Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    autoexecd - demon dla blondynek

SKŁADNIA

    autoexecd [-sV]

OPCJE

    autoexecd:

    -V   Drukuje wersję i nie robi nic więcej.

    -s   Drukuje informację o aktualnych ustawieniach (sprawdza plik konfiguracyjny) i
       kończy pracę.

OPIS

    Demon autoexecd przeznaczony jest do uruchamiania plików użytkowników w czasie startu
    systemu. Najczęściej wywoływany jest z poziomu skryptów startowych rc, na samym początku
    pracy. Zaraz po uruchomieniu autoexecd zaczyna skanować obecne procesy czekając na
    pojawienie się procesu o nazwie getty.

    To czy getty jest obecny jest dla demona informacją, że zakończone zostały wszelkie
    robocze ładowania i można zacząć uruchamiać pliki użytkowników (które mogą przecież
    korzystać z jakichś usług uruchomionych po autoexecd i przed getty). Okres czekania na
    proces wynosi domyślnie 80 sekund. Jeśli oczekiwany proces nie pojawi się w tym czasie to
    demon kończy swą pracę i nie podejmuje już żadnych działań.

    Gdy szukany proces zostanie wykryty to autoexecd odczeka 2 sekundy i rozpocznie skanowanie
    pliku /etc/passwd. Dla każdego odnalezionego użytkownika utworzony będzie nowy proces o
    efektywnym i rzeczywistym identyfikatorze równym identyfikatorowi użytkownika, a także o
    efektywnym i rzeczywistym identyfikatorze grupy równym identyfikatorowi głównej grupy
    użytkownika.  Tak przygotowany proces zmienia swój katalog bieżący na katalog domowy
    uzyskany z /etc/passwd i próbuje uruchomić plik .autoexec. Po pomyślnym utworzeniu nowego
    procesu demon autoexecd czeka chwilę (domyślnie 5 sekund) i przechodzi do kolejnego wpisu
    w /etc/passwd. W przypadku błędu następna pozycja passwd jest wczytywana bez oczekiwania.
    Błąd powstaje i nowy proces nie jest tworzony gdy:

                - wczytywany użytkownik ma UID równy 0,
             - wczytywany użytkownik nie posiada katalogu domowego,
            - w katalogu domowym użytkownika nie ma pliku .autoexec,
            - użytkownik nie ma uprawnień by wykonywać plik .autoexec,
               - wystąpił błąd w tworzeniu nowego procesu.

    Każdy proces użytkownika zanim wczyta .autoexec próbuje otworzyć do nadpisywania dwa pliki
    z podkatalogu autoexec mieszczącego się w katalogu domowym. Nazwy tych plików to stdout
    oraz stderr. Do pierwszego z nich przekierowywany jest standardowy strumień wejściowy zaś
    do drugiego standardowy strumień błędów. Jeśli dostęp do któregoś z tych plików jest
    niemożliwy (np. brak jest katalogu autoexec) to dany strumień kierowany jest do /dev/null.
    Jeśli któryś z plików nie istnieje to jest tworzony.

KONFIGURACJA

    Autoexecd zaraz po uruchomieniu czyta plik konfiguracyjny /etc/autoexecd.conf.  Możesz
    dowolnie zmieniać ten plik tak by dostosować działanie autoexecd. Oto możliwe opcje
    podawane w formacie "opcja" "wartość" (znaki dwukropka wchodzą w skład tekstu opcji):

    wait for process: nazwa
       możliwość zastąpienia domyślnego getty przez inny proces

    delay after: czas
       czas oczekiwania (w sekundach) po tym jak demon znajdzie już proces na który czekał

    delay between: czas
       czas "odpoczynku" między kolejnymi udanymi wywołaniami procesów użytkowników

    pass after: czas
       czas po którym demon zaprzestaje czekać na mający pojawić się proces

    forced execute
       dodanie tego wpisu w pliku konfiguracyjnym spowoduje przejście demona do dalszych
       działań nawet jeśli w ciągu ustalonego czasu nie pojawi się oczekiwany proces

    disabled-for
       wszystkie  linie  pliku  konfiguracyjnego umieszczone po tym znaczniku będą
       przeszukane pod kątem znalezienia nazw użytkowników, dla których demon autoexecd
       nie zadziała. Nazwy mogą być oddzielone znakami tabulacji, spacji bądź spacji
       (tabulacji) i przecinków. Koniec sekcji z zabronionymi użytkownikami oznaczany
       jest wpisem eof-disabled-for

    nice value: wartość
       wartość nice tworzonych procesów

    umask: wartość (oktalnie)
       maska trybu tworzenia pliku dla demona i tworzonych procesów

    Wszelkie  linie pliku konfiguracyjnego występujące po znaku'#' są traktowane jako
    komentarze.

    Jeśli nie można pobrać jakiejś opcji to zostaje ona zastąpiona wartością domyślną.

PLIKI

    /usr/sbin/autoexecd program demona

    /etc/autoexecd.conf plik konfiguracyjny

ZOBACZ TEŻ

    login(1), passwd(1), getty(8).

HISTORIA

    Pomysł na autoexecd zrodził się przy okazji Dnia Kobiet i został przeniesiony do
    rzeczywistości by ułatwić życie wszelkim blondynkom (blondynom też).

AUTOR

    Copyright (C) 1999 by Paweł Wilk <siewca@pld.org.pl>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.