Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAZWA

    catman - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podręcznika
    ekranowego

SKŁADNIA

    catman [-dhV] [-M cieka] [-C plik] [sekcja] ...

OPIS

    catman służy do tworzenia i aktualizacji zestawu preformatowanych stron
    podręcznika znanych jako strony cat (cat pages). Wyświetlanie stron
    "cat" jest na ogół dużo szybsze niż wyświetlenie pierwotnych stron man,
    jednakże strony "cat" wymagają dodatkowego miejsca na ich składowanie.
    Decyzja o obsłudze stron "cat" należy do lokalnego administratora,
    który musi zapewnić odpowiednie katalogi do ich przechowywania.

    Opcje polecenia catman opisują hierarchie stron podręcznika man oraz
    sekcje, które mają podlegać preformatowaniu. Domyślnymi hierarchiami
    (drzewami katalogów) są te, które określono jako systemowe w pliku
    konfiguracyjnym man-db. Domyślne sekcje określa  albo  podzielona
    dwukropkami  zawartość  zmiennej środowiska $MANSECT, albo zestaw
    standardowy wkompilowany w man, jeżeli $MANSECT jest niezdefiniowana.
    Wywołanie catman z zestawem rozdzielonych białymi znakami nazw sekcji
    nadpisuje powyższe ustawienia domyślne.

    catman do ustalenia, które z plików powinny zostać sformatowane,
    korzysta z indeksów baz danych (index database cache) związanych z
    każdą z hierarchii.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -M cieka, --manpath=cieka
       Określa  alternatywną,  rozdzieloną  dwukropkami,  ścieżkę
       przeszukiwań hierarchii stron podręcznika (manpath). Domyślnie
       są to wszystkie ścieżki wskazane jako systemowe w  pliku
       konfiguracyjnym man-db.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa  podanego  pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast
       domyślnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

ŚRODOWISKO

    MANSECT
       Jeżeli ustawiona jest $MANSECT, to jej wartość jest listą
       oddzielonych dwukropkami sekcji i służy do określania, które
       sekcje podręcznika man i w jakiej kolejności będą przeszukiwane.

    MANPATH
       Jeżeli ustawiona  jest  $MANPATH,  to  jej  wartość  jest
       interpretowana jako wskazana do użycia ścieżka przeszukiwań
       hierarchii stron man. Ścieżka zawiera rozdzielone dwukropkami
       nazwy hierarchii (katalogów).

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKŻE

    man(1), manpath(5), mandb(8)

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.