Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    depmod - obsluga opisu zalenoci pomidzy modulami jdra

SK/LADNIA

    depmod  -[aA]  [-enqsvVru]  [-C plikkofiguracyjny] [-F symbolejdra]
    [-b katalogbazowy] [wymuszona_wersja]
    depmod [-enqsvru] [-F symbolejdra] modul1.o modul2.o ...

OPCJE

    -a   Poszukuje modulow we wszystkich katalogach wymienionych  w
       (opcjonalnym) pliku kofiguracyjnym /etc/modules.conf.

    -A   Porownuje znaczniki czasowe plikow i, jeli trzeba, dziala jak
       depmod -a. Ta opcja aktualizuje zalenoci jedynie, gdy co si
       zmienilo.

    -e   Pokazuje  wszystkie nierozwizane symbole dla poszczegolnych
       modulow.

    -n   Wypisuje plik zalenoci na standardowe wyjcie, zamiast do drzewa
       /lib/modules.

    -s   Wypisuje komunikaty o bldach za porednictwem demona syslog,
       zamiast na standardow diagnostyk.

    -v   Wypisuje nazwy poszczegolnych modulow podczas ich przetwarzania.

    -q   Kae depmodowi zamilkn i nie narzeka na brakujce symbole.

    -V   Wypisuje numer wersji programu depmod

    -r   Niektorzy uytkownicy kompiluj moduly jako uytkownik inny ni
       root,  a  nastpnie instaluj je jako root. W wyniku tego
       wlacicielem modulow nie bdzie root, nawet jeli  jest  on
       wlacicielem katalogu modulow. Jeli dopuci si innego uytkownika
       ni root jako wlaciciela modulow, umoliwi si nieproszonemu
       gociowi nadpisanie istniejcych modulow bdcych wlasnoci tego
       uytkownika i wykorzystanie zaladowania go do uzyskania uprawnie
       roota.

       Domylnie, modutils odrzuc prob zaladowania modulu nie nalecego
       do root-a. Podanie -r zniesie bld i pozwoli root-owi zaladowa
       moduly, ktore nie s jego wlasnoci.

       Uywanie -r jest powanym naruszeniem bezpieczestwa i nie jest
       zalecane.

    -u   depmod 2.4 nie ustawia kodu powrotu, gdy wystpuj nierozwizane
       symbole.  Nastpna glowna wersja modutils (2.5) bdzie to robi.
       Niektore dystrybucje wymagaj niezerowego kodu powrotu przy
       nierozwizanych symbolach, ale taka zmiana moglaby spowodowa
       problemy u uytkownikow oczekujcych starego zachowania. Jeli
       niezerowy kodu powrotu jest potrzebny w depmod 2.4, naley poda
       -u. depmod 2.5 bdzie milczco ignorowa flag -u i bdzie zawsze
       zwraca niezerowy kodu powrotu przy nierozwizanych symbolach.

    Nastpujce opcje s przydatne dla osob zarzdzajcych dystrybucjami:

    -b katalogbazowy
       Jeli drzewo katalogow /lib/modules zawierajce poddrzewa modulow
       zostanie przeniesione gdzie indziej, aby obslugiwa moduly w
       innym rodowisku, opcja katalogbazowy mowi depmodowi, gdzie szuka
       przeniesionego obrazu drzewa /lib/modules. Odwolania do plikow
       w pliku wynikowym depmoda, modules.dep, ktory zostanie utworzony
       nie bd zawiera cieki katalogbazowy. Oznacza to, e gdy drzewo
       plikow   zostanie   przeniesione   z   powrotem   z
       katalogbazowy/lib/modules  do  /lib/modules  w  ostatecznej
       dystrybucji, wszystkie odwolania bd poprawne.

    -C plikkofiguracyjny
       Kae   korzysta   z   pliku  plikkofiguracyjny  zamiast
       /etc/modules.conf.
       Do  wybrania  innego  pliku  konfiguracyjnego  ni  domylny
       /etc/modules.conf (lub /etc/conf.modules (przestarzale)) mona
       rownie wykorzysta zmienn rodowiska MODULECONF.

