Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    debugfs - degugger systemu plików ext2

SKŁADNIA

    debugfs [ -b rozmiar_bloku ] [ -s superblok ] [ -f plik_komend ] [ -R komenda ] [ -V ] [ [
    -w ] [ -c ] [ -i ] [ urządzenie ] ]

OPIS

    Program debugfs jest debuggerem systemów plików. Można go używać do sprawdzenia i zmiany
    stanu systemu plików typu ext2.
    urządzenie jest plikiem specjalnym odpowiadającym urządzeniu zawierającemu system plików
    ext2 (np. /dev/hdXX).

OPCJE

    -w   Określa, że system plików powinien być otwarty w trybie odczyt-zapis (read-write).
       Bez tej opcji system plików otwierany jest w trybie tylko-do-odczytu (read-only).

    -c   Powoduje,  że  system  plików powinien być otwarty w trybie katastrofalnym
       (catastrophic mode), gdzie iwęzeł oraz mapy bitowe grup nie są początkowo
       odczytywane. Ta opcja może być przydatna dla znacznie uszkodzonych systemów plików,
       lecz powoduje ona ich otwarcie w trybie tylko do odczytu.

    -i   Powoduje, że urządzenie reprezentuje obraz ext2 utworzony przez program e2image.
       Ponieważ obraz ext2 zawiera jedynie superblok, deskryptor grupy bloków, blok i mapy
       bitowe alokacji iwęzłów oraz tablicę iwęzłów, wiele komend debugfs nie będzie
       działało poprawnie.  Ostrzeżenie: nie ma żadnych bezpiecznych sprawdzeń, dlatego
       debugfs może zawieść podczas prób wykonania takich komend jak ls, dump, itd.
       debugfs jest debuggerem. Posiada szorstkie krawędzie!

    -b rozmiar_bloku
       Powoduje użycie podanego rozmiaru bloku dla systemu plików zamiast, tak jak
       normalnie, wykrywać odpowiedni rozmiar.

    -s superblok
       Powoduje odczytanie superbloku z podanego numeru bloku zamiast z domyślnego (1).
       Jeżeli podasz opcję -s ,musisz także podać opcję -b.

    -f plik_komend
       Powoduje, że debugfs odczytuje z pliku komend, komendy i wykonuje je. Po
       zakończeniu wykonywania tych komend debugfs kończy pracę.

    -R komenda
       Powoduje wykonanie pojedynczej komendy (żądania - request), i zakończenie pracy.

    -V   Wyświetla wersję programu i kończy pracę.

OKREŚLANIE PLIKÓW

    Wiele komend debugfs pobiera plikspec jako argument określający i-węzeł (w przeciwieństwie
    do nazwy ścieżkowej ścieżka) systemu plików, aktualnie otwartego przez debugfs. Argument
    plikspec może być podany w dwu postaciach. Pierwszą jest numer i-węzła ujęty w nawiasy
    kątowe, np.  <2>.  Drugą postać stanowi nazwa ścieżkowa; jeśli jest ona poprzedzona
    ukośnikiem ('/'), to będzie interpretowana względem katalogu głównego (root) systemu
    plików aktualnie otwartego przez debugfs. Jeśli nie, to interpretowana będzie względem
    bieżącego katalogu roboczego, jaki jest w ustawiony w danym momencie w debugfs. Można go
    zmienić posługując się komendą debugfs o nazwie cd.

KOMENDY

    debugfs jest debuggerem interaktywnym. Rozumie sporo komend.

    cat plikspec
       Zrzuć zawartość i-węzła plikspec na standardowe wyjście.

    cd plikspec
       Zmień bieżący katalog roboczy na plikspec.

    chroot plikspec
       Zmień katalog główny (root) na katalog plikspec.

    close Zamknij aktualnie otwarty system plików.

    clri plik
       Wyczyść zawartość i-węzła plik.

    dump [-p] plikspec plik_wyjściowy
       Zrzuć zawartość i-węzła plikspec do pliku wyjściowego plik_wyjściowy. Jeśli podano
       opcję -p, to ustaw informację o właścicielu, grupie i prawach plik_wyjściowy, tak
       jak dla plikspec.

    expand_dir plikspec
       Rozwiń katalog plikspec.

    feature [cecha] [-cecha] ...
       Ustaw lub wyczyść różne cechy systemu plików w superbloku i wyświetl aktualny stan
       cech systemu plików. find_free_block [cel] Znajdź pierwszy wolny blok, poczynając
       od cel i zaalokuj go.

    find_free_inode [katalog [tryb]]
       Znajdź wolny i-węzeł i zaalokuj go. Jeśli go podano, to argument katalog określa
       numer i-węzła katalogu, w którym ma zostać umieszczony i-węzeł. Drugi opcjonalny
       argument tryb określa prawa nowego i-węzła. (Jeżeli w trybie mode ustawiony jest
       bit katalogu, to procedura alokacji będzie działać odmiennie.)

    freeb blok
       Zaznacz blok numer blok jako nie przydzielony (nie zaalokowany).

    freei plikspec
       Zwolnij i-węzeł określony przez plikspec.

    help  Pokaż listę poleceń rozumianych przez debugfs(8).

