Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAZWA

    dpkg-divert - nadpisywanie plikow z pakietow

SK/LADNIA

    dpkg-divert [option...] command

OPIS

    dpkg-diver jest narzdziem uywanym do tworzenia i aktualizowania listy
    nadpisa plikow.

    "Nadpisania" plikow s sposobem na wymuszenie na programie dpkg(1)
    instalowania pliku nie w domylnej lokalizacji, lecz w nowej, nadpisanej
    lokalizacji. Nadpisania mog by uywane w skryptach pakietow Debiana do
    przeniesienia plikow, ktore powoduj konflikty. Administrator systemu
    moe ich take uy do nadpisania plikow konfiguracyjnych pewnych pakietow,
    albo  wtedy  gdy  niektore  pliki  (nieoznaczone  jako  "pliki
    konfiguracyjne") musz by zachowane przez dpkg podczas instalacji nowej
    wersji pakietu zawierajcego te pliki.

POLECENIA

    [--add] plik
       Dodaje nadpisanie pliku.

    --remove plik
       Usuwa nadpisanie pliku.

    --list wzorzec-glob
       Wywietla nadpisania pasujce do wzorca-glob.

    --listpackage plik
       Wywietla nazw pakietu, ktory zawiera ominicie pliku. Wywietla
       napis LOCAL jeli plik jest ominity lokalnie, nie wywietla nic
       jeli dla pliku nie ma ominicia.

    --truename plik
       Wywietla rzeczywist nazw nadpisanego pliku.

OPCJE

    --admindir katalog
       Ustawia  katalog  bazy  danych  dpkg na katalog (domylnie
       /var/lib/dpkg).

    --divert nadpisz-do
       nadpisz-do jest lokalizacj, do ktorej zostan nadpisane wersje
       pliku dostarczane przez inne pakiety.

    --local
       Okrela, e zostan nadpisane wszystkie wersje tego pliku. Oznacza
       to ,e bez adnych wyjtkow, plik jest nadpisywany, niezalenie od
       tego, ktory pakiet jest instalowany. Administrator moe tego uy
       do zainstalowania lokalnie zmodyfikowanej wersji pliku.

    --package pakiet
       pakiet jest nazw pakietu, ktorego kopia pliku nie  bdzie
       nadpisana, tj. plik bdzie nadpisany dla wszystkich pakietow
       oprocz podanego pakietu.

    --quiet
       Tryb cichy, bez rozwleklych komunikatow.

    --rename
       Przenosi plik w jedn lub drug stron. dpkg-divert przerwie
       dzialanie, jeeli plik docelowy ju istnieje.

    --test Tryb testowy, tzn. nie wykonuje adnych akcji, tylko pokazuje, co
       zostaloby zrobione.

    --help Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

UWAGI

    When adding, default is --local and --divert original.distrib. When
    removing, --package or --local and --divert must match if specified.

    Za pomoc dpkg-divert nie mona nadpisa katalogow.

    Naley by ostronym podczas nadpisywania bibliotek wspoldzielonych.
    ldconfig(8) tworzy dowizania symboliczne na podstawie pola DT_SONAME
    ustawionego w bibliotece. Poniewa ldconfig nie honoruje nadpisa (tylko
    dpkg to robi), dowizanie symboliczne moe wskazywa  na  nadpisan
    bibliotek, jeeli ta nadpisana biblioteka ma takie samo SONAME, co
    nienadpisana.

PRZYK/LADY

    Aby  nadpisa  wszystkie  kopie  pliku  /usr/bin/przyk/lad  do
    /usr/bin/przyk/lad.bla, tj. spowodowa, e wszystkie pakiety dostarczajce
    /usr/bin/przyk/lad zainstaluj ten plik jako /usr/bin/przyk/lad.bla i
    zmieni nazw pliku, jeli jest to wymagane:

    dpkg-divert --divert /usr/bin/przyklad.bla --rename /usr/bin/przyklad

    Aby usun to nadpisanie:

    dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/przyklad

    Aby  napisa /usr/bin/przyk/lad jako /usr/bin/przyk/lad.bla wszystkim
    pakietom, probujcym zainstalowa ten plik, oprocz pakietu wibble:

    dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/przyklad.bla --rename
       /usr/bin/przyklad

    Aby usun to nadpisanie:

    dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/przyklad

RODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will
       be used as the dpkg data directory.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       If set and the --local and --package options have not been
       specified, dpkg-divert will use it as the package name.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/diversions
       Plik  zawierajcy  obecn  list  nadpisa plikow w systemie.
       Zlokalizowany jest w katalogu administracyjnym dpkg, lcznie z
       innymi plikami wanymi dla dpkg, takimi jak status lub available.
       Uwaga: przed zastpieniem pliku now wersj, dpkg-divert zachowuje
       star kopi w pliku z rozszerzeniem "-old".

ZOBACZ TAKE

    dpkg(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008