Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAZWA

    deluser, delgroup - usuwa użytkownika lub grupę z systemu

SKŁADNIA

    deluser [opcje] [--force] [--remove-home] [--remove-all-files] [--backup] [--backup-to
    KATALOG] użytkownik

    deluser --group [opcje] grupa
    delgroup [opcje] [--only-if-empty] grupa

    deluser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÓLNE OPCJE
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf PLIK]

OPIS

    deluser i delgroup usuwają użytkowników i grupy z systemu zgodnie z opcjami wymienionymi w
    linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf.
    Programy te są bardziej przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów userdel i
    groupdel, opcjonalnie usuwającymi katalog domowy użytkownika lub nawet wszystkie pliki,
    których właścicielem jest usuwany użytkownik, uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi
    inne dodatkowe funkcje. deluser i delgroup mogą być użyte w jednym z trzech trybów:

  Usuwanie zwykłych użytkowników
    deluser, jeśli zostanie wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji
    --group, usunie zwykłego użytkownika.

    Domyślnie deluser usunie użytkownika bez usuwania katalogu domowego, pliku zawierającego
    przychodzącą pocztę użytkownika ani jakiegokolwiek innego pliku w systemie, należącego do
    użytkownika. Usunąć katalog domowy i  pocztę  użytkownika  można  używając  opcji
    --remove-home.

    Opcja --remove-all-files usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest
    usuwany użytkownik. Proszę zauważyć, że użycie opcji --remove-home łącznie z tą opcją nie
    ma żadnego znaczenia, ponieważ opcja --remove-all-files obejmuje wszystkie pliki, łącznie
    z katalogiem domowym i plikiem zawierającym pocztę użytkownika.

    Aby przed usunięciem plików zrobić ich kopie zapasowe, należy użyć opcji --backup, która
    utworzy plik nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w katalogu określonym przez opcję --backup-to
    (domyślnie jest to bieżący katalog roboczy). Zarówno opcje usuwania, jak i tworzenia kopii
    zapasowej mogą zostać ustawione jako domyślne w pliku konfiguracyjnym /etc/deluser.conf.
    Szczegóły można znaleźć w deluser.conf(5).

    Aby usunąć użytkownika root (uid 0), należy użyć opcji --force, co może zapobiec
    przypadkowemu usunięciu tego użytkownika.

    Po usunięciu konta użytkownika, zostanie uruchomiony plik /usr/local/sbin/deluser.local,
    jeżeli istnieje, w celu wykonania lokalnych ustawień. Argumenty  przekazywane  do
    deluser.local są następujące:
    nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy

  Usuwanie grup
    Jeżeli deluser zostanie uruchomiony z opcją --group lub jako program delgroup, to grupa
    zostanie usunięta.

    Ostrzeżenie: Nie można usunąć podstawowej grupy istniejącego użytkownika.

    Jeżeli podano opcję --only-if-empty, to grupa nie zostanie usunięta,  jeżeli  ma
    przypisanych członków.

  Usuwa użytkownika z określonej grupy
    deluser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami usunie użytkownika z podanej
    grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Użyje pliku PLIK zamiast /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf.

    --group
       Usuwa grupę. Jest to domyślna akcja, jeżeli program jest wywołany jako delgroup.

    --help Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

    --quiet
       Program wyświetla mniej komunikatów niż zazwyczaj.

    --system
       Usuwa  użytkownika/grupę  tylko  wtedy,  gdy  jest  to  użytkownik/grupa
       systemowy/systemowa. Pozwala to uniknąć przypadkowego usunięcia niesystemowych
       użytkowników/grup. Dodatkowo, jeżeli użytkownik nie istnieje, to nie jest zwracany
       błąd. Ta opcja jest głównie przeznaczana do użycia w skryptach opiekunów pakietów
       Debiana.

    --backup
       Tworzy kopie zapasowe wszystkich plików znajdujących się w katalogu domowym
       użytkownika do pliku o nazwie /$user.tar.bz2 lub /$user.tar.gz.

    --backup-to
       Zamiast umieszczać pliki pliki kopii zapasowych w /, umieszcza je w katalogu
       podanym jako parametr tej opcji. Ustawia opcję --backup.

    --remove-home
       Usuwa katalog domowy użytkownika i jego pocztę. Jeśli podano --backup, pliki są
       usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

    --remove-all-files
       Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest ten użytkownik. Uwaga:
       w przypadku podania tej opcji, --remove-home nie będzie miało żadnego efektu. Jeśli
       podano --backup, pliki są usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    0   Akcja została pomyślnie wykonana.

    1   Użytkownik do usunięcia nie był użytkownikiem systemowym. Nie wykonano żadnej
       akcji.

    2   Podany użytkownik nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.

    3   Podana grupa nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.

    4   Błąd wewnętrzny. Nie wykonano żadnej akcji.

    5   Usuwana grupa nie jest pusta. Nie wykonano żadnej akcji.

    6   Użytkownik nie należy do podanej grupy. Nie wykonano żadnej akcji.

    7   Nie można usunąć użytkownika z jego podstawowej grupy. Nie wykonano żadnej akcji.

    8   Nie został zainstalowany pakiet  "perl-modules",  który  jest  wymagany  do
       przeprowadzenia żądanych akcji. Nie wykonano żadnej akcji.

    9   Aby usunąć konto użytkownika root, wymagane jest podanie opcji "--force". Nie
       wykonano żadnej akcji.

PLIKI

    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKŻE

    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modyfikacje (C) 2004 Marc Haber i Joerg Hoh. Ta
    strona podręcznika oraz program deluser opierają się na adduser, którego prawa autorskie
    są następujące:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda Bauerschmidta i Marca
    Habera.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser jest wolnym oprogramowaniem, warunki licencji -
    patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.