Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    chat - Zautomatyzowany skrypt dialogu z modemem

SKŁADNIA

    chat [ options ] script

OPIS

    Program chat definiuje wymianę rozmów między komputerem a modemem.
    Jego głównym celem jest zestawianie połączeń pomiędzy demonem Point-To-
    Point (pppd), a procesem pppd drugiego końca.

OPCJE

    -f <chat file>
       Odczytaj skrypt rozmowy z pliku file. Używanie tej opcji
       wyklucza parametry skryptowe rozmowy. Użytkownik musi mieć prawa
       do odczytu tego pliku. Dozwolonych jest wiele linii w pliku. Do
       oddzielania napisów powinny być używana spacja lub tabulacja.

    -t <timeout>
       Ustaw timeout dla odbioru oczekiwanego napisu. Jeśli napis nie
       zostanie odebrany w limicie czasowym, to napis odpowiedzi nie
       jest wysyłany. Może  być  natomiast  wysłana  alternatywna
       odpowiedź, lub skrypt może zostać przerwany w wypadku braku
       takiej alternatywy. Chat zakończy wtedy działanie, zwracając
       niezerowy kod błędu.

    -r <report file>
       Ustaw plik dla wyjścia napisów raportujących. Jeżeli używasz
       słowa kluczowego REPORT, napisy wynikowe są zapisywane do tego
       pliku. Jeśli opcja ta nie jest używana, możesz i tak używać słów
       REPORT, które użyją pliku stderr.

    -v   Żądaj uruchomienia skryptu chat w trybie verbose (gadatliwym).
       Program chat będzie wtedy logował wszystkie teksty uzyskane od
       modemu, a także te, które sam wysyła. Logi wysyłane są do
       SYSLOG.

    -V   Żądaj uruchomienia skryptu chat w trybie verbose (gadatliwym),
       ale na stderr. (tym się to różni od powyższego). Urządzenie to
       jest zwykle lokalną konsolą stacji uruchamiającej program chat
       lub pppd. Opcja ta nie będzie działać prawidłowo, jeśli stderr
       jest przekierowane na /dev/null, co ma miejsce gdy pppd działa w
       trybie `detached' (odłączonym od konsoli). W tym wypadku użyj
       opcji `-v' do zapisywania sesji na urządzeniu SYSLOG.

    script Jeśli skrypt nie jest podany opcją -f w pliku, to skrypt script
       jest włączany jako parametry programu chat.

SKRYPT ROZMOWY

    Skrypt rozmowy definiuje komunikację.

    Skrypt składa się z jednej lub większej ilości par napisów "oczekuj-
    wysyłaj", oddzielonych spacjami z ewentualnymi dodatkowymi parami
    "podoczekuj-podwysyłaj", oddzielonymi kreską, jak w przykładzie:

       ogin:-BREAK-ogin: ppp ssword: hello2u2

    Znaczy to, że chat powinien oczekiwać napisu "ogin:". Jeśli to
    zawiedzie (nastąpi timeout), to wysyła na drugi koniec sekwencję
    przerwania (break) i oczekuje napisu "ogin:". Jeśli jednak pierwszy
    "ogin:" zostanie odebrany, sekwencja przerwania nie jest wysyłana.

    Gdy już uzyskaliśmy prompt logina, chat spróbuje wysłać napis ppp i
    oczekiwać na prompt "ssword:". Gdy odczyta ten prompt, to wyśle hasło,
    hello2u2.

    Na zakończenie napisu odpowiedzi zwykle wysyłany jest CR. Nie jest on
    oczekiwany w napisie "oczekiwania", chyba że  jest  specyficznie
    wskazany, przez użycie sekwencji \r.

    Sekwencja oczekiwania powinna zawierać tylko to, co potrzebne do
    zidentyfikowania napisu. Ponieważ normalnie jest przechowywana na
    dysku, nie powinna zawierać informacji zmiennych. Generalnie nie jest
    akceptowane podglądanie napisów czasowych, identyfikacji sieci, lub
    innych zmiennych jako sekwencji oczekiwanej.

    Aby pomóc poprawić znaki, które mogą być zmienione w sekwencji
    początkowej, oczekuj raczej napisu "ogin:" niż "login:". Jest możliwe,
    że początkowy znak będzie odebrany z błędem, a wtedy możesz nigdy nie
    znaleźć oczekiwanego napisu, chociaż został on wysłany przez system. Z
    tego powodu, skrypty oczekują "ogin:" zamiast "login:" i "ssword:"
    zamiast "password".

    Bardzo prosty skrypt może wyglądać następująco:

       ogin: ppp ssword: hello2u2

    Innymi słowy, oczekuj ....ogin:, wyślij ppp, oczekuj ...ssword:, wyślij
    hello2u2.

