Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    chat - Zautomatyzowany skrypt dialogu z modemem

SK/LADNIA

    chat [ options ] script

OPIS

    Program chat definiuje wymian rozmow midzy komputerem a modemem. Jego
    glownym celem jest zestawianie polcze pomidzy demonem Point-To-Point
    (pppd), a procesem pppd drugiego koca.

OPCJE

    -f <chat file>
       Odczytaj skrypt rozmowy z pliku file. Uywanie tej opcji wyklucza
       parametry skryptowe rozmowy. Uytkownik musi mie prawa do odczytu
       tego  pliku.  Dozwolonych  jest wiele linii w pliku. Do
       oddzielania napisow powinny by uywana spacja lub tabulacja.

    -t <timeout>
       Ustaw timeout dla odbioru oczekiwanego napisu. Jeli napis nie
       zostanie odebrany w limicie czasowym, to napis odpowiedzi nie
       jest wysylany. Moe by natomiast wyslana alternatywna odpowied,
       lub  skrypt  moe  zosta przerwany w wypadku braku takiej
       alternatywy. Chat zakoczy wtedy dzialanie, zwracajc niezerowy
       kod bldu.

    -r <report file>
       Ustaw plik dla wyjcia napisow raportujcych. Jeeli uywasz slowa
       kluczowego REPORT, napisy wynikowe s zapisywane do tego pliku.
       Jeli opcja ta nie jest uywana, moesz i tak uywa slow REPORT,
       ktore uyj pliku stderr.

    -v   daj uruchomienia skryptu chat w trybie verbose (gadatliwym).
       Program chat bdzie wtedy logowal wszystkie teksty uzyskane od
       modemu, a take te, ktore sam wysyla. Logi wysylane s do SYSLOG.

    -V   daj uruchomienia skryptu chat w trybie verbose (gadatliwym), ale
       na stderr. (tym si to roni od powyszego). Urzdzenie to jest
       zwykle lokaln konsol stacji uruchamiajcej program chat lub pppd.
       Opcja  ta  nie bdzie dziala prawidlowo, jeli stderr jest
       przekierowane na /dev/null, co ma miejsce gdy pppd dziala w
       trybie `detached' (odlczonym od konsoli). W tym wypadku uyj
       opcji `-v' do zapisywania sesji na urzdzeniu SYSLOG.

    script Jeli skrypt nie jest podany opcj -f w pliku, to skrypt script
       jest wlczany jako parametry programu chat.

SKRYPT ROZMOWY

    Skrypt rozmowy definiuje komunikacj.

    Skrypt sklada si z jednej lub wikszej iloci par napisow "oczekuj-
    wysylaj", oddzielonych spacjami z ewentualnymi dodatkowymi parami
    "podoczekuj-podwysylaj", oddzielonymi kresk, jak w przykladzie:

       ogin:-BREAK-ogin: ppp ssword: hello2u2

    Znaczy to, e chat powinien oczekiwa napisu "ogin:". Jeli to zawiedzie
    (nastpi timeout), to wysyla na drugi koniec sekwencj przerwania (break)
    i oczekuje napisu "ogin:". Jeli jednak pierwszy "ogin:" zostanie
    odebrany, sekwencja przerwania nie jest wysylana.

    Gdy ju uzyskalimy prompt logina, chat sprobuje wysla napis ppp i
    oczekiwa na prompt "ssword:". Gdy odczyta ten prompt, to wyle haslo,
    hello2u2.

    Na zakoczenie napisu odpowiedzi zwykle wysylany jest CR. Nie jest on
    oczekiwany w napisie "oczekiwania", chyba e jest specyficznie wskazany,
    przez uycie sekwencji \r.

    Sekwencja oczekiwania powinna zawiera tylko to, co potrzebne do
    zidentyfikowania napisu. Poniewa normalnie jest przechowywana na dysku,
    nie powinna zawiera informacji zmiennych.  Generalnie  nie  jest
    akceptowane podgldanie napisow czasowych, identyfikacji sieci, lub
    innych zmiennych jako sekwencji oczekiwanej.

    Aby pomoc poprawi znaki, ktore mog by zmienione w sekwencji pocztkowej,
    oczekuj raczej napisu "ogin:" ni "login:". Jest moliwe, e pocztkowy
    znak bdzie odebrany z bldem, a wtedy moesz nigdy nie znale oczekiwanego
    napisu, chocia zostal on wyslany przez system. Z tego powodu, skrypty
    oczekuj "ogin:" zamiast "login:" i "ssword:" zamiast "password".

    Bardzo prosty skrypt moe wyglda nastpujco:

       ogin: ppp ssword: hello2u2

    Innymi slowy, oczekuj ....ogin:, wylij ppp, oczekuj ...ssword:, wylij
    hello2u2.

