Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    dosfsck - sprawd i napraw systemy plikow MS-DOS

SK/LADNIA

    dosfsck [-aAflrtvVwy] [[-d cieka]...] [-u cieka]...] urzdzenie

OPIS

    dosfsck weryfikuje spojno systemow plikow MS-DOS i opcjonalnie probuje
    je naprawi. Mog by skorygowane nastpujce klopoty z systemem plikow (w
    tej kolejnoci):

    -   FAT zawiera nieprawidlowe numery klastrow. Klaster zmieniany
       jest na EOF.
    -   Lacuch klastrow lacucha zawiera ptl. Ptla jest przerywana.
    -   Zle klastry (bldy odczytu). Klastry s znakowane jako bldne i
       usuwane z zawierajcych je plikow. Ta kontrola jest opcjonalna.
    -   Katalogi z du liczb zlych wpisow (prawdopodobnie uszkodzone).
       Katalog moe zosta wyrzucony.
    -   Pliki . i .. nie s katalogami. Mog zosta wyrzucone lub mona
       zmieni im nazw.
    -   Katalogi . i .. w katalogu glownym. S wyrzucane.
    -   Zle nazwy plikow. Mona zmieni im nazw.
    -   Powielone pozycje katalogu. Mog zosta wyrzucone lub mona zmieni
       im nazw.
    -   Katalogi z niezerowym polem rozmiaru. Rozmiar jest ustawiany na
       zero.
    -   Katalog . nie wskazuje na katalog macierzysty. Wskanik pocztkowy
       jest dostosowywany.
    -   Katalog .. nie wskazuje na rodzica katalogu macierzystego.
       Wskanik pocztkowy jest dostosowywany.
    -   Numer pocztkowego klastra pliku jest niepoprawny. Plik jest
       obcinany.
    -   Plik zawiera bldne lub niezajte klastry. Plik jest obcinany.
    -   Lacuch klastrow pliku jest dluszy ni wskazywany przez pola
       rozmiaru. Plik jest obcinany.
    -   Dwa lub wicej plikow wspoldzieli ten sam klaster(y). Wszystkie
       pliki oprocz jednego s obcinane. Jeli plikiem obcinanym jest
       katalog, ktory byl ju przeczytany, to po obciciu kontrola
       systemu plikow rozpoczynana jest od nowa.
    -   Lacuch klastrow pliku jest krotszy ni wskazywany przez pola
       rozmiaru. Plik jest obcinany.
    -   Klastry s zaznaczone jako zajte, ale nie nale do pliku. S
       oznaczane jako wolne.

    Dodatkowo, wykrywane, ale nie naprawiane, s nastpujce problemy:

    -   Nieprawidlowe parametry w sektorze startowym (boot sector).
    -   Brak wpisow . i .. w katalogach ronych od katalogu glownego.

    Gdy dosfsck sprawdza system plikow, zbiera wszystkie zmiany w pamici i
    wykonuje je tylko po zakoczeniu s wszystkich sprawdze. Mona to wylczy
    opcj -w.

OPCJE

    -a   Automatycznie naprawia system plikow. Nie jest konieczna adna
       interwencja uytkownika. kadorazowo, gdy istnieje wicej ni jeden
       sposob rozwizania problemu, wybierane jest podejcie najmniej
       niszczce.

    -A   Posluguje si wariacj Atari systemu plikow MS-DOS. Jest to
       domylne, jeeli dosfsck uruchamiany jest na Atari, to opcja ta
       wylcza  format  Atari.  W  formacie Atari istnieje kilka
       pomniejszych ronic: niektore pola sektora startowego s nieco
       inaczej interpretowane, a specjalne wpisy FAT dla koca pliku i
       bldnego sektora mog by inne. Pod MS-DOS dla EOF uywane jest
       0xfff8 a Atari domylnie posluguje si 0xffff, ale oba systemy
       rozpoznaj wszystkie wartoci od 0xfff8...0xffff jako koniec pliku
       (end-of-file).  MS-DOS dla bldnych sektorow uywa tylko 0xfff7,
       podczas gdy  na  Atari  do  tego  cel  wykorzystywane  s
       0xfff0...0xfff7 (ale wartoci standardow jest nadal 0xfff7).

    -d   Usuwa (drop) okrelony plik. Jeli istnieje wicej ni jeden plik o
       tej nazwie, to usuwany jest pierwszy.

    -f   Odzyskuje nieuywane lacuchy klastrow do  plikow.  Domylnie
       nieuywane klastry dodawane s do wolnej przestrzeni dyskowej, z
       wyjtkiem pracy w trybie automatycznym (-a).

    -l   Pokazuje ciekowe nazwy przetwarzanych plikow.

    -r   Interaktywnie naprawia system plikow. Uytkownik pytany jest o
       rad kadorazowo, gdy istnieje wicej ni jeden sposob naprawy
       niespojnoci. Jest to zachowanie domylne.

    -t   Zaznacza niedajce si odczyta klastry jako bldne.

    -u   Probuje odzyska usunity podany plik. dosfsck usiluje zaalokowa
       lacuch ciglych, niezaalokowanych klastrow rozpoczynajcy si od
       klastra startowego odzyskiwanego pliku.

    -v   Tryb gadatliwy. Generuje nieco wicej informacji na wyjciu.

    -V   Wykonuje przebieg  weryfikacyjny.  Po  pierwszym  przebiegu
       sprawdzenie systemu plikow jest powtarzane. Drugi przebieg nie
       powinien nigdy zglosi adnych dajcych si naprawi bldow. Moe on
       trwa znaczco dluej ni pierwszy, gdy pierwszy przebieg mogl
       utworzy dlug list zmian, ktora musi by przegldnita dla kadego
       odczytu dyskowego.

    -w   Zmiany na dysk zapisuje natychmiast.

    -y   To samo, co -a (automatycznie naprawia system plikow), dla
       zgodnoci z innymi narzdziami fsck.

    Jeeli nie wystpuj -a ani -r, to system plikow jest tylko sprawdzany,
    ale nie naprawiany.

KOD ZAKOCZENIA

    0   Nie wykryto dajcych si naprawi bldow.

    1   Wykryto dajce si naprawi bldy lub dosfsck stwierdzil wewntrzn
       niespojno.

    2   Bld uytkowania. dosfsck nie sigal do systemu plikow.

B/LDY

    Nie tworzy plikow . i .., tam gdzie s niezbdne. Nie usuwa calkowicie
    pustych katalogow. Powinien dawa wicej komunikatow diagnostycznych.
    Odzyskiwanie skasowanych plikow  powinno  poslugiwa  si  bardziej
    wyrafinowanym algorytmem.

AUTOR

    Werner Almesberger <werner.almesberger@lrc.di.epfl.ch>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.