliku /etc/passwd.  Dla kadego odnalezionego
    uytkownika utworzony bdzie nowy proces o efektywnym i rzeczywistym
    identyfikatorze rownym identyfikatorowi uytkownika, a take o efektywnym
    i rzeczywistym identyfikatorze grupy rownym identyfikatorowi glownej
    grupy uytkownika. Tak przygotowany proces zmienia swoj katalog biecy
    na katalog domowy uzyskany z /etc/passwd i probuje uruchomi plik
    .autoexec. Po pomylnym utworzeniu nowego procesu demon autoexecd czeka
    chwil  (domylnie  5  sekund) i przechodzi do kolejnego wpisu w
    /etc/passwd. W przypadku bldu nastpna pozycja passwd jest wczytywana
    bez oczekiwania. Bld powstaje i nowy proces nie jest tworzony gdy:

            - wczytywany uytkownik ma UID rowny 0,
        - wczytywany uytkownik nie posiada katalogu domowego,
        - w katalogu domowym uytkownika nie ma pliku .autoexec,
        - uytkownik nie ma uprawnie by wykonywa plik .autoexec,
           - wystpil bld w tworzeniu nowego procesu.

    Kady proces uytkownika zanim wczyta .autoexec probuje otworzy do
    nadpisywania dwa pliki z podkatalogu autoexec mieszczcego si w katalogu
    domowym. Nazwy tych plikow to stdout oraz stderr. Do pierwszego z nich
    przekierowywany jest standardowy strumie wejciowy za do drugiego
    standardowy strumie bldow. Jeli dostp do ktorego z tych plikow jest
    niemoliwy (np. brak jest katalogu autoexec) to dany strumie kierowany
    jest do /dev/null. Jeli ktory z plikow nie istnieje to jest tworzony.

KONFIGURACJA

    Autoexecd  zaraz  po  uruchomieniu  czyta  plik  konfiguracyjny
    /etc/autoexecd.conf. Moesz dowolnie zmienia ten plik tak by dostosowa
    dzialanie autoexecd. Oto moliwe opcje podawane w formacie "opcja"
    "warto" (znaki dwukropka wchodz w sklad tekstu opcji):

    wait for process: nazwa
       moliwo zastpienia domylnego getty przez inny proces

    delay after: czas
       czas oczekiwania (w sekundach) po tym jak demon znajdzie ju
       proces na ktory czekal

    delay between: czas
       czas "odpoczynku" midzy kolejnymi udanymi wywolaniami procesow
       uytkownikow

    pass after: czas
       czas po ktorym demon zaprzestaje czeka na majcy pojawi si proces

    forced execute
       dodanie tego wpisu w pliku konfiguracyjnym spowoduje przejcie
       demona do dalszych dziala nawet jeli w cigu ustalonego czasu nie
       pojawi si oczekiwany proces

    disabled-for
       wszystkie linie pliku konfiguracyjnego umieszczone po  tym
       znaczniku bd przeszukane pod ktem znalezienia nazw uytkownikow,
       dla ktorych demon autoexecd nie zadziala. Nazwy  mog  by
       oddzielone znakami tabulacji, spacji bd spacji (tabulacji) i
       przecinkow. Koniec sekcji z zabronionymi uytkownikami oznaczany
       jest wpisem eof-disabled-for

    nice value: warto
       warto nice tworzonych procesow

    umask: warto (oktalnie)
       maska trybu tworzenia pliku dla demona i tworzonych procesow

    Wszelkie  linie  pliku  konfiguracyjnego wystpujce po znaku'#' s
    traktowane jako komentarze.

    Jeli nie mona pobra jakiej opcji to zostaje ona zastpiona wartoci
    domyln.

PLIKI

    /usr/sbin/autoexecd program demona

    /etc/autoexecd.conf plik konfiguracyjny

ZOBACZ TE

    login(1), passwd(1), getty(8).

HISTORIA

    Pomysl na autoexecd zrodzil si przy okazji Dnia Kobiet i zostal
    przeniesiony do rzeczywistoci by ulatwi ycie wszelkim blondynkom
    (blondynom te).

AUTOR

    Copyright (C) 1999 by Pawel Wilk <siewca@pld.org.pl>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.