Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAZWA

    deluser, delgroup - usuwa uytkownika lub grup z systemu

SK/LADNIA

    deluser  [opcje]  [--force]  [--remove-home]  [--remove-all-files]
    [--backup] [--backup-to KATALOG] uytkownik

    deluser --group [opcje] grupa
    delgroup [opcje] [--only-if-empty] grupa

    deluser [opcje] uytkownik grupa

  WSP'OLNE OPCJE
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf PLIK]

OPIS

    deluser i delgroup usuwaj uytkownikow i grupy z systemu zgodnie z
    opcjami wymienionymi w linii polece oraz konfiguracj zawart w pliku
    /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf.  Programy  te  s  bardziej
    przyjaznymi  dla  uytkownika interfejsami do programow userdel i
    groupdel, opcjonalnie usuwajcymi katalog domowy uytkownika lub nawet
    wszystkie  pliki,  ktorych  wlacicielem  jest  usuwany uytkownik,
    uruchamiajcymi lokalne skrypty i majcymi inne dodatkowe funkcje.
    deluser i delgroup mog by uyte w jednym z trzech trybow:

  Usuwanie zwyk/lych uytkownik'ow
    deluser, jeli zostanie wywolany z jednym argumentem nie bdcym opcj oraz
    bez opcji --group, usunie zwyklego uytkownika.

    Domylnie deluser usunie uytkownika bez usuwania katalogu domowego,
    pliku zawierajcego przychodzc poczt uytkownika ani jakiegokolwiek
    innego pliku w systemie, nalecego do uytkownika. Usun katalog domowy i
    poczt uytkownika mona uywajc opcji --remove-home.

    Opcja --remove-all-files usuwa z systemu wszystkie pliki, ktorych
    wlacicielem jest usuwany uytkownik. Prosz zauway, e uycie opcji
    --remove-home lcznie z t opcj nie ma adnego znaczenia, poniewa opcja
    --remove-all-files obejmuje wszystkie pliki, lcznie z  katalogiem
    domowym i plikiem zawierajcym poczt uytkownika.

    Aby przed usuniciem plikow zrobi ich kopie zapasowe, naley uy opcji
    --backup, ktora utworzy plik nazwa-uytkownika.tar(.gz|.bz2) w katalogu
    okrelonym przez opcj --backup-to (domylnie jest to biecy katalog
    roboczy). Zarowno opcje usuwania, jak i tworzenia kopii zapasowej mog
    zosta ustawione jako domylne w pliku konfiguracyjnym /etc/deluser.conf.
    Szczegoly mona znale w deluser.conf(5).

    Aby usun uytkownika root (uid 0), naley uy opcji --force, co moe
    zapobiec przypadkowemu usuniciu tego uytkownika.

    Po  usuniciu  konta  uytkownika,  zostanie  uruchomiony  plik
    /usr/local/sbin/deluser.local, jeeli istnieje,  w  celu  wykonania
    lokalnych ustawie. Argumenty przekazywane do deluser.local s nastpujce:
    nazwa-uytkownika uid gid katalog-domowy

  Usuwanie grup
    Jeeli deluser zostanie uruchomiony z opcj --group lub jako program
    delgroup, to grupa zostanie usunita.

    Ostrzeenie: Nie mona usun podstawowej grupy istniejcego uytkownika.

    Jeeli podano opcj --only-if-empty, to grupa nie zostanie usunita, jeeli
    ma przypisanych czlonkow.

  Usuwa uytkownika z okrelonej grupy
    deluser  wywolany z dwoma argumentami nie bdcymi opcjami usunie
    uytkownika z podanej grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Uyje pliku PLIK zamiast /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf.

    --group
       Usuwa grup. Jest to domylna akcja, jeeli program jest wywolany
       jako delgroup.

    --help Wywietla krotk instrukcj uywania programu.

    --quiet
       Program wywietla mniej komunikatow ni zazwyczaj.

    --system
       Usuwa uytkownika/grup tylko wtedy, gdy jest to uytkownik/grupa
       systemowy/systemowa. Pozwala to unikn przypadkowego usunicia
       niesystemowych uytkownikow/grup. Dodatkowo, jeeli uytkownik nie
       istnieje, to nie jest zwracany bld. Ta opcja jest glownie
       przeznaczana do uycia w skryptach opiekunow pakietow Debiana.

    --backup
       Tworzy  kopie zapasowe wszystkich plikow znajdujcych si w
       katalogu domowym uytkownika do pliku o nazwie /$user.tar.bz2 lub
       /$user.tar.gz.

    --backup-to
       Zamiast umieszcza pliki pliki kopii zapasowych w /, umieszcza je
       w katalogu podanym jako parametr tej opcji. Ustawia opcj
       --backup.

    --remove-home
       Usuwa katalog domowy uytkownika i jego poczt. Jeli podano
       --backup, pliki s usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

    --remove-all-files
       Usuwa z systemu wszystkie pliki, ktorych wlacicielem jest ten
       uytkownik. Uwaga: w przypadku podania tej opcji, --remove-home
       nie bdzie mialo adnego efektu. Jeli podano --backup, pliki s
       usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i prawach autorskich.

WARTO ZWRACANA

    0   Akcja zostala pomylnie wykonana.

    1   Uytkownik do usunicia nie byl uytkownikiem systemowym. Nie
       wykonano adnej akcji.

    2   Podany uytkownik nie istnieje. Nie wykonano adnej akcji.

    3   Podana grupa nie istnieje. Nie wykonano adnej akcji.

    4   Bld wewntrzny. Nie wykonano adnej akcji.

    5   Usuwana grupa nie jest pusta. Nie wykonano adnej akcji.

    6   Uytkownik nie naley do podanej grupy. Nie wykonano adnej akcji.

    7   Nie mona usun uytkownika z jego podstawowej grupy. Nie wykonano
       adnej akcji.

    8   Nie zostal zainstalowany pakiet "perl-modules", ktory jest
       wymagany do przeprowadzenia danych akcji. Nie wykonano adnej
       akcji.

    9   Aby usun konto uytkownika root, wymagane jest podanie opcji
       "--force". Nie wykonano adnej akcji.

PLIKI

    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKE

    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)

T/LUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, padziernik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modyfikacje (C) 2004 Marc Haber
    i Joerg Hoh. Ta strona podrcznika oraz program deluser opieraj si na
    adduser, ktorego prawa autorskie s nastpujce:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda
    Bauerschmidta i Marca Habera.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z duym wkladem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyszej. Nie ma adnych gwarancji.