Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    chroot - uruchom polecenie lub powlok interaktywn ze specjalnym
    katalogiem glownym

SK/LADNIA

    chroot [--help] [--version] katalog [polecenie...]

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie chroot w wersji GNU.

    Normalnie nazwy plikow szukane s od glownego katalogu (korzenia)
    struktury katalogow, tj. `/'. chroot zmienia katalog glowny na zadany
    katalog (musi on istnie) a nastpnie uruchamia polecenie z opcjonalnie
    podanymi argumentami. Jeeli nie podano adnego polecenia, to chroot
    uruchamia powlok interaktywn. Zmienna rodowiskowa `SHELL'  okrela
    program powloki, domylnie jest to /bin/sh, wywolywany z opcj `-i'.

OPCJE

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

UWAGI

    W wielu systemach tylko superuytkownik moe zmienia katalog glowny.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.