Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    chat - Zautomatyzowany skrypt dialogu z modemem

SKŁADNIA

    chat [ options ] script

OPIS

    Program chat definiuje wymianę rozmów między komputerem a modemem. Jego głównym celem
    jest zestawianie połączeń pomiędzy demonem Point-To-Point (pppd), a procesem pppd drugiego
    końca.

OPCJE

    -f <chat file>
       Odczytaj skrypt rozmowy z pliku file. Używanie tej opcji wyklucza parametry
       skryptowe rozmowy. Użytkownik musi mieć prawa do odczytu tego pliku.  Dozwolonych
       jest wiele linii w pliku. Do oddzielania napisów powinny być używana spacja lub
       tabulacja.

    -t <timeout>
       Ustaw timeout dla odbioru oczekiwanego napisu. Jeśli napis nie zostanie odebrany w
       limicie czasowym, to napis odpowiedzi nie jest wysyłany. Może być natomiast wysłana
       alternatywna odpowiedź, lub skrypt może zostać przerwany w wypadku braku takiej
       alternatywy. Chat zakończy wtedy działanie, zwracając niezerowy kod błędu.

    -r <report file>
       Ustaw plik dla wyjścia napisów raportujących. Jeżeli używasz słowa kluczowego
       REPORT, napisy wynikowe są zapisywane do tego pliku. Jeśli opcja ta nie jest
       używana, możesz i tak używać słów REPORT, które użyją pliku stderr.

    -v   Żądaj uruchomienia skryptu chat w trybie verbose (gadatliwym). Program chat będzie
       wtedy logował wszystkie teksty uzyskane od modemu, a także te, które sam wysyła.
       Logi wysyłane są do SYSLOG.

    -V   Żądaj uruchomienia skryptu chat w trybie verbose (gadatliwym), ale na stderr. (tym
       się to różni od powyższego). Urządzenie to jest zwykle lokalną konsolą stacji
       uruchamiającej program chat lub pppd. Opcja ta nie będzie działać prawidłowo, jeśli
       stderr jest przekierowane na /dev/null, co ma miejsce gdy pppd działa w trybie
       `detached' (odłączonym od konsoli). W tym wypadku użyj opcji `-v' do zapisywania
       sesji na urządzeniu SYSLOG.

    script Jeśli skrypt nie jest podany opcją -f w pliku, to skrypt script jest włączany jako
       parametry programu chat.

SKRYPT ROZMOWY

    Skrypt rozmowy definiuje komunikację.

    Skrypt składa się z jednej lub większej ilości par napisów "oczekuj-wysyłaj", oddzielonych
    spacjami z ewentualnymi dodatkowymi parami "podoczekuj-podwysyłaj", oddzielonymi kreską,
    jak w przykładzie:

       ogin:-BREAK-ogin: ppp ssword: hello2u2

    Znaczy to, że chat powinien oczekiwać napisu "ogin:". Jeśli to zawiedzie (nastąpi
    timeout), to wysyła na drugi koniec sekwencję przerwania (break) i oczekuje napisu
    "ogin:". Jeśli jednak pierwszy "ogin:" zostanie odebrany, sekwencja przerwania nie jest
    wysyłana.

    Gdy już uzyskaliśmy prompt logina, chat spróbuje wysłać napis ppp i oczekiwać na prompt
    "ssword:". Gdy odczyta ten prompt, to wyśle hasło, hello2u2.

    Na zakończenie napisu odpowiedzi zwykle wysyłany jest CR. Nie jest on oczekiwany w napisie
    "oczekiwania", chyba że jest specyficznie wskazany, przez użycie sekwencji \r.

    Sekwencja oczekiwania powinna zawierać tylko to, co potrzebne do zidentyfikowania napisu.
    Ponieważ normalnie jest przechowywana na dysku, nie powinna zawierać informacji zmiennych.
    Generalnie nie jest akceptowane podglądanie napisów czasowych, identyfikacji sieci, lub
    innych zmiennych jako sekwencji oczekiwanej.

    Aby pomóc poprawić znaki, które mogą być zmienione w sekwencji początkowej, oczekuj raczej
    napisu "ogin:" niż "login:". Jest możliwe, że początkowy znak będzie odebrany z błędem, a
    wtedy możesz nigdy nie znaleźć oczekiwanego napisu, chociaż został on wysłany przez
    system. Z tego powodu, skrypty oczekują "ogin:" zamiast "login:" i "ssword:" zamiast
    "password".

    Bardzo prosty skrypt może wyglądać następująco:

       ogin: ppp ssword: hello2u2

    Innymi słowy, oczekuj ....ogin:, wyślij ppp, oczekuj ...ssword:, wyślij hello2u2.

