Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAZWA

    catman - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podrcznika
    ekranowego

SK/LADNIA

    catman [-dhV] [-M cieka] [-C plik] [sekcja] ...

OPIS

    catman sluy do tworzenia i aktualizacji zestawu preformatowanych stron
    podrcznika znanych jako strony cat (cat pages). Wywietlanie stron "cat"
    jest na ogol duo szybsze ni wywietlenie pierwotnych stron man, jednake
    strony "cat" wymagaj dodatkowego miejsca na ich skladowanie. Decyzja o
    obsludze stron "cat" naley do lokalnego administratora, ktory musi
    zapewni odpowiednie katalogi do ich przechowywania.

    Opcje polecenia catman opisuj hierarchie stron podrcznika man oraz
    sekcje, ktore maj podlega preformatowaniu. Domylnymi hierarchiami
    (drzewami katalogow) s te, ktore okrelono jako systemowe w pliku
    konfiguracyjnym man-db. Domylne  sekcje  okrela  albo  podzielona
    dwukropkami  zawarto  zmiennej  rodowiska  $MANSECT,  albo zestaw
    standardowy wkompilowany w man, jeeli $MANSECT jest niezdefiniowana.
    Wywolanie catman z zestawem rozdzielonych bialymi znakami nazw sekcji
    nadpisuje powysze ustawienia domylne.

    catman do ustalenia, ktore z plikow powinny zosta sformatowane,
    korzysta z indeks'ow baz danych (index database cache) zwizanych z kad z
    hierarchii.

OPCJE

    -d, --debug
       Wywietla informacj diagnostyczn (debug).

    -M cieka, --manpath=cieka
       Okrela alternatywn, rozdzielon dwukropkami, ciek przeszukiwa
       hierarchii stron podrcznika (manpath). Domylnie s to wszystkie
       cieki wskazane jako systemowe w pliku konfiguracyjnym man-db.

    -C plik, --config-file=plik
       Uywa podanego  pliku  konfiguracyjnego  uytkownika  zamiast
       domylnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

RODOWISKO

    MANSECT
       Jeeli  ustawiona  jest  $MANSECT, to jej warto jest list
       oddzielonych dwukropkami sekcji i sluy do okrelania, ktore
       sekcje podrcznika man i w jakiej kolejnoci bd przeszukiwane.

    MANPATH
       Jeeli ustawiona jest $MANPATH, to jej warto jest interpretowana
       jako wskazana do uycia cieka przeszukiwa hierarchii stron man.
       cieka  zawiera  rozdzielone  dwukropkami  nazwy  hierarchii
       (katalogow).

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKE

    man(1), manpath(5), mandb(8)

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.