    W rzeczywistoci proste skrypty s raczej rzadkie. Przynajmniej powiniene
    zalczy sekwencje "pod-oczekiwania". Np. rozwa nastpujcy skrypt:

       ogin:--ogin: ppp ssword: hello2u2

    Bylby to lepszy skrypt ni poprzedni. Oczekiwalby na ten sam prompt
    login:, lecz gdyby go nie odebral, wyslalby sekwencj powrotu i
    oczekiwal dalej. Gdyby wic szum linii znieksztalcil pierwszy prompt,
    to poniejsze przeslanie pustej linii zazwyczaj wygeneruje nowy prompt.

STRINGI PRZERWANIA (ABORT)

    Wiele modemow raportuje status polczenia jako napisy. Napisy te to np.
    CONNECTED, NO CARRIER, lub BUSY. Czsto jest wlaciwym wylczenie skryptu,
    jeli modem nie polczy si z drugim kocem. Przy jednej probie moe odebra
    BUSY, podczas gdy nastpnym razem zdarzy si moe NO CARRIER.

    Te napisy "przerywania" mog by podane w skrypcie przy uyciu sekwencji
    ABORT. Jest to zapisane w poniszym przykladzie:

       ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' '' ATZ OK ATDT5551212 CONNECT

    Sekwencja ta nie bdzie niczego oczekiwa; poniej wyle ATZ. Oczekiwan
    odpowiedzi jest OK. Po odebraniu OK, wysylany jest napis ATDT5551212,
    wykrcajcy numer telefonu. Oczekiwanym napisem jest CONNECT. Jeli
    odebrany zostanie napis CONNECT, to reszta skryptu jest wykonywana.
    Jednak jeli modem spotka si z zajt lini, to wyle napis BUSY. Napis ten
    bdzie odpowiadal sekwencji przerwania. Skrypt wtedy zakoczy dzialanie,
    poniewa uzyskal rozkaz przerwania. Podobnie bdzie, gdy skrypt uzyska
    napis NO CARRIER.

STRINGI RAPORTOWE

    Napis raportowy jest bardzo podobny do napisu przerywania. Ronica
    polega na tym, e napisy i wszystkie znaki do nastpujcego znaku
    sterujcego, takiego jak CR, s wypisywane w pliku raportu.

    Napisy raportu mog by uywane do izolowania ze napisu polczenia cigu
    okrelajcego  szybko  transmisji i zwracania wartoci uytkownikowi.
    Analiza logiki napisu raportowego wystpuje w polczeniu z  innym
    przetwarzaniem napisu, takim jak podgldanie napisu oczekiwanego. Uycie
    tego samego napisu jako przerywajcy i raportowy, prawdopodobnie nie
    jest zbyt uyteczne, jednak jest moliwe.

    Napisy raportowe nie wplywaj na kod zakoczenia programu.

    Napisy raportowe mog by podawane w skrypcie przy uyciu sekwencji
    REPORT. Jest to zapisywane w skrypcie jak w nastpujcym przykladzie.

       REPORT CONNECT ABORT BUSY '' ATDT5551212 CONNECT '' ogin:
       account

    Sekwencja  ta  nie  bdzie oczekiwa niczego; a potem wyle napis
    ATDT5551212, wykrcajcy numer telefonu. Oczekiwanym  napisem  jest
    CONNECT. Jeli napis ten jest odebrany, wykonywana jest reszta skryptu.
    Dodatkowo, program wydrukuje do oczekujcego pliku napis CONNECT plus
    dodatkowo znaki, ktore za nim podaly, takie jak szybko polczenia.

TIMEOUT

    Pocztkowa warto timeoutu to 45 sekund. Moe to by zmienione przy uyciu
    parametru -t.

    Aby zmieni warto timeoutu dla nastpnego z oczekiwanych napisow, mona uy
    nastpujcego przykladu:

       ATZ OK ATDT5551212 CONNECT TIMEOUT 10 ogin:--ogin: TIMEOUT 5
       assowrd: hello2u2

    Zmieni to timeout na 10 sekund podczas oczekiwania promptu login:.
    Nastpnie timeout jest zmieniany na 5 sekund, podczas oczekiwania na
    prompt password:.

    Zmieniony timeout pozostaje efektywny a do nastpnej zmiany.

WYSY/LANIE EOT

    Specjalny napis odpowiedzi, EOT, wskazuje, e program chat powinien
    wysla znak EOT na drugi koniec. Normalnie jest to sekwencja End-of-
    file. Nie przesylany jest po niej znak return.

    Sekwencja EOT moe by zalczona do wysylanego napisu przy uyciu sekwencji
    ^D.

GENEROWANIE PRZERWANIA (BREAK)

    Specjalny  napis  odpowiedzi,  BREAK,  spowoduje wyslanie warunku
    przerwania. Sygnal ten jest specjalnym sygnalem. Normaln akcj u
    odbierajcego go jest zmiana szybkoci transmisji. Moe by uywany do
    przeskakiwania przez dostpne szybkoci transmisji, a bdzie mona odebra
    prawidlowy prompt logina.

