Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    badblocks - poszukiwanie uszkodzonych bloków na urządzeniu

SKŁADNIA

    badblocks [ -svwnf ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -c blokw_na_raz ] [ -i
         plik_wejciowy ] [ -o plik_wynikowy ] [ -p liczba_przebiegw
         ] urzdzenie [ ostatni-blok ] [ pocztkowy-blok ]

OPIS

    badblocks służy do wyszukiwania uszkodzonych bloków na urządzeniu
    (zwykle na partycji dyskowej).
    urzdzenie jest plikiem specjalnym odpowiadającym danemu urządzeniu
    (np.  /dev/hdc1).  ostatni-blok jest ostatnim sprawdzanym blokiem;
    jeśli nie zostanie podany, domyślnie przyjmowany jest ostatni blok na
    danym urządzeniu.

    Ważna uwaga: Jeżeli wyjście badblocks ma być przekierowane do pragramu
    e2fsck lub mke2fs, to ważnym jest, aby został prawidłowo określony
    rozmiar bloku, gdyż generowane numery bloków mocno zależą od użytego
    rozmiaru bloku.  Z tego powodu zdecydowanie zalecane jest,  aby
    użytkownicy  nie  uruchamiali  badblocks  bezpośrednio,  a raczej
    posługiwali się opcją -c programów e2fsck i mke2fs.

OPCJE

    -b rozmiar-bloku
       Określa rozmiar bloku w bajtach.

    -c blokw_na_raz
       jest to liczba bloków sprawdzanych jednocześnie. Wartością
       domyślną jest 16.  Zwiększenie tej liczby zwiększy wydajność
       badblocks, ale również zwiększy zużycie pamięci. Ilość pamięci
       potrzebna  badblocks  jest  w  trybie  tylko  do  odczytu
       proporcjonalna do liczby sprawdzanych jednocześnie bloków, w
       trybie  do odczytu i zapisu proporcjonalna do tej liczby
       podwojonej, a w trybie nie niszczącego odczytu i zapisu do tej
       liczby potrojonej. Jeśli wartość parametru określającego liczbę
       bloków będzie zbyt duża, to badblocks zakończy pracę prawie
       natychmiast  z błędem braku pamięci "podczas przydzielania
       buforów" (while allocating buffers). Jeśli będzie ona zbyt mała,
       to może się zdarzyć, że wątpliwe bloki na niepewnym twardym
       dysku zostaną ukryte przez efekty buforowania ścieżek dysku
       twardego.

    -f   Normalnie, badblocks odmówi wykonania sprawdzenia w trybie
       odczytu i zapisu lub w trybie nie niszczącym danych  na
       zamontowanym urządzeniu, gdyż każdy z nich może potencjalnie
       spowodować awarię systemu. Nawet sprawdzenie nie niszczące
       danych może spowodować uszkodzenie zamontowanego systemu plików.
       Można to zachowanie zmienić za pomocą opcji -f, ale prawie nigdy
       nie należy jej używać --- jeśli uważasz, że jesteś mądrzejszy
       niż program badblocks, prawie na pewno nie powinieneś tego
       robić. Jedyny przypadek, kiedy można bezpiecznie posłużyć się tą
       opcją, to sytuacja, gdy zawartość  pliku  /etc/mtab  jest
       nieprawidłowa  a  urządzenie  w  rzeczywistości  nie  jest
       zamontowane.

    -i plik_wejciowy
       Odczytuje listę aktualnie istniejących, znanych uszkodzonych
       bloków. Program badblocks nie wykona sprawdzenia tych bloków,
       gdyż wiadomo, że są one uszkodzone.  Jeśli plik_wejciowy
       zostanie  podany  jako  "-",  lista zostanie odczytana ze
       standardowego wejścia. Bloki występujące na tej liście zostaną
       pominięte na liście nowych uszkodzonych bloków tworzonej na
       standardowym wyjściu lub w pliku wynikowym. Opcja -b programu
       dumpe2fs(8) może służyć do odtworzenia listy bloków aktualnie
       zaznaczonych jako uszkodzone w istniejącym systemie plików, w
       postaci odpowiedniej dla tej opcji.

    -o plik_wynikowy
       Zapisuje listę uszkodzonych bloków do podanego pliku. Bez tej
       opcji, badblocks wypisuje listę na standardowe wyjście. Plik ten
       ma postać odpowiednią do wykorzystania go w opcji -l programu
       e2fsck(8) lub mke2fs(8).

    -p liczba_przebiegw
       Powtarza  skanowanie  dysku  tak  długo,  aż  w  ciągu
       liczba_przebiegów kolejnych skanowań dysku nie zostanie odkryty
       żaden nowy uszkodzony blok.  Domyślną wartością jest 0, co
       oznacza, że badblocks zakończy po pierwszym przebiegu.

    -n   Korzystanie podczas sprawdzenia z nie niszczącego danych trybu
       odczytu i zapisu. Domyślnie  przeprowadzane  są  wyłącznie
       sprawdzenia nie niszczące danych. Opcji tej nie można łączyć z
       opcją -w, gdyż wykluczają się one wzajemnie.

    -s   Pokazuje postępy przeszukiwania, wypisując numery bloków podczas
       ich sprawdzania.

    -v   Tryb rozwlekły (gadatliwy).

    -w   Korzystanie podczas sprawdzenia z testu zapisywania. Po podaniu
       tej opcji, badblocks wyszukuje uszkodzone bloki zapisując pewne
       wzorce (0xaa, 0x55, 0xff, 0x00) w każdym bloku urządzenia,
       odczytując każdy blok i porównując zawartość.  Opcji tej nie
       można łączyć z opcją -n, gdyż wykluczają się one wzajemnie.

OSTRZEŻENIE

    Nigdy nie należy używac opcji -w na urządzeniu zawierającym istniejący
    system plików. Ta opcja kasuje dane! Jeśli istnieje potrzeba wykonania
    testu w trybie zapisu na istniejącym systemie plików, należy posłużyć
    się zamiast niej opcją -n. Jest to wolniejsze, ale zachowa istniejące
    dane.

AUTOR

    badblocks został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.
    Aktualnym konserwatorem jest Theodore  Ts'o  <tytso@alum.mit.edu>.
    Niedestrukcyjny  test odczytu/zapisu zaimplementował David Beattie
    <dbeattie@softhome.net>.

DOSTĘPNOŚĆ

    badblocks jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    e2fsck(8), mke2fs(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.