Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    debugfs - degugger systemu plikow ext2

SK/LADNIA

    debugfs [ -b rozmiar_bloku ] [ -s superblok ] [ -f plik_komend ] [ -R
    komenda ] [ -V ] [ [ -w ] [ -c ] [ -i ] [ urzdzenie ] ]

OPIS

    Program debugfs jest debuggerem systemow plikow. Mona go uywa do
    sprawdzenia i zmiany stanu systemu plikow typu ext2.
    urzdzenie jest plikiem specjalnym odpowiadajcym urzdzeniu zawierajcemu
    system plikow ext2 (np. /dev/hdXX).

OPCJE

    -w   Okrela, e system plikow powinien by otwarty w trybie odczyt-
       zapis (read-write). Bez tej opcji system plikow otwierany jest w
       trybie tylko-do-odczytu (read-only).

    -c   Powoduje, e system plikow powinien by otwarty  w  trybie
       katastrofalnym (catastrophic mode), gdzie iwzel oraz mapy bitowe
       grup nie s pocztkowo odczytywane. Ta opcja moe by przydatna dla
       znacznie uszkodzonych systemow plikow, lecz powoduje ona ich
       otwarcie w trybie tylko do odczytu.

    -i   Powoduje, e urzdzenie reprezentuje obraz ext2 utworzony przez
       program e2image. Poniewa obraz ext2 zawiera jedynie superblok,
       deskryptor grupy blokow, blok i mapy bitowe alokacji iwzlow oraz
       tablic  iwzlow,  wiele  komend debugfs nie bdzie dzialalo
       poprawnie. Ostrzeenie: nie ma adnych bezpiecznych sprawdze,
       dlatego debugfs moe zawie podczas prob wykonania takich komend
       jak ls, dump, itd. debugfs jest debuggerem. Posiada szorstkie
       krawdzie!

    -b rozmiar_bloku
       Powoduje uycie podanego rozmiaru bloku dla systemu plikow
       zamiast, tak jak normalnie, wykrywa odpowiedni rozmiar.

    -s superblok
       Powoduje odczytanie superbloku z podanego numeru bloku zamiast z
       domylnego (1). Jeeli podasz opcj -s ,musisz take poda opcj -b.

    -f plik_komend
       Powoduje, e debugfs odczytuje z pliku komend, komendy i wykonuje
       je. Po zakoczeniu wykonywania tych komend debugfs koczy prac.

    -R komenda
       Powoduje wykonanie pojedynczej komendy (dania - request), i
       zakoczenie pracy.

    -V   Wywietla wersj programu i koczy prac.

OKRELANIE PLIK'OW

    Wiele komend debugfs pobiera plikspec jako argument okrelajcy i-wzel (w
    przeciwiestwie do nazwy ciekowej cieka) systemu plikow, aktualnie
    otwartego przez debugfs.  Argument plikspec moe by podany w dwu
    postaciach. Pierwsz jest numer i-wzla ujty w nawiasy ktowe, np.  <2>.
    Drug posta stanowi nazwa ciekowa; jeli jest ona poprzedzona ukonikiem
    ('/'), to bdzie interpretowana wzgldem katalogu glownego (root) systemu
    plikow aktualnie otwartego przez debugfs. Jeli nie, to interpretowana
    bdzie wzgldem biecego katalogu roboczego, jaki jest w ustawiony w danym
    momencie w debugfs.  Mona go zmieni poslugujc si komend debugfs o
    nazwie cd.

KOMENDY

    debugfs jest debuggerem interaktywnym. Rozumie sporo komend.

    cat plikspec
       Zrzu zawarto i-wzla plikspec na standardowe wyjcie.

    cd plikspec
       Zmie biecy katalog roboczy na plikspec.

    chroot plikspec
       Zmie katalog glowny (root) na katalog plikspec.

    close Zamknij aktualnie otwarty system plikow.

    clri plik
       Wyczy zawarto i-wzla plik.

    dump [-p] plikspec plik_wyjciowy
       Zrzu zawarto i-wzla plikspec do pliku wyjciowego plik_wyjciowy.
       Jeli podano opcj -p, to ustaw informacj o wlacicielu, grupie i
       prawach plik_wyjciowy, tak jak dla plikspec.

    expand_dir plikspec
       Rozwi katalog plikspec.

    feature [cecha] [-cecha] ...
       Ustaw lub wyczy rone cechy systemu plikow w superbloku i wywietl
       aktualny stan cech systemu plikow. find_free_block [cel] Znajd
       pierwszy wolny blok, poczynajc od cel i zaalokuj go.

    find_free_inode [katalog [tryb]]
       Znajd wolny i-wzel i zaalokuj go. Jeli go podano, to argument
       katalog  okrela numer i-wzla katalogu, w ktorym ma zosta
       umieszczony i-wzel. Drugi opcjonalny argument tryb okrela prawa
       nowego i-wzla. (Jeeli w trybie mode ustawiony jest bit katalogu,
       to procedura alokacji bdzie dziala odmiennie.)

    freeb blok
       Zaznacz blok numer blok jako nie przydzielony (nie zaalokowany).

    freei plikspec
       Zwolnij i-wzel okrelony przez plikspec.

    help  Poka list polece rozumianych przez debugfs(8).

    icheck blok ...
       Poka zestawienie i-wzlow uywajcych jednego lub wicej blokow
       okrelonych w wierszu polece.

