Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAZWA

    deluser, delgroup - usuwa użytkownika lub grupę z systemu

SKŁADNIA

    deluser  [opcje]  [--force]  [--remove-home]  [--remove-all-files]
    [--backup] [--backup-to KATALOG] użytkownik

    deluser --group [opcje] grupa
    delgroup [opcje] [--only-if-empty] grupa

    deluser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÓLNE OPCJE
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf PLIK]

OPIS

    deluser i delgroup usuwają użytkowników i grupy z systemu zgodnie z
    opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku
    /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf. Programy  te  są  bardziej
    przyjaznymi  dla użytkownika interfejsami do programów userdel i
    groupdel, opcjonalnie usuwającymi katalog domowy użytkownika lub nawet
    wszystkie  pliki,  których  właścicielem jest usuwany użytkownik,
    uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje.
    deluser i delgroup mogą być użyte w jednym z trzech trybów:

  Usuwanie zwykłych użytkowników
    deluser, jeśli zostanie wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją
    oraz bez opcji --group, usunie zwykłego użytkownika.

    Domyślnie deluser usunie użytkownika bez usuwania katalogu domowego,
    pliku zawierającego przychodzącą pocztę użytkownika ani jakiegokolwiek
    innego pliku w systemie, należącego do użytkownika. Usunąć katalog
    domowy i pocztę użytkownika można używając opcji --remove-home.

    Opcja --remove-all-files usuwa z systemu wszystkie pliki, których
    właścicielem jest usuwany użytkownik. Proszę zauważyć, że użycie opcji
    --remove-home łącznie z tą opcją nie ma żadnego znaczenia, ponieważ
    opcja --remove-all-files obejmuje wszystkie pliki, łącznie z katalogiem
    domowym i plikiem zawierającym pocztę użytkownika.

    Aby przed usunięciem plików zrobić ich kopie zapasowe, należy użyć
    opcji --backup, która utworzy plik nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w
    katalogu określonym przez opcję --backup-to (domyślnie jest to bieżący
    katalog roboczy). Zarówno opcje usuwania, jak i tworzenia kopii
    zapasowej mogą zostać ustawione jako domyślne w pliku konfiguracyjnym
    /etc/deluser.conf. Szczegóły można znaleźć w deluser.conf(5).

    Aby usunąć użytkownika root (uid 0), należy użyć opcji --force, co może
    zapobiec przypadkowemu usunięciu tego użytkownika.

    Po  usunięciu  konta  użytkownika,  zostanie  uruchomiony  plik
    /usr/local/sbin/deluser.local, jeżeli istnieje, w  celu  wykonania
    lokalnych  ustawień.  Argumenty  przekazywane do deluser.local są
    następujące:
    nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy

  Usuwanie grup
    Jeżeli deluser zostanie uruchomiony z opcją --group lub jako program
    delgroup, to grupa zostanie usunięta.

    Ostrzeżenie:  Nie  można  usunąć  podstawowej  grupy istniejącego
    użytkownika.

    Jeżeli podano opcję --only-if-empty, to grupa nie zostanie usunięta,
    jeżeli ma przypisanych członków.

  Usuwa użytkownika z określonej grupy
    deluser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami usunie
    użytkownika z podanej grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Użyje pliku PLIK zamiast /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf.

    --group
       Usuwa grupę. Jest to domyślna akcja, jeżeli program jest
       wywołany jako delgroup.

    --help Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

    --quiet
       Program wyświetla mniej komunikatów niż zazwyczaj.

    --system
       Usuwa  użytkownika/grupę  tylko  wtedy,  gdy  jest  to
       użytkownik/grupa  systemowy/systemowa.  Pozwala  to  uniknąć
       przypadkowego  usunięcia  niesystemowych  użytkowników/grup.
       Dodatkowo, jeżeli użytkownik nie istnieje, to nie jest zwracany
       błąd. Ta opcja jest głównie przeznaczana do użycia w skryptach
       opiekunów pakietów Debiana.

    --backup
       Tworzy kopie zapasowe wszystkich plików znajdujących się w
       katalogu domowym użytkownika do pliku o nazwie /$user.tar.bz2
       lub /$user.tar.gz.

    --backup-to
       Zamiast umieszczać pliki pliki kopii zapasowych w /, umieszcza
       je w katalogu podanym jako parametr tej opcji. Ustawia opcję
       --backup.

    --remove-home
       Usuwa katalog domowy użytkownika i jego pocztę. Jeśli podano
       --backup, pliki są usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

    --remove-all-files
       Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest ten
       użytkownik. Uwaga: w przypadku podania tej opcji, --remove-home
       nie będzie miało żadnego efektu. Jeśli podano --backup, pliki są
       usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    0   Akcja została pomyślnie wykonana.

    1   Użytkownik do usunięcia nie był użytkownikiem systemowym. Nie
       wykonano żadnej akcji.

    2   Podany użytkownik nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.

    3   Podana grupa nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.

    4   Błąd wewnętrzny. Nie wykonano żadnej akcji.

    5   Usuwana grupa nie jest pusta. Nie wykonano żadnej akcji.

    6   Użytkownik nie należy do podanej grupy. Nie wykonano żadnej
       akcji.

    7   Nie można usunąć użytkownika z jego podstawowej grupy. Nie
       wykonano żadnej akcji.

    8   Nie został zainstalowany pakiet "perl-modules", który jest
       wymagany do przeprowadzenia żądanych akcji. Nie wykonano żadnej
       akcji.

    9   Aby usunąć konto użytkownika root, wymagane jest podanie opcji
       "--force". Nie wykonano żadnej akcji.

PLIKI

    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKŻE

    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modyfikacje (C) 2004 Marc Haber
    i Joerg Hoh. Ta strona podręcznika oraz program deluser opierają się na
    adduser, którego prawa autorskie są następujące:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda
    Bauerschmidta i Marca Habera.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyższej. Nie ma adnych gwarancji.