    icheck blok ...
       Pokaż zestawienie i-węzłów używających jednego lub więcej bloków określonych w
       wierszu poleceń.

    initialize urządzenie rozmiar_bloku
       Stwórz  system plików ext2 na urządzeniu urządzenie z rozmiarem urządzenia
       rozmiar_bloku. Zauważ, że nie inicjuje to w pełni wszystkich struktur danych; aby
       to zrobić, wykorzystaj program mke2fs(8). Ta komenda jest tylko wywołaniem funkcji
       z biblioteki niskopoziomowej, która ustawia superblok i deskryptory bloków.

    kill_file plikspec
       Zwolnij (dealokuj) i-węzeł plikspec i jego bloki. Zauważ, że nie usuwa to żadnych
       wpisów katalogu (jeśli istnieją) dotyczących tego i-węzła. Jeśli chcesz usunąć
       plik (unlink), zajrzyj do opisu polecenia rm(1).

    lcd katalog
       Zmień bierzący katalog roboczy debugfs na katalog na pierwotnym (native) systemie
       plików.  ln plikspec plik_docelowy Stwórz dowiązanie o nazwie plik_docelowy, do
       pliku plikspec. Zauważ, że nie dostosowuje to odpowiednio licznika odwołań w i-
       węźle.

    logdump [-ac] [-b<blok>] [-i<iwęzeł>] [-f<dziennik>] [plik_wyjściowy]
       Zrzuć zawartość dziennika ext3.  ls [-l] plikspec Pokaż zestawienie plików w
       katalogu plikspec.

    modify_inode plikspec
       Zmień zawartość struktury i-węzła o nazwie plikspec.

    mkdir plikspec
       Stwórz katalog.

    mknod plikspec [p|[[c|b] główny poboczny]]
       Stwórz plik specjalny urządzenia (potoku nazwanego, urządzenia znakowego lub
       blokowego). Jeżeli tworzone ma być urządzenie znakowe lub blokowe, to musi zostać
       podany główny (major) i poboczny (minor) numer urządzenia.

    ncheck numer_iwęzła ...
       Weź zadaną listę numerów i-węzłów i pokaż zestawienie nazw ścieżkowych do tych i-
       węzłów.

    open [-w] [-f] [-i] [-c] [-b rozmiar_bloku] [-s superblok] urządzenie
       Otwórz system plików do odczytu. Flaga -w powoduje otwarcie systemu plików w trybie
       do zapisu. Flaga -f wymusza otwarcie systemu plików nawet wtedy gdy posiada on
       nieznane lub niekompatybilne cechy, które normalnie zapobiegły by otwarciu. Opcje
       -c, -b, -i, i -s zachowują się tak samo jak te z debugfs.

    pwd  Pokaż bieżący katalog roboczy.

    quit  Koniec pracy debugfs.

    rdump katalog miejsce_docelowe
       Zrzuć rekurencyjnie katalog wraz z zawrtością (włączając  plik,  dowiązania
       symboliczne i inne katalogi) w miejsce_docelowe, które powinno być istniejącym
       katalogiem na pierwotnym systemie plików. rm ścieżka Usuń (unlink) ścieżka. Jeśli
       spowoduje to, że i-węzeł wskazywany przez ścieżka nie będzie posiadał innych
       odwołań, to dealokuj plik. Komenda ta działa jak funkcja systemowa unlink().

    rmdir plikspec
       Usuń katalog plikspec. Funkcja ta nie jest obecnie zaimplementowana.

    setb blok [ilość]
       Zaznacz blok o numerze block jako zaalokowany. Jeżeli podany zostanie opcjonalny
       agrument ilość, wtedy ilość bloków zaczynając od bloku o numerze blok zostanie
       zaznaczona jako zaalokowana.

    seti plikspec
       Zaznacz i-węzeł plikspec jako używany przez mapę bitową i-węzła (inode bitmap).

    set_super_value pole wartość
       Ustaw pole superbloku pole na wartość wartość.  Wszystkie prawidłowe  pola
       superbloku mogą zostać wyświetlone przez komendę: set_super_value -l

    show_super_stats [-h]
       Wyświetl zawartość superbloku i deskryptorów grup bloków. Jeżeli podana jest flaga
       -h, wypisz tylko zawartość superbloku.

    stat plikspec
       Wyświetl zawartość struktury i-węzła o nazwie plikspec.

    testb blok [ilość]
       Sprawdź, czy blok o numerze blok jest zaznaczony jako zaalokowany w mapie bitowej
       bloku. Jeżeli podany jest opcjonalny argument ilość, wtedy ilość bloków zaczynając
       od bloku o numerze blok będzie sprawdzonych.

    testi plikspec
       Sprawdź, czy i-węzeł plikspec jest zaznaczony jako zaalokowany w mapie bitowej
       bloku.

    unlink ścieżka
       Usuń dowiązanie do i-węzłą określone przez ścieżka. Zauważ, że nie dostosowuje to
       odpowiednio licznika odwołań w i-węźle.

    write plik_źródłowy plik_wyjściowy
       Stwórz w systemie plików plik o nazwie plik_wyjściowy, i skopiuj do niego zawartość
       pliku plik_źródłowy.

AUTOR

    debugfs zostało napisane przez Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.

ZOBACZ TAKŻE

    dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.