Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    clock - obslu zegar CMOS

SK/LADNIA

    /sbin/clock [ -u ] -r
    /sbin/clock [ -u ] -w
    /sbin/clock [ -u ] -s
    /sbin/clock [ -u ] -a

OPIS

    clock obsluguje na rone sposoby zegar CMOS, umoliwiajc jego odczyt lub
    zapis oraz synchronizacj midzy zegarem CMOS i jdrem.

OPTIONS

    -u   Wskazuje, e zegar CMOS jest ustawiony na Czas Uniwersalny
       (Universal Time).

    -r   Odczytaj zawarto zegara CMOS i wydrukuj na stdout.

    -w   Zapisz czas systemowy do zegara CMOS.

    -s   Ustaw czas systemowy z zegara CMOS.

    -a   Ustaw czas systemowy z zegara CMOS, poprawiajc czas dla bldu
       systematycznego na prawidlowy i zapisujc go z powrotem do CMOS.

       Opcja ta uywa /etc/adjtime do okrelenia zmian zegara. Zawiera to
       trzy liczby:
       Pierwsza liczba jest poprawk w sekundach na dzie (np. jeli twoj
       zegar przyspiesza codziennie o 5 sekund, pierwsza liczba powinna
       by -5.0).

       Nastpna liczba mowi, kiedy clock byl ostatnio uyty, liczc w
       sekundach od 1/1/1970.

       Trzecia liczba to liczba sekund, ktora pozostala po ostatniej
       poprawce.

       Nastpujce instrukcje s z kodu rodlowego:

       a)   utworz plik /etc/adjtime zawierajcy w pierwszej i jedynej
           linii: '0.0 0 0.0'

       b)   uruchom clock -au lub clock -a, zalenie od tego, czy twoj
           CMOS jest w czasie uniwersalnym, czy lokalnym. Poprawia
           to liczb sekund.

       c)   ustaw czas systemowy przy uyciu komendy date.

       d)   odwie swoj czas CMOS przy uyciu clock -wu lub clock -w

       e)   Zamie pierwsz liczb z /etc/adjtime swoj poprawk.

       f)   wstaw komend clock -au lub clock  -a  do  swojego
           /etc/rc.local,  lub naka jej uruchamianie programowi
           cron(8).

PLIKI

    /etc/adjtime
    /etc/rc.local

AUTORZY

    V1.0  Charles Hedrick, hedrick@cs.rutgers.edu, kwiecie 1992

    V1.1  Zmodyfikowane dla poprawek zegara, Rob Hooft, hooft@chem.ruu.nl,
       listopad 1992

    V1.2  Laty Haralda Koeniga, koenig@nova.tat.physik.uni-tuebingen.de,
       dodane przez Roba Hoofta, hooft@EMBL-Heidelberg.DE, wrzesie 1993

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.