    initialize urzdzenie rozmiar_bloku
       Stworz system plikow ext2 na urzdzeniu urzdzenie z rozmiarem
       urzdzenia rozmiar_bloku. Zauwa, e nie inicjuje to w pelni
       wszystkich struktur danych; aby to zrobi, wykorzystaj program
       mke2fs(8).  Ta komenda jest tylko  wywolaniem  funkcji  z
       biblioteki  niskopoziomowej,  ktora  ustawia  superblok  i
       deskryptory blokow.

    kill_file plikspec
       Zwolnij (dealokuj) i-wzel plikspec i jego bloki. Zauwa, e nie
       usuwa to adnych wpisow katalogu (jeli istniej) dotyczcych tego
       i-wzla. Jeli chcesz usun plik (unlink), zajrzyj do opisu
       polecenia rm(1).

    lcd katalog
       Zmie bierzcy katalog roboczy debugfs na katalog na pierwotnym
       (native) systemie plikow.  ln plikspec plik_docelowy Stworz
       dowizanie o nazwie plik_docelowy, do pliku plikspec. Zauwa, e
       nie dostosowuje to odpowiednio licznika odwola w i-wle.

    logdump [-ac] [-b<blok>] [-i<iwze/l>] [-f<dziennik>] [plik_wyjciowy]
       Zrzu zawarto dziennika ext3. ls [-l] plikspec Poka zestawienie
       plikow w katalogu plikspec.

    modify_inode plikspec
       Zmie zawarto struktury i-wzla o nazwie plikspec.

    mkdir plikspec
       Stworz katalog.

    mknod plikspec [p|[[c|b] g/l'owny poboczny]]
       Stworz plik specjalny urzdzenia (potoku nazwanego, urzdzenia
       znakowego lub blokowego). Jeeli tworzone ma by urzdzenie znakowe
       lub blokowe, to musi zosta podany glowny (major) i poboczny
       (minor) numer urzdzenia.

    ncheck numer_iwz/la ...
       We zadan list numerow i-wzlow i poka zestawienie nazw ciekowych
       do tych i-wzlow.

    open [-w] [-f] [-i] [-c] [-b rozmiar_bloku] [-s superblok] urzdzenie
       Otworz system plikow do odczytu. Flaga -w powoduje otwarcie
       systemu plikow w trybie do zapisu. Flaga -f wymusza otwarcie
       systemu  plikow  nawet wtedy gdy posiada on nieznane lub
       niekompatybilne cechy, ktore normalnie zapobiegly by otwarciu.
       Opcje -c, -b, -i, i -s zachowuj si tak samo jak te z debugfs.

    pwd  Poka biecy katalog roboczy.

    quit  Koniec pracy debugfs.

    rdump katalog miejsce_docelowe
       Zrzu rekurencyjnie katalog wraz z zawrtoci (wlczajc plik,
       dowizania symboliczne i inne katalogi) w miejsce_docelowe, ktore
       powinno by istniejcym katalogiem na pierwotnym systemie plikow.
       rm cieka Usu (unlink) cieka.  Jeli spowoduje to, e i-wzel
       wskazywany przez cieka nie bdzie posiadal innych odwola, to
       dealokuj plik. Komenda ta dziala jak funkcja systemowa unlink().

    rmdir plikspec
       Usu  katalog  plikspec.  Funkcja  ta  nie  jest  obecnie
       zaimplementowana.

    setb blok [ilo]
       Zaznacz blok o numerze block jako zaalokowany. Jeeli podany
       zostanie opcjonalny agrument ilo, wtedy ilo blokow zaczynajc od
       bloku o numerze blok zostanie zaznaczona jako zaalokowana.

    seti plikspec
       Zaznacz i-wzel plikspec jako uywany przez map bitow i-wzla
       (inode bitmap).

    set_super_value pole warto
       Ustaw pole superbloku pole na warto warto. Wszystkie prawidlowe
       pola  superbloku  mog  zosta  wywietlone  przez  komend:
       set_super_value -l

    show_super_stats [-h]
       Wywietl zawarto superbloku i deskryptorow grup blokow. Jeeli
       podana jest flaga -h, wypisz tylko zawarto superbloku.

    stat plikspec
       Wywietl zawarto struktury i-wzla o nazwie plikspec.

    testb blok [ilo]
       Sprawd, czy blok o numerze blok jest zaznaczony jako
       zaalokowany w mapie bitowej bloku.  Jeeli podany jest
       opcjonalny argument ilo, wtedy ilo blokow zaczynajc od
       bloku o numerze blok bdzie sprawdzonych.

    testi plikspec
       Sprawd, czy i-wzel plikspec  jest  zaznaczony  jako
       zaalokowany w mapie bitowej bloku.

    unlink cieka
       Usu dowizanie do i-wzl okrelone przez cieka. Zauwa, e
       nie dostosowuje to odpowiednio licznika odwola w i-wle.

    write plik_r'od/lowy plik_wyjciowy
       Stworz w systemie plikow plik o nazwie plik_wyjciowy, i
       skopiuj do niego zawarto pliku plik_r'od/lowy.

AUTOR

    debugfs zostalo napisane przez Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.

ZOBACZ TAKE

    dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze  tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic  midzy  powyszym  opisem  a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.