    W rzeczywistości proste skrypty są raczej rzadkie. Przynajmniej powinieneś załączyć
    sekwencje "pod-oczekiwania". Np. rozważ następujący skrypt:

       ogin:--ogin: ppp ssword: hello2u2

    Byłby to lepszy skrypt niż poprzedni. Oczekiwałby na ten sam prompt login:, lecz gdyby go
    nie odebrał, wysłałby sekwencję powrotu i oczekiwał dalej.  Gdyby więc szum linii
    zniekształcił pierwszy prompt, to późniejsze przesłanie pustej linii zazwyczaj wygeneruje
    nowy prompt.

STRINGI PRZERWANIA (ABORT)

    Wiele modemów raportuje status połączenia jako napisy. Napisy te to np. CONNECTED, NO
    CARRIER, lub BUSY. Często jest właściwym wyłączenie skryptu, jeśli modem nie połączy się z
    drugim końcem. Przy jednej próbie może odebrać BUSY, podczas gdy następnym razem zdarzyć
    się może NO CARRIER.

    Te napisy "przerywania" mogą być podane w skrypcie przy użyciu sekwencji ABORT. Jest to
    zapisane w poniższym przykładzie:

       ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' '' ATZ OK ATDT5551212 CONNECT

    Sekwencja ta nie będzie niczego oczekiwać; później wyśle ATZ. Oczekiwaną odpowiedzią jest
    OK. Po odebraniu OK, wysyłany jest napis ATDT5551212, wykręcający numer telefonu.
    Oczekiwanym napisem jest CONNECT. Jeśli odebrany zostanie napis CONNECT, to reszta skryptu
    jest wykonywana. Jednak jeśli modem spotka się z zajętą linią, to wyśle napis BUSY. Napis
    ten będzie odpowiadał sekwencji przerwania. Skrypt wtedy zakończy działanie, ponieważ
    uzyskał rozkaz przerwania. Podobnie będzie, gdy skrypt uzyska napis NO CARRIER.

STRINGI RAPORTOWE

    Napis raportowy jest bardzo podobny do napisu przerywania. Różnica polega na tym, że
    napisy i wszystkie znaki do następującego znaku sterującego, takiego jak CR, są wypisywane
    w pliku raportu.

    Napisy raportu mogą być używane do izolowania ze napisu połączenia ciągu określającego
    szybkość transmisji i zwracania wartości użytkownikowi. Analiza logiki napisu raportowego
    występuje w połączeniu z innym przetwarzaniem napisu, takim jak podglądanie napisu
    oczekiwanego. Użycie tego samego napisu jako przerywający i raportowy, prawdopodobnie nie
    jest zbyt użyteczne, jednak jest możliwe.

    Napisy raportowe nie wpływają na kod zakończenia programu.

    Napisy raportowe mogą być podawane w skrypcie przy użyciu sekwencji REPORT. Jest to
    zapisywane w skrypcie jak w następującym przykładzie.

       REPORT CONNECT ABORT BUSY '' ATDT5551212 CONNECT '' ogin: account

    Sekwencja ta nie będzie oczekiwać niczego; a potem wyśle napis ATDT5551212, wykręcający
    numer telefonu. Oczekiwanym napisem jest CONNECT. Jeśli napis ten jest odebrany,
    wykonywana jest reszta skryptu. Dodatkowo, program wydrukuje do oczekującego pliku napis
    CONNECT plus dodatkowo znaki, które za nim podążały, takie jak szybkość połączenia.

TIMEOUT

    Początkowa wartość timeoutu to 45 sekund. Może to być zmienione przy użyciu parametru -t.

    Aby zmienić wartość timeoutu dla następnego z oczekiwanych napisów,  można  użyć
    następującego przykładu:

       ATZ OK ATDT5551212 CONNECT TIMEOUT 10 ogin:--ogin: TIMEOUT 5 assowrd: hello2u2

    Zmieni to timeout na 10 sekund podczas oczekiwania promptu login:. Następnie timeout jest
    zmieniany na 5 sekund, podczas oczekiwania na prompt password:.

    Zmieniony timeout pozostaje efektywny aż do następnej zmiany.

WYSYŁANIE EOT

    Specjalny napis odpowiedzi, EOT, wskazuje, że program chat powinien wysłać znak EOT na
    drugi koniec. Normalnie jest to sekwencja End-of-file. Nie przesyłany jest po niej znak
    return.

    Sekwencja EOT może być załączona do wysyłanego napisu przy użyciu sekwencji ^D.

GENEROWANIE PRZERWANIA (BREAK)

    Specjalny napis odpowiedzi, BREAK, spowoduje wysłanie warunku przerwania. Sygnał ten jest
    specjalnym sygnałem. Normalną akcją u odbierającego go jest zmiana szybkości transmisji.
    Może być używany do przeskakiwania przez dostępne szybkości transmisji, aż będzie można
    odebrać prawidłowy prompt logina.

