Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    debugfs - degugger systemu plików ext2

SKŁADNIA

    debugfs [ -b rozmiar_bloku ] [ -s superblok ] [ -f plik_komend ] [ -R
    komenda ] [ -V ] [ [ -w ] [ -c ] [ -i ] [ urządzenie ] ]

OPIS

    Program debugfs jest debuggerem systemów plików. Można go używać do
    sprawdzenia i zmiany stanu systemu plików typu ext2.
    urzdzenie  jest  plikiem  specjalnym  odpowiadającym  urządzeniu
    zawierającemu system plików ext2 (np. /dev/hdXX).

OPCJE

    -w   Określa, że system plików powinien być otwarty w trybie odczyt-
       zapis (read-write). Bez tej opcji system plików otwierany jest w
       trybie tylko-do-odczytu (read-only).

    -c   Powoduje, że system plików powinien być otwarty w trybie
       katastrofalnym (catastrophic mode), gdzie iwęzeł oraz mapy
       bitowe grup nie są początkowo odczytywane. Ta opcja może być
       przydatna  dla znacznie uszkodzonych systemów plików, lecz
       powoduje ona ich otwarcie w trybie tylko do odczytu.

    -i   Powoduje, że urzdzenie reprezentuje obraz ext2 utworzony przez
       program e2image. Ponieważ obraz ext2 zawiera jedynie superblok,
       deskryptor grupy bloków, blok i mapy bitowe alokacji iwęzłów
       oraz tablicę iwęzłów, wiele komend debugfs nie będzie działało
       poprawnie. Ostrzeżenie: nie ma żadnych bezpiecznych sprawdzeń,
       dlatego debugfs może zawieść podczas prób wykonania takich
       komend jak ls, dump, itd.  debugfs jest debuggerem. Posiada
       szorstkie krawędzie!

    -b rozmiar_bloku
       Powoduje użycie podanego rozmiaru bloku dla systemu plików
       zamiast, tak jak normalnie, wykrywać odpowiedni rozmiar.

    -s superblok
       Powoduje odczytanie superbloku z podanego numeru bloku zamiast z
       domyślnego (1). Jeżeli podasz opcję -s ,musisz także podać opcję
       -b.

    -f plik_komend
       Powoduje, że debugfs odczytuje z pliku komend, komendy i
       wykonuje je. Po zakończeniu wykonywania tych komend debugfs
       kończy pracę.

    -R komenda
       Powoduje wykonanie pojedynczej komendy (żądania - request), i
       zakończenie pracy.

    -V   Wyświetla wersję programu i kończy pracę.

OKREŚLANIE PLIKÓW

    Wiele komend debugfs pobiera plikspec jako argument określający i-węzeł
    (w przeciwieństwie do nazwy ścieżkowej ścieżka) systemu  plików,
    aktualnie otwartego przez debugfs. Argument plikspec może być podany w
    dwu postaciach. Pierwszą jest numer i-węzła ujęty w nawiasy kątowe, np.
    <2>.  Drugą postać stanowi nazwa ścieżkowa; jeśli jest ona poprzedzona
    ukośnikiem ('/'), to będzie interpretowana względem katalogu głównego
    (root) systemu plików aktualnie otwartego przez debugfs. Jeśli nie, to
    interpretowana będzie względem bieżącego katalogu roboczego, jaki jest
    w ustawiony w danym momencie w debugfs. Można go zmienić posługując
    się komendą debugfs o nazwie cd.

KOMENDY

    debugfs jest debuggerem interaktywnym. Rozumie sporo komend.

    cat plikspec
       Zrzuć zawartość i-węzła plikspec na standardowe wyjście.

    cd plikspec
       Zmień bieżący katalog roboczy na plikspec.

    chroot plikspec
       Zmień katalog główny (root) na katalog plikspec.

    close Zamknij aktualnie otwarty system plików.

    clri plik
       Wyczyść zawartość i-węzła plik.

    dump [-p] plikspec plik_wyjściowy
       Zrzuć zawartość  i-węzła  plikspec  do  pliku  wyjściowego
       plik_wyjciowy.  Jeśli podano opcję -p, to ustaw informację o
       właścicielu, grupie i prawach plik_wyjciowy, tak jak dla
       plikspec.

    expand_dir plikspec
       Rozwiń katalog plikspec.

    feature [cecha] [-cecha] ...
       Ustaw lub wyczyść różne cechy systemu plików w superbloku i
       wyświetl aktualny stan cech systemu plików.  find_free_block
       [cel] Znajdź pierwszy wolny blok, poczynając od cel i zaalokuj
       go.

    find_free_inode [katalog [tryb]]
       Znajdź wolny i-węzeł i zaalokuj go. Jeśli go podano, to argument
       katalog określa numer i-węzła katalogu, w którym ma zostać
       umieszczony i-węzeł. Drugi opcjonalny argument tryb określa
       prawa nowego i-węzła. (Jeżeli w trybie mode ustawiony jest bit
       katalogu, to procedura alokacji będzie działać odmiennie.)

    freeb blok
       Zaznacz blok numer blok jako nie przydzielony (nie zaalokowany).

    freei plikspec
       Zwolnij i-węzeł określony przez plikspec.

    help  Pokaż listę poleceń rozumianych przez debugfs(8).

    icheck blok ...
       Pokaż zestawienie i-węzłów używających jednego lub więcej bloków
       określonych w wierszu poleceń.

