Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    autoexecd - demon dla blondynek

SKŁADNIA

    autoexecd [-sV]

OPCJE

    autoexecd:

    -V   Drukuje wersję i nie robi nic więcej.

    -s   Drukuje informację o aktualnych ustawieniach (sprawdza plik
       konfiguracyjny) i kończy pracę.

OPIS

    Demon autoexecd przeznaczony jest do uruchamiania plików użytkowników w
    czasie startu systemu. Najczęściej wywoływany jest z poziomu skryptów
    startowych rc, na samym początku pracy. Zaraz po uruchomieniu autoexecd
    zaczyna skanować obecne procesy czekając na pojawienie się procesu o
    nazwie getty.

    To czy getty jest obecny jest dla demona informacją, że zakończone
    zostały wszelkie robocze ładowania i można zacząć uruchamiać pliki
    użytkowników (które mogą  przecież  korzystać  z  jakichś  usług
    uruchomionych po autoexecd i przed getty). Okres czekania na proces
    wynosi domyślnie 80 sekund. Jeśli oczekiwany proces nie pojawi się w
    tym czasie to demon kończy swą pracę i nie podejmuje już żadnych
    działań.

    Gdy szukany proces zostanie wykryty to autoexecd odczeka 2 sekundy i
    rozpocznie skanowanie pliku /etc/passwd.  Dla każdego odnalezionego
    użytkownika utworzony będzie nowy proces o efektywnym i rzeczywistym
    identyfikatorze  równym  identyfikatorowi  użytkownika, a także o
    efektywnym i rzeczywistym identyfikatorze grupy równym identyfikatorowi
    głównej grupy użytkownika.  Tak przygotowany proces zmienia swój
    katalog bieżący na katalog domowy uzyskany z /etc/passwd i próbuje
    uruchomić plik .autoexec. Po pomyślnym utworzeniu nowego procesu demon
    autoexecd czeka chwilę (domyślnie 5 sekund) i przechodzi do kolejnego
    wpisu w /etc/passwd.  W przypadku błędu następna pozycja passwd jest
    wczytywana bez oczekiwania. Błąd powstaje i nowy proces nie jest
    tworzony gdy:

            - wczytywany użytkownik ma UID równy 0,
        - wczytywany użytkownik nie posiada katalogu domowego,
       - w katalogu domowym użytkownika nie ma pliku .autoexec,
       - użytkownik nie ma uprawnień by wykonywać plik .autoexec,
           - wystąpił błąd w tworzeniu nowego procesu.

    Każdy proces użytkownika zanim wczyta .autoexec próbuje otworzyć do
    nadpisywania dwa pliki z podkatalogu autoexec mieszczącego się w
    katalogu domowym. Nazwy tych plików to stdout oraz stderr.  Do
    pierwszego z nich przekierowywany jest standardowy strumień wejściowy
    zaś do drugiego standardowy strumień błędów. Jeśli dostęp do któregoś z
    tych plików jest niemożliwy (np. brak jest katalogu autoexec) to dany
    strumień kierowany jest do /dev/null.  Jeśli któryś z plików nie
    istnieje to jest tworzony.

KONFIGURACJA

    Autoexecd  zaraz  po  uruchomieniu  czyta  plik  konfiguracyjny
    /etc/autoexecd.conf.  Możesz  dowolnie zmieniać ten plik tak by
    dostosować działanie autoexecd. Oto możliwe opcje podawane w formacie
    "opcja" "wartość" (znaki dwukropka wchodzą w skład tekstu opcji):

    wait for process: nazwa
       możliwość zastąpienia domyślnego getty przez inny proces

    delay after: czas
       czas oczekiwania (w sekundach) po tym jak demon znajdzie już
       proces na który czekał

    delay between: czas
       czas "odpoczynku" między kolejnymi udanymi wywołaniami procesów
       użytkowników

    pass after: czas
       czas po którym demon zaprzestaje czekać na mający pojawić się
       proces

    forced execute
       dodanie tego wpisu w pliku konfiguracyjnym spowoduje przejście
       demona do dalszych działań nawet jeśli w ciągu ustalonego czasu
       nie pojawi się oczekiwany proces

    disabled-for
       wszystkie linie pliku konfiguracyjnego umieszczone po  tym
       znaczniku  będą  przeszukane  pod  kątem  znalezienia nazw
       użytkowników, dla których demon autoexecd nie zadziała. Nazwy
       mogą być oddzielone znakami tabulacji, spacji bądź spacji
       (tabulacji) i przecinków.  Koniec  sekcji  z  zabronionymi
       użytkownikami oznaczany jest wpisem eof-disabled-for

    nice value: warto
       wartość nice tworzonych procesów

    umask: warto (oktalnie)
       maska trybu tworzenia pliku dla demona i tworzonych procesów

    Wszelkie linie pliku konfiguracyjnego występujące po znaku'#' są
    traktowane jako komentarze.

    Jeśli nie można pobrać jakiejś opcji to zostaje ona zastąpiona
    wartością domyślną.

PLIKI

    /usr/sbin/autoexecd program demona

    /etc/autoexecd.conf plik konfiguracyjny

ZOBACZ TEŻ

    login(1), passwd(1), getty(8).

HISTORIA

    Pomysł na autoexecd zrodził się przy okazji Dnia Kobiet i został
    przeniesiony do rzeczywistości by ułatwić życie wszelkim blondynkom
    (blondynom też).

AUTOR

    Copyright (C) 1999 by Paweł Wilk <siewca@pld.org.pl>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.