Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    dosfsck - sprawdź i napraw systemy plików MS-DOS

SKŁADNIA

    dosfsck [-aAflrtvVwy] [[-d cieka]...] [-u cieka]...] urzdzenie

OPIS

    dosfsck weryfikuje spójność systemów plików MS-DOS i opcjonalnie
    próbuje je naprawić.  Mogą być skorygowane następujące kłopoty z
    systemem plików (w tej kolejności):

    -   FAT zawiera nieprawidłowe numery klastrów. Klaster zmieniany
       jest na EOF.
    -   Łańcuch klastrów łańcucha zawiera pętlę. Pętla jest przerywana.
    -   Złe klastry (błędy odczytu). Klastry są znakowane jako błędne i
       usuwane z zawierających je plików. Ta kontrola jest opcjonalna.
    -   Katalogi z dużą liczbą złych wpisów (prawdopodobnie uszkodzone).
       Katalog może zostać wyrzucony.
    -   Pliki . i .. nie są katalogami. Mogą zostać wyrzucone lub można
       zmienić im nazwę.
    -   Katalogi . i .. w katalogu głównym. Są wyrzucane.
    -   Złe nazwy plików. Można zmienić im nazwę.
    -   Powielone pozycje katalogu. Mogą zostać wyrzucone lub można
       zmienić im nazwę.
    -   Katalogi z niezerowym polem rozmiaru. Rozmiar jest ustawiany na
       zero.
    -   Katalog  .  nie wskazuje na katalog macierzysty. Wskaźnik
       początkowy jest dostosowywany.
    -   Katalog .. nie wskazuje na rodzica katalogu macierzystego.
       Wskaźnik początkowy jest dostosowywany.
    -   Numer początkowego klastra pliku jest niepoprawny. Plik jest
       obcinany.
    -   Plik zawiera błędne lub niezajęte klastry. Plik jest obcinany.
    -   Łańcuch klastrów pliku jest dłuższy niż wskazywany przez pola
       rozmiaru. Plik jest obcinany.
    -   Dwa lub więcej plików współdzieli ten sam klaster(y). Wszystkie
       pliki oprócz jednego są obcinane. Jeśli plikiem obcinanym jest
       katalog, który był już przeczytany, to po obcięciu kontrola
       systemu plików rozpoczynana jest od nowa.
    -   Łańcuch klastrów pliku jest krótszy niż wskazywany przez pola
       rozmiaru. Plik jest obcinany.
    -   Klastry są zaznaczone jako zajęte, ale nie należą do pliku. Są
       oznaczane jako wolne.

    Dodatkowo, wykrywane, ale nie naprawiane, są następujące problemy:

    -   Nieprawidłowe parametry w sektorze startowym (boot sector).
    -   Brak wpisów . i .. w katalogach różnych od katalogu głównego.

    Gdy dosfsck sprawdza system plików, zbiera wszystkie zmiany w pamięci i
    wykonuje je tylko po zakończeniu są wszystkich sprawdzeń. Można to
    wyłączyć opcją -w.

OPCJE

    -a   Automatycznie naprawia system plików. Nie jest konieczna żadna
       interwencja użytkownika. każdorazowo, gdy istnieje więcej niż
       jeden sposób rozwiązania problemu, wybierane jest podejście
       najmniej niszczące.

    -A   Posługuje się wariacją Atari systemu plików MS-DOS. Jest to
       domyślne, jeżeli dosfsck uruchamiany jest na Atari, to opcja ta
       wyłącza  format  Atari.  W formacie Atari istnieje kilka
       pomniejszych różnic: niektóre pola sektora startowego są nieco
       inaczej interpretowane, a specjalne wpisy FAT dla końca pliku i
       błędnego sektora mogą być inne. Pod MS-DOS dla EOF używane jest
       0xfff8 a Atari domyślnie posługuje się 0xffff, ale oba systemy
       rozpoznają wszystkie wartości od 0xfff8...0xffff jako koniec
       pliku (end-of-file).  MS-DOS dla błędnych sektorów używa tylko
       0xfff7, podczas gdy na Atari do tego cel wykorzystywane są
       0xfff0...0xfff7 (ale wartością standardową jest nadal 0xfff7).

    -d   Usuwa (drop) określony plik. Jeśli istnieje więcej niż jeden
       plik o tej nazwie, to usuwany jest pierwszy.

    -f   Odzyskuje nieużywane łańcuchy klastrów do plików. Domyślnie
       nieużywane klastry dodawane są do wolnej przestrzeni dyskowej, z
       wyjątkiem pracy w trybie automatycznym (-a).

    -l   Pokazuje ścieżkowe nazwy przetwarzanych plików.

    -r   Interaktywnie naprawia system plików. Użytkownik pytany jest o
       radę każdorazowo, gdy istnieje więcej niż jeden sposób naprawy
       niespójności. Jest to zachowanie domyślne.

    -t   Zaznacza niedające się odczytać klastry jako błędne.

    -u   Próbuje odzyskać usunięty  podany  plik.  dosfsck  usiłuje
       zaalokować  łańcuch  ciągłych,  niezaalokowanych  klastrów
       rozpoczynający się od klastra startowego odzyskiwanego pliku.

    -v   Tryb gadatliwy. Generuje nieco więcej informacji na wyjściu.

    -V   Wykonuje przebieg  weryfikacyjny.  Po  pierwszym  przebiegu
       sprawdzenie systemu plików jest powtarzane. Drugi przebieg nie
       powinien nigdy zgłosić żadnych dających się naprawić błędów.
       Może on trwać znacząco dłużej niż pierwszy, gdyż pierwszy
       przebieg mógł utworzyć długą listę zmian, która musi być
       przeglądnięta dla każdego odczytu dyskowego.

    -w   Zmiany na dysk zapisuje natychmiast.

    -y   To samo, co -a (automatycznie naprawia system plików), dla
       zgodności z innymi narzędziami fsck.

    Jeżeli nie występują -a ani -r, to system plików jest tylko sprawdzany,
    ale nie naprawiany.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Nie wykryto dających się naprawić błędów.

    1   Wykryto  dające się naprawić błędy lub dosfsck stwierdził
       wewnętrzną niespójność.

    2   Błąd użytkowania. dosfsck nie sięgał do systemu plików.

BŁĘDY

    Nie tworzy plików . i .., tam gdzie są niezbędne. Nie usuwa całkowicie
    pustych katalogów. Powinien dawać więcej komunikatów diagnostycznych.
    Odzyskiwanie skasowanych plików powinno posługiwać  się  bardziej
    wyrafinowanym algorytmem.

AUTOR

    Werner Almesberger <werner.almesberger@lrc.di.epfl.ch>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.