Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    autolog - wyloguj nieaktywnych uytkownikow

SK/LADNIA

    autolog [opcje]

OPIS

    Program ten czyta plik utmp, pozycja po pozycji. Nazwa uytkownika dla
    kadego z procesow uytkownikow porownywana jest z zapisami w pliku
    konfiguracyjnym autolog.conf. Pierwszy zapis pasujcy zarowno do nazwy,
    grupy jak i linii terminalowej posluy do przeprowadzenia automatycznego
    zakoczenia sesji pracy uytkownika (wylogowania).

OPCJE

    -a   (all  processes - wszystkie procesy) Pokazuje informacj o
       WSZYSTKICH zapisach utmp -- nie tylko procesach uytkownikow.

    -d   (debug) Pomocne przy regulowaniu pliku konfiguracyjnego. Program
       dziala w tle zamiast rozwidlania (fork) i podaje szczegolowe
       komunikaty o tym, co robi.

    -n   (nokill) Uyj jej do zapobieenia faktycznemu "ubijaniu" przez
       autolog kogokolwiek. Poslu si lcznie opcjami -d i -n przy
       regulowaniu nowego pliku konfiguracyjnego.

    -f nazwa_pliku_konfiguracyjnego
       Uniewania  domylne  ustawienie  pliku  konfiguracyjnego:
       /etc/autolog.conf

    -l nazwa_pliku_logu
       Uniewania   domylne   ustawienie   nazwy  pliku  logu:
       /var/log/autolog.log. Zauwa, e jeli plik ten nie istnieje, to
       nie nastpi rejestrowanie do logu.  Utworz plik (przy pomocy
       touch) by wlczy rejestrowanie dziala.

    -t idle_time
       Uniewania wewntrzny domylny czas nieaktywnoci (w minutach).

    -g grace_period
       Uniewania wewntrzny domylny okres karencji (w sekundach).

    -m yes/no
       Uniewania wewntrzny przelcznik wysylania poczty. Ustawienie
       "yes" powoduje, e program bdzie wysylal poczt do uytkownikow
       zaraz po ich "ubiciu".

    -c yes/no
       Uniewania wewntrzny przelcznik "pre-clear". Ustawienie "yes"
       powoduje,  e  program  bdzie czycil ekran terminala przed
       ostrzeeniem uytkownika.

    -w yes/no
       Wylicza czasy oczekiwania w oparciu o calkowity czas sesji pracy
       -- nie czas nieaktywnoci. (cikie)

    -L yes/no
       Jeli ustawiona na "yes", to dzialania bd rejestrowane w pliku
       logu, jeli takowy istnieje.

ZOBACZ TAKE

    autolog.conf(5)

AUTOR

    Kyle Bateman <kyle@actarg.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.