    -F symbolejdra
       Podczas budowania pliku zalenoci dla innego jdra ni aktualnie
       dzialjce wane jest, aby depmod korzystal z wlaciwego zbioru
       symboli jdraa przy rozwizywaniu odwola do jdra z poszczegolnych
       modulow. Symbole te mog by kopi albo kopi pliku System.map z
       wlaciwego jdra, albo kopi zawartoci /proc/ksyms. Jeli jdro uywa
       a wersjonowanych symboli, najlepiej korzysta z kopii zawartoci
       /proc/ksyms, gdy plik ten zawiera wersje symboli jdra. Jednake,
       nawet z wersjonowanymi symbolami, mona uywa System.map.

OPIS

    Programy  narzdziowe  depmod  i  modprobe  slu  do  zarzdzania
    zmodularyzowanym  jdrem  Linuksa  przez  zwyklych  uytkownikow,
    administratorow i tworcow dystrybucji.

    depmod tworzy podobny do "Makefile" plik z zalenociami, oparty na
    symbolach, ktore znajdzie w zbiorze modulow podanych w linii polece lub
    w katalogach wymienionych w pliku konfiguracyjnym. Plik zalenoci moe
    by potem wykorzystany przez modprobe w celu automatycznego ladowania
    odpowiednich modulow lub zestawow modulow.

    Typowe uycie depmod polega na umieszczeniu linii /sbin/depmod -a gdzie
    w skryptach startowych w /etc/rc.d tak, aby odpowiednie powizania
    modulow byly dostpne zaraz po uruchomieniu si systemu. Naley zauway, e
    parametr -a jest obecnie opcjonalny.  Dla stosowania podczas startu
    systemu opcja -q moe by bardziej wlaciwa, gdy wycisza ona depmoda w
    kwestii nierozwizanych symboli.

    Istnieje take moliwo utworzenia pliku zalenoci zaraz po skompilowaniu
    nowego jdra. Wydanie polecenia "depmod -a 2.2.99" po wczeniejszej
    kompilacji jdra 2.2.99 i jego modulow po raz pierwszy, uywajc wci jdra
    2.2.98, spowoduje utworzenie pliku we wlaciwym miejscu. Jednake w tym
    przypadku, wygenerowane zalenoci mog nie by poprawne.  Zobacz opis
    opcji -F, -C i -b powyej aby uzyska wicej informacji na temat obslugi
    tej sytuacji.

    Podczas tworzenia zwizkow pomidzy modulami i symbolami udostpnionymi
    przez inne moduly depmod nie bierze pod uwag stosunku modulu lub
    udostpnionych syboli do licencji GPL. To znaczy, depmod nie zglosi bldu
    jeli modul na licencji niezgodnej z GPL bdzie si odwolywa to symboli
    zastrzeonych dla GPL (EXPORT_SYMBOL_GPL w jdrze). Jednake, insmod
    odmowi rozwizania symboli zastrzeonych dla GPL dla modulow nie-GPL, wic
    modulu nie uda si zaladowa.

KONFIGURACJA

    Zachowanie si depmod i modprobe moe by dostosowane przez (opcjonalny)
    plik konfiguracyjny /etc/modules.conf.
    Zajrzyj do modprobe(8) i modules.conf(5) po pelny opis.

STRATEGIA

    Za  kadym  razem podczas kompilacji nowego jdra, polecenie make
    modules_install stworzy nowy katalog, ale  nie  zmieni  katalogu
    domylnego.

    Kiedy otrzyma si modul nie zwizany z konkretnym jdrem naley go umieci w
    jednym z katalogow nie zalenych od wersji jdra w /lib/modules.

    Takie jest standardowe zachowanie, ktore jednake moe by zmienione
    poprzez odpowiednie wpisy do /etc/modules.conf.

PLIKI

    /etc/modules.conf (alternatywnie, przestarzaly /etc/conf.modules)
    /lib/modules/*/modules.dep,
    /lib/modules/*

ZOBACZ TAKE

    modules.conf(5), modprobe(8), modinfo(8), lsmod(8), ksyms(8)

AUTOR

    Jacques Gelinas (jack@solucorp.qc.ca)
    Bjorn Ekwall (bj0rn@blox.se)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.