Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    badblocks - poszukiwanie uszkodzonych blokow na urzdzeniu

SK/LADNIA

    badblocks [ -svwnf ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -c blok'ow_na_raz ] [ -i
         plik_wejciowy ] [ -o plik_wynikowy ] [ -p liczba_przebieg'ow ]
         urzdzenie [ ostatni-blok ] [ pocztkowy-blok ]

OPIS

    badblocks sluy do wyszukiwania uszkodzonych blokow na urzdzeniu (zwykle
    na partycji dyskowej).
    urzdzenie jest plikiem specjalnym odpowiadajcym danemu urzdzeniu (np.
    /dev/hdc1).  ostatni-blok jest ostatnim sprawdzanym blokiem; jeli nie
    zostanie podany, domylnie przyjmowany jest ostatni blok na danym
    urzdzeniu.

    Wana uwaga: Jeeli wyjcie badblocks ma by przekierowane do pragramu
    e2fsck lub mke2fs, to wanym jest, aby zostal prawidlowo okrelony
    rozmiar bloku, gdy generowane numery blokow mocno zale od uytego
    rozmiaru bloku.  Z tego powodu zdecydowanie zalecane jest,  aby
    uytkownicy nie uruchamiali badblocks bezporednio, a raczej poslugiwali
    si opcj -c programow e2fsck i mke2fs.

OPCJE

    -b rozmiar-bloku
       Okrela rozmiar bloku w bajtach.

    -c blok'ow_na_raz
       jest to liczba blokow sprawdzanych jednoczenie. Wartoci domyln
       jest 16.  Zwikszenie tej liczby zwikszy wydajno badblocks, ale
       rownie zwikszy zuycie pamici. Ilo pamici potrzebna badblocks
       jest  w trybie tylko do odczytu proporcjonalna do liczby
       sprawdzanych jednoczenie blokow, w trybie do odczytu i zapisu
       proporcjonalna  do tej liczby podwojonej, a w trybie nie
       niszczcego odczytu i zapisu do tej liczby potrojonej. Jeli warto
       parametru okrelajcego liczb blokow bdzie zbyt dua, to badblocks
       zakoczy prac prawie natychmiast z bldem braku pamici "podczas
       przydzielania buforow" (while allocating buffers). Jeli bdzie
       ona zbyt mala, to moe si zdarzy, e wtpliwe bloki na niepewnym
       twardym dysku zostan ukryte przez efekty buforowania cieek dysku
       twardego.

    -f   Normalnie, badblocks odmowi wykonania sprawdzenia w trybie
       odczytu  i  zapisu lub w trybie nie niszczcym danych na
       zamontowanym urzdzeniu, gdy kady z nich moe  potencjalnie
       spowodowa awari systemu. Nawet sprawdzenie nie niszczce danych
       moe spowodowa uszkodzenie zamontowanego systemu plikow. Mona to
       zachowanie zmieni za pomoc opcji -f, ale prawie nigdy nie naley
       jej uywa --- jeli uwaasz, e jeste mdrzejszy ni  program
       badblocks, prawie na pewno nie powiniene tego robi. Jedyny
       przypadek, kiedy mona bezpiecznie posluy si t opcj, to sytuacja,
       gdy zawarto pliku /etc/mtab jest nieprawidlowa a urzdzenie w
       rzeczywistoci nie jest zamontowane.

    -i plik_wejciowy
       Odczytuje list aktualnie istniejcych, znanych  uszkodzonych
       blokow. Program badblocks nie wykona sprawdzenia tych blokow,
       gdy wiadomo, e s one uszkodzone.  Jeli plik_wejciowy zostanie
       podany jako "-", lista zostanie odczytana ze standardowego
       wejcia. Bloki wystpujce na tej licie zostan pominite na licie
       nowych uszkodzonych blokow tworzonej na standardowym wyjciu lub
       w pliku wynikowym. Opcja -b programu dumpe2fs(8) moe sluy do
       odtworzenia listy blokow aktualnie zaznaczonych jako uszkodzone
       w istniejcym systemie plikow, w postaci odpowiedniej dla tej
       opcji.

    -o plik_wynikowy
       Zapisuje list uszkodzonych blokow do podanego pliku. Bez tej
       opcji, badblocks wypisuje list na standardowe wyjcie. Plik ten
       ma posta odpowiedni do wykorzystania go w opcji -l programu
       e2fsck(8) lub mke2fs(8).

    -p liczba_przebieg'ow
       Powtarza skanowanie dysku tak dlugo, a w cigu liczba_przebiegow
       kolejnych  skanowa  dysku  nie zostanie odkryty aden nowy
       uszkodzony blok. Domyln wartoci jest 0, co oznacza, e badblocks
       zakoczy po pierwszym przebiegu.

    -n   Korzystanie podczas sprawdzenia z nie niszczcego danych trybu
       odczytu i zapisu. Domylnie przeprowadzane s wylcznie sprawdzenia
       nie niszczce danych. Opcji tej nie mona lczy z opcj -w, gdy
       wykluczaj si one wzajemnie.

    -s   Pokazuje postpy przeszukiwania, wypisujc numery blokow podczas
       ich sprawdzania.

    -v   Tryb rozwlekly (gadatliwy).

    -w   Korzystanie podczas sprawdzenia z testu zapisywania. Po podaniu
       tej opcji, badblocks wyszukuje uszkodzone bloki zapisujc pewne
       wzorce (0xaa, 0x55, 0xff, 0x00) w kadym bloku urzdzenia,
       odczytujc kady blok i porownujc zawarto.  Opcji tej nie mona
       lczy z opcj -n, gdy wykluczaj si one wzajemnie.

OSTRZEENIE

    Nigdy nie naley uywac opcji -w na urzdzeniu zawierajcym istniejcy
    system plikow. Ta opcja kasuje dane! Jeli istnieje potrzeba wykonania
    testu w trybie zapisu na istniejcym systemie plikow, naley posluy si
    zamiast niej opcj -n. Jest to wolniejsze, ale zachowa istniejce dane.

AUTOR

    badblocks zostal napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.
    Aktualnym  konserwatorem  jest Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.
    Niedestrukcyjny test odczytu/zapisu zaimplementowal David  Beattie
    <dbeattie@softhome.net>.

DOSTPNO

    badblocks jest czci pakietu e2fsprogs i jest dostpny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKE

    e2fsck(8), mke2fs(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.