Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    badblocks - poszukiwanie uszkodzonych bloków na urządzeniu

SKŁADNIA

    badblocks [ -svwnf ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -c bloków_na_raz ] [ -i plik_wejściowy ] [ -o
         plik_wynikowy ] [ -p liczba_przebiegów ] urządzenie [ ostatni-blok ] [
         początkowy-blok ]

OPIS

    badblocks służy do wyszukiwania uszkodzonych bloków na urządzeniu (zwykle na partycji
    dyskowej).
    urządzenie jest plikiem specjalnym odpowiadającym danemu urządzeniu (np.  /dev/hdc1).
    ostatni-blok jest ostatnim sprawdzanym blokiem; jeśli nie zostanie podany, domyślnie
    przyjmowany jest ostatni blok na danym urządzeniu.

    Ważna uwaga: Jeżeli wyjście badblocks ma być przekierowane do pragramu e2fsck lub mke2fs,
    to ważnym jest, aby został prawidłowo określony rozmiar bloku, gdyż generowane numery
    bloków mocno zależą od użytego rozmiaru bloku. Z tego powodu zdecydowanie zalecane jest,
    aby użytkownicy nie uruchamiali badblocks bezpośrednio, a raczej posługiwali się opcją -c
    programów e2fsck i mke2fs.

OPCJE

    -b rozmiar-bloku
       Określa rozmiar bloku w bajtach.

    -c bloków_na_raz
       jest to liczba bloków sprawdzanych jednocześnie. Wartością domyślną jest 16.
       Zwiększenie tej liczby zwiększy wydajność badblocks, ale również zwiększy zużycie
       pamięci. Ilość pamięci potrzebna badblocks jest w trybie tylko do odczytu
       proporcjonalna do liczby sprawdzanych jednocześnie bloków, w trybie do odczytu i
       zapisu proporcjonalna do tej liczby podwojonej, a w trybie nie niszczącego odczytu
       i zapisu do tej liczby potrojonej. Jeśli wartość parametru określającego liczbę
       bloków będzie zbyt duża, to badblocks zakończy pracę prawie natychmiast z błędem
       braku pamięci "podczas przydzielania buforów" (while allocating buffers). Jeśli
       będzie ona zbyt mała, to może się zdarzyć, że wątpliwe bloki na niepewnym twardym
       dysku zostaną ukryte przez efekty buforowania ścieżek dysku twardego.

    -f   Normalnie, badblocks odmówi wykonania sprawdzenia w trybie odczytu i zapisu lub w
       trybie nie niszczącym danych na zamontowanym urządzeniu, gdyż każdy z nich może
       potencjalnie spowodować awarię systemu. Nawet sprawdzenie nie niszczące danych może
       spowodować uszkodzenie zamontowanego systemu plików. Można to zachowanie zmienić
       za pomocą opcji -f, ale prawie nigdy nie należy jej używać --- jeśli uważasz, że
       jesteś mądrzejszy niż program badblocks, prawie na pewno nie powinieneś tego robić.
       Jedyny przypadek, kiedy można bezpiecznie posłużyć się tą opcją, to sytuacja, gdy
       zawartość pliku /etc/mtab jest nieprawidłowa a urządzenie w rzeczywistości nie jest
       zamontowane.

    -i plik_wejściowy
       Odczytuje listę aktualnie istniejących, znanych uszkodzonych bloków. Program
       badblocks nie wykona sprawdzenia tych bloków, gdyż wiadomo, że są one uszkodzone.
       Jeśli plik_wejściowy zostanie podany jako "-", lista zostanie odczytana ze
       standardowego wejścia. Bloki występujące na tej liście zostaną pominięte na liście
       nowych uszkodzonych bloków tworzonej na standardowym wyjściu lub w pliku wynikowym.
       Opcja -b programu dumpe2fs(8) może służyć do odtworzenia listy bloków aktualnie
       zaznaczonych jako uszkodzone w istniejącym systemie plików, w postaci odpowiedniej
       dla tej opcji.

    -o plik_wynikowy
       Zapisuje listę uszkodzonych bloków do podanego pliku. Bez tej opcji, badblocks
       wypisuje  listę na standardowe wyjście. Plik ten ma postać odpowiednią do
       wykorzystania go w opcji -l programu e2fsck(8) lub mke2fs(8).

    -p liczba_przebiegów
       Powtarza skanowanie dysku tak długo, aż w ciągu liczba_przebiegów kolejnych
       skanowań dysku nie zostanie odkryty żaden nowy uszkodzony blok. Domyślną wartością
       jest 0, co oznacza, że badblocks zakończy po pierwszym przebiegu.

    -n   Korzystanie podczas sprawdzenia z nie niszczącego danych trybu odczytu i zapisu.
       Domyślnie przeprowadzane są wyłącznie sprawdzenia nie niszczące danych. Opcji tej
       nie można łączyć z opcją -w, gdyż wykluczają się one wzajemnie.

    -s   Pokazuje postępy przeszukiwania, wypisując numery bloków podczas ich sprawdzania.

    -v   Tryb rozwlekły (gadatliwy).

    -w   Korzystanie podczas sprawdzenia z testu zapisywania. Po podaniu tej opcji,
       badblocks wyszukuje uszkodzone bloki zapisując pewne wzorce (0xaa, 0x55, 0xff,
       0x00) w każdym bloku urządzenia, odczytując każdy blok i porównując zawartość.
       Opcji tej nie można łączyć z opcją -n, gdyż wykluczają się one wzajemnie.

OSTRZEŻENIE

    Nigdy nie należy używac opcji -w na urządzeniu zawierającym istniejący system plików. Ta
    opcja kasuje dane! Jeśli istnieje potrzeba wykonania testu w trybie zapisu na istniejącym
    systemie plików, należy posłużyć się zamiast niej opcją -n. Jest to wolniejsze, ale
    zachowa istniejące dane.

AUTOR

    badblocks został napisany przez  Remy'ego  Carda  <Remy.Card@linux.org>.  Aktualnym
    konserwatorem jest Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>. Niedestrukcyjny test odczytu/zapisu
    zaimplementował David Beattie <dbeattie@softhome.net>.

DOSTĘPNOŚĆ

    badblocks  jest  częścią  pakietu  e2fsprogs  i  jest  dostępny  na  stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    e2fsck(8), mke2fs(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.