    Sekwencja przerwania moe by zalczona do wysylanego napisu przy uyciu
    sekwencji \K.

SEKWENCJE ESKEJPOWE

    Napisy oczekiwania i odpowiedzi mog zawiera sekwencje eskejpowe.
    Wszystkie  sekwencje s legalne w napisie odpowiedzi. Wiele jest
    legalnych w napisie oczekiwania. Te, ktore nie s legalne w sekwencji
    oczekiwania, s zaznaczone.

    ''   Oczekuje lub wysyla napis zerowy. Jeli wysylasz napis zerowy, to
       wysylany bdzie znak return. Sekwencja ta moe by zarowno par
       apostrofow, jak i znakow cytowania.

    \b   reprezentuje znak backspace.

    \c   Powstrzymuje generowanie nowej linii na kocu napisu odpowiedzi.
       Jest to jedyna metoda wysylania napisu bez koczcego go znaku
       return. Musi by wysylana na kocu napisu. Na przyklad sekwencja
       hello\c przele po prostu znaki h, e, l, l, o.  (nie uywane w
       napisie oczekiwania)

    \d   Zatrzymaj si na sekund. Program uyj sleep(1), ktory zatrzyma si
       maksymalnie na sekund. (nie uywane w napisie oczekiwania)

    \K   Wstaw BREAK (nie uywane w napisie oczekiwania)

    \n   Przelij znak nowej linii.

    \N   Przelij znak null. Ta sama sekwencja moe by reprezentowana przez
       \0. (nie uywane w napisie oczekiwania)

    \p   Pauzuj na cz sekundy. Oponienie wynosi 1/10 sekundy. (nie
       uywane w sekwencji oczekiwania)

    \q   Zabro zapisywania napisu do pliku SYSLOG. Do logu w jego miejscu
       wpisywany  jest  napis  ???????.  (nie uywane w sekwencji
       oczekiwania)

    \r   Wylij lub oczekuj CR.

    \s   Reprezentuje znak spacji w napisie. Moe to by uywane, gdy nie
       jest podanym cytowanie napisow zawierajcych spacje. Sekwencje
       'HI TIM' i HI\sTIM s identyczne.

    \t   Wylij lub oczekuj znaku tabulacji.

    \\   Wylij lub oczekuj znaku odwrotnego ukonika.

    \ddd  Przeksztal osemkowe cyfry (ddd) w pojedynczy znak ASCII i wylij
       ten znak. (niekt'ore znaki nie s uywane w sekwencji oczekiwania)

    ^C   Podmie sekwencj znakiem sterujcym (z Ctrl) reprezentowanym przez
       C.  Na przyklad znak DC1 (17) jest pokazywany jako  ^Q.
       (niekt'ore znaki nie s uywane w sekwencji oczekiwania)

KODY ZAKOCZENIA

    Program chat koczy swoje dzialanie z nastpujcymi kodami wyjcia.

    0   Normalne  zakoczenie programu. Znaczy to, e skrypt zostal
       wykonany bez bldow.

    1   Jeden, lub wicej parametrow bylo nieprawidlowych, lub napis
       oczekiwania byl zbyt duy dla buforow wewntrznych. Wskazuje to, e
       program nie byl prawidlowo uruchomiony.

    2   Pojawil si bld podczas uruchomiania programu. Moe to  by
       spowodowane bldem operacji odczytu lub zapisu, lub odebraniem
       przez program sygnalu takiego, jak SIGINT.

    3   Nastpilo zdarzenie timeoutu dla napisu oczekiwania, ktory nie
       mial napisu "pod-wyslania". Moe to oznacza, e nie zaprogramowale
       wlaciwie skryptu na ten warunek, lub e pojawilo si jakie
       nieoczekiwane zdarzenie i oczekiwany napis nie mogl zosta
       znaleziony.

    4   Pojawil si pierwszy napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    5   Pojawil si drugi napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    6   Pojawil si trzeci napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    7   Pojawil si czwarty napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    ...  Inne kody wyjcia s rownie napisami zaznaczonymi jako ABORT.

    Uywajc kodu wyjcia, moliwym jest okrelenie, ktore zdarzenie zakoczylo
    skrypt. Jest moliwym okrelenie czy modem otrzymal np. napis "BUSY" czy
    "NO DIALTONE". Podczas gdy pierwsze zdarzenie wymaga drugiej proby,
    drugie w ten sposob moe mie mniejsze szanse.

ZOBACZ TAKE

    Dodatkowe informacje o skryptach chat mona znale w dokumentacji UUCP.

    uucico(1), uucp(1)

COPYRIGHT

    Program chat jest w public domain. Nie jest to licencja GNU.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.