Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAZWA

    dpkg-statoverride - nadpisywanie właściciela i praw plików

SKŁADNIA

    dpkg-statoverride [option...] command

OPIS

    Nadpisania stanu są sposobem nakazania programowi dpkg(1) użycie innego
    właściciela i trybu pliku podczas instalacji pakietu. (Uwaga: użyłem tu
    słowa "plik", ale tak naprawdę może to być dowolny obiekt systemu
    plików, którym zarządza dpkg, np. katalogi czy urządzenia). Można ich
    użyć do zmuszenia programów, które są zazwyczaj instalowane z flagą
    setuid, by były zainstalowane bez tej flagi lubby były możliwe do
    wykonania tylko przez pewną grupę użytkowników.

    dpkg-statoverride  jest narzędziem użytkowym do zarządzania listą
    nadpisań stanu. Ma trzy podstawowe funkcje: dodawania, usuwania i
    wyświetlania listy takich nadpisań.

POLECENIA

    --add uytkownik grupa tryb plik
       Dodaje nadpisanie dla pliku. Sam plik nie musi istnieć w czasie
       wykonania tego polecenia, nadpisanie będzie przechowane i użyte
       później. Użytkowników i grupy można podawać używając albo ich
       nazw (na przykład root  lub  nobody),  albo  ich  numeru
       poprzedzonego znakiem "#" (na przykład #0 lub #65534). Natomiast
       tryb musi być podany jako liczba ósemkowa.

       Jeżeli podano opcję --update i plik istnieje, to nowy właściciel
       i prawa zostaną od razu ustawione.

    --remove plik
       Usuwa nadpisanie pliku. Polecenie to nie zmienia stanu pliku.

    --list [wzorzec-glob]
       Wyświetla wszystkie napisania. Jeżeli podano wzorzec nazwy, to
       wyjściowa lista będzie zawierać tylko nadpisania pasujące do
       tego wzorca. Jeżeli nie ma żadnych nadpisań lub żadne nadpisanie
       nie pasuje do wzorca, to dpkg-statoverride zakończy działanie z
       kodem błędu 1.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --admindir katalog
       Zmienia  katalog  bazy  danych dpkg, w którym także jest
       przechowywany  plik  statoverride.  Domyślnie  jest  to
       /var/lib/dpkg.

    --force
       Wymusza podaną akcję, nawet jeżeli sprawdzenia dokonywane przez
       program by tego zabroniły. Jest to potrzebne, aby nadpisać
       istniejące nadpisanie.

    --update
       Od razy próbuje zmienić właściciela i prawa pliku, jeżeli ten
       plik istnieje.

    --quiet
       Wyświetla mniej komunikatów o podejmowanych przez  program
       akcjach.

ŚRODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will
       be used as the dpkg data directory.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/statoverride
       Plik zawierający obecną listę nadpisań stanu w  systemie.
       Zlokalizowany jest w katalogu administracyjnym dpkg, łącznie z
       innymi plikami ważnymi dla dpkg, takimi jak "status" lub
       "available".
       Uwaga: przed zastąpieniem pliku nową wersją, dpkg-statoverride
       zachowuje starą kopię w pliku z rozszerzeniem "-old".

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1).

AUTOR

    Copyright © 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008