    Sekwencja przerwania może być załączona do wysyłanego napisu przy użyciu sekwencji \K.

SEKWENCJE ESKEJPOWE

    Napisy oczekiwania i odpowiedzi mogą zawierać sekwencje eskejpowe. Wszystkie sekwencje są
    legalne w napisie odpowiedzi. Wiele jest legalnych w napisie oczekiwania. Te, które nie są
    legalne w sekwencji oczekiwania, są zaznaczone.

    ''   Oczekuje lub wysyła napis zerowy. Jeśli wysyłasz napis zerowy, to wysyłany będzie
       znak return. Sekwencja ta może być zarówno parą apostrofów, jak i znaków cytowania.

    \b   reprezentuje znak backspace.

    \c   Powstrzymuje generowanie nowej linii na końcu napisu odpowiedzi. Jest to jedyna
       metoda wysyłania napisu bez kończącego go znaku return. Musi być wysyłana na końcu
       napisu. Na przykład sekwencja hello\c prześle po prostu znaki h, e, l, l, o.  (nie
       używane w napisie oczekiwania)

    \d   Zatrzymaj się na sekundę. Program użyj sleep(1), który zatrzyma się maksymalnie na
       sekundę. (nie używane w napisie oczekiwania)

    \K   Wstaw BREAK (nie używane w napisie oczekiwania)

    \n   Prześlij znak nowej linii.

    \N   Prześlij znak null. Ta sama sekwencja może być reprezentowana przez \0.  (nie
       używane w napisie oczekiwania)

    \p   Pauzuj na część sekundy. Opóźnienie wynosi 1/10 sekundy. (nie używane w sekwencji
       oczekiwania)

    \q   Zabroń zapisywania napisu do pliku SYSLOG. Do logu w jego miejscu wpisywany jest
       napis ???????. (nie używane w sekwencji oczekiwania)

    \r   Wyślij lub oczekuj CR.

    \s   Reprezentuje znak spacji w napisie. Może to być używane, gdy nie jest pożądanym
       cytowanie napisów zawierających spacje. Sekwencje 'HI TIM' i HI\sTIM są identyczne.

    \t   Wyślij lub oczekuj znaku tabulacji.

    \\   Wyślij lub oczekuj znaku odwrotnego ukośnika.

    \ddd  Przekształć ósemkowe cyfry (ddd) w pojedynczy znak ASCII i wyślij ten znak.
       (niektóre znaki nie używane w sekwencji oczekiwania)

    ^C   Podmień sekwencję znakiem sterującym (z Ctrl) reprezentowanym przez C. Na przykład
       znak DC1 (17) jest pokazywany jako ^Q. (niektóre znaki nie używane w sekwencji
       oczekiwania)

KODY ZAKOŃCZENIA

    Program chat kończy swoje działanie z następującymi kodami wyjścia.

    0   Normalne zakończenie programu. Znaczy to, że skrypt został wykonany bez błędów.

    1   Jeden, lub więcej parametrów było nieprawidłowych, lub napis oczekiwania był zbyt
       duży dla buforów wewnętrznych. Wskazuje to, że program nie był prawidłowo
       uruchomiony.

    2   Pojawił się błąd podczas uruchomiania programu. Może to być spowodowane błędem
       operacji odczytu lub zapisu, lub odebraniem przez program sygnału takiego, jak
       SIGINT.

    3   Nastąpiło zdarzenie timeoutu dla napisu oczekiwania, który nie miał napisu "pod-
       wysłania". Może to oznaczać, że nie zaprogramowałeś właściwie skryptu na ten
       warunek, lub że pojawiło się jakieś nieoczekiwane zdarzenie i oczekiwany napis nie
       mógł zostać znaleziony.

    4   Pojawił się pierwszy napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    5   Pojawił się drugi napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    6   Pojawił się trzeci napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    7   Pojawił się czwarty napis zaznaczony jako warunek ABORT.

    ...  Inne kody wyjścia są również napisami zaznaczonymi jako ABORT.

    Używając kodu wyjścia, możliwym jest określenie, które zdarzenie zakończyło skrypt. Jest
    możliwym określenie czy modem otrzymał np. napis "BUSY" czy "NO DIALTONE". Podczas gdy
    pierwsze zdarzenie wymaga drugiej próby, drugie w ten sposób może mieć mniejsze szanse.

ZOBACZ TAKŻE

    Dodatkowe informacje o skryptach chat można znaleźć w dokumentacji UUCP.

    uucico(1), uucp(1)

COPYRIGHT

    Program chat jest w public domain. Nie jest to licencja GNU.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.