    initialize urzdzenie rozmiar_bloku
       Stwórz system plików ext2 na urządzeniu urzdzenie z rozmiarem
       urządzenia rozmiar_bloku. Zauważ, że nie inicjuje to w pełni
       wszystkich struktur danych; aby to zrobić, wykorzystaj program
       mke2fs(8).  Ta komenda jest tylko  wywołaniem  funkcji  z
       biblioteki  niskopoziomowej,  która  ustawia  superblok  i
       deskryptory bloków.

    kill_file plikspec
       Zwolnij (dealokuj) i-węzeł plikspec i jego bloki. Zauważ, że nie
       usuwa to żadnych wpisów katalogu (jeśli istnieją) dotyczących
       tego i-węzła. Jeśli chcesz usunąć plik (unlink), zajrzyj do
       opisu polecenia rm(1).

    lcd katalog
       Zmień bierzący katalog roboczy debugfs na katalog na pierwotnym
       (native) systemie plików.  ln plikspec plik_docelowy Stwórz
       dowiązanie o nazwie plik_docelowy, do pliku plikspec. Zauważ,
       że nie dostosowuje to odpowiednio licznika odwołań w i-węźle.

    logdump [-ac] [-b<blok>] [-i<iwze>] [-f<dziennik>] [plik_wyjciowy]
       Zrzuć zawartość dziennika ext3.  ls [-l]  plikspec  Pokaż
       zestawienie plików w katalogu plikspec.

    modify_inode plikspec
       Zmień zawartość struktury i-węzła o nazwie plikspec.

    mkdir plikspec
       Stwórz katalog.

    mknod plikspec [p|[[c|b] gwny poboczny]]
       Stwórz plik specjalny urządzenia (potoku nazwanego, urządzenia
       znakowego lub blokowego). Jeżeli tworzone ma być urządzenie
       znakowe lub blokowe, to musi zostać podany główny (major) i
       poboczny (minor) numer urządzenia.

    ncheck numer_iwza ...
       Weź zadaną listę numerów i-węzłów i pokaż zestawienie nazw
       ścieżkowych do tych i-węzłów.

    open [-w] [-f] [-i] [-c] [-b rozmiar_bloku] [-s superblok] urzdzenie
       Otwórz system plików do odczytu. Flaga -w powoduje otwarcie
       systemu plików w trybie do zapisu. Flaga -f wymusza otwarcie
       systemu  plików  nawet wtedy gdy posiada on nieznane lub
       niekompatybilne cechy, które normalnie zapobiegły by otwarciu.
       Opcje -c, -b, -i, i -s zachowują się tak samo jak te z debugfs.

    pwd  Pokaż bieżący katalog roboczy.

    quit  Koniec pracy debugfs.

    rdump katalog miejsce_docelowe
       Zrzuć rekurencyjnie katalog wraz z zawrtością (włączając plik,
       dowiązania symboliczne i inne katalogi) w miejsce_docelowe,
       które powinno być istniejącym katalogiem na pierwotnym systemie
       plików. rm cieka Usuń (unlink) cieka. Jeśli spowoduje to,
       że i-węzeł wskazywany przez cieka nie będzie posiadał innych
       odwołań, to dealokuj plik. Komenda ta działa jak funkcja
       systemowa unlink().

    rmdir plikspec
       Usuń  katalog  plikspec.  Funkcja  ta  nie  jest obecnie
       zaimplementowana.

    setb blok [ilo]
       Zaznacz blok o numerze block jako zaalokowany. Jeżeli podany
       zostanie  opcjonalny  agrument  ilo,  wtedy ilo bloków
       zaczynając od bloku o numerze blok zostanie zaznaczona jako
       zaalokowana.

    seti plikspec
       Zaznacz i-węzeł plikspec jako używany przez mapę bitową i-węzła
       (inode bitmap).

    set_super_value pole warto
       Ustaw pole superbloku pole na wartość warto.  Wszystkie
       prawidłowe  pola  superbloku mogą zostać wyświetlone przez
       komendę: set_super_value -l

    show_super_stats [-h]
       Wyświetl zawartość superbloku i deskryptorów grup bloków. Jeżeli
       podana jest flaga -h, wypisz tylko zawartość superbloku.

    stat plikspec
       Wyświetl zawartość struktury i-węzła o nazwie plikspec.

    testb blok [ilo]
       Sprawdź, czy blok o numerze blok jest zaznaczony jako
       zaalokowany w mapie bitowej bloku.  Jeżeli podany jest
       opcjonalny argument ilo, wtedy ilo bloków zaczynając
       od bloku o numerze blok będzie sprawdzonych.

    testi plikspec
       Sprawdź, czy i-węzeł plikspec jest zaznaczony  jako
       zaalokowany w mapie bitowej bloku.

    unlink cieka
       Usuń dowiązanie do i-węzłą określone przez cieka.
       Zauważ, że nie dostosowuje to odpowiednio  licznika
       odwołań w i-węźle.

    write plik_rdowy plik_wyjciowy
       Stwórz w systemie plików plik o nazwie plik_wyjciowy, i
       skopiuj do niego zawartość pliku plik_rdowy.

AUTOR

    debugfs zostało napisane przez Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.

ZOBACZ TAKŻE

    dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia
    różnic między powyższym opisem a rzeczywistym  zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z
    oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.