    W  rzeczywistości proste skrypty są raczej rzadkie. Przynajmniej
    powinieneś załączyć sekwencje "pod-oczekiwania". Np. rozważ następujący
    skrypt:

       ogin:--ogin: ppp ssword: hello2u2

    Byłby to lepszy skrypt niż poprzedni. Oczekiwałby na ten sam prompt
    login:, lecz gdyby go nie odebrał, wysłałby sekwencję powrotu i
    oczekiwał dalej. Gdyby więc szum linii zniekształcił pierwszy prompt,
    to późniejsze przesłanie pustej linii zazwyczaj wygeneruje nowy prompt.

STRINGI PRZERWANIA (ABORT)

    Wiele modemów raportuje status połączenia jako napisy. Napisy te to np.
    CONNECTED, NO CARRIER, lub BUSY. Często jest właściwym wyłączenie
    skryptu, jeśli modem nie połączy się z drugim końcem. Przy jednej
    próbie może odebrać BUSY, podczas gdy następnym razem zdarzyć się może
    NO CARRIER.

    Te napisy "przerywania" mogą być podane w skrypcie przy użyciu
    sekwencji ABORT. Jest to zapisane w poniższym przykładzie:

       ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' '' ATZ OK ATDT5551212 CONNECT

    Sekwencja  ta  nie będzie niczego oczekiwać; później wyśle ATZ.
    Oczekiwaną odpowiedzią jest OK. Po odebraniu OK, wysyłany jest napis
    ATDT5551212, wykręcający numer telefonu. Oczekiwanym napisem jest
    CONNECT. Jeśli odebrany zostanie napis CONNECT, to reszta skryptu jest
    wykonywana. Jednak jeśli modem spotka się z zajętą linią, to wyśle
    napis BUSY. Napis ten będzie odpowiadał sekwencji przerwania. Skrypt
    wtedy zakończy działanie, ponieważ uzyskał rozkaz przerwania. Podobnie
    będzie, gdy skrypt uzyska napis NO CARRIER.

STRINGI RAPORTOWE

    Napis raportowy jest bardzo podobny do napisu przerywania. Różnica
    polega na tym, że napisy i wszystkie znaki do następującego znaku
    sterującego, takiego jak CR, są wypisywane w pliku raportu.

    Napisy raportu mogą być używane do izolowania ze napisu połączenia
    ciągu  określającego  szybkość  transmisji  i  zwracania wartości
    użytkownikowi.  Analiza logiki  napisu  raportowego  występuje  w
    połączeniu z innym przetwarzaniem napisu, takim jak podglądanie napisu
    oczekiwanego. Użycie tego samego napisu jako przerywający i raportowy,
    prawdopodobnie nie jest zbyt użyteczne, jednak jest możliwe.

    Napisy raportowe nie wpływają na kod zakończenia programu.

    Napisy raportowe mogą być podawane w skrypcie przy użyciu sekwencji
    REPORT. Jest to zapisywane w skrypcie jak w następującym przykładzie.

       REPORT CONNECT ABORT BUSY '' ATDT5551212 CONNECT '' ogin:
       account

    Sekwencja ta nie będzie oczekiwać niczego; a potem wyśle napis
    ATDT5551212, wykręcający numer telefonu. Oczekiwanym napisem jest
    CONNECT. Jeśli napis ten jest odebrany, wykonywana jest reszta skryptu.
    Dodatkowo, program wydrukuje do oczekującego pliku napis CONNECT plus
    dodatkowo znaki, które za nim podążały, takie jak szybkość połączenia.

TIMEOUT

    Początkowa wartość timeoutu to 45 sekund. Może to być zmienione przy
    użyciu parametru -t.

    Aby zmienić wartość timeoutu dla następnego z oczekiwanych napisów,
    można użyć następującego przykładu:

       ATZ OK ATDT5551212 CONNECT TIMEOUT 10 ogin:--ogin: TIMEOUT 5
       assowrd: hello2u2

    Zmieni to timeout na 10 sekund podczas oczekiwania promptu login:.
    Następnie timeout jest zmieniany na 5 sekund, podczas oczekiwania na
    prompt password:.

    Zmieniony timeout pozostaje efektywny aż do następnej zmiany.

WYSYŁANIE EOT

    Specjalny napis odpowiedzi, EOT, wskazuje, że program chat powinien
    wysłać znak EOT na drugi koniec. Normalnie jest to sekwencja End-of-
    file. Nie przesyłany jest po niej znak return.

    Sekwencja EOT może być załączona do wysyłanego napisu przy użyciu
    sekwencji ^D.

GENEROWANIE PRZERWANIA (BREAK)

    Specjalny  napis  odpowiedzi,  BREAK,  spowoduje wysłanie warunku
    przerwania. Sygnał ten jest specjalnym sygnałem. Normalną akcją u
    odbierającego go jest zmiana szybkości transmisji. Może być używany do
    przeskakiwania przez dostępne szybkości transmisji, aż będzie można
    odebrać prawidłowy prompt logina.

    Sekwencja przerwania może być załączona do wysyłanego napisu przy
    użyciu sekwencji \K.

SEKWENCJE ESKEJPOWE

    Napisy oczekiwania i odpowiedzi mogą zawierać sekwencje eskejpowe.
    Wszystkie sekwencje są legalne w napisie odpowiedzi. Wiele jest
    legalnych w napisie oczekiwania. Te, które nie są legalne w sekwencji
    oczekiwania, są zaznaczone.

    ''   Oczekuje lub wysyła napis zerowy. Jeśli wysyłasz napis zerowy,
       to wysyłany będzie znak return. Sekwencja ta może być zarówno
       parą apostrofów, jak i znaków cytowania.

    \b   reprezentuje znak backspace.

    \c   Powstrzymuje generowanie nowej linii na końcu napisu odpowiedzi.
       Jest to jedyna metoda wysyłania napisu bez kończącego go znaku
       return. Musi być wysyłana na końcu napisu. Na przykład sekwencja
       hello\c prześle po prostu znaki h, e, l, l, o. (nie uywane w
       napisie oczekiwania)

    \d   Zatrzymaj się na sekundę. Program użyj sleep(1), który zatrzyma
       się maksymalnie na sekundę. (nie uywane w napisie oczekiwania)

    \K   Wstaw BREAK (nie uywane w napisie oczekiwania)

    \n   Prześlij znak nowej linii.

    \N   Prześlij znak null. Ta sama sekwencja może być reprezentowana
       przez \0. (nie uywane w napisie oczekiwania)

    \p   Pauzuj na część sekundy. Opóźnienie wynosi 1/10 sekundy. (nie
       uywane w sekwencji oczekiwania)

    \q   Zabroń zapisywania napisu do pliku SYSLOG. Do logu w jego
       miejscu wpisywany jest napis ???????. (nie uywane w sekwencji
       oczekiwania)

    \r   Wyślij lub oczekuj CR.

    \s   Reprezentuje znak spacji w napisie. Może to być używane, gdy nie
       jest pożądanym cytowanie napisów zawierających spacje. Sekwencje
       'HI TIM' i HI\sTIM są identyczne.

    \t   Wyślij lub oczekuj znaku tabulacji.

    \\   Wyślij lub oczekuj znaku odwrotnego ukośnika.

    \ddd  Przekształć ósemkowe cyfry (ddd) w pojedynczy znak ASCII i
       wyślij ten znak.  (niektre znaki nie s uywane w sekwencji
       oczekiwania)

    ^C   Podmień sekwencję znakiem sterującym (z Ctrl) reprezentowanym
       przez C.  Na przykład znak DC1 (17) jest pokazywany jako ^Q.
       (niektre znaki nie s uywane w sekwencji oczekiwania)

KODY ZAKOŃCZENIA

    Program chat kończy swoje działanie z następującymi kodami wyjścia.

    0   Normalne zakończenie programu. Znaczy to, że skrypt został
       wykonany bez błędów.

    1   Jeden, lub więcej parametrów było nieprawidłowych, lub napis
       oczekiwania był zbyt duży dla buforów wewnętrznych. Wskazuje to,
       że program nie był prawidłowo uruchomiony.

    2   Pojawił się błąd podczas uruchomiania programu. Może to być
       spowodowane błędem operacji odczytu lub zapisu, lub odebraniem
       przez program sygnału takiego, jak SIGINT.

    3   Nastąpiło zdarzenie timeoutu dla napisu oczekiwania, który nie
       miał napisu "pod-wysłania".  Może  to  oznaczać,  że  nie
       zaprogramowałeś  właściwie skryptu na ten warunek, lub że
       pojawiło się jakieś nieoczekiwane zdarzenie i oczekiwany napis
       nie mógł zostać znaleziony.

    4   Pojawił się pierwszy napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    5   Pojawił się drugi napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    6   Pojawił się trzeci napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    7   Pojawił się czwarty napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    ...  Inne kody wyjścia są również napisami zaznaczonymi jako ABORT.

    Używając kodu wyjścia, możliwym jest określenie, które zdarzenie
    zakończyło skrypt. Jest możliwym określenie czy modem otrzymał np.
    napis "BUSY" czy "NO DIALTONE". Podczas gdy pierwsze zdarzenie wymaga
    drugiej próby, drugie w ten sposób może mieć mniejsze szanse.

ZOBACZ TAKŻE

    Dodatkowe informacje o skryptach chat można znaleźć w dokumentacji
    UUCP.

    uucico(1), uucp(1)

COPYRIGHT

    Program chat jest w public domain. Nie jest to